Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása"

Átírás

1 A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény alapján, a mai napon, az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: Hódmezővásárhelyi Magyar - Holland Baráti Társaság Közhasznú Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: Hódmezővásárhelyi Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2. Rövidített neve: MHBT 3. Az Egyesület székhelye: Hódmezővásárhely, Andrássy utca Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére 5. Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet 6. Az Egyesület hivatalos nyelve: magyar 2. Az Egyesület célja 1. Az Egyesület célja: a. Magyarország és Hollandia (elsősorban Hódmezővásárhely és kistérsége és a hollandiai Harlemmermeer) közötti testvérvárosi kapcsolatok építése és ápolása a testvérvárosok közötti szerződést is figyelembe véve. b. Magyarország és Hódmezővásárhely megismerésének elősegítése Hollandiában és Haarlemmermeerben. c. Működésével elősegíti, hogy tagjai ill. Hódmezővásárhely polgárai bővíthessék ismereteiket Hollandia történelméről, kultúrájáról, társadalmi, gazdasági életéről és fordítva. (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI tv. 26 c/5. pontja) d. A két ország és a testvérvárosok szervezetei közötti kapcsolatrendszer építése, szervezése, ápolása, egymás tájékoztatása, segítése.

2 e. A két ország és a testvérvárosok lakosai közötti személyes kapcsolatok megteremtése, fenntartása. f. Klubélet kialakítása és fenntartása a Társaság tagjai számára. g. Hódmezővásárhely szellemi, kulturális életének alakításában való aktív részvétel. (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI tv. 26 c/6. pontja) h. Szakmai tanulmányutak szervezése, magyar fiatalok Haarlemmermeer-i tanulmányúton való részvételének elősegítése szakmai gyakorlati programon belül. i. Az Európai Unióról szóló ismeretek bővítése. j. Multikulturális programok szervezése. (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI tv. 26 c/3. pontja) k. Nevelés és oktatás tevékenységén belül diák- és tanárcsere program szervezése, melyek szakmai célúak és amelyben a nyelvi tudás gyakorolható és fejleszthető. (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI tv. 26 c/4. pontja) l. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése az oktatás, képzés, felvilágosítás és ismeretterjesztés eszközeivel. (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI tv. 26 c/11. pontja) 2. Az Egyesület cél szerinti közhasznú tevékenysége: Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenység az évi CLVI. tv. 26. c) bekezdése alapján a következő: a. tudományos tevékenység, kutatás; b. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; c. kulturális tevékenység; d. kulturális örökség megóvása; e. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 3. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását az Egyesület pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 4. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a honlapján, szórólapokon, szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja. 5. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 7. Az Egyesület működése nyilvános, közhasznú szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti, programjain, rendezvényein részt vehet.

3 3. Az Egyesület tagjai 1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, tagfelvételi kérelmét két rendes tag írásban támogatja és az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. 2. Kiskorú személy csak mindkét szülő írásos beleegyezésével lehet pártoló tag. Rendes taggá csak a nagykorúság elérésével válhat, a rendes taggá válás feltételei szerint. 3. Jogi személy tag esetén a felvételi kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő nevét, beosztását és azt, hogy megkapta a küldő szervezettől a teljes körű szavazati jogot a képviselethez. 4. Egyesületi tagnak nem vehető fel az, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt büntető bíróság jogerősen elítélt, illetve az, aki a közügyeket nem gyakorolhatja. 5. A Társaság tagjai: rendes tagok, pártoló tagok, tiszteletbeli tagok. a. Új belépő csak pártoló tagként vehető fel. b. Pártoló tag az a magyar és külföldi természetes vagy jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, aki a Társaság működését anyagi, erkölcsi támogatásával, tevékenységével rendszeresen és folyamatosan segíti és felvételét írásban kéri. A pártoló tag rendelkezik a rendes tagok jogaival azzal a kivétellel, hogy nem választható vezető tisztségviselőnek és a Közgyűlésen nem rendelkezik szavazati joggal. c. Rendes taggá válik kérelme alapján az a pártoló tag, aki legalább 1 évig a Magyar-Holland Baráti Társaság céljainak megvalósítása érdekében a rábízott, illetve önként vállalt feladatok hatékony megvalósításával tevékenyen közreműködött. A rendes taggá nyilvánításról az Elnökség határoz. d. Tiszteletbeli tag: az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart és aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni. 6. A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme és a két ajánló írásbeli nyilatkozata alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. 7. A felvett új tag pártoló taggá válik és rendes taggá válásáról az Elnökség egy év múlva dönt.

4 8. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon eljárhat. 9. Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 10. A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" kifejezést. 11. Az egyesületi tagság megszűnik: a. a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével, b. a kilépés írásbeli bejelentésével, c. kizárással, d. a tagdíjbefizetés elmulasztása miatt, e. ha az Egyesület megszűnik. 12. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. 13. A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen, ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg, ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 14. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 15. A 3.. (13) és (14) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról, illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. 4. Tagsági jogok és kötelezettségek 1. Az Egyesület tagja jogosult: a. részt venni az Egyesület rendezvényein, b. kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, c. a természetes személy rendes tag személyesen, a nem természetes személy rendes tag képviselője útján a Közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni, d. a természetes személy rendes tagok választhatnak és választhatók,

5 e. a nem természetes személy rendes tagok meghatalmazott képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit. A nem természetes személy rendes tag képviselője nemcsak választható, hanem tisztségre is megválasztható. f. igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, g. a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak. 2. Az Egyesület tagja köteles: a. az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, b. az Egyesület Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni, c. a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni, d. az Egyesület céljainak szolgálatában tevékenykedni. 3. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye. 4. A nem természetes személy tag meghatalmazott képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. 5. Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, aktivitás útján gyakorolhatja. 5. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. 2. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző, képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el. 3. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök, valamint a Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai. 4. Az Elnökség munkabizottságokat és ad hoc bizottságokat hozhat létre. 5. Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt. 6. Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

6 7. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt. 6. A Közgyűlés 1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal az Elnök hív össze. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri. 2. A Közgyűlés lehet rendes és rendkívüli. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni legalább a tagok egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt az Illetékes Bíróság elrendeli. 3. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: a. az Alapszabály megállapítása, módosítása, b. az etikai kódex elfogadása, c. az éves költségvetés és munkaterv meghatározása, d. az éves költségvetés 20%-át meghaladó kötelezettségvállalás jóváhagyása e. az Elnök éves beszámolójának elfogadása, f. az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása, g. az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása, h. az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása és visszahívása, i. az Ellenőrző Bizottság tagjainak és Elnökének megválasztása és visszahívása. j. Közhasznúsági jelentés elfogadása. k. Titkár megválasztása. 4. A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A meghívót el kell küldeni a tagoknak interneten keresztül és ki kell függeszteni a székhelyi hirdetőtáblán. 5. A Közgyűlés nyilvános. 6. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt egyéb kérdésekben a két Közgyűlés között az Elnökség dönt. 7. A Közgyűlésre meg kell hívni mindazokat, akiket az egyes napirendi pontok vitájában való részvételre a Vezetőség felkér 8. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített

7 napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. 9. A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben a határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve a 3. a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább háromnegyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. 10. A Közgyűlést levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. 11. A Közgyűlés a személyi döntések kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. 12. Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a kérdést elvetettnek kell tekinteni Titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 13. A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. Az iratbetekintés szabályozása szerint a társaság dokumentációja a társaság székhelyén, Hódmezővásárhely, Andrássy utca 32. szám alatt tekinthető meg. Az Elnökkel folytatott előzetes időpont egyeztetés esetén az Elnök közreműködésével és jelenlétével. Az Egyesület dokumentációit zárt szekrényben kell tárolni. 7. Az Elnökség 1. Az Egyesület vezető szerve az öt tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 5 év időtartamra választja. 2. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az Elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak. 3. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén elvetettnek kell tekinteni. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell. 4. Az Elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi Elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az Elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével, valamint el kell küldeni interneten keresztül és ki kell függeszteni a székhelyi hirdető táblán. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

8 5. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: a. az éves tagdíj mértékének meghatározása, b. a Közgyűlés elé kerülő éves beszámoló jóváhagyása, c. az Elnökség ügyrendjének elfogadása d. tagfelvétel jóváhagyása, e. az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására, f. az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves Elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi Közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére g. döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. h. Az egyesület elnökségének éves közhasznúsági jelentést kell készítenie és azt a közgyűlés elé, kell terjesztenie. i. Érdemi munkával kapcsolatos feladatok ellátása és kiosztása. 6. A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól. 7. Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. 8. Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 9. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 8. Az Elnök 1. Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult, azzal a megkötéssel, hogy a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására az Elnök: Lengyel Tünde egy Elnökségi taggal: Nacsáné Kun Beátával, vagy egy másik Elnökségi taggal: Dr. Gálné Horváth Ildikó taggal együttesen jogosult. 2. Az Elnök az elnöki tisztséget több cikluson át is betöltheti. 3. Az Elnök hatásköre és feladatai: a. az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,

9 b. a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, c. a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása, d. az Elnökségi ülések előkészítése és levezetése, e. az Egyesület Közgyűlésének, az Elnökségnek és az Ellenőrző Bizottságnak a határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, f. az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt, g. éves beszámoló tervezetének készítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése, h. utalványozási jogot gyakorol az Elnökség egyik tagjával együttesen, i. irányítja és felügyeli a bizottság(ok), a tisztségviselők munkáját, j. szervezi a Társaság operatív feladatainak végrehajtását, k. kezeli, őrzi a Társaság okmányait, tárgyait, eszközeit. 9. A titkár 1. A titkár feladata az Elnök általános helyettesítése annak tartós távollétében, az Elnök által adott külön megbízólevél alapján. 2. A titkár egyéb feladatai: a., Vezeti a tagnyilvántartó könyvet név, pontos cím, tagság keletkezése és megszűnése időpontjának feltüntetésével. b., Gondoskodik a Közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről. c., Közli a Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel. d., A Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat, valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza, amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti. e., Feladata az elnöki munka adminisztratív segítése (levelezés, fordítás, stb.) 10.. Az Ellenőrző Bizottság 1. Az Ellenőrző Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és felügyelete. Működéséért a Közgyűlésnek felel.

10 2. Az Ellenőrző Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 3. Az Ellenőrző Bizottság 3 tagját a Közgyűlés választja meg. Az Ellenőrző Bizottság elnökét a Közgyűlés választja meg. 4. Az Ellenőrző Bizottság Elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni. 5. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést az Ellenőrző Bizottság Elnöke a tervezett időpont előtt legalább 15 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. 6. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesületnek vagy másoknak a jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. 7. Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok alapján az Ellenőrző Bizottság Elnöke jogosult dönteni. 8. Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Munkarendjét maga határozza meg. 9. A határozatokat az érintettekkel az Ellenőrző Bizottság Elnöke közli írásban. 10. A határozatokat a Határozatok Könyvébe kell behelyezni. A Határozatok Könyvének tartalmára és a határozatok nyilvánosságra hozatalára az Alapszabály 6. -ában foglalt rendelkezések az irányadók. 11. Az Ellenőrző Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni. 12. Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (Elnökség) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: a. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 13. Az intézkedésre jogosult vezető szervet az Ellenőrző Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. 14. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 15. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság Elnöke, vagy tagja az a személy, aki a. a vezető szerv Elnöke vagy tagja, b. a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi

11 szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, d. az a.-c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 11. Etikai, fegyelmi eljárás 1. A Társaság, illetve bármelyik tagjának érdekeit, céljait sértő megnyilvánulás, cselekedet esetén etikai vizsgálatot kezdeményezhet a sértett. 2. A vizsgálatot az Elnökség hozzájárulásával az Elnök indíthatja el. A vizsgálat lefolytatására és a vonatkozó javaslat megfogalmazására az Elnök bizottságot nevezhet ki. 3. A javaslat elbírálására az Elnökség jogosult. Etikai vétség esetén az Elnökség minősített többséggel hoz határozatot. Döntéséről az érdekelt, érintett személyeket tájékoztatnia kell. Ha az elmarasztalt(ak) a döntést sérelmezi(k), kérheti(k) az ügy Közgyűlés elé vitelét. 4. Végleges döntést ilyen ügyben a Közgyűlés határozattal hozhat. 5. A Társaság törvénysértő határozatát a tag 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. 12. Az Egyesület működése, gazdálkodása 1. Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és egyéb jövedelmekből gazdálkodik. 2. A tagdíj összegét, befizetésének módját és időpontját az Elnökség határozza meg. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 3. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 4. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 5. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen. 6. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. 7. Az Egyesület a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 8. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

12 9. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 10. Az Egyesület beszámolási és nyilvántartási kötelezettségeinek a hatályos jogszabályok szerint köteles eleget tenni. 11. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő módon folytathat. 12. Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. 13. Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület Elnöke biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett. 14. Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. Az Egyesület részére jutatott adományokat a könyv szerinti értéken, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. A nem pénzeszközökben történő hozzájárulásokat a Közgyűlés döntése szerint a legcélszerűbb módon kell kezelni, felhasználni, illetve értéküket megóvni. 13. Az Egyesület képviselete 1. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel. 2. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök Lengyel Tünde egy Elnökségi taggal: Nacsáné Kun Beátával, vagy egy másik Elnökségi taggal: Dr. Gálné Horváth Ildikó taggal együttesen jogosult rendelkezni. 14. Az Egyesület megszűnése 1. Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását, vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja. 2. Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 3. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen vele szemben fennálló követelések kielégítésére kell fordítani. Az ezután maradó vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.

13 15. Záró rendelkezések A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI tv. illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. A jelen Alapszabály az elfogadás napján hatályba lép. Kelt, Hódmezővásárhely, november 27. Az Alapszabályt az Egyesület Közgyűlésének november 27-én tartott ülése elfogadta és megállapította, hogy a jelen szabályzat hatályos. Az alapszabályzatot a Bíróság jogerőre emelte: január 30-án.

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Alapszabály A ZÖLD SOROMPÓ Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Módosított Alapszabálya Jánd; 2014 május 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása: (1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben