Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06."

Átírás

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza,

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a Magyar Lovassport Szövetség területi szervezeti egysége-jogi személyiséggel rendelkező megyei szövetség: a megyében működő klubok, sportkörök, sportegyesületek lovas szakosztályainak demokratikus önkormányzati alapon létrehozott és működő szövetsége, melynek célja: tagjainak, valamint a lovassportot támogatók, lovas idegenforgalommal foglalkozó egyének és szervezetek tevékenységének összehangolása, szervezése, segítése és irányítása. A Szakszövetség működését a sportról szóló évi CXLV. törvény, illetőleg a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény, valamint az egyesülési jogról szóló évi II. törvény és a Polgári törvénykönyvről szóló évi IX. törvény rendelkezései szabályozzák. A Szövetség neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség A szövetség székhelye: Nyíregyháza, Géza u A szövetség pecsétje: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség 4400 Nyíregyháza, Géza u

3 II. A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATAI A Szövetség a Magyar Lovassport Szövetség által a Sporttörvény alapján létrehozott jogi személyiséggel rendelkező megyei szövetség, amely a sportági szakszövetség céljait valósítja meg, annak elismerése és irányítása mellett. A Szövetség az országos szakszövetség és annak szakbizottságai szakmai előírásai, illetve szabályzatai szerint szervezi a megyében a lovassport versenyeket. A Szövetség a közhasznú tevékenysége során az állam, illetve helyi önkormányzat által ellátandó közfeladat megvalósításáról gondoskodik. A Szövetség az Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól függetlenen és partoknak anyagi támogatást nem nyújt. A Szövetség feladatai: Ellenőrzi a versenyre nevezni szándékozó lovasok és lovak részvételi jogosultságát. Összehangolja a lovassport szakágak megyén belüli tevékenységét. Ellátja a Szövetség tagjainak érdekképviseletét. 3

4 Elkészíti a megyei versenynaptárt. Kapcsolatot tart a helyi szervekkel és más megyék szövetségeivel. Propagandát fejt ki a lovassport érdekében. Kiírja és megrendezi a megyei bajnokságokat, a szakbizottságok közreműködésével. Alapítja és kiosztja a megyei díjakat. Közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében. Támogatja a diáksportot, az amatőr sportot és a lovas turizmust. Edzőképzés és utánpótlás-nevelés segítése. Fellép a sportmozgalomban ható káros jelenségek - elsősorban a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek alkalmazása ellen (dopping). Vezeti a lovassport megyei nyilvántartását. A Szövetség a feladatai ellátása során együttműködik más szervezetekkel. A Szövetség közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szövetség tagságán kívül bármely személy is igénybe veheti. 4

5 III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA A Szövetség tagja lehet az a lovassportban sporttevékenységet folytató versenyeztető; versenyt rendező, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadja, és már tagja az országos szakszövetségnek, vagy valamelyik utánpótlás szervezetének. Egy sportszervezet csak egy megyei szövetségnek lehet tagja. A tagsági viszony keletkezese és megszűnése: A Szövetségbe való be- és kilépés önkéntes. Tagsági viszony a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozattal és a tagsági díj befizetésével létesíthető. A jogi személy tagsága a szervezet kilépésével, jogutód nélküli megszűnésével, a tagdíjfizetés egy éves elmulasztása miatti törléssel, illetve kizárással szűnik meg. A szakszövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni. A tagok jogai: IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Szövetség közgyűlésén részt vehet, illetve küldötte útján képviselheti magát, részt vehet a határozatok meghozatalában, szavazati joga van. Véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetséget érintő bármely kérdésben. Választhat, és választható a szövetség szerveibe. A tagok kötelezettségei: Az Alapszabály és szövetségi szabályzatok betartása. A Szövetség közgyűlése által megállapított összegű tagdíj évenkénti befizetése. A lovas rendezvények bejelentése legalább egy hónappal a rendezvény előtt. 5

6 1. Közgyűlés 2. Elnökség /5 fő/: elnök 2 fő alelnök 2 fő elnökségi tag V. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 3. Felügyelő bizottság/3 fő/: elnök + 2 fő felügyelő bizottsági tag 4. Szakági bizottságok /3 fő/: alakíthatók (a szakágban érintett klubok választják) szakági elnök + 2 fő szakbizottsági tag A Magyar Lovassport Szövetség rendszere szerint, tevékenységéről, munkájáról az elnökség felé számol be. A Közgyűlés: A Szövetség legfelsőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A Közgyűlés a Szövetséget érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer rendes ülésre össze kell hívni. Össze kell hívni a Közgyűlést, ha azt a tagok legalább egyharmada, az ok- és cél megjelölésével kezdeményezi, illetve ha azt a Magyar Lovassport Szövetség elnöke írásban indítványozza, illetve Bíróság elrendeli. 6

7 A Közgyűlés összehívásáról az elnök gondoskodik. A Közgyűlésre a Magyar Lovassport Szövetség Elnökségének képviselőjét is meg kell hívni. A Közgyűlésre szóló meghívót a javasolt napirenddel együtt legkésőbb a Közgyűlést megelőző nappal kézbesíteni kell. A Közgyűlés határozatkepés, ha azon a tagok több mint fele jelen van (50% + 1 fő). Ha a közgyűlés az eredeti időpontban nem határozatképes, akkor a megismételt közgyűlés az eredeti időponttól számítva egy óra elteltével a jelenlevők számától függetlenül határozatkepéssé válik, az eredeti napirendi pontokkal. A Közgyűlés általában nyílt szavazással, a jelenlevők egyszerü szótöbbségével (50 % + 1 fő) hozza meg határozatát. Minősített szótöbbség (a jelenlevők 2/3-anak szavazata) szükséges az Alapszabály elfogadásához és módosításához, továbbá az elnök és az elnökség tagjainak visszavonásához. A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja. A szavazás rendjére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: Az Alapszabály elfogadása és módosítása. A Szövetség elnökének, elnökségének, és számvizsgaló bizottságának megválasztása 4 évi időtartamra, illetve visszahívásukig. A szövetségi tagdíj összegének megállapítása. 7

8 A Szövetség elnökének beszámoltatása. A mérleg elfogadása, az éves beszámoló jóváhagyása, a közhasznú jelentés elfogadása. Az elnökség határozatai ellen a Szövetséghez beterjesztett fellebbezések elbírálása. A Közgyűlésről részletes jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyveket az elnök, és az - e célból megválasztott két küldött hitelesíti. Az Elnökség Az Elnökség a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével, a Szövetséget érintő valamennyi kérdésben dönthet. Az Elnökség a Közgyűlés által választott tagokból áll, létszáma 5 fő. A Szövetség Elnökségének az a nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, akit a bíróság nem tiltott el a közügyek gyakorlásától. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 4 éves időtartamra választja. Elnökség tagjait újraválaszthatják. Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség eseten az Elnök szavazata dönt. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet reszt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b), valamint élettársa a határozat alapján: Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki 8

9 által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. Az Elnökség feladata és hatásköre: Megyei versenynaptár elkészítése. Bizottságok létrehozása, munkaterviek jóváhagyása, beszolgáltatásuk. A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, jóváhagyása. Köteles az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági jelentest készíteni. Kinevezi, vagy megbízza a Szövetség titkárát. TISZTSÉGVISELŐK A Szövetség tisztségviselői az elnök, 2 alelnök, + 2 tag ELNÖK Az elnök feladata és hatásköre: Irányítja az Elnökség munkáját, összehívja és vezeti üléseit. Képviseli a Szövetséget. Kapcsolatot tart a Szövetség tagságával. Elnököl a közgyűléseken. Gondoskodik a közgyűlés összehívásáról és ellenőrzi a közgyűlési határozatok végrehajtását. 9

10 ALELNÖK A Szövetségnek két alelnöke van, akik szükség szerint helyettesítik az elnököt és ezen felül ellátják az SZMSZ előírásai szerinti rájuk háruló feladatokat. TITKÁR A titkár feladat és hatásköre: Irányítja és összehangolja Szövetség tevékenységét. Összehangolja az Elnökség és a bizottságok munkáját. Szervezi a szövetségi feladatok végrehajtását. Előkészíti az elnökségi üléseket. A Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerinti aláírási jogot gyakorol. Kapcsolatot tart, együttműködik a lovassportot támogató szervezetekkel és magánszemélyekkel. Felel a Szövetség szabályszerű működéséért. Az elnökségi üléseken tanácskozási joggal vesz részt! FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG A Szövetség gazdálkodását a Közgyűlés által megválasztott 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Közgyűlésnek köteles beszámolni. 10

11 VI. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA A Szövetség vagyona a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek félajánlásaiból, önkormányzati támogatásból, valamint a Szövetség vállalkozási tevékenységéből képződik. A Szövetség feladatainak megvalósítása érdekében kiegészítő jellegű gazdálkodási vállalkozási tevékenységet végez azzal, hogy vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt, megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. A Szövetség a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően gazdálkodik. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj befizetésen túl a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal, nem felelnek. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: Számviteli beszámolót. A költségvetési támogatás felhasználását. A vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást. A cél szerinti juttatások kimutatását. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és 11

12 mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét. A Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló összegét. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen Alapszabályt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség tagjai a év február hó 06. napján tartott közgyűlésen elfogadták. Elnök Jkv. hitelesítő Jkv. hitelesítő 12

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28.

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. a Magyar Kutyasport Szövetség (korábban Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség) 2013 november 28. napján megtartott közgyűlésén

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség. Alapszabálya

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség. Alapszabálya A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Alapszabálya 2010 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaságban működő, a hegy-, a szikla-,

Részletesebben

Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének Alapszabálya. I. 1. Általános Rendelkezések

Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének Alapszabálya. I. 1. Általános Rendelkezések A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének Alapszabálya I. 1. Általános Rendelkezések (1)A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (továbbiakban Sportszövetség) a sportról szóló 2004. évi I törvényben

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Alapszabály Hatályos: 2007. január 6-tól Budapest 2007. január 6. Magyar Floorball Szakszövetség Alapszabálya 1 A MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Szövetség neve, székhelye, működési területe, alapítási éve 1. A szövetség neve: Magyarországi Amerikai

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA 1./ Egyesület neve: Teremtő Tudat Technológiák Közhasznú Egyesület 1. Az Egyesület rövidített neve: Teremtő Tudat Egyesület 2./ Az

Részletesebben

V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alapszabályának 2. számú módosítása a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest, 2009. november 23. 2 ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Alulírott Alapítók

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt)

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) I. A sportegyesület alapadatai: A sportegyesület 2010. július 17.-én tartott közgyűlése

Részletesebben

A MAGYAR IYENGAR JÓGA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR IYENGAR JÓGA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR IYENGAR JÓGA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2011. október 14. 1 A MAGYAR IYENGAR JÓGA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE a) Az egyesület neve: Magyar Iyengar Jóga Szövetség, továbbiakban a Szövetség.

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2006. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyar Köztársaságban működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben