ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III. emelet 2. 3.) A Társaság mûködési területe: Magyarország 4.) A Társaság az egyesülési jogról szóló évi II. törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti önkormányzati elven mûködô szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti egyesület. 5.) A Társaság jogi személy. II. A Társaság célja 1.) A Társaság célja, hogy segítse és támogassa a tervezôgrafikával foglalkozók mûvészi alkotó tevékenységének kibontakozását, elôsegítse a szakma presztízsének megôrzését és növelését. A Társaság célja továbbá tagjai érdekeit képviselni, jogi és szakmai segítséget nyújtani, széleskörû tájékoztatást adni, szakmai vitát szervezni. 2.) A Társaság céljai elérése érdekében a.) fellép a tervezôgrafikát érintô szakmai kérdések megoldása érdekében b.)a szakma rangjának elismertetése és növelése érdekében oktató nevelô tevékenységet folytat c.) bel- és külföldön egyaránt kiállításokat, nyilvános vitákat rendez, kiadványokat jelentet meg d.)támogatja tagjai nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítését szakmai konferenciák szervezésével, a hazai alkotások nemzetközi megismertetésével e.) internetes honlapot üzemeltet a tájékoztatás, a szakmai párbeszéd és tagjai munkáinak széleskörû megismertetése elôsegítésére f.) tagjai tevékenysége során felmerült polgári jogviták peren kívüli rendezéséhez közvetítôi (mediációs) eljárás keretében nyújt segítséget, jogsegély szolgálatot tart fenn g.)pályázatokat ír ki és értékel, szakmai kitüntetéseket és díjakat alapíthat és adományozhat, ösztöndíjakat ítél oda 1.) A Társaság tagjai a rendes tagok és a tiszteletbeli tagok. III. A Társaság tagsága a.) Rendes tagok A Társaság tagja lehet minden természetes személy, aki belépési nyilatkozattal kéri felvételét, elfogadja az Alapszabályt és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Társaság feladatainak teljesítésében. b.)tiszteletbeli tagok A Társaság tiszteletbeli tagjául felvehetô az a természetes és jogi személy, akit az Elnökség erre alkalmasnak tart és elfogadja a Társaság alapszabályát és vállalja a célkitûzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. A tiszteletbeli tagot nem terhelik, és nem illetik a tagsági jogviszonyból keletkezô kötelezettségek és jogosultságok. A tiszteletbeli tagi cím adományozásának részletes feltételeit és módját az Elnökség állapítja meg. 2.) A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozat alapján a Társaságba való felvétellel jön létre, melynek elbírálása az Elnökség hatáskörébe tartozik. 2.1.) A kérelem elutasítása esetén a belépni szándékozó jogosult a közgyûléshez fordulni.

2 2.2.) A felvételhez legalább három (3) tag ajánlása szükséges. 3.) A tagsági viszony megszûnik -a kilépés írásbeli bejelentésével, -kizárással, -a tag halálával. Ki kell zárni azt a tagot, aki a tagsági díja, illetôleg a vállalt anyagi támogatás fizetését 6 hónapnál hosszabb idôn át legalább 30 napos határidôt tartalmazó és eredménytelen felszólítás ellenére elmulasztja. A kizárást az Elnökség indítványozza és hajtja végre. 4.) A kizárás a Közgyûlés kizárólagos hatásköre. Bármely tag javaslatára a kizárásnak akkor van helye, ha a tag nem teljesíti a jelen alapszabályban, vagy a Társaság más belsô szabályzataiban meghatározott, illetve a közgyûlés bármely határozatából eredô kötelezettségeit; továbbá, ha a Társaság céljaival ellentétes magatartást tanúsít, vagy tevékenységével a Társaság feladatainak megvalósítását akadályozza. 1.) A rendes tagok jogai és kötelezettségei IV. A tagok jogai és kötelességei a.) A Társaság rendes tagjának jogai: -részt vehet a Társaság közgyûlése határozatainak meghozatalában; - tisztségre választható; - észrevételeket, javaslatokat tehet, illetôleg véleményt nyilváníthat a Társaság, valamint szerveinek munkájában; - igénybe veheti a Társaság szolgáltatásait, részt vehet Pályázatain; b.)az Társaság rendes tagjának kötelezettségei -A Társaság Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Társaság szervei által hozott határozatoknak a megtartása; -részt venni a Társaság tevékenységében és hozzájárulni feladatainak teljesítéséhez, céljai megvalósításához; -a tagdíj megfizetése. 2.) A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei a.) A Társaság tiszteletbeli tagjának jogai - meghívás alapján tanácskozási joggal részt vehet a Társaság közgyûlésén; -javaslatokat, észrevételeket tehet a Társaság, valamint szervei mûködésével kapcsolatban; b.)a Társaság tiszteletbeli tagjának kötelezettségei -a Társaság Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Társaság szervei által hozott határozatok megtartása; -a Társaság célkitûzéseinek, erkölcsileg és vállalásának megfelelôen anyagi támogatása. A tagok jogosultak a Társaság mûködésérôl és tevékenységérôl tájékozódni. Tájékozódásukban az Elnökség ôket támogatni köteles. A tagok egyötödének javaslatára a Közgyûlés határozhat az Elnökség bármely határozatának megváltoztatásáról, vagy hatályon kívül helyezésérôl. A Társaság szervei 1.)a Közgyûlés 2.)az Elnökség 3.)a Társaság Elnöke 4.)Elnökségi Tagok 1.) A Közgyûlés V. A Társaság szervezete a.) A Társaság legfôbb szerve a Közgyûlés, melyet szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, legkésôbb április 15-ig, össze kell hívni. A Közgyûlési meghívónak tartalmaznia kell az Elnökség által javasolt, illetve a tagok egyharmada által megjelölt

3 napirendet és közgyûlési tárgyköröket, valamint a közgyûlés helyét és idôpontját. A meghívókat tértivevényes levél ben, telefaxon, en vagy küldött útján kell a címzettekhez eljuttatni. A közgyûlési meghívókat a közgyûlés tervezett idôpontja elôtt legalább 15 nappal postára kell adni, vagy telefaxon, en el kell küldeni. b.)a Közgyûlésen a rendes tagok rendelkeznek szavazati joggal, minden rendes tagnak egy szavazata van. A tagok szavazati jogukat személyesen gyakorolják. c.) A Közgyûlés határozatképes, ha szabályszerû összehívást követôen a szavazásra jogosultaknak több mint fele (a Társaság tagjainak felénél egyel több tag) jelen van. Ha a Közgyûlés nem határozatképes, azt el kell halasztani, és ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott Közgyûlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekre a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes amennyiben a meghívóban a tagokat errôl tájékoztatták. d.)az Alapszabály-módosítás, egyesülés, feloszlás tárgyában hozott határozat érvényességéhez a megjelent tagok legalább kétharmadának hozzájárulása szükséges. Az e tárgykörben határozatképtelenség miatt másodszor is összehívott Közgyûlés tekintet nélkül a megjelentek számára határozatképes, amennyiben errôl a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták. A másodszor összehívott Közgyûlésen is a megjelent tagok kétharmadának hozzájárulása szükséges a fentiekben való döntéshez. e.) A szabályszerûen összehívott és határozatképes Közgyûlés az Elnökség és a tagok javaslatai alapján jóváhagyja a napirendjét. A napirend megállapítása elôtt a Közgyûlés állást foglal a Közgyûlés összehívásának szabályszerûségérôl és a határozatképességrôl. A Közgyûlésrôl jegyzôkönyvet kell felvenni. f.) A Közgyûlés a határozatokat egyszerû szótöbbséggel hozza, kivéve, ha az alapszabály ettôl eltérôen rendelkezik. A közgyûlés döntéseit a Társaság választott szerveinek és tisztségviselôinek megválasztását kivéve, amikor a tagok titkos szavazással döntenek nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlôség esetén a Közgyûlés Elnökének szavazata dönt. g.) A Közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: -az Alapszabály megállapítása és módosítása; -a Társaság Elnökének és az Elnökség tagjainak megválasztása, éves beszámolójának elfogadása és esetleges felmentése; -számvizsgáló kijelölése; -a tagok lemondásának tudomásulvétele, kizárás elhatározása; -a tagdíj összegének megállapítása; -mindazok a kérdések, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyûlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetôleg amelyeket a Közgyûlés a saját hatáskörébe von. h.)a Közgyûlés kétharmados szótöbbséggel hozott döntése szükséges: -az Alapszabály módosításához és megalkotásához - Társaság más Társasággal való egyesülésének, szétválásának kimondásához -a Társaság feloszlásának kimondásához. i.) Rendkívüli Közgyûlést kell összehívni -a Társaság Elnökségének többségi határozata alapján; -ha a Társaság rendes tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kívánja; -ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli. 2.) Az Elnökség a.) Az Elnökség a Társaság Elnökébôl, négy Elnökségi Tagból álló ügyvivôi testület. Az Elnököt és az Elnökségi Tagokat minden második évben tartandó évi rendes Közgyûlés (tisztújító közgyûlés) választja két éves idôtartamra. Elnöknek, illetve Elnökségi Tagnak bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezô nem magyar állampolgár megválasztható, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

4 Amennyiben bármely Elnökségi Tag megbízatása mandátuma lejárta elôtt megszûnik, úgy helyére a közgyûlés a következô tisztújító közgyûlésig tartó idôre új tagot választ. Amennyiben legalább három Elnökségi Tag tiszte két közgyûlés között megszûnne, úgy a következô közgyûlést tisztújító közgyûlésnek kell tekinteni. b.)az Elnökség kötelezettsége -összehívni a közgyûlést és azt elôkészíteni -tevékenységérôl beszámolni a közgyûlésnek -szervezni és irányítani a Társaság életét, tevékenységét; -végrehajtani és végrehajtatni a közgyûlés határozatait; c.) Az Elnökség jogai -dönteni jogosult a Társaság életével, tevékenységével kapcsolatos minden olyan kérdésben, amely nem a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, -dönteni új tagok felvételének kérdésében. d.)az Elnökség döntései Az elnökség döntéseit minden esetben egyszerû szótöbbséggel hozza. Az Elnökség akkor határozatképes, ha a döntés meghozatalában legalább három tagja részt vesz. Szavazategyenlôség esetén az Elnök, akadályoztatása esetén az idôsebb Elnökségi Tag szava dönt. A döntéshozatalban való részvétel módját és rendjét az Elnökség maga állapítja meg. e.) Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik, az Elnökséget az elnök vagy akadályoztatása esetén az általa felkért Elnökségi Tag, hívja össze, de össze kell hívni, ha azt tagjainak egyharmada vagy a Számvizsgáló írásban kéri. A napirendet is tartalmazó írásbeli meghívót, valamint a fontosabb napirendi témákat írásban a tagoknak legalább 5 nappal az ülés elôtt kézhez kell kapniuk. f.) Az Elnökség üléseirôl határozati jegyzôkönyv készül, amely tartalmazza a döntéseket és ellenvéleményeket, a hozott döntések tartalmát, idôpontját és hatályát, valamint a szavazatok arányát. A jegyzôkönyvet az Elnökség tagjainak 15 napon belül meg kell küldeni, a jegyzôkönyv egy példányát pedig a Társaság irattárában kell elhelyezni. A jegyzôkönyvet két elnökségi tag hitelesíti. A határozatokról a jelzett tartalommal külön nyilvántartást is kell vezetni. g.) A Elnökségi tagság megszûnik -a mandátum lejártával; -az arról való lemondással; -a Társasági tagság megszûnésével; -a közgyûlés határozatával. 3.) A Társaság Elnöke a.) Az Elnök az Elnökség tagja. A közgyûlésen az Elnök elnököl. E jogkörét alkalmanként az Elnökség bármely tagjára átruházhatja. b.)az Elnök a Társaság képviselôje harmadik személyekkel szemben. Eljárásáról köteles beszámolni az Elnökségnek. c.) Az Elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság alkalmazottai felett. 4.) Az Elnökségi Tagok Az Elnökségi Tagok az Elnökség tagjai. Az Elnök jogkörét akadályoztatása esetén a legidôsebb Elnökségi Tag gyakorolja. Ôt akadályoztatása esetén a korban ôt követô Elnökségi Tag helyettesíti. 5.) A Számvizsgáló Amennyiben a társaság vagyona eléri az ,- forintot a Közgyûlés határozatlan idôtartamra megfelelô felsôfokú szakképesítéssel rendelkezô számvizsgálót jelöl ki, aki az évi rendes közgyûlést megelôzôen jelentést készít a Közgyûlés számára a Társaság pénzügyi helyzetérôl. Egyúttal véleményezi az Elnökség beszámolójának azon részét, amely a Társaság gazdálkodására vonatkozik. A Számvizsgáló a Közgyûlés megbízottjaként jogosult a Társaság könyveibe, irataiba és dokumentumaiba betekinteni. Tevékenységét az Elnökség támogatni köteles.

5 VI. A Társaság jogképessége A Társaság jogi személy. A Társaságot az Elnök képviseli. Az Társaság képviseletére esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnök más személyt is megbízhat. VII. A Társaság gazdálkodása 1.) A Társaság a saját bevételeibôl gazdálkodik. Mûködése során vagyonába kerülnek a tagok által befizetett tagdíjak, a tagok, tiszteletbeli tagok és más személyek által a Társaság tulajdonába adott vagyontárgyak, vagyoni értékû jogok, valamint az egyéb forrásból és jogcímen szerzett bevételek. 2.) A Társaság évi költségvetés alapján gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Tagjai csak a tagsági díjat tartoznak a Társaságnak megfizetni, a Társaság tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 3.) A Társaság megszûnése esetén vagyonáról a Közgyûlés rendelkezik. 4.) A Társaság gazdálkodásáról az Elnökség köteles az évi rendes közgyûlésen beszámolni. A Társaság vagyonának állapotát és értékét az Elnökség beszámolójában rögzíteni kell. 5.) A Társaság az 1.) pont szerinti teljes vagyonát a céljai elérése érdekében teljes mértékben felhasználhatja. 6.) A Társaság bankszámlája felett az Elnök bármelyik Elnökségi Tag ellenjegyzése mellett jogosult rendelkezni, továbbá bármely két Elnökségi Tag jogosult együttes aláírásával rendelkezni a bankszámla felett. 7.) A Társaság pártoktól független szervezet, azoktól támogatást nem kap és nem kapott, országgyûlési képviselôjelöltet választásokon nem állított és nem állít, valamint nem támogat. Az ilyen jellegû tevékenységet és támogatás elfogadását az alapítók kizárják. VIII. A Társaság megszûnése A Társaság megszûnik -feloszlásának a Közgyûlés által történô kimondásával; -más Társasággal vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével; -feloszlatásával; -megszûnésének megállapításával. IX. Záró rendelkezések 1.) Az Alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Egyesülési jogról szóló évi II. törvény, továbbá a Társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 2.) Ez az Alapszabály a Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága Közgyûlése által történt elfogadásával szeptember 1. napján hatályba lépett. Budapest, szeptember 1. ALAPÍTÓ TAGOK: Lelkes László (elnök), Czakó Zsolt (elnökségi tag), Balla Dóra (elnökségi tag), Kádár Gergely (elnökségi tag), Farkas Anna (elnökségi tag), Auth Attila, Csernák Bence, Batisz Miklós, Pap Tibor, Szugyiczky István, Marcell Tamás, Simon József, Pintér József, Szabó Ádám, Németh Levente, Csordás Zoltán, Nagy Balázs

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben)

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) 1. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Ózdi Kerékpáros Egyesület, rövidítve ÓKE Az ÓKE székhelye: 3600 Ózd, Gömöri út 55.

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület Alapítói (BankNet Kft., DataNet Kft., E-Net Kft., Elender Kft., EuNet Kft., Hungarnet

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt új A l a p s z a b á l y a Az eredeti, a május 7 én elfogadott verzió szerint törlendő: dőlt aláhúzott, új javasolt

Részletesebben