ALAPSZABÁLY. (A november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY (A november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja u. 4. I. Az Egyesület célja, közhasznú szervezeti minősítése Az Egyesület célja kulturális, idegenforgalmi rendezvények szervezése, köztük elsősorban a hagyományos tatai ünnep, a Víz, Zene, Virág Fesztivál megrendezése, a rendezvényekhez támogatók keresése, kulturális, idegenforgalmi programok, rendezvények támogatása, a városlakók részvételi szándékának erősítése, a város arculatának formálása és idegenforgalmi potenciáljának növelése a rendezvények által. Az Egyesület kinyilvánítja, hogy a közhasznú tevékenységről szóló évi CLVI. törvény 26. c.) 5. pont szerint közhasznú tevékenységet folytat, és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, a gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályában meghatározott tevékenységre fordítja, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat, az Egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és nem fogad el, és részükre támogatást nem nyújt, az Egyesület országgyűlési képviselőt, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít. II. Az Egyesület tagsága Az Egyesület nyitott, ahhoz tagként bárki - természetes vagy jogi személy - csatlakozhat, aki egyetért az Egyesület céljaival. Az Egyesület tagsága: 1. Az Egyesület tagja lehet az, aki belépési nyilatkozat aláírásával kéri felvételét az Egyesületbe, elfogadja az Egyesület alapszabályát, és tevékenyen részt vállal az Egyesület működésében, valamint felvételét az elnökség jóváhagyja. 2. Az Egyesületnek kiskorú, magyar és nem magyar állampolgár, továbbá jogi személy is tagja lehet.

2 3. A kötelezettség hosszabb idejű, vagy a tagsági díj befizetésének féléves elmulasztása, valamint elhalálozás esetében a tagsági viszony törléssel, vagy az elnökség határozata alapján kizárással szűnik meg. Ki lehet zárni azt a tagot, aki Alapszabálysértő tevékenységet folytat. III. Az Egyesület tagjainak jogai és kötelességei Az Egyesület tagjainak jogai: 1. Részt vehet a Közgyűlésen, ott felszólalhat, véleményt nyilváníthat és javaslatokat tehet. 2. Választhat és választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeibe bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. 3. Tevékenyen részt vehet az Egyesület rendezvényein és kedvezményesen látogathatja azokat. 4. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - bíróság előtt megtámadhatja. 5. A jogi személy tag képviselő útján részt vehet az Egyesület Közgyűlését és ott javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület munkájával kapcsolatban, képviselőjét a határozatok meghozatalánál szavazati jog illeti meg. 6. A jogi személy tag külön megállapodás alapján részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben. Az Egyesület tagjainak kötelezettségei: 1. Az alapszabály betartása, a vezető szervek határozatainak végrehajtása. 2. A tagsági díj rendszere fizetése, az Egyesület vagyonának megóvása, gyarapítása. 3. A jogi személy tag kötelessége az Egyesület célkitűzéseinek és működésének erkölcsi, anyagi támogatása. IV. Az Egyesület szervezete és működésének rendje A.) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés hatásköre, összehívásának rendje: 1. Az alapszabály elfogadása, módosítása. 2. Az Egyesület Elnökségének, elnökének, Ellenőrző Bizottságának határozott időre (3 év) szóló megválasztása nyílt szavazással. 3. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámoltatása. 4. A tagdíj összegének meghatározása.

3 5. Az Egyesület évi költségvetésének meghatározása. 6. Az Egyesület megszűnésének, más társadalmi szervezettel való egyesülésének jóváhagyása. 7. Az Egyesület éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása. A Közgyűlés összehívásának, határozathozatalának és határozati nyilvántartásának rendje: 1. A Közgyűlést - időpontját megelőző 15 nappal korábban - az elnök névre szóló meghívóval hívja össze az időpont, a helyszín és a napirend közlésével. Az elnök a tagok 1/3-ának az ok és a cél megjelölésével hozzá benyújtott írásos kérésére, valamint az Ellenőrző Bizottság indítványára a Közgyűlést soron kívül, 15 napon belül köteles összehívni. 2. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni. 3. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagság több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés 15 napon belül történő ismételt összehívása során - az eredeti napirendben felvetett kérdésekben - a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyűlés azonban - a megjelentek számára való tekintet nélkül - akkor minősül határozatképesnek, ha a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták erről, így távolmaradásuk jogkövetkezményeinek ismeretében dönthetnek a részvétel kérdésében. A Közgyűlés döntéseiben nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója a határozat alapján: a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 1. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt- Az Egyesület megszűnésének, illetve más társadalmi szervezettel történő egyesülésének elhatározásához a Közgyűlés kétharmados többségi szavazása szükséges. 2. A Közgyűlés nyilvános, arról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök és egy tag hitelesít. 3. Az Egyesület sorszámozott lapokból álló Közgyűlési Határozatok Könyve-t vezet, melybe a Közgyűlést követő 3 napon belül bevezetésre kerül a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A Közgyűlési Határozatok Könyve vezetése az Elnökség feladata. A bejegyzéseket

4 az elnök és egy tag hitelesíti. A Közgyűlés döntéseit az ülést követő 8 napon belül az Egyesület székhelyén ki kell függeszteni, az érintettekkel pedig 8 napon belül írásban közölni kell. 4. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a személyi adatokkal, a személyiségi jogok védelmével, valamint törvény rendelkezése alapján meghatározott korlátok figyelembevételével - az ezirányú szándéka előzetes bejelentése alapján az Egyesülettel előzetesen egyeztetett időpontban - az Egyesület székhelyén bárki betekinthet. B.) Tisztségviselők A tisztségviselőknek az évi CLVI. törvényben rögzítetteknek megfelelően az Egyesülettel kapcsolatban összeférhetetlensége nem áll fenn. 1. Elnökség: 1. A Közgyűlés által 3 év időtartamra megválasztott 5tagú elnökség saját soraiból gazdasági vezetőt választ. 2. Az elnökség feladata a. az Alapszabály és a Közgyűlési határozatok végrehajtásának ellenőrzése, b. az évi költségvetés meghatározása, c. az évi beszámoló és a közhasznúsági jelentés megtárgyalása, d. kapcsolatfelvétel támogatókkal, új partnerek keresése, e. döntés tagfelvételi kérelmekben, f. témafelelősök, tanácsadók megbízása, g. bizottságok létrehozása, h. a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása. 3. Az elnökség rendszeresen, havonként tart üléseket. Az elnökség ülése nyilvános. Az elnökségi ülést az elnök vagy helyettese hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha az elnökség tagjainak több mint a fele jelen van. Az elnökség határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. Az elnökség sorszámozott lapokból álló Elnökségi Határozatok Könyve-t vezet. A Határozatok Könyve tartalmára, hitelesítésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a Közgyűlési Határozatok Könyvére. Az elnökségi ülésre a meghívót - a napirend közlésével - 8 nappal korábban kell eljuttatni, az érintett személyek részére az elnök juttatja el. Az elnökség döntésében való részvételre és az elnökség eljárására egyebekben a jelen Alapszabály IV/A 3-7. pontjaiban rögzítettek az irányadók. Az elnökség által hozott határozatokat az érintettekkel közölni kell. 4. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogkör az egyesület elnökét és a gazdasági vezetőt együttesen illeti meg.

5 2. Elnök: 1. Az Egyesület közhasznúsági nyilvántartásba való felvétele után közhasznúsági jelentést készít az évi CLVI. törvény 19. -ában rögzített módon. 2. A Közgyűlés határozatai alapján irányítja az Egyesület munkáját, önállóan képviseli az Egyesületet. 3. Az Egyesület évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elkészítése és az elnökség elé terjesztése. 4. Az elnök munkájáról a Közgyűlésnek köteles beszámolni. 5. Az Ellenőrző Bizottság írásos jelentéseire a szükséges intézkedéseket megteszi. 6. A Közgyűlést és elnökségi ülést összehívja, rendjét irányítja, levezetésükről személyesen gondoskodik. 7. Feladatát társadalmi munkában látja el. 3. Gazdasági vezető: 1. Intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, fő feladata az Egyesület pénzügyi munkájának irányítása. 2. Biztosítja a pénzügyi, gazdasági események rögzítését, a gazdálkodás tervezését, a gazdasági feladatokhoz kapcsolódó ügyviteli munkát. 3. Felel az Egyesület saját vagy kezelésébe adott vagyonának gondos megőrzéséért, szabályszerű használatáért. 4. Felelős a pénzügyi-számviteli fegyelem biztosításáért. 4. Bizottságok, témafelelősök, tanácsadók Az Egyesület részfeladatainak megvalósítása céljából az elnökség a feladat és hatáskör, valamint az ügyrend meghatározásával állandó és/vagy ad hoc bizottságokat, tanácsadó testületeket hozhat létre, az Egyesület lényeges feladatainak önálló hatáskörrel történő koordinációja, elvégzése céljából témafelelősöket, tanácsadókat jelölhet ki és adhat részükre megbízást. C.) Közhasznúsági jelentés Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a. a számviteli beszámolót, b. a költségvetési támogatás felhasználását, c. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d. a célszerinti juttatások kimutatását, e. a központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok

6 társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, f. az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét, g. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót, h. Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. V. Ellenőrző Bizottság 1. Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület felügyelő szerve, amely 3 főből áll, tagjait a Közgyűlés 3 év időtartamra választja, a Bizottság csak a Közgyűlésnek van alárendelve, beszámolni csak annak tartozik. 2. Az Ellenőrző Bizottság saját tagjai közül választja meg elnökét, és állapítja meg ügyrendjét. 3. Az Ellenőrző Bizottság mint felügyelő szerv ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 4. Az ellenőrző Bizottság tagjai az elnökség üléseit és a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. 5. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a. az Egyesület elnöke vagy az elnökség tagja, b. az Egyesülettel a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, c. az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás-, illetve, d. az a.) - c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. VI. Az Egyesület jogképessége Az Egyesület jogi személy, amelyet az Egyesület elnöke vagy az elnökség által megbízott személy képvisel.

7 Az Egyesület bevételei, gazdálkodása VII. Az Egyesület gazdálkodása 1. A tagdíj félévente, a tárgyfélévet követő hónap utolsó napjáig fizetendő, természetes személyek esetén évi 1.200,- Ft, jogi személyes esetén évi ,- Ft. 2. Rendezvény-bevételek. 3. Külső támogatóktól - jogi- és magánszemélyektől - kapott pénzbeli támogatás. 4. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 5. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 6. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 7. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Az Egyesület megszűnik, ha VIII. Az Egyesület megszűnése feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja, az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megállapítja megszűnését. IX. Záró rendelkezés Az június 24-ei alakuló Közgyűlésen elfogadott Alapszabály módosításait a november 05-ei Közgyűlés elfogadta és jóváhagyta. Tata, november 05. Essősy András a Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület elnöke

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben (2009. szeptember 30.) Bevezetés Szegedi Úszó Egylet alapvetően sporttevékenység folytatására az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum:

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum: A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2009. július 10. napján, a 2010. március hó 19. napján és 2010.

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

A Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatásmódszertani Egyesület F I O M. közhasznú szervezet ALAPSZABÁLYA

A Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatásmódszertani Egyesület F I O M. közhasznú szervezet ALAPSZABÁLYA A Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatásmódszertani Egyesület F I O M közhasznú szervezet ALAPSZABÁLYA Székhelye: 1081 Budapest, Népszínház utca 8. Kelt, Budapest, 2010. április A Felsőoktatási Irányítástechnikai

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alapítva: 2008. október 3. Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság.

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság. A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének Alapszabálya PREAMBULUM Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete PÁKE ALAPSZABÁLYA A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete (PÁKE) alapító tagjai, a 2011. szeptember 12. napján megtartott alakuló közgyűlésen, az egyesülési

Részletesebben

MAGYAR VIZSLA KLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET / KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET / ALAPSZABÁLY

MAGYAR VIZSLA KLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET / KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET / ALAPSZABÁLY MAGYAR VIZSLA KLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET / KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET / ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Egyesület neve: Magyar Vizsla Klub Közhasznú Egyesület 2. Rövidített neve: MVK KE 3.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület Segítő Alapszabály egységes szerkezetben a 2008. augusztus 6-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal I~.. ( alapítva: 2001. június) Készült a

Részletesebben

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete, valamint a BGF PSZF Zalaegerszegi Intézete, mint jogelődök és

Részletesebben