A Vízpart Életmód és Szabadidősport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Vízpart Életmód és Szabadidősport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A Vízpart Életmód és Szabadidősport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

2 2 I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Vízpart Életmód és Szabadidősport Közhasznú Egyesület Az egyesület rövidített neve: Vízpart Közhasznú Egyesület 2. Székhely: 5000 Szolnok, Krisztina u. 2/a. 3. Működési terület: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok város és vonzáskörzete 4. Az egyesület jogi személy. Az egyesület szervezeti formája közhasznú egyesület. Az egyesületet, mint jogi személyt hatóságok és harmadik személyek előtt az elnök képviseli. II. Az egyesület célja 1. A Vízpart Életmód és Szabadidősport Közhasznú Egyesület célja, hogy elősegítse az egészséges életmód megvalósítását, hangsúlyozza a prevenció szerepét az egészségmegőrzésben. 2. A szabadidő egészséges és kulturált eltöltésének szervezése és biztosítása a különféle munkahelyi, baráti és egyéb közösségek számára. 3. Családbarát szolgáltatások nyújtásával erősíteni a közösségek kötődését a lakókörnyezethez, erősítve a pozitív társadalmi aktivitást. III. Az egyesület feladata 1. Az egyesület kiemelt feladata, hogy az általa képviselt lehetőségekkel felhívja a figyelmet az egészséges életmód jelentőségére.

3 3 2. Kezdeményezéseivel, javaslataival elősegíti az adott régióban élők szabadidejének egészséges és kultúrált eltöltését. 3. Közreműködik a régió szabadidősportjának szervezésében, értékesítésében, minőségének javításában. 4. Kapcsolatot tart és együttműködik a tevékenységben érdekelt hazai és külföldi szervezetekkel, intézményekkel, egyesületekkel. 5. Kapcsolatot tart az érdekelt önkormányzatokkal, gazdasági vállalkozásokkal. 6. Biztosítja a tagok közötti információáramlást. 7. Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 2.. /c./ bekezdése alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket is folytatja: egészségmegőrző, betegség megelőző tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem. 8. Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból más is részesülhet. 9. Az egyesület a Polgári Törvénykönyv, az évi II. tv., az évi CLVI. tv. és a 114/1992. /VII. 23./ Korm. sz. rendelet előírásai alapján, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve gazdasági vállalkozási tevékenységet is végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, döntéseit, valamint a közhasznúsági jelentését, továbbá éves beszámolóit a saját honlapján közzéteszi. IV. Az egyesület szervezete és vezető szervei 1. Az egyesület tevékenységét szervei útján valósítja meg. 2. Az egyesület szervei: a. közgyűlés, b. elnökség.

4 4 A közgyűlés 1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés ülései nyilvánosak. 2. A közgyűlés az alapító tagokból, valamint az egyesületbe utóbb felvett tagokból álló testület, amely az egyesületet érintő valamennyi kérdésben döntési jogosítvánnyal rendelkezik. 3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. az egyesület alapszabályának megállapítása, módosítása, b. az elnökség beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadása és az egyesület vállalkozói tevékenységéből eredő eredményének megállapítása, c. az egyesület éves feladattervének és költségvetésének meghatározása, d. az egyesület elnökének és elnökségi tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása, e. az egyesületi tagdíjak mértékének megállapítása, döntés a tagdíjak pénzügyi rendezésének módjáról és határidejéről, f. az egyesületnek más egyesülettel való egyesülése, vagy az egyesület feloszlása felől való döntés, g. feloszlás esetén döntés az egyesületi vagyonról, h. a tagfelvételi kérelem elutasítása elleni, valamint az elnökség kizárást kimondó határozatával szembeni fellebbezés elbírálása, i. dönt minden olyan egyesületi ügyben, amely nem tartozik az elnökség vagy az elnök kizárólagos hatáskörébe, továbbá amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 4. A közgyűlést az egyesület elnöksége hívja össze szükség szerint, de legalább évenként kétszer. Közgyűlést kell összehívni akkor is, ha azt az egyesület tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, vagy ha az összehívást a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Bíróság elrendeli. 5. A közgyűlésre az egyesület tagjait a napirend közlésével a közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal írásbeli meghívóval meg kell hívni, postai úton, igazolható módon. 6. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagságnak több, mint a fele /50 % + 1 fő/ jelen van. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza /ideértve az éves beszámolót is/, kivéve az alapszabály módosítását és az egyesületnek más egyesülettel történő egyesülését, illetve az egyesület feloszlásának kimondását, melynek a közgyűlés 2/3-os szavazata szükséges. 7. A közgyűlés határozatképtelensége esetén az eredeti napirend tekintetében fél órával későbbi időpontban megtartásra kerülő megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes és erről a meghívóban tájékoztatni kell a tagokat. 8. A közgyűlés döntéseit nyílt szavazással hozza. 9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

5 5 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó javaslatokat és indítványokat, továbbá a meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenlévő tagok, illetve képviselőik nevét, székhelyét, illetve lakóhelyét tartalmazó jelenléti ívet, melyet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvet az elnökség által kijelölt személy vezeti és az elnök által felkért két tag hitelesíti. 10. A közgyűlésről készült jegyzőkönyv alapján az egyesület elnöke olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A közgyűlésen hozott döntésekről az érintetteket a közgyűlés döntéseit is tartalmazó jegyzőkönyv megküldésével értesítik. A közgyűlés határozatait az egyesület a helyi média útján, illetve saját honlapján teszi közzé. Elnökség 1. Az elnökség az egyesületnek a közgyűlés által a tagok közül 5 /öt/ évi időtartamra választott vezető-ügyintéző, előkészítő, szervező-irányító, központi végrehajtó szerve. Az elnökség a közgyűlésnek felelős az egyesület feladatainak végrehajtásáért és eredményes gazdálkodásáért. 2. Az elnökség a közgyűlés iránymutatásainak és döntéseinek megfelelően az egyesület éves programjának és üléstervének kidolgozása, az egyesület tevékenységének szervezése és irányítása, a tagok közötti koordináció és információáramlás módszerének kialakítása és megvalósítása, az egyesület működéséhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése, az elnök két testületi ülés közötti munkának elfogadása, határoz a rendes és a rendkívüli közgyűlés időpontjáról, napirendjéről, dönt az egyesületbe való tagfelvételről, és a tag kizárásáról a gazdálkodásról és a szervezet tevékenységéről szóló beszámoló előterjesztése a közgyűlésre, az elnökség döntéseiről az érintetteket és az egyesület tagjait az elnökségi ülésről készült a döntéseket is tartalmazó jegyzőkönyv megküldésével értesíti, amennyiben az elnökségi döntések a szélesebb nyilvánosságot is érintik, így arról a helyi médián keresztül is tájékoztatást kell adni, biztosítja az egyesületi alapszabályban, szervezeti és működési szabályban foglaltak érvényesülését, valamint a közgyűlés határozatainak végrehajtását, dönt minden olyan egyesületi ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, kivéve az elnökség által hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmek,

6 6 a jogszabályoknak és a z egyesületi alapszabályoknak megfelelően megállapítja az egyesület szervezeti és működési szabályzatát és annak mellékleteként az egyesület ügykezelési, gazdálkodási szabályzatát, állandó, vagy ad-hoc bizottságokat hozhat létre, megválasztja és visszahívja azok tagjait, megállapítja díjazásukat, évente egy alkalommal beszámol a közgyűlésnek az éves feladatok végrehajtásáról, a közgyűlés elé terjeszti az egyesület éves költségvetését, közhasznúsági jelentését, valamint az egyesület vállalkozói tevékenységéből eredő eredmény megállapítására vonatkozó javaslatát. 3. Az elnökség 3 tagból áll. Az elnökségi tagság jelöléséhez és választásához szükséges a jelölt, illetve a tag elfogadó nyilatkozata. Az elnökségi tagság a bírósági nyilvántartásba vétellel, de a választás időpontjára visszamenőleges hatállyal érvényes. 4. Az elnökség rendes üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az elnökség ülései nyilvánosak, a napirend közlését az elnök biztosítja az elnökség tagjai felé, valamint megjelenteti a társaság honlapján. A határozathozatal nyílt szavazással történik. Rendkívüli ülést kell összehívni 10 napon belül az elnökség bármely tagjának írásbeli indítványára, melyben annak okát és célját megjelölte. Halaszthatatlanul fontos egyesületi ügyben az elnök jogosult rendkívüli ülés összehívására. 5. Az elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt elnökségi tag vezeti. 6. Az elnök meghatározott napirendek megtárgyalására tanácskozási joggal a külső szervek képviselőit, illetőleg egyesületi tagokat, szakértőket, stb. is meghívhat. 7. Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnökség ismételt ülését 8 napon belüli időpontra össze kell hívni, ahol a határozathozatal az alapszabály IV/8. pontjával egyezően egyszerű szótöbbséggel történik. 8. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 9. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megjelentek névsorát, a napirendek vitájának lényeges mozzanatait, továbbá a napirendekkel kapcsolatos határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és az elnök által felkért tag írja alá és hitelesíti. Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyv alapján az egyesület elnöke olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.

7 7 Az elnökségi ülésen hozott döntésekről az érintetteket az elnökségi ülés döntéseit is tartalmazó jegyzőkönyv megküldésével értesítik. Az elnökségi ülés határozatait az egyesület a helyi média útján és saját honlapján teszi közzé. 10. Az elnökség tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat. 11. Az elnökségi tagság megszűnik a. a mandátum lejártával, b. lemondással, c. az elnökségi tag halálával. Elnök 1. Az egyesület elnökét a közgyűlés választja tagjai közül, egyszerű szótöbbséggel, azaz a jelenlévő tagok több, mint a felének szavazatával. Az elnök megbízatása az elnökség megbízásával azonos tartamra szól. 2. Az elnök a közgyűlés és az elnökség határozatainak keretei között irányítja és szervezi az egyesület munkáját, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. Az elnökségi ülésekről az egyesület elnöke olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya /ha lehetséges személye/ megállapítható. 3. Az egyesületet Mikes Edit /5000 Szolnok, Kút u. 12. I/2./ április 14-től április 13-ig terjedő időtartamra megválasztott elnök önállóan képviseli. Az elnök írásbeli képviseleti jogosultságát akként gyakorolja, hogy az egyesület neve alá önállóan írja a nevét a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány szerint. Az egyesület tisztségviselőinek összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok 1. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk b. pont/, élettársa /a továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a határozat alapján: d. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy e. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

8 8 Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 2. Ezen közhasznú szervezet vezető tisztségviselője nem lehet az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. V. Az egyesület gazdálkodása 1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 2. Az egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve gazdasági vállalkozási tevékenységet folytathat. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt az egyesület alaptevékenységére fordítja. 3. Az egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működik, a közgyűlés által megállapított keretek között. 4. Működésének anyagi forrásai: a. tagsági díj, b. a pártoló tagok anyagi hozzájárulása, c. jogi és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, d. az egyesületi célok elérése érdekében kifejtett gazdálkodási tevékenységből származó saját bevétel, e. pályázatokból származó bevételek, f. szolgáltatások ellenértéke, g. gazdasági, vállalkozási tevékenységből befolyt nyereség. 5. Az egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel. 6. A tagok csak tagdíjuk mértékéig kötelezhetők tartozásuk fedezésére, az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 7. Az egyesület működésével kapcsolatos költségvetési gazdálkodást az elnökség által megbízott személy vagy gazdálkodó szervezet látja el.

9 9 8. A szabályszerű pénz- és vagyonkezelésért az elnök tartozik felelősséggel. VI. Az egyesület képviselete Az egyesületet Mikes Edit /5000 Szolnok, Kút u. 12. I/2./ elnök képviseli. Az egyesület tagjai Az egyesület tagsága 1. Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, gazdasági társaság, aki vagy amely azonosul az egyesület céljaival és tudásával, kapcsolataival vagy bármely egyéb módon támogatja az egyesületet. A rendes tagokra egyebekben még az évi II. tv. /Etv./ 8.. /1./ bek. rendelkezései is irányadók. Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, gazdasági társaság, aki vagy amely azonosul az egyesület céljaival, és tudásával, kapcsolataival, vagy bármely egyéb módon támogatja az egyesületet. 2. Tagfelvételi kérelmet az elnökség felé írásban kell benyújtani, amely a tagfelvételről első fokon dönt és arról írásban értesíti a kérelmezőt a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül. Elutasítás esetén a közgyűléshez lehet jogorvoslattal fordulni, amely a soron követően ülésén dönt. A tagsági viszony a belépési nyilatkozatnak az elnökséghez való benyújtás napjára visszamenőleges hatállyal jön lét re. 3. Az egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni, melyben rögzíteni kell a természetes személy tag nevét, anyja nevét és lakcímét, vagy a jogi személy tag cégnevét, cégjegyzékszámát, székhelyét és képviselőjének nevét, anyja nevét és lakcímét. Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei 1. Az egyesület tagsága rendes és pártoló tagokból áll. 2. Az egyesület rendes tagjai jogosultak

10 10 szavazati joggal az egyesület közgyűlésén részt venni, az egyesület rendezvényein részt venni, az egyesület szolgáltatásainak igénybe vételére, az egyesületi fórumokon felszólalni, javaslatokat tenni, intézkedéseket kezdeményezni, rendszeres és folyamatos munkával részt venni az egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában. Az egyesület rendes tagja bármely egyesületi tisztségre megválasztható. 3. A pártoló tagok az egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt, egyesületi tisztségre nem választhatók. A pártoló tagokat tagdíj fizetés kötelezettsége nem terheli, de önkéntes teljesítéssel segíthetik az egyesület céljait és működését. 4. Az egyesület tagjai kötelesek: az alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, továbbá a más egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, az egyesület vezető testületének és vezetőinek határozatait, intézkedéseit betartani és végrehajtani, az egyesület rendes tagjai a megállapított tagdíjakat rendszeresen befizetni, illetőleg az önként vállalt anyagi, stb. támogatást szolgáltatni. Az egyesületi tagok tagdíja Ft/év, amelyet a tagok két részletben, % összegben kötelesek teljesíteni. Első alkalommal a tárgyév február 28-ig, második alkalommal pedig július 31-ig az egyesület pénztárába történő készpénz befizetéssel, vagy az egyesület számlájára történő átutalással, az erre vonatkozó felhíyás szerint. Az egyesületi tagság megszűnése 1. Az egyesületi tagság kizárással, kilépéssel, a tag halálával, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli tag jogutód nélküli megszűnésével. szűnik meg. 2. Kizárással szűnik meg az egyesületi tagsága annak a tagnak, aki az egyesületi alapszabályban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint más belső szabályzatban foglalt előírásokat vétkesen megszegi és azt felszólításra sem szünteti meg. Kizárással szüntethető meg az egyesületi tagsága annak a tagnak, akinek félévi tagdíjhátraléka van és azt írásbeli, jogkövetkezményekre figyelmeztetés melletti határidőre /az átvételt követő max. 15 nap/ felszólítás ellenére sem fizeti be, vagy az egyesület határozatait nem hajtja végre.

11 11 3. Kilépéssel szűnik meg az egyesületi tagsága annak a tagnak, aki ezt írásban kéri. 4. A kizárás felől az elnökség dönt és erről írásbeli határozattal értesíti a kizárt tagot. A kizárt tag a határozat ellen fellebbezéssel élhet a közgyűlés elé, melyről a közgyűlés a legközelebbi ülésén dönt. 5. Kizárás és kilépés esetén az elnökség törli a nyilvántartásból a kizárt, illetve kilépett tagot. VII. Vegyes rendelkezések 1. Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület tagjai és nem tagjai is bármikor betekinthetnek, kivéve ha az egyesület működésével kapcsolatosan nyilvántartott tisztségviselőkre és szolgáltatási tevékenységgel összefüggően rendelkezésre álló személyes adatokat. Betekintést az egyesület elnökénél kell kezdeményezni. A betekintést az elnök biztosítja az egyesület székhelyén, a felek által egyeztetett időpontban, de legkésőbb a kezdeményezéstől számított 15 napon belül. Az iratbetekintő kérheti saját költségén az egyes megtekintett iratokról másolat készítését és kiadását. 2. Az egyesület szolgáltatási tevékenységet is végez, annak igénybe vétele módjáról a közvéleményt a helyi sajtóban és az egyesület honlapján tájékoztatni kell. 3. Az egyesület tevékenységéről készített közgyűlési beszámoló nyilvános, abba bárki szabadon betekinthet. 4. Az elnökség által hozott, az alapszabályba ütköző határozat megsemmisítését a bíróságnál az egyesület bármely tagja indítványozhatja. 5. Az egyesület megszűnik, ha: feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a legfelsőbb szerve minősített szótöbbséggel kimondja, az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 6. Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése utáni vagyonról a közgyűlés rendelkezik.

12 12 7. A jelen alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesületekre vonatkozó jogszabályok, gazdálkodási, vállalkozási tevékenységre a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szolnok, május Mikes Edit a közgyűlés elnöke, egyben jegyzőkönyv hitelesítő. Annus Mária jegyzőkönyvvezető Kobeláné Tóth Judit jegyzőkönyv hitelesítő Mint jogi képviselő igazolom, hogy ezen okiratot Mikes Edit, Annus Mária és Kobeláné Tóth Judit előttem írták alá, így ellenjegyzem:

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társadalmi szervezet neve: Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület. 2. Székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6.

Alapszabály. 1. A társadalmi szervezet neve: Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület. 2. Székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6. Alapszabály 1. A társadalmi szervezet neve: Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület 2. Székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6. 3. Az Egyesület bélyegzője: Névvel, székhellyel, adószámmal ellátott kör

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az alapító abból a célból, hogy az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek neveléséhezoktatásához a városban megfelelő körülményeket biztosítson, létrehozza közalapítványt.

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

A PALOZNAKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Paloznaki Polgárőr Egyesületet. A Paloznaki Polgárőr

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések 1.1 Az egyesület teljes neve: Jászkiséri Pedagógus Női Kar Közhasznú Egyesület 1.2 Az egyesület rövidített neve: Pedagógus Női Kar 1.3 Az egyesület székhelye: 5137 Jászkisér, Petőfi

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya 2004. 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) Székhelye:

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A Sólyi Szölöhegyi. Kertbarátok egyesületének. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A Sólyi Szölöhegyi. Kertbarátok egyesületének. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Sólyi Szölöhegyi Kertbarátok egyesületének Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Veszprém, 2010. június 5. A Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesületének Alapszabálya A Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya

FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya A FORRÁS, A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület Alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések Az egyesület neve: FORRÁS A Pszichés Problémákkal Küzdőket Támogató Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések, tevékenység I/1. Az Egyesület neve: Pécsbányai Kulturális Egyesület Az Egyesület rövidített neve: PBK Egyesület I/2. Az Egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

A L A P S Z A B Á L Y. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A L A P S Z A B Á L Y A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg Alulírott, Vámosszabadi községi lakosok jelen Alapszabály önkéntes elfogadásával társadalmi szervezetet alapítunk, melynek neve:

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület (TTT-HSE) Mészáros Károly 2890 Tata, Május 1 út 53/B 2/2. : (34) 586-543 // (20) 421-6783 ttt-hse@freemail.hu http://web.axelero.hu/borosv.sz. példány

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya A Magyar Coach Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület. 2. A szervezet nevének rövidítése: ---- 3. Az alapítás éve: 2010. 4. A szervezet működési területe:

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

EDELWEISS MÓRI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szövegű alapszabály 2011. május 13.) I. Általános rendelkezések

EDELWEISS MÓRI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szövegű alapszabály 2011. május 13.) I. Általános rendelkezések EDELWEISS MÓRI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szövegű alapszabály 2011. május 13.) I. Általános rendelkezések Egyesület neve: Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület Székhelye:

Részletesebben

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület (MTESE) A L A P S Z A B Á L Y A Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben)

Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések: Egyesületi alapszabály (egységes szerkezetben) 1. Az egyesület neve: Ördögmák Természetbarát Egyesület 2. Alapításának éve: 2009 3. Az egyesület székhelye: 6723, Szeged Kereszttöltés

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben