Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület. Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület. Alapszabálya"

Átírás

1 A Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDLEKEZÉSEK Az Egyesület neve: Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület (a továbbiakban Egyesület) Az Egyesület rövidített neve: Kutyaszerviz SE Az Egyesület székhelye: 8151 Szabadbattyán, Iskola utca 40. Az Egyesület bírósági nyilvántartását végző bíróság a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága (8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.) Az Egyesület működése felett az Fejér Megyei Főügyészség (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.) gyakorol törvényességi felügyeletet. Az Egyesület önálló jogi személy, amely a hatályos jogszabályok alapján folytatja a tevékenységét. Az Egyesület a demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik, önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik. AZ EGYESÜLET CÉLJA 1. Az Egyesület célja: Székesfehérváron és vonzáskörzetében a kutyakiképzés és kutya sportok feltételeinek megteremtése és elősegítése, kutyasport oktatás, továbbá kutyakiképzéssel kapcsolatos ismeretek átadása, a gazdák és kutyák gyakorlati és elméleti képzése, kutya-rehabilitáció, rekreációs tevékenység végzése, a lakóhely hírnevének öregbítése; 2. A kulturált, tudatos és helyes kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való ismertetése, népszerűsítése, nevelve a kutyás közösségi életre; 3. Az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív segítése kutyás sport és turisztikai tevékenységen keresztül, kiemelt figyelemmel az állatvédelmi törvényben meghatározottakra; 4. A kutyatartók körében a természetvédelem, környezetvédelem, állatvédelem, állategészségügy fontosságának tanítása; 5. Kutyakiképzés, bentlakásos kutyakiképzés, agility, fly-ball és különféle kutyássportok oktatása, népszerűsítése, ezzel kapcsolatban bemutatók, tanfolyamok, előadások, rendezvények, versenyek szervezése és megtartása; 6. Internetes felületen a kutyasportok népszerűsítése, kommunikáció, tanácsadás; 7. Rekreációs tevékenység keretén belül a szabadidőben, a tevékeny pihenés érdekében végzett mozgásos tevékenység segítségével a napi fő elfoglaltság általokozott fáradtság, feszültség feloldása, a testi-lelki teljesítőkészség és képesség helyreállítása. 8. Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint kereskedelmi tevékenységet (ideértve az Egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A létesítmények használata, illetve működtetése az Egyesület alaptevékenységének minősül.

2 2 AZ EGYESÜLET TAGSÁGA Az Egyesület tagja lehet minden olyan magyar és külföldi természetes személy, illetve jogi személyiségű, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) az alapszabályt elfogadja, belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület tevékenységében és fizeti a tagdíjat. Az Egyesületbe való belépés, illetve az abból való kilépés önkéntes. Az Egyesületi tagság a felvétellel keletkezik. A tag írásbeli nyilatkozatot tesz, melyben kéri az Egyesületbe való felvételét. A felvételről a Vezetőség 30 napon belül dönt, az általános döntéshozatali szabályok szerint. A tagsági viszony megszűnése: A tagsági viszony megszűnik: - a természetes személy tag halálával, és a jogi személy vagy szervezet tag esetén jogutód nélküli megszűnésével; - az Egyesület megszűnésével; - a tag kilépésével; - a tag törlésével; - a tag kizárásával. Az Egyesületből való kilépést az Egyesület Vezetősége részére írásban kell bejelenteni. Az egyesületi tagság jogi személy megszűnése, ill. természetes személy halála esetén törléssel (adminisztratív törlés), fegyelmi büntetésként kizárással szűnik meg. Az Egyesület tagjainak kizárása ügyében a vezetőség fegyelmi eljárás keretében dönt A kizárási eljárást a vezetőség bármely tagja vagy legalább három tag kezdeményezheti és ez alapján 30 napon belüli időpontra vezetőségi ülést kell összehívni. A vezetőségi ülésre az érintett tagot írásban meg kell hívni, a kizárásra okot adó körülmények vizsgálata az ülésen történik. Az ülés bizonyítást vesz fel, az érintett tag számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előadhassa. A kizárás tárgyában a vezetőség szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz. A határozatot 15 napon belül írásban is meg kell küldeni az érintett tagnak, postai küldeményként ajánlott tértivevényes feladás útján. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, de a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Székesfehérvári Törvényszéknél jogorvoslattal lehet élni. Az éves tagdíj összege az alapítás évében azaz kettőezer forint. A mindenkori tagdíj összegéről az éves Közgyűlés határoz. A tagdíj és a vállalt anyagi támogatás fizetésének hat hónapnál hosszabb idejű elmulasztása esetén, a tagdíjfizetés elmulasztása miatt törlésnek akkor van helye, ha a tag írásbeli felszólítás ellenére, a felszólításban meghatározott határidőn belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének. Az írásbeli felszólításnak tartalmaznia kell a jogkövetkezményekről történő tájékoztatást, továbbá tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. A törlésről szóló határozat meghozatala a vezetőség hatáskörébe tartozik, amelyről egyszerű többségi határozattal, nyílt szavazással dönt. A döntést jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az érintett tagot írásban, igazolható módon kell a döntésről a határozat egy eredeti példányának megküldésével értesíteni legkésőbb a döntést követő 8 (nyolc) napon belül.

3 3 Az EGYESÜLETI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Az egyesületi tag jogai: 1. Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein. 2. Választhat és választható az Egyesület szerveibe. A kiskorú egyesületi tag életkorának megfelelő tisztségre választható. 3. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, 3.1. aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 3.2. a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 3.3. aki magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 4. Az Egyesület Vezetősége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok, csoportok munkájában, használhatja az Egyesület eszközeit, igényelheti szakembereinek segítségét. 5. Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben, az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt a határozat tudomására jutásáról számított harminc napos jogvesztő határidőben - pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. 6. Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben. Az Egyesületi tag kötelezettségei Az alapszabály betartása, a sportegyesületi vezető szervek határozatainak végrehajtása. A tagsági díj fizetése, a sportegyesületi vagyon megóvása. Pártoló tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az egyesület munkájában aktívan nem kíván részt venni, de támogatni kívánja az egyesület működését, céljai megvalósítását. A pártoló tag felvételét írásban kezdeményezheti a Vezetőséghez intézett kérelemmel. A Vezetőség a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül az általános határozatképességi és határozathozatali szabályok szerint dönt a pártoló tag felvételéről.

4 4 Pártoló tag jogai: Részt vehet az egyesület rendezvényein. A közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt, szavazati joga nincs, tisztségviselővé nem választható. Pártoló tag kötelezettségei: Az alapszabály és a testületi döntések betartása, sportegyesületi vagyon megóvása. Tagdíjfizetési kötelezettsége nincs, de a Vezetőséggel kötött megállapodás alapján adományokkal, pártoló támogatás fizetésével segíti az egyesület működését. A pártoló tagsági viszony megszűnik: a pártoló tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, az Egyesület megszűnésével, kilépéssel. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, ügyintéző és képviseleti szerve a Vezetőség. Az Egyesület vezető tisztségviselői az elnök és a Vezetőség tagjai. A Közgyűlés A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést a Vezetőség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. A évi I. törvény (1) bekezdés a.) pontja alapján közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót, Rendkívüli Közgyűlést akkor kell tartani, ha a tagok 1/10-e azt - a cél és ok megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja, vagy ha azt a Bíróság elrendeli. A Közgyűlés akkor határozatképes; ha azon legalább a tagok fele plusz 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén újabb - ismételt - Közgyűlést kell az eredeti közgyűlés napjára, az eredeti időpontnál 1 (egy) órával későbbi időpontra összehívni. Ezt a megismételt Közgyűlést a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni. A meghívóban az esetleges megismételt Közgyűlés helyét, idejét és megtarthatóságát meg kell jelölni. A megismételt Közgyűlés kizárólag a határozatképtelennek bizonyult közgyűlés meghívójában írt napirendi pontokat jogosult tárgyalni. Az eredeti közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést kell tartani, akkor az már a jelenlevők létszámára tekintet nélkül

5 5 határozatképesnek minősül. Ha a megismételt Közgyűlésen az Egyesület összes tagja jelen van, egyhangú szavazással más kérdés napirendre vételét is elhatározhatják. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg. Ha az Egyesület összes tagja részt vesz a szavazásban, akkor levél - vagy - vagy telefon útján ún. távszavazással is dönthetnek az Egyesület tagjai. A megjelölt szavazási forma csak akkor alkalmazható, ha a konkrét kérdésről való határozathozatalnak ezt a módját előzetesen a meghívó/értesítés kifejezetten tartalmazza. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a vezetőség tagjainak megválasztása és visszahívása, az Egyesület éves pénzügyi tervének meghatározása, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, a költségvetés megállapítása, az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének és feloszlásának kimondása, a tagdíj megállapítása. Az alapszabály módosításához, vezetőségi tag visszahívásához, az éves beszámoló elfogadásához, más társadalmi szervezettel történő átalakulás és feloszlás kimondásához legalább a tagok kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges. AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE, ELNÖKE Az egyesület vezetősége Az Egyesület vezetőségének szervezete és általános feladatai: Az Egyesület vezetősége 4 főből áll: elnök és három vezetőségi tag. Megválasztásuk 5 éves időtartamra szól. Az Egyesület ügyintéző és képviselő szerve a vezetőség. A közgyűlésnek tartozik felelősséggel a tevékenységéért. Az vezetőség tagjai költségtérítésben részesülhetnek, tevékenységüket társadalmi munkaként is folytatják. Vezetőség feladatai: 1. ellátja a közgyűlés ülései között az egyesület átfogó irányítását, 2. a közgyűlés előkészítése, 3. az Egyesület költségvetésének kidolgozása, 4. a vezetőség éves programjának, munka- és üléstervének kidolgozása, 5. fegyelmi jogkör gyakorlása, 6. az Egyesület éves tevékenységéről és gazdálkodásáról beszámol a közgyűlésnek, 7. az éves költségvetési tervezet és költségvetési beszámoló elkészítése, 8. az éves szakmai, pénzügyi-gazdasági beszámoló elkészítése, 9. dönt az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása felől a közgyűlés által meghatározott keretek között.

6 6 10. segíti az elnököt a képviselettel, valamint az Egyesület vezetésével együtt járó feladatai ellátásában Az Egyesület elnöke: 1. vezeti és szervezi a vezetőség munkáját, képviseli az Egyesületet, 2. irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, irányítja gazdálkodását, utalványozási jogkört gyakorol, 3. munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint, 4. intézkedik és dönt a közgyűlés, vagy a vezetőség által hatáskörébe utalt ügyekben. Az Egyesület vezetőségi tagjai: Rendszeresen és tevékenyen részt vesznek 1. az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, 2. a határozatok előkészítésében és meghozatalában, 3. a vezetőségi tagjai is önállóan képviselik egyesületet és önállóan rendelkezik az egyesület bankszámlája felett, 4. a közgyűlés és a vezetőség határozatainak, valamint a felügyeleti szerv utasításainak végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenőrzésében, Jogosult és köteles az Egyesület et érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit a vezetőség elé terjeszteni, Felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott vezetőségi határozatért, kivéve, ha ellenvéleményt kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította, A vezetőségi tagság megszűnik: 1. elhalálozással 2. lemondással 3. vezetői tisztségből való visszahívással 4. tagság megszűnésével 5. a mandátum lejártával A tisztségviselő visszahívható abban az esetben, ha magatartásával rombolja az egyesület jó hírnevét, olyan erkölcstelen életmódot folytat, amely méltatlanná tesz az egyesületi tisztségre, az egyesület működését szándékosan akadályozza, nehezíti, vagy ellehetetleníti, a jogszabályi, illetve alapszabályban rögzített kötelezettségeit nem teljesíti, illetve személyével a jogszabályban előírt összeférhetetlenségi ok beáll.

7 7 A visszahívást legalább 5 tag kezdeményezheti, mely alapján 30 napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésre az érintett tisztségviselőt írásban kell meghívni. A visszahívásra okot adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik, ahol a közgyűlés bizonyítást vesz fel. Az érintett tisztségviselő számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előadhassa. A visszahívás tárgyában a közgyűlés 2/3-os többséggel, nyílt szavazással határoz. A határozatot 15 napon belül írásban meg kell küldeni az érintett tisztségviselőnek. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, de ellene a tudomásra jutástól számított 30 napon belül jogorvoslattal lehet élni a Ptk. 62. (6) bekezdés alapján. A vezetőség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévente tartja. A vezetőség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülést megelőzően értesülnek - postai vagy elektronikus levél útján - az ülés helyéről, idejéről és tárgysorozatáról. Az vezetőségi ülés határozatképes, ha valamennyi szavazásra jogosult vezetőségi tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén - legkésőbb 30 napon belül - az vezetőséget ismételten össze kell hívni. A megismételt vezetőségi ülés összehívásának rendje azonos a rendes vezetőségi ülés összehívásának rendjével. A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tárgysorozatot, a jelenlévők névsorát, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. AZ EGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE Az Egyesület jogi személy, amelyet az elnök valamint a három vezetőségi tag is önállóan képvisel. Az egyesület bankszámlája felett az elnök és a három vezetőségi tag is önállóan rendelkezik. AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA Az Egyesület gazdasági önállósággal rendelkezik, és a Közgyűlés (két Közgyűlés közötti időszakában a Vezetőség) rendelkezései szerint bevételeiből fedezi kiadásait. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem kíván végezni. Az Egyesület bevételei: 1. tagdíjak 2. működési bevételek (részvételi díj, rendezvény támogatási vagy térítési díj, szakértői díj stb.) 3. reklámtevékenységből és hirdetésekből származó bevételek

8 8 4. rendszeres és időszaki állami (önkormányzati, szövetkezeti) támogatás 5. társadalmi szervezetek, vállalatok, szövetkezetek, magánszemélyek támogatása 6. gazdasági, vállalkozási tevékenységből származó bevételek 7. Európai Uniós pályázatokon nyert támogatás 8. egyéb bevételek Az Egyesület vagyona 1. készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg) 2. készpénzre szóló követelés 3. értékpapír 4. ingatlan és ingó vagyon (álló és forgóeszköz) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat kötelesek az egyesületnek megfizetni, az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE Az egyesület megszűnik ha 1. a legfőbb szerv döntése alapján átalakul, 2. a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, 3. a bíróság feloszlatja, 4. a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, 5. a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. A bekezdés 2) 5) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A bekezdés 1) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a 3) 4) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. Az évi I. törvény 17. (6) bekezdése szerint a sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlásnevelés támogatására kell fordítani. (7) bekezdés: A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült.

9 9 Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, részükre anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület alapszabályában nem rögzített kérdésekben a évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. Ezt a módosítással kiegészített, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az Egyesület szeptember 9. napján megtartott Közgyűlés fogadta el. ZÁRADÉK Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. (2011. évi CLXXXI. törvény 38. (2) bekezdés). Kelt: Szabadbattyán, szeptember vezetőségi tag

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ARTIS Egyesület a Művészetekért 2. Az egyesület rövid neve: ARTEM 3. Az egyesület székhelye: Magyarország,

Részletesebben

Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya

Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért,

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok: 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I. 15. 2. Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

6. A Szövetség jogi személy. A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.

6. A Szövetség jogi személy. A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. Javaslat Szövetség működésére I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Alapszabály tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a célját, a taggá válás feltételeit, a tagok jogait és kötelezettségeit, a Szövetség szervezeti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben