AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

2 Készült az egyesület én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas Sport Club Szeged a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak, oktatóinak és dolgozóinak, valamint az egyesülettel tagsági viszonyt létesített személyeknek, jogi személyeknek biztosít sportolási lehetőséget. Universitas Sport Club Szeged Rövidítve: USC Szeged Székhelye: 6725 Szeged, Hattyas sor 10. Színe: kék fehér Zászlaja: Kék fehér háromszög alakban, kék fehér színű pajzs felirattal. Alapítás éve: Működési terület: Szeged város, valamint a rendezvények lebonyolítását, a képviseletet megkívánó helyszínek. 2. Az USC Szeged felett törvényességi felügyeletet a Szeged Városi Ügyészség gyakorol. 3. Az USC Szeged jogutódja a; JATE SC, JGYTF DSE, SZOTE DSE, SZÉF DSE, DATE MFK diák sportegyesületeknek.

3 II. FEJEZET Az egyesület célja és feladata 4. (1) Az egyesület a tagjainak öntevékeny és szervezett verseny- és tömegsport jellegű sportolási lehetőséget biztosít. (2) Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak anyagi valamint rendezvénybeli támogatást nem nyújt. III. FEJEZET Az egyesület tagsága 5. (1) Az egyesületet rendes-, pártoló- és tiszteletbeli tagok, tiszteletbeli elnök alkotják. (2) Rendes tag a szakosztályban tevékenységet folytató, a szakosztály által felvett, és az egyesület nyilvántartásába bejegyzett személy. (3) Pártoló tag az egyesület nyilvántartásában szereplő egyéb személy, szervezet, jogi személy, aki eleget tesz a vállalt kötelezettségeknek. (4) Tiszteletbeli tag és -elnök az egyesület elnöksége által e címmel megtisztelt személy, aki korábbi tevékenységével erre rászolgált. IV. FEJEZET Tagsági viszony keletkezése és megszűnése 6. Az egyesületbe való belépés vagy kilépés önkéntes. 7. Az egyesületi tagság megszűnik átigazolással kilépéssel törléssel kizárással.

4 8. Az egyesület rendes tagja V. FEJEZET Az egyesület tagjainak jogai és kötelességei a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein; b) választhat és választható az egyesület szerveibe; c) rendeltetésszerűen használhatja a sportlétesítményeket és sportfelszereléseket; d) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározottaknak és kötelezettségeknek. 9. Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül- a bíróság előtt megtámadhatja. VI. FEJEZET Az egyesület szervezete 10. A küldött közgyűlés az egyesület legfelső szerve. A küldött közgyűlésen szavazásra jogosult az elnökség, a felügyelő bizottság, valamint az egyesület szakosztályainak képviselői, szakosztályonként 2-2 fő küldött. 11. A küldött közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint 50% -a jelen van. 12. A küldött közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. 13. A küldött közgyűlés napirendjétől eltérő téma és javaslat csak abban az esetben kerülhet a küldött közgyűlés elé, ha azt a szavazatra jogosult jelenlévők több mint fele javasolja megtárgyalásra. 14. A küldött közgyűlést kétévente kell összehívni. 15. A küldött közgyűlés hatásköre: az egyesület megalakulásának, feloszlásának, egyesülésének és szétválásának kimondása; az alapszabály megváltoztatása; az elnökség megválasztása négy évre; a felügyelő bizottság megválasztása négy évre; az elnökség, felügyelő bizottság beszámoltatása; a tagdíjak megállapítása.

5 16. A küldött közgyűlés személyi kérdésekben titkosan szavaz. Ettől eltérni csak a szavazattal rendelkezők kétharmados igen szavazatával lehetséges. 17. Minden határozathozatalhoz kivéve a titkos szavazás megváltoztatását a szavazásra jogosultak 50% + 1 fő igen vagy nem szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az egyesület elnöke dönt. 18. Rendkívüli küldött közgyűlés. 19. Rendkívüli küldött közgyűlést kell összehívni: ha a rendes tagok 1/3-ad része az ok és a cél megjelölésével kéri; ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli; az alapszabály érvényesítése érdekében az elnökség határozata alapján. 20 A rendkívüli küldött közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 30 napon belül össze kell hívni. 21. A rendkívüli küldött közgyűlést a rendes küldött közgyűlés szabályai szerint kell lebonyolítani. 22. Az elnökség. 23. Az elnökség létszáma 7 fő. 24. Az elnökség összetétele: a) Elnök küldött közgyűlés által választott elnök. b) Elnök helyettesek, 2 fő általános elnökhelyettes, gazdasági elnökhelyettes. c) Elnökségi tagok, 4 fő ebből 1 fő a mindenkori EHÖK sportreferens. 25. Az elnökség tagja csak nagykorú magyar állampolgár lehet, aki a közügyektől nincs eltiltva. Munkájukat a titkár és az elnök kivételével társadalmi megbízatásként látják el. 26. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatóak. 27. Az elnökségi tagság megszűnik: a mandátum lejártával, lemondással, felmentéssel, visszahívással, a hivatalbóli képviselők funkciójukból való távozással, kizárással, elhalálozással.

6 VII. FEJEZET Az elnökség hatásköre, feladatai 28. Az elnökség az egyesületet két küldött közgyűlés között irányítja. 29. Az elnökség hatásköre: a küldött közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozón túl, minden másban illetékes. Külön szabályban intézkedik a más testületeknek átadott hatáskörökről. 30. Az elnökség állásfoglalása az egyesület valamennyi szervezetére és tagjára nézve kötelező. 31. Az elnökség feladatai: Küldött közgyűlések előkészítése, összehívása. Küldött közgyűlés elé kerülő előterjesztések előkészítése, véleményezése. Küldött közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának biztosítása és ellenőrzése. Az egyesület képviselete más fórumokon. Az egyesület törvényes, alapszabály szerinti működtetése. Különféle szabályzatok, munkatervek elkészítése és elkészíttetése, azok ellenőrzése, (Szervezeti- és működési szabályzat, Fegyelmi szabályzat, Gazdálkodási szabályzat). Évi költségvetés és az előző évi költségvetési beszámoló elkészítése, elfogadása. Szakosztályok megalakítása, megszüntetése, beszámoltatása, működési szabályzatuk kiadása vagy jóváhagyása. Szakosztályok jelen Alapszabály szerinti jogi személlyé nyilvánítása. Bizottságok megalakítása, megszüntetése, beszámoltatása, működési szabályzatuk kiadása vagy jóváhagyása. Küldött közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők megbízatásának, felmentésének megerősítése. Fegyelmi ügyek II. fokú elbírálása. Nemzetközi kapcsolatok.

7 Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy a küldött közgyűlés az elnökség hatáskörébe utal. 32. Amennyiben két küldött közgyűlés között az elnökség személyi összetétele 2/3 alá csökken, vagy megváltozik, a küldött közgyűlést össze kell hívni. 33. Az egyesület elnöke Irányítja és szervezi az egyesület tevékenységét. Ellenőrző feladatot lát el. Irányítja az egyesület gazdálkodását, aláírási-, utalványozási jogot gyakorol. Vezeti és szervezi az elnökség munkáját. Elkészíti az elnökség éves munkatervét. Határoz az igazolások, átigazolások kérdésében. Javaslatot tesz eseti bizottságok megalakítására. Képviseli a sportegyesületet. Munkáltatói jogot gyakorol az egyesület alkalmazottai felett. Felügyeli a titkár és a gazdasági vezető munkáját. Felelős az USC gazdasági-, pénzügyi-számviteli-, nyilvántartási tevékenységéért. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály illetve a küldött közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. Kapcsolatot tart az SZTE Sportközponttal. 34. Az elnököt távollétében, vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott elnökségi tag helyettesít. 35. Az elnökhelyettesek általános elnökhelyettesi és gazdasági elnökhelyettesi feladatokat látnak el. Munkájukat, feladatkörüket az érvénybe lévő szabályzatok szerint, valamint az Elnökség határozatai szerint végzik. 36. A titkár. Az egyesület hivatali feladatainak ellátója a titkár. Előkészíti az elnökségi üléseket.

8 Ellenjegyzője az aláírási jogokat gyakorló személynek. Szervezi a sajtómunkát. Gondoskodik az egyesületi nyilvántartások vezetéséről. Rendszeres kapcsolatot biztosít az egyes szakosztályok és az elnökség között. 37. A titkárt távollétében, vagy akadályoztatása esetén, helyettesítéséről az elnök dönt. 38. A felügyelő bizottság VIII. FEJEZET A BIZOTTSÁGOK 39. Az egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére egy elnökből és két tagból álló Felügyelő Bizottságot hoz létre. 40. A bizottság elnökét az elnökségi ülésekre meg kell hívni. 41. A bizottság elnöke és tagjai más tisztséget nem viselhetnek az egyesületben, és alkalmazottak sem lehetnek. 42. A bizottság feladatai: Az egyesület pénz és vagyonkezelésének vizsgálata. Tagdíjak befizetésének ellenőrzése. Éves gazdálkodási beszámoló felülvizsgálata. A gazdálkodási jogszabályokban és egyéb kötelező előírásokban megfogalmazott rendjének ellenőrzése. Bevételek és kiadások teljesítésének ellenőrzése. Bizonylati fegyelem betartatása. 43. Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke az egyesület elnökét és a titkárt köteles tájékoztatni. 44. A szükséges dokumentumokba a Felügyelő Bizottság tagjai betekinthetnek, a tisztségviselőktől jogosultak tájékoztatást kérni. 45. A tapasztalatokról 15 napon belül kötelesek írásos jelentést készíteni az elnökségnek.

9 46. Szabálytalanságok esetén erre külön fel kell hívniuk az illetékesek figyelmét. 47. Ha a kifogásolt gyakorlatot az elnökség, vagy az érintett felelős nem ismeri el, illetve az utóvizsgálat nem vezet eredményre, szükség esetén kezdeményezheti a rendkívüli küldött közgyűlés összehívását. A bizottság elnöke indokolt esetben - közvetlenül a bírósághoz fordulhat. 48. A Felügyelő Bizottság jogosítványait és kötelességeit az érvényes jogszabályok határozzák meg és tevékenységéről a bizottság elnöke az egyesület küldött közgyűlésén köteles beszámolni. 49. Az elnökség az egyesület működése érdekében más bizottságokat is létrehozhat. 50. A bizottságok elnökeit és tagjait az elnökség két évre kéri fel, vagy választja meg. 51. Fegyelmi Bizottság 52. A Fegyelmi Bizottság első fokon tárgyalja az egyesületek tagjainak fegyelmi vétségét. 53. A Fegyelmi Bizottság működését külön szabályzat tartalmazza. IX. FEJEZET Az egyesület szervezeti egységei 54. Az egyesület szervezeti egységei a szakosztályok, sportcsoportok, és a célja eléréséhez szükséges más szervezeti egységek, amelyek az egyesület alapszabálya, munkaterve, költségvetése és saját munkaterv és működési szabályzat alapján működnek. Az a szakosztály lehet az Alapszabály értelmében önálló jogi személyiség, amelynek önálló ügyintéző és képviseleti szerve van és a működéshez szükséges önálló költségvetéssel (vagy vagyonnal) rendelkezik. Erről az elnökség határoz és gondoskodik a kapcsolattartás, a beszámoltatás és az ellenőrzés megvalósításáról. 55. A szakosztályok létrehozása és megszüntetése, átadása más egyesületnek az elnökség joga.

10 X. FEJEZET Az egyesület gazdálkodása 56. Az egyesület, mint önálló jogi személy az egyesületek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, és éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület céljainak megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-, vállalkozási tevékenységet is folytathat. 57. Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért a tagdíjon felül saját vagyonukkal nem felelnek. 58. A szakosztályok és a jogi személlyé nyilvánított szakosztályok, a saját elnökség által és a szabályzatokban meghatározott forrásokkal munkatervükben és saját szabályzatukban lefektetett módon önállóan is gazdálkodhatnak. 59. Az egyesület megszűnik: feloszlatással, XI. FEJEZET Az egyesület megszűnése más társadalmi szervezettel, történő egyesüléssel, illetőleg megszűnésének megállapításával. 60. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetében vagyonának felhasználásáról a küldött közgyűlés rendelkezik. 61. Ha vagyonáról nem rendelkezett a küldött közgyűlés, továbbá ha feloszlatással szűnt meg, a hitelezők kielégítése után vagyona a Szegedi Tudományegyetem tulajdonába kerül. 62. A megszűnt egyesület vagyonának felhasználását, annak módját nyilvánosságra kell hozni.

11 XII. FEJEZET Záró rendelkezések 63. Az egyesület működésével kapcsolatos előírásokat a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 64. Az alapszabályt az USC Szeged küldött közgyűlése június 4-én a Szervezeti és Működési Szabályzat, Gazdálkodási Szabályzat, Fegyelmi Szabályzat egyidejű elfogadása mellett hagyta jóvá. Módosította a küldött közgyűlés november 29-én, és hagyta jóvá jelenlegi formájában. 65. Az Universitas Sport Club Szegedet a Szeged Városi Bíróság... sz. alatt nyilvántartásba vette. Az Alapszabály hiteléül: Szeged, január 01. Dorka Péter elnök

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) sportegyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2004. évi április hó 30. napján utolsó módosítás: 2014. május 28. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt új A l a p s z a b á l y a Az eredeti, a május 7 én elfogadott verzió szerint törlendő: dőlt aláhúzott, új javasolt

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben)

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) 1. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Ózdi Kerékpáros Egyesület, rövidítve ÓKE Az ÓKE székhelye: 3600 Ózd, Gömöri út 55.

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben