Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium"

Átírás

1 Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Bolyais Szülők Egyesülete (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Egyesület levelezési címe: 9707 Szombathely Csók I. u. 10. (3) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. 2. Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége 1.) Az Egyesület céljai : Az együttműködő szülői összefogás kialakítása, annak szervezeti keret biztosítása Az iskolai nevelőtestület munkájának segítése a pozitív, segítő szülői együttműködés jegyében. A gyermekek érzelmi, erkölcsi nevelésének szülői-pedagógusi összefogásának erősítése Az iskola szolgáltatói rendszerének anyagi támogatása Az iskola méltán jó hírnevének ápolása, erősítése Az iskola magas színvonalú nevelő-oktató munkájának tárgyi feltételeinek javítása A szülők között kapcsolati tőke felkutatása az iskola gazdasági helyzetének javítása érdekében 2.) Az Egyesület feladatai: Lényegi kérdésekben az iskola vezetősége és szülők közötti korrekt információ közvetítés Jogos és megalapozott szülői érdekvédelem ellátása Tagok toborzása nyílt jelentkezéses alapon A tagokkal való folyamatos kapcsolattartás Az Egyesület életéről, történéseiről a tagok folyamatos tájékoztatása az iskola Weblapján keresztül Fórumok szervezése a szülőket érintő kérdésekben Pályázatokon való részvétel Az oktatómunka elismeréséül díjak alapítása A kiemelkedő tanulói eredmények elismeréséül díjak alapítása Az iskola szülői nevelői közösségét összefogó Bál rendezése, ill egyéb más jellegű koncertek, azok anyagi bevételeinek az iskolai életbe történő visszaforgatása

2 2.) Az egyesület közhasznú szervezeti jogállású. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 4. képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 3.) Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának és beszámolóinak nyilvánosságát szórólapokon biztosítja, és a székhelyén is kifüggeszti, vagy az interneten közzéteszi a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium honlapján. Az egyesület közhasznúsági jelentését nyilvánosságra hozza szintén az iskola honlapján. 4.) Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 5.) Az Egyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 6.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választáson jelölt állítása. 7.) Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. 3. Az Egyesület tagjai l.) Az Egyesület tagjai lehetnek azok a természetes személyek, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. A tagfelvételről az Elnökség dönt. 2.)Az Egyesület Elnöke köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 3.) Az egyesületi tagság megszűnik: a természetes személy tag halálával, a kilépés írásbeli bejelentésével, ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, törléssel a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén. 4.)Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökhöz. A kilépés az Elnök részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. 5.) Törléssel szűnik meg a tagság, ha a tag 2 éven keresztül a tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, és az elnökség írásban, határidő tűzésével történő felszólítását sem teljesíti. A törlésről az elnökség dönt. 4.

3 Tagsági jogok és kötelezettségek l.) Az Egyesület tagja jogosult: - részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, - a tag személyesen vagy képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni - a tagok választhatnak és választhatók, 18. év alatt csak az életkoruknak megfelelő tisztségre. 2.) Az Egyesület tagja köteles: - az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint a hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani - az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni, - a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni, 5. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 3.) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. ), amely a tagok összessége. Az egyesület ügyintézői teendőit az Elnökség (7. ) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnök (9. ), az Alelnök, és az elnökségi tagok. 6. A Közgyűlés 1.) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlést egyéb alkalmakkor is össze kell hívni, ha a tagok legalább 1/3-a, az ok és a cél megjelölésével kéri. 2.) A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása. b) Az éves költségvetés, az éves tagdíj meghatározása. c) Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása. d) Az Egyesület más társadalmi szervezettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása. e) Az Elnök, Alelnök,elnökségi tagok megválasztása f) Az Elnök, Alelnök, elnökségi tagok visszahívása, g) A közgyűlés dönt mindazokban az ügyekben is, amelyeket az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal. 3.) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi nyilvántartott tag előzetes beli értesítésével, a meghívóban fel kell tüntetni a közgyűlés pontos helyét és időpontját. A közgyűlés nyilvános. 4.) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a+1 fő jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes fél óra elteltével megismételt közgyűlést kell tartani,

4 amely az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes lesz. Erre a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni. 5.)A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, tagok egyszerű szótöbbségével hozza. A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 6.)A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével határoz. 7.)A közgyűlés a személyi döntések e), f) pontok kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. 8.)Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 9.)A közgyűlési és az elnökségi határozatot az érintettekkel írásban közölni kell, valamint nyilvánosságra kell hozni az iskola honlapján. Az Elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma. időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. Az elnök a határozatoknak az érintettekkel való közlésére 8 munkanapon belül kerít sort, melyet -ben juttat el az érintetteknek, ugyanezen az időponton belül nyilvánosságra is hozza a határozatot 10.)A közgyűlés jegyzőkönyvébe és határozataiba és az egyesület egyéb irataiba bárki betekinthet munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban az egyesület székhelyén. A betekintés igényét az elnöknél írásban vagy- szóban kell bejelenteni, az utóbbi esetben az elnök jegyzőkönyvet készít a bejelentésről, és 8 napon belül értesíti az iratbetekintés időpontjáról a kérelmezőt. Az iratokról másolat kiadását az érintett akkor kérheti, ha annak költségeit előlegezi. 11.)A közgyűlés hatáskörébe tartozik az Elnök és az elnökségi tagok visszahívása. A visszahívást bármely egyesületi tag kezdeményezheti a közgyűlés összehívásával. Az Elnököt az elnökségi tagot a közgyűlés az alábbi esetekben hívhatja vissza: - amennyiben vele szemben a jogszabályban, vagy a jelen alapító okiratban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn, illetve - amennyiben hatáskörét az Elnök, az elnökségi tag túllépi, vagy feladatát nem látja el. 7. Az Elnökség 1.) Az Elnökség 5 tagú testület, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja. 2.) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az Elnök és 2 tag jelen van. Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatait. Amennyiben csak 3 fő van jelen, úgy csak egyhangú szavazással hozható döntés.

5 3.) Az Elnökség ülését az elnök hívja össze -ban történő értesítésével a tagoknak 8 napon belül a napirend közlésével. Az ülések nyilvánosak. 4.) Az Elnökség hatáskörébe tartozik minden olyan kérdésben való döntés, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 5.) Az elnökségi tagsági jogviszony megszűnik a tag halálával, lemondással,visszahívással. Az elnökségi tagsági jogviszony megszűnése esetén a Közgyűlés új tagot köteles választani a soron következő ülésén. 8. Az Elnök 1.) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult tisztségviselője. Az egyesületet az elnök képviseli, akadályoztatása esetén pedig az alelnök. 2.) Az Elnök hatásköre és feladatai: - az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, - a közgyűlés határozatainak végrehajtása, - az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt, - az Egyesület közgyűlésének határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, - éves beszámoló és közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése. - a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése - a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat, valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület interneten nyilvánosságra hozza az iskola honlapján. 3.) Az Alelnök hatásköre és feladatai: segíti az Elnök munkáját, ellátja az Elnök által rábízott feladatokat az Elnök akadályoztatása esetén az alelnök ellátja az egyesület elnökének feladatait. 9. Összeférhetetlenség 1.) Az Egyesület közgyűlésének és elnökségének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 2.) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét

6 megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 3.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 10. Az Egyesület működése és gazdálkodása 1.)Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 2.) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik. 3.) A tagdíj összegét, befizetésének módját a közgyűlés állapítja meg. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnök nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 4.)Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 5.)Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen. 6.)Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket. azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 7.)Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat. 8.)Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést a közhasznú szervezet székhelye szerint illetékes állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék. 11. Az Egyesület képviselete 1.) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. 2.) Az Egyesület pénzforgalmi bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Elnök önállóan gyakorolja.

7 12. Az Egyesület megszűnése 1.) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja. 2.) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben a megyei bíróság feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 3.) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt az 1.) pontban rögzített megszűnési okok esetén. 4.) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 13. Záró rendelkezések 1.) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. 2.) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok az Alakuló Közgyűlésen egyhangú határozattal jóváhagyták. 3.) Az Egyesület Alapszabályát a Vas Megyei Bíróságnak az Elnök a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. Kelt: Szombathely, november Elnök Hitelesítette:.. Alelnök

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

"KEK MADÁR" ALAPÍTVÁNY

KEK MADÁR ALAPÍTVÁNY "KEK MADÁR" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító az 1991. november 4. napján kelt alapító okiratát, az alapító okirat 2000. október hó 26. napján, a 2000. november hó 2. napján, valamint

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt új A l a p s z a b á l y a Az eredeti, a május 7 én elfogadott verzió szerint törlendő: dőlt aláhúzott, új javasolt

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület Alapítói (BankNet Kft., DataNet Kft., E-Net Kft., Elender Kft., EuNet Kft., Hungarnet

Részletesebben