A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE"

Átírás

1 A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

2 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye: mindenkori elnök lakóhelye 2800 Tatabánya, Bánhidai ltp /7. 3. Levelezési címe: 2802 Tatabánya, Pf Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. 5. Bélyegzője: hosszú bélyegző, Magyar Csipkekészítők Egyesülete felirattal, emblémáján egy pár verőke. 6. Zászlója: egyik oldalon a magyar címer, másik oldalán csipkeverő női alak mely arany vert csipkével szegélyezett. 7. Az Egyesület jogi személy közhasznú szervezet. 8. Az Egyesület honlap címe: csipke.fx3.hu 2. Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége 1. Az Egyesület céljai, tevékenysége: I./ Az egyesület tagság körében a különféle motívumú és készítési technikájú csipkék megismerése és terjesztése. Igényes alkotásra nevelés, amely egyaránt vonatkozik a csipke készítésre és alkalmazására. II./ A tagság képességei, adottságai és érdeklődési iránya szerint támogatni a kialakuló illetve kialakult alkotó közösségeket. Szorgalmazni kell a csipkével kapcsolatos kutatásokat, melyek a magyar textilművesség fontos kiegészítő ágazata volt. Lehetővé kell tenni a kutatási eredmények ismertetését a tagság körében, mellyel a hagyományok továbbélését segítsük elő. Fontos feladata a tradicionális technikák, motívumok, alkalmazási stílusok tanítása és alkalmazása, hogy így alapjává váljon a modern csipkeművészetnek.

3 III/ Lehetőséget kívánunk biztosítani a csipke remekek bemutatására. IV./ Szervezett együttműködést keresni és kiépíteni külföldi csipkekészítőkkel, illetve szervezetekkel. V./ Évente többször összejövetelt kívánunk szervezni, amelyeken előadás és gyakorlati bemutatón ismertetjük a különféle technikák, motívumok, illetve azok alkalmazását. VI./ Évente egyszer többnapos továbbképzést tartunk, ahol a magyar textilművesség történeti bemutatása fontos szerepet kap. VII./ Az Egyesület lehetőségei szerint támogat módszertani és szakmai kiadványok elkészítését, terjesztését. VIII./ Rendezni kíván kiállításokat, gyakorlati bemutatókat, konferenciákat, tanfolyamokat. IX./ Együttműködve országos illetve külföldi társszervezetekkel gondoskodni kíván a tagság alkotásainak kiállításokon való bemutatásáról. 2. Az Egyesület évi CLVI. törvény alapján az alábbi alappontokkal megjelölt közhasznú tevékenységeket végzi: 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. Kulturális tevékenység 6. Kulturális örökség megóvása, 13. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 3. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát, szórólapokon, szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja. Az egyesület a közhasznúsági jelentést köteles a tárgyév követő évben legkésőbb június 30-ig a saját honlapján közzétenni. 4. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból. 5. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

4 Közvetlen politikai tevékenységnek minősülő a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 7. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. 3 Az Egyesület tagjai 1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tenni arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezően elfogadja. 2. A tagfelvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. 3. Az Egyesület köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 4. Az elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt által írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni. 5. A jelen Alapszabályban, a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a tag kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozóan eltérő rendelkezések mindig pontosan alkalmazzák a tiszteletbeli tag kifejezést. 6. Az egyesületi tagság megszűnik: - a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével, - a kilépés írásbeli bejelentésével, - kizárással, - ha az Egyesület megszűnik.

5 7. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. 8. A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbséggel az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettséget ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha három hónapnál régebben lejárt tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 9. A tiszteletbeli tag címet a Közgyűlés minősített határozattal, a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbséggel jogosult megvonni abban az esetben, ha tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, érdekrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 1. Az Egyesület tagja jogosult: - részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, - a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni, - a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőjük útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit. 2. Az Egyesület tagja köteles: - az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, - az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni, - a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni. 3. A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. 4. Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

6 5. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve az Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az elnök, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai. 2. Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt. 3. Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettárs /továbbiakban: hozzátartozó / a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítető okiratainak megfelelő cél szerinti juttatása. 4. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint, köztartozását nem egyenlítette ki. 5. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt. 6. A közgyűlés 1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlés egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább egyharmada - az ok és cél megjelölésével írásban kéri. 2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: - Az Alapszabály megállapítása, módosítása. - Az éves költségvetés meghatározása.

7 - Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása. - Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása. - Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárása, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása. - Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása. - Az Elnökség tagjai és az elnök visszahívása. - A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása. 3. A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A Közgyűlés nyilvános. 4. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. 5. A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszeri szótöbbséggel hozza, kivéve az Alapszabály megállapítása, módosítása. Az egyesület tagjainak soriból történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tag cím visszavonása. Az elnökség tagjai és az Elnök visszahívása, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének - legalább háromnegyedének igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. 6. A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámoló - közhasznúsági jelentés az egyesület elnöke vagy titkára jelenlétében bárki megtekintheti előre egyeztetett időben és helyen. 7. A levezető elnök személyének megszavazásáról a Közgyűlés az ülésmegkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel határoz. 8. A Közgyűlés személyi döntések - Az Egyesületből tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tag cím visszavonása. Az elnökség tagjai és az Elnök megválasztása. Az elnökség tagjai és az elnökség visszahívása - kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. 9. Szavazati egyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazása esetén a határozatai javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

8 10. A Közgyűlés határozatot az érintettekkel írásban, postai úton igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a közgyűlés döntéseinek tartama, időpontja és hatálya, illetőleg a döntés támogatók és ellenzők számaránya / ha lehetséges személye / megállapítható. A Közgyűlés döntéseinek nyilvánosságra hozatala az egyesület saját honlapján történik, a közgyűlést követően 14 napon belül. 7. Az Elnökség 1. Az Egyesület vezető szerve héttagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés titkos szavazással három év időtartamra választja. 2. Az Elnök szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülés nyilvános. 3. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel közölni kell. - tagfelvétel jóváhagyása, - az Elnök utasításait a közgyűlés összehívását, - az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokban, az éves elnöki beszámolókban, a közhasznúsági jelentésekben, valamint a korábbi közgyűlési határozatokban való betekintés biztosítása az érdeklődők részére, - a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése, - döntés minden olyan egyéb kérdésben,amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, - szakmai tagozatok létrehozása, működésük meghatározása és megszüntetése, - díjak magalapítása, feltételeik meghatározása és megszüntetése. 4. A Közgyűlés által visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely estekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól. 5. Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bejegyezni. A határozatok Könyve oly módon tartalmazza azokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők Számaránya / ha lehetséges személye / megállapítható.

9 8. Az Elnök 1. Az Elnök a Közgyűlés által titkos szavazással 3 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezetője. 2. Az Elnök hatásköre és feladatai: - az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, - munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, - a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása, - az elnökségi ülés előkészítése és levezetése, - az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt, - éves beszámoló készítése, jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése. 9. A Felügyelő Bizottság 1. A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályában rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működésükért a közgyűlésnek felelnek 2. A felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 3. A Felügyelő Bizottság 3 tagját a Közgyűlés választja. 4. A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni. 5. A Felügyelő Bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hívja össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével - A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesületet vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. - Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult eldönteni.

10 - A felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. Munkarendjét maga határozza meg. - A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli írásban. - A határozatokat az egyesület elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe kell behelyezni. - A Határozatok Könyvének tartalmára az Alapszabály 8. -ának 2. pontjában foglalt rendelkezések az irányadók. 6. A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni. 7. A felügyelő Bizottság köteles az intézkedésekre jogosult vezetőszervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról tudomást szerez, hogy a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértést vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény / mulasztás / történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé. b.) A vezető tisztségviselők felelőségét megalapozó tény merült fel. 8. Az intézkedésre jogosul vezetőszervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 9. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényes felügyeleti szervet. 10. Nem lehet a felügyeleti szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy aki - a vezetőszerv elnöke vagy tagja, - a közhasznú szervezettel a megbízatáson kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban áll vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály máskép nem rendelkezik, - a közhasznú szervezete cél szerinti juttatásokból részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatás illetve az a, és c, pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

11 10., Az Egyesület működése és a gazdálkodása 1. Az Egyesület (közhasznúsága) a bíróság által jogerős nyilvántartásba vétellel jön létre és a jogerős végzéssel történt bírósági nyilvántartásba vétellel kezdheti el (közhasznú) működését. 2. Az Egyesület tagjaiból, részére jutatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik. 3. A tagdíj összegét, befizetésének módját a közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíjbefizetéséről az elnökség tagnyilvántartásához kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 4. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 5. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 6. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincsen. 7. Az Egyesület az államháztartás alrendszereiről - a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 8. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerint juttatásban nem részesíthet. 9. Az Egyesület, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

12 11. Az Egyesület képviselete 1. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a 2. pontban foglalt kivétellel. 2. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni. 12. Az Egyesület megszűnése 1. Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülést kimondja. 2. Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 3. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegese a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt. - A vezetőség pályázatot ír ki a vagyon hasznosításával kapcsolatban szervezetek /társadalmi, gazdálkodó / részére, a pályázatokat közgyűlés elé terjeszti, aki jogosult dönteni a kérdésben, - A hitelezői kielégítés után fennmaradó vagyont a pályázók közül annak adhatja át, aki biztosítja - keretei között az Egyesület által gyakorolt tevékenység folytatásának lehetőségeit, gondoskodik az egyesület hagyományinak, szellemi értékeinek és technikai tapasztalatinak méltó megőrzéséről, tapasztalatainak további ápolásáról. 4. A közhasznú szervezet a közhasznúság jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. Záradék: A április 25-én tartott közgyűlésen elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Tatabánya, április 25. Nagy Vincéné elnök

13 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 2. Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége 3. Az Egyesület tagjai 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 5. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségei szabályok 6. A Közgyűlés 7. Az Elnökség 8. Az Elnök 9. A Felügyelő Bizottság 10. Az Egyesület működése és a gazdálkodása 11. Az Egyesület képviselete 12. Az Egyesület megszűnése Záradék

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Alapszabály A ZÖLD SOROMPÓ Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Módosított Alapszabálya Jánd; 2014 május 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása: (1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések

A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általánosrendelkezések A BÉKÉSCSABAI BARTÓK BÉLA KÓRUSEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általánosrendelkezések (1) Azegyesületneve: Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület (2) Azegyesületszékhelye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. (3)

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben