A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006.

2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vadvirág u Alapítás éve: A SPORTEGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE 2.1. Célja Túra vitorlázás lehetőségének biztosítása, az igények felkeltése. Az egyesület tagjainak a szabadidő egészséges és kulturált eltöltésének biztosítása. A sportegyesület tagjainak nevelése, a vitorlás sport népszerűsítése Feladatai Testedzési, sportolási lehetőség biztosítása a sportegyesület tagjai, a sportolni kívánók részére. A sportegyesület tagjai sportszakmai képzésének elősegítése. Szervezeti keret teremtése a sportolás gyakorlására. A sportegyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A sportegyesület eredményes működéséhez a tagság aktivitásának igénybevétele. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik működési területének állami, társadalmi, szövetkezeti partnereivel. 3. A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA 3.1. Jogosultság a tagságra Sportegyesület tagja csak nagykorú természetes személy lehet, tiszteletbeli, illetve pártoló tagként jogi személy is részt vehet a sportegyesület működésében. Az egyesület tagja lehet minden olyan magyar vagy külföldi állampolgár, aki az alapszabályt elfogadja és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület működésében, továbbá fizeti a közgyűlés által meghatározott tagdíjat Az egyesület tagjai az alábbi kategóriákba tartoznak: a) Rendes tag: 18 éven felüli, természetes személyek. b) Pártoló tag A sportegyesület működési területén pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehető az a természetes, vagy jogi személy, aki belépési nyilatkozatban vállalja a sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi, szakmai és anyagi támogatását. Az anyagi támogatás mértékét az egyesület és a pártoló tag szerződésben rögzíti. c) Tiszteletbeli tag Az a természetes, vagy jogi személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével erkölcsileg támogatja a sportegyesületet. 2

3 3.3. Tagság keletkezése, megszűnése A sportegyesületbe való belépés és a sportegyesületből való kilépés önkéntes. A sportegyesületi tagság, pártoló tagság, tiszteletbeli tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, a tagi kötelezettségek súlyos elmulasztása esetén kizárással, a tagdíj, vagy a vállalt anyagi támogatás fizetésének hat hónapnál hosszabb idejű írásbeli felszólítás ellenére történő elmulasztása, továbbá elhalálozás esetén törléssel szűnik meg. A kilépést írásban kell közölni az egyesület valamelyik elnökségi tagjával. A tagsági jogviszony kizárással történő megszüntetését a kizárási okot előidéző esemény ismertetése után az elnökség az egyesület közgyűlésén kezdeményezi. A közgyűlés az elnökség előterjesztése után köteles lehetővé tenni, hogy az eljárás alá vont tag amennyiben ezzel a lehetőségével élni kíván - elmondhassa védekezését, indokait. A kizárásáról az alapszabályban rögzítettek szerint határozatképes közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Ha az eljárás alá vont tag a közgyűlés határozatát törvénysértőnek tartja, a döntést 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja, amely azonban a határozat végrehajtását nem gátolja Tagfelvételi jogkör és nyilvántartás A sportegyesületi tagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagok felvétele a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Ez a jogkör az elnökségre átruházható. A sportegyesület a tagjairól, tiszteletbeli tagjairól és pártoló tagjairól nyilvántartást vezet és ellátja a tagjait tagsági igazolvánnyal, a pártoló tagjait pártoló tag igazolvánnyal. 4. A SPORTEGYESÜLETI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZTTSÉGEI 4.1. A sportegyesületi tag jogai Választhat és választható a sportegyesület szerveibe. Részt vehet az egyesület elnökségének és felügyelő bizottságának megválasztásában, továbbá a határozatok meghozatalában. Nem lehet azonban az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az, akit a bíróság a közügyektől eltiltott. A sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet az egyesület tevékenységében, használhatja az egyesület sporteszközeit, igényelheti a sportegyesület tagjainak segítségét. Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportegyesületet érintő bármely kérdésben. Tudomására jutástól számított 30 napon belül, a bíróság előtt megtámadhatja az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát A sportegyesületi tag kötelezettségei Az alapszabály betartása, a sportegyesületi vezető szervek határozatainak végrehajtása. A sportegyesület közgyűlése által megállapított tagsági díj fizetése, a sportegyesületi vagyon megóvása. A sportszerű magatartás A sportegyesület pártoló tag jogai Javaslatokat, észrevételeket tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban. Segítheti az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásával. 3

4 Részt vehet az egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal A sportegyesületi pártoló tag kötelességei A sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi, anyagi, vagy tevőleges támogatása. A sportegyesület közgyűlése által megállapított pártoló tagsági díj fizetése. Sportszerű magatartás. 4.5 A tiszteletbeli tag jogai Részt vehet a sportegyesület közgyűlésén tanácskozási joggal. Véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet a sportegyesületet érintő kérdésekben A tiszteletbeli tag kötelezettségei Az alapszabály betartása. A sportegyesület erkölcsi támogatása, népszerűsítése. Sportszerű magatartás. 5. A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE 5.1. Közgyűlés A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést évenként legalább egyszer össze kell hívni. Közgyűlést kell összehívni a tagok egyharmadának a cél megjelölése mellett történő kívánságára, vagy ha azt a bíróság írásban elrendeli, továbbá ha az egyesület elnöksége az ok és cél megjelölésével azt indítványozza. A közgyűlést az egyesület elnöke - a tervezett időpont előtt legalább 10 nappal - írásbeli meghívó kiküldésével hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét és a napirendi pontokat A közgyűlés határozatképessége A közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagság fele + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés, az eredeti meghívóban megjelölt időpontot követő és aznapra kitűzött új időpontban is megtartható, ha az eredeti meghívóban ez a további időpont rögzítve van. A halasztással tartott újabb közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára való tekintet nélkül már határozatképes, feltéve hogy erre a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták Szavazás A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének a szavazata dönt. Az ügyintéző és képviseleti szervekbe kooptálás nem lehetséges, azokban tisztséget vállalni csak a közgyűlésen történt választás útján lehetséges. A szavazatok kétharmados többsége kell: az egyesület elnökének és elnökségi tagjainak megválasztásához, a számvizsgáló bizottság vezetőjének és tagjainak megválasztásához, a másik sportegyesülettel történő egyesüléshez, az egyesület feloszlatásához, az egyesület megszűnésének kimondásához. 4

5 Titkos szavazás A közgyűlés bármely kérdésben titkos szavazást rendelhet el, ha a szavazásra jogosultak egyharmada azt indítványozza A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) A sportegyesület megalakulásának, megszüntetésének, valamint más sportegyesülettel való egyesülésének kimondása. b) Az alapszabály elfogadása és módosítása. c) A vezető szervek tagjainak (elnökség tagjainak, számvizsgáló bizottság tagjainak) négy évre - nyílt szavazással - történő megválasztása és visszahívása. d) Az egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadása. e) 250 eft feletti egyösszegű kötelezettségvállalásról szóló döntés. f) Az elnökség két taggyűlés közötti működésére vonatkozóan határozatok és meghatalmazások meghozatala. g) A tagdíjak (egyesületi és pártoló tagok) összegének meghatározása. h) Minden olyan kérdés, amit jogszabály, vagy az egyesület alapszabálya a közgyűlés hatáskörébe utal. i) A sportegyesület közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia az éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót Az elnökség tagjai és hatáskörei Az elnökség a közgyűlés által megválasztott három tagból áll. Tagjai: az elnök és két elnökségi tag. Az elnökség tagjai munkájukat társadalmi munkában végzik Az elnökség hatásköre A sportegyesületi tevékenység irányítása. a) A közgyűlés előkészítése. b) A sportegyesület költségvetésének kidolgozása, az éves program jóváhagyása. c) A sportegyesület eredményes működéséhez, a vitorlás vízi túrázáshoz szükséges feltételek megteremtése. d) A tagdíjak (egyesületi és pártoló tagok) összegére vonatkozó javaslat megtétele. e) Fegyelmi jogkör gyakorlása a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004 (III.12.) Korm. rendelet szerint. f) Két közgyűlés között a sportegyesület működésének operatív irányítása, ide értve a közgyűlés által elfogadott éves pénzügyi tervben nem szereplő kiadások vonatkozásában felmerülő kötelezettségek vállalását 250 eft összeghatárig Az elnökség ülésezésének szabályai A sportegyesület elnöksége minden közgyűlést megelőzően, illetve a hatáskörébe utalt feladatok megoldásához szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az elnökségi üléseket az elnök hívja össze az elnökségi ülés időpontját megelőzően egy héttel kiküldött írásbeli meghívóval, amelynek tartalmaznia kell az ülés napirendi pontjait. 5

6 Az ülés akkor határozatképes, ha az elnökség tagjainak több mint a fele jelen van. Az elnökség határozatait - nyílt szavazással - szótöbbséggel hozza A sportegyesület elnöke Vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli a sportegyesületet. Irányítja és ellenőrzi a sportegyesület tevékenységét, irányítja a sportegyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol. Intézkedik és dönt a közgyűlés, vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben Az elnökség valamennyi tagjának együttes feladatai A sportegyesület elnökségének tagja rendszeresen és tevékenyen részt vesz: a sportegyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, a határozatok előkészítésében és meghozatalában, a közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv utasításainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtásnak ellenőrzésében. Jogosult és köteles a sportegyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni. Felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozataiért, kivéve ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította Az elnökségi tagság megszűnik: a) a mandátum lejártával, b) lemondással, c) visszahívással, d) elhalálozással, e) az egyesületből való kizárással. Az elnökség egyes tagjaival szemben, ha az illető elnökségi tag nem akar, vagy nem képes megfelelni a választott tisztségével járó feladatoknak, az egyesület bármelyik tagja kezdeményezheti az elnökségi tagság visszahívással történő megszüntetését az egyesület közgyűlésén. A közgyűlés a visszahívást kezdeményező tag előterjesztése után köteles lehetővé tenni, hogy az eljárás alá vont elnökségi tag amennyiben ezzel a lehetőségével élni kíván - elmondhassa védekezését, indokait. A visszahívásról az alapszabályban rögzítettek szerint határozatképes közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Ha az eljárás alá vont elnökségi tag a közgyűlés határozatát törvénysértőnek tartja, a döntést 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja, amely azonban a határozat végrehajtását nem gátolja Számvizsgáló bizottság A számvizsgáló bizottság a közgyűlés által megválasztott három főből áll. Tagjai: a számvizsgáló bizottság elnöke és két számvizsgáló bizottsági tag. A számvizsgáló bizottságnak nem lehet tagja az, aki a sportegyesület elnökségének tagja, aki a sportegyesület alkalmazásában áll, vagy a sportegyesületben gazdasági feladatokat lát el. A számvizsgáló bizottság tagjai munkájukat társadalmi munkában végzik. A számvizsgáló bizottság feladatainak ellátásához szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A számvizsgáló bizottsági üléseket a számvizsgáló bizottság elnöke hívja össze az ülés időpontját megelőzően egy héttel kiküldött írásbeli meghívóval, amelynek 6

7 tartalmaznia kell az ülés napirendi pontjait. Az ülés akkor határozatképes, ha a számvizsgáló bizottság tagjainak több mint a fele jelen van. A számvizsgáló bizottság határozatait - nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza A számvizsgáló bizottság feladata: a) Sportegyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata. b) A pénzügyi és gazdasági rendelkezések megtartásának ellenőrzése. c) A tagsági díj fizetésének ellenőrzése. d) A számvizsgáló bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik. e) A számvizsgáló bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a sportegyesület elnökségét, szükség esetén az egyesület törvényességi felügyeleti szervét A számvizsgáló bizottsági tagság megszűnik: a) a mandátum lejártával, b) lemondással, c) visszahívással, d) elhalálozással, e) az egyesületből való kizárással. A számvizsgáló bizottság egyes tagjaival szemben, ha az illető számvizsgáló bizottsági tag nem akar, vagy nem képes megfelelni a választott tisztségével járó feladatoknak, az egyesület bármelyik tagja kezdeményezheti a számvizsgáló bizottsági tagság visszahívással történő megszüntetését az egyesület közgyűlésén. A közgyűlés a visszahívást kezdeményező tag előterjesztése után köteles lehetővé tenni, hogy az eljárás alá vont számvizsgáló bizottsági tag amennyiben ezzel a lehetőségével élni kíván - elmondhassa védekezését, indokait. A visszahívásról az alapszabályban rögzítettek szerint határozatképes közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Ha az eljárás alá vont számvizsgáló bizottsági tag a közgyűlés határozatát törvénysértőnek tartja, a döntést 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja, amely azonban a határozat végrehajtását nem gátolja. 6. A SPORTEGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE, KÉPVISELETE A sportegyesület jogi személy, amelyet a sportegyesület elnöke az alapszabály e) alpontja, valamint az f) alpontjában foglaltak kivételével önállóan képvisel. E jogkört írásban esetenként más személyekre is átruházhatja. A képviselet úgy történik, hogy az egyesület előírt, előnyomott, vagy nyomtatott elnevezése alá az elnök önállóan, vagy az általa képviseleti joggal felruházott két személy együttesen írja nevét. A bankszámla felett való rendelkezésre az elnök és az elnökség egyik tagja együttes aláírással jogosult. 7. A SPORTEGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA A sportegyesület gazdasági önállósággal rendelkezik. A közgyűlés (két közgyűlés közötti időszakban az elnökség) rendelkezései szerint bevételeiből fedezi kiadásait. A sportegyesület a célja magvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében 7

8 gazdaság-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ide értve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése e rendelkezés alkalmazásában a sportegyesület alaptevékenységének minősül A sportegyesület bevételei a) Tagdíjak. b) Reklámtevékenységből és hirdetésekből származó bevételek. c) Rendszeres és időszaki állami (önkormányzati, szövetkezeti) támogatás. d) Társadalmi szervezetek, vállalatok, szövetkezetek, magánszemélyek támogatása. e) Pályázatokon elnyert bevételek A sportegyesület vagyona a) Készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg) b) Ingó vagyon (tárgyi eszközök) 7.3. A vagyon sorsa az sportegyesület megszűnése esetén A sportegyesület megszűnése esetén, vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha a sportegyesület feloszlatással szűnt meg, vagy a felügyelő szerv annak megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után az állam tulajdonába kerül Vagyoni felelősség A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak tagdíjat kötelesek az egyesületnek fizetni, azonban az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek Az egyesület gazdálkodásának számviteli törvényben és egyéb jogszabályokban előírt nyilvántartására az egyesület elnöksége a törvényben előírt képzettséggel rendelkező személyt bíz meg. Ennek részleteiről megállapodás, illetve megbízási szerződés rendelkezik A napi működéshez szükséges pénzkezelés és pénzgazdálkodás szabályairól az elnökség külön Pénzkezelési Szabályzatot készít, amelynek elfogadása és módosítása a közgyűlés hatásköre. 8. A SPORTEGYESÜLET MEGSZŰNÉSE A sportegyesület megszűnik, ha a) feloszlatását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja: b) bíróság feloszlatja, c) más sportegyesülettel egyesül, d) bíróság megállapítja megszűnését. 8

9 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és pártokat semmilyen formában nem támogat, továbbá országos képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. Az alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a sportról szóló évi I. törvény rendelkezései, valamint a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadóak. Ezen alapszabályt a Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület március 27. napján összehívott közgyűlésen fogadta el.... a közgyűlés levezető elnöke 9

Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület. Alapszabálya

Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület. Alapszabálya A Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDLEKEZÉSEK Az Egyesület neve: Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület (a továbbiakban Egyesület) Az

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. A sportegyesület adatai 1. A sportegyesület: neve: Szombathelyi Vízmű SC székhelye: Szombathely, Bartók Béla krt. 41. zászlaja: kék-fehér bélyegzője: háromszög alakú bélyegző

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA htc.alap 2013. szeptember 9. HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA (1987.09.07.,1999.06.04.,2000.11.17.,2001.11.16.,2004.04.16.,2006.05.12.,2008.06.20. 2009. április

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben (2009. szeptember 30.) Bevezetés Szegedi Úszó Egylet alapvetően sporttevékenység folytatására az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt)

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) I. A sportegyesület alapadatai: A sportegyesület 2010. július 17.-én tartott közgyűlése

Részletesebben

A DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. 1. A diáksport egyesület neve: Tiszaújvárosi DSE székhelye: 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16.

A DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. 1. A diáksport egyesület neve: Tiszaújvárosi DSE székhelye: 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. A DIÁKSPORT EGYESÜLET ÉS TAGSÁGA A DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 1. A diáksport egyesület neve: Tiszaújvárosi DSE székhelye: 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. színe: kék jelvénye: tagsági igazolvány

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A CserKészen a Sportra Sportegyesület Alapszabálya

A CserKészen a Sportra Sportegyesület Alapszabálya A CserKészen a Sportra Sportegyesület Alapszabálya 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglaltan 1 Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), a Polgári

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az 1989. évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a 2004. évi I

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

KOMÁROMI VSE. Alapszabály

KOMÁROMI VSE. Alapszabály KOMÁROMI VSE Alapszabály A Komárom Városi Sportegyesület alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye 1.1. Az egyesület neve : Komárom Városi Sportegyesület 1.2. Az egyesület székhelye: 2922 Komárom, Stadion

Részletesebben

PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt PÉCS VÁROSI TENISZ CLUB SPORTEGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a Pécsi Törvényszék 14.Pk.60.038/1992./48.sorszámú végzése alapján kijavított szövegezésű ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Magyar Szőrmeipari Szövetség. alapszabálya 2010. 08. 27.

Magyar Szőrmeipari Szövetség. alapszabálya 2010. 08. 27. a Magyar Szőrmeipari Szövetség alapszabálya 2010. 08. 27. PREAMBULUM A szövetség célja, hogy a Magyar szőrmeipar hírnevét, a szűcs szakma elismertségét a tevékenységével elősegítse, szervező munkájával

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) sportegyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2004. évi április hó 30. napján utolsó módosítás: 2014. május 28. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A

A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A A KÖRMENDI DÓZSA MTE A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések II. Az egyesület célja és feladatai III. Az egyesület tagsága IV. A tagok jogai és kötelezettségei V. Az egyesület szervezete VI.

Részletesebben

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I.A sportsegély és sportegyesület neve, székhelye 1. Az egyesület neve: VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET (rövidítése: VRSSE) Továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben