A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya"

Átírás

1 A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye: Budapest. József Attila u Az egyesület telephelye: Rákóczi Kert Közösségi és Civil Ház (1212 Bp. Rákóczi tér 34.) 4.) Az egyesület működési területe: Magyarország, Közép Magyarországi Régió, Budapest 5.) Az egyesület közhasznú szervezet. 6.) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és azoknak anyagi támogatást nem nyújt; országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 7.) Az egyesület által végzett közhasznú tevékenységek az alábbiak: évi CLVI. törvény 26. c) közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő a szervezet létesítő okiratában szereplő cél szerinti tevékenységek: 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 8 természetvédelem, állatvédelem 9. környezetvédelem AZ évi CLVI. tv-khtv_4 1 bekezdés a pontjára tekintettel, az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból bármely személy (bárki) részesülhet. II. Az egyesület célja 8.) Általában a természet és a környezet védelméért, a megbillent környezeti egyensúly visszaállításáért, és a biológiai sokszínűség védelme érdekében fejti ki tevékenységét. a. A működési területén található természeti értékek felkutatása, állapotának dokumentálása, és védelme. b. A kertkultúra, a kertművelés fejlesztése, rangjának és megbecsülésének erősítése c. A természet és környezetvédelmi szempontú ismeretterjesztést, a környezettudatos fogyasztói szokások és magatartások végzését és bemutatását támogatja. d. Szakmai segítséget nyújt a környezeti nevelési, iskolai programok megvalósításához e. A civil társadalom összefogását erősíti. Együttműködik hasonló helyi, országos, környezet-, egészségvédő, fogyasztóvédelmi mozgalmakkal, nőszervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel. 9.) Az egyesület céljait a következő módszerekkel, eszközökkel, feladatellátással kívánja megvalósítani: - részt vesz a helyi és az országos természet és környezetvédelmi rendezvényeken - részt vesz az ifjúság természet és környezetvédelmi nevelésében, felvilágosításában - együttműködik az intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek szakértőivel - folyamatosan figyelemmel kíséri a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjait, ezek tervezését és teljesítését - konferenciákat, összejöveteleket, szakmai napokat, bejárásokat, lakossági tájékoztatókat, rendezvényeket szervez, támogat - szakmai előadásokat tart, kiadványokat, ismertetőket készít, és ad ki - helyi és országos pályázatokon indul, szponzorokat, támogatókat szervez céljai megvalósításához 10.Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a az évi CLVI.tv Khtv- 4.. ( 1) bekezdés a pontjára tekintettel, a tagokon kívül más is (bármely személy) részesülhet 1

2 III. A tagság 11.) Az egyesület rendes tagja lehet bármely természetes személy. Az egyesület rendes tagja részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, választhat és választható az egyesület szerveibe, a KGY ülésein szavazati joga van. A rendes tag kötelessége eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek, így különösen részt venni az egyesület munkájában és az egyesületet tagdíja befizetésének mértékéig anyagilag támogatni. 12.) Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy. Az egyesület pártoló tagja részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, a Közgyűlésen (továbbiakban KGY) tanácskozási és javaslattételi joga van. - A pártoló tag kötelezettsége, hogy a tevékenysége összhangba legyen az alapszabállyal Bekapcsolódjon az egyesület tevékenységébe - Az egyesület támogatása, tevékenyégének segítése, támogatása megállapodás szerinti formában. 13. Az egyesület jogi személy tagjai a jogaikat és kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik révén gyakorolják, illetve teljesítik. 14. Mind a rendes, mind pedig a pártoló tagok felvétele elsőfokon az elnökség hatáskörébe tartozik. A határozat ellen (az egyesületen belül) a Közgyűléshez lehet jogorvoslattal élni. 15.) A tag kizárásának kérdésében az elnökség dönt, és döntésében megjelöli a kizárás okát. Az elnökség a kizárásról az érintettet a kizárás indoklásával írásban értesíti. A kizárás ellen hozott elnökségi határozat ellen 15 napon belül írásban lehet a KGY-hez lehet fellebbezéssel élni. - Ki kell zárni azt a rendes, vagy pártoló tagot, aki tevékenységével az egyesület érdekeit, írásos figyelmeztetés és felszólítás ellenére sérti - Ki kell zárni azt a tagot, aki az elmart tagdíjat az elnökség felszólítására, a következő közgyűlésig nem fizeti meg. A jogi személy tagsága megszűnik annak jogutód nélküli megszűnésével, ilyenkor a tagot az Elnökség törli a tagnyilvántartásból. - Az Elnökség határozata ellen a kizárt tag, a számára sérelmes határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a KGY-hez fordulhat jogorvoslatért. IV. Az egyesület szervezete és működése Az egyesület szervezete: Közgyűlés Elnökség 16.) Közgyűlés Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a KGY, amelyet az elnökség legalább évenként egyszer (írásban, az ülést megelőzően legalább 15 nappal megküldve) hív össze. Bíróság, ügyészség, vagy más hatóság határozatának mielőbbi megtárgyalása és a szükséges döntés mielőbbi meghozatala érdekében az Elnökség jogosult E mailben rendkívüli Közgyűlést összehívni. Az elnökség a tagok legalább 25%-ának írásbeli kérésére köteles a KGY-t összehívni. A KGY nyilvános. A KGY napirendjét az Elnökség a meghívóban közli a tagokkal. A KGY határozatait nyílt szavazással, a szavazatra jogosultak egyszerű (50%+1 tag) többségével hozza. A KGY nyílt szavazással választja meg, illetve hívja vissza a tisztségviselőket, fogadja el lemondásukat. A KGY határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt újra összehívott ülés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták. 2

3 A KGY hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása és módosítása, a tisztségviselők megválasztása, visszahívása, lemondásuk elfogadása, az évi költségvetés meghatározása, az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása. A tisztségviselők visszahívásának okai: ha tevékenységük az alapszabállyal nincs összhangban, a kötelezettségeiket nem látják el rendesen, ha tevékenységük jogszabályt sért Az éves beszámolók és közhasznúsági jelentés elfogadása a KGY kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves beszámolókat és a Közhasznúsági Jelentést a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel (50% + 1 fő szavazatával) fogadja el. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Felügyelő Bizottság: Ha az egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezetőszervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. Felügyelő Bizottságot állít fel az egyesület egyéb esetben a tagok kérésére is, ha a Közgyűlés jóváhagyja. 17.) Összeférhetetlenségi szabályok: A KGY határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A KGY nyílt szavazással fogadja el a szervezeti módosítást, új tisztségviselőire teendő javaslatot. Az egyesület megszűnik, ha feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a KGY kimondja, az arra jogosult szerv feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja. 18.) Elnökség Az elnökség az egyesület végrehajtó és képviseleti szerve. Az elnökség 3 közvetlenül választott tisztségviselő: az Elnök, az Alelnök és a Titkár Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, üléseit az elnök hívja össze, és köteles az Elnökség bármelyik tagjának kérésére azt összehívni. Az Elnökség ülését legalább három munkanappal, az ülés előtt, írásban ( ben) kell összehívni, a napirend egyidejű közlésével. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon a napirendet az elnök közli az Elnökség tagjaival. Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van; határozatait nyíltan, egyszerű többséggel hozza. 3

4 Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, e tisztsége megszűntét követő két évig, amennyiben a korábbi közhasznú szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 19.) Tisztségviselők Elnök Önállóan képviseli az egyesületet Az elnökségi ülések és a KGY-k levezető elnöke Az elnökségi ülések között irányítja és vezeti az egyesület operatív munkáját Számadással tartozik az elnökség és a KGY felé. Helyettesítéséről köteles megfelelő időben gondoskodni Első aláíróként utalványozási joggal rendelkezik Rendelkezik a bankszámla felett a Titkárral együttes módon Alelnök Az elnök, vagy a Titkár helyettesítését látja el Döntési joggal vesz részt az elnökség munkájában Titkár Az egyesület adminisztratív, szervezeti, szervezési ügyekért felelős tisztségviselője Helyettesítéséről köteles megfelelő időben gondoskodni Második aláíróként utalványozási joggal rendelkezik 20.) Képviselet Önálló képviseleti joggal az Elnök és a Titkár rendelkezik. 21.) Utalványozás Utalványozási joggal két tisztségviselő együttes módon rendelkezik; alapesetben a tisztségviselőknél leírt módon. 22.) Bankszámla feletti rendelkezési jog A bankszámla felett az Elnök és a Titkár együttes módon rendelkezik. V. Az egyesület gazdálkodása 23.) Az egyesület vállalkozási és befektetési tevékenységet nem folytat. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem visszaforgatja az alapszabályban foglalt tevékenységre. 24.) Az egyesület a Khtv 26.. k pontja szerinti befektetési tevékenységet nem folytat, így a Khtv 17.. a szerinti befektetési szabályzatot nem készít. VI. Határozatok és nyilvánosság 25.) A KGY és az elnökség döntéseit az egyesület nyilvántartja a határozatok tárában. 4

5 Ebben fel van tüntetve a döntések tartalma, időpontja, hatálya, a támogatók és ellenzők számaránya és személye. Az elnök, írásban, igazolható módon gondoskodik a szervezet döntéseinek érintettekkel való közléséről. A KGY és az elnökség döntéseit az egyesület telephelyén elhelyezett hirdető táblán és Internetes honlapján hozza nyilvánosságra. 26.) Betekintési jog. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az egyesülettel előre egyeztetett időpontban. 27.) Tájékoztatás. Az egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és Internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. VII. Záró rendelkezések 28.). Az egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy a vitás ügyeiket a szervezeten belül döntik el. Amennyiben nem jutnak egyességre, úgy a Fővárosi Bíróság döntését fogadják el. 29.) Az egyesület alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az Elnökség jogosult. Az Elnökség állásfoglalása az egyesület valamennyi tagjára nézve kötelező. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az évi II. tv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók. A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület december 6. napján megtartott megismételt alakuló közgyűlése a módosított Alapszabályt egyhangúan elfogadta. Budapest, december. 6. 5

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság.

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság. A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének Alapszabálya PREAMBULUM Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA

TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA TEREMTŐ TUDAT TECHNOLÓGIÁK EGYESÜLET KÖZHASZNÚ SZERVEZET ALAPSZABÁLYA 1./ Egyesület neve: Teremtő Tudat Technológiák Közhasznú Egyesület 1. Az Egyesület rövidített neve: Teremtő Tudat Egyesület 2./ Az

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. Alapszabály

AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. Alapszabály AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület Alapszabály I. Általános rész I/1. Az Egyesület alapadatai: - Teljes neve: AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. - Rövid neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA AZ EGYESÜLET NEVE ÉS JOGÁLLÁSA

A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA AZ EGYESÜLET NEVE ÉS JOGÁLLÁSA A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Sun Bin Ököl Harcművészeti Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlésén a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvénynek megfelelően

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Módosított Alapszabálya Jánd; 2014 május 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása: (1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Részletesebben