Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület"

Átírás

1 Kibic Közhasznú Sportegyesület Alapszabály Kibic Közhasznú Sportegyesület

2 2 Alapszabály A Kibic Közhasznú Sportegyesület június 28-án tartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 61. és következő -ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint a Sportról szóló évi I. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon a Sportegyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: 1. A Sportegyesület neve, székhelye és jogállása (1) A sportegyesület neve: Kibic Közhasznú Sportegyesület (2) A sportegyesület székhelye: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 35. III/17. (3) A sportegyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. (4) A sportegyesület közhasznú szervezet. (5) A sportegyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból. (6) A sportegyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, kiegészítő tevékenységként folytat. A. A Sportegyesület céljai: 2. A sportegyesület célja és tevékenysége A bridzs sportéletének fejlesztése, támogatása, utánpótlás-nevelés, versenyek szervezése. E cél érdekében sporttáborokat, oktató tréningeket, szellemi és játékos sportokat, és különösen bridzset népszerűsítő rendezvényeket szervez. a) Az amatőr és profi versenyzés anyagi és erkölcsi támogatása, feltételeinek megteremtése. b) A bridzs sport széleskörű megismertetése, illetve a bridzs iránti érdeklődés felkeltése korosztályra való tekintet nélkül. c) A Sportegyesület tagjai részére az oktatás, a versenyzésre való felkészítés, a versenyeztetés, a kiegészítő sportolás és edzés lehetőségek biztosítása. d) Hazai és külföldi versenyek szervezése és ilyeneken való részvétel támogatása. e) Egészséges, közösségi szellem megteremtése, a bridzs sportegyesületek klubéleti hagyományainak folytatása. f) A versenyzés támogatása, pártoló tagok toborzása. g) A tagok hasznos és kreatív időtöltésének biztosítása, a (kallódó) fiatalok, közösségre vágyó felnőttek bevonása a bridzséletbe, és egyéb olyan aktív tevékenységekbe (kulturális-szabadidős programokba), amivel testi-szellemi fejlődésük a társadalom számára hasznos irányba terelhető. (2) A Sportegyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

3 3 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, 10. gyermek és ifjúságvédelem 14. sporttevékenység (3) A Sportegyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az interneten való közzététel útján biztosítja. (4) A Sportegyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. (5) A Sportegyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. (6) A Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. (7) A Sportegyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. 3. A sportegyesület tagjai (1) A sportegyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt Sportegyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy A sportegyesület létesítő okiratát ismeri és A sportegyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. (2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. (3) A sportegyesület Elnöksége köteles a sportegyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. (4) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság a sportegyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani, és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és a sportegyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

4 4 (5) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, csupán a sportegyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "tiszteletbeli tag" kifejezést. (6) A sportegyesületi tagság megszűnik: a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével, a kilépés írásbeli bejelentésével, kizárással, ha a sportegyesület megszűnik. (7) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. (8) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével A sportegyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, A sportegyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha A sportegyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. (9) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag a sportegyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. (10) A 3.. (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. (1) A sportegyesület tagja jogosult: 4. Tagsági jogok és kötelezettségek részt venni a sportegyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg a sportegyesület vezető tisztségviselőit. (2) A sportegyesület tagja köteles: A sportegyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint a sportegyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, a sportegyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani A sportegyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,

5 5 a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni. (3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye. (4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a sportegyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 5. A sportegyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok (1) A sportegyesület vezető testületei: a Közgyűlés (6. ), amely a tagok összessége, és az Elnökség (7. ). A sportegyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat a sportegyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el. A sportegyesület vezető tisztségviselői: az elnökség (tagjai és tisztségviselői) és a Felügyelő Bizottság tagjai. (2) A sportegyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg a sportegyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt. (3) A sportegyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek A sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve A sportegyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (4) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet A sportegyesület vezető tisztségviselője (elnökségének és létrehozása esetén felügyelő szervének tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles A sportegyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 6. A Közgyűlés (1) A sportegyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-da írásban kéri. (2) A közgyűlés feladatai és hatásköre: a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.

6 6 b) Az éves költségvetés és pénzügyi terv meghatározása. c) Az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló jóváhagyása d) Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Ksztv. 19. (3) bekezdése szerinti tartalommal összeállított közhasznúsági jelentés elfogadása. e) A sportegyesület más Sportegyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása. f) A sportegyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása, amennyiben tevékenységük a sportegyesület céljainak megvalósítását veszélyezteti. g) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása h) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása, amennyiben tevékenységük a sportegyesület céljainak megvalósítását veszélyezteti. i) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, amennyiben tevékenységük a sportegyesület céljainak megvalósítását veszélyezteti. (3) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános. (4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. (5) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább háromnegyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. (6) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. (7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. (8) A közgyűlés a személyi döntések (e), f) és g) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. (9) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni (Vagy addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul.). (10) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

7 7 7. Az Elnökség (1) A sportegyesület vezető szerve az 5 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja. (2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak. (3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell. (4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. (5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével, b) A sportegyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala. c) az ügyrend elfogadása, d) az etikai szabályok elfogadása, e) tagfelvétel jóváhagyása, f) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására, g) A sportegyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére, h) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. (6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól. (7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. 8. Az Elnök (1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki a sportegyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.

8 8 (2) Az Elnök hatásköre és feladatai: A sportegyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, - aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, amennyiben az Elnök ezen jogköreiben akadályoztatva van, úgy az aláírási- és utalványozási jogkört a két elnökhelyettes, együttesen gyakorolhatja a munkáltatói jogok gyakorlása a sportegyesület munkavállalói felett, a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása, az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, A sportegyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt, A sportegyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése a Közgyűlés amennyiben az adatvédelmi törvényt, illetőleg személyiségi jogokat ezzel nem sérti - az Elnökség által meghozott határozatokat valamint A sportegyesület közhasznúsági jelentését a sportegyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza. 9. Egyéb szervek A Sportegyesület elnöksége sportcsoportokat alakíthat, sportiskolai rendszerű utánpótlásnevelést szervezhet, gyermek, serdülő ifjúsági és felnőtt testnevelési és sportfoglalkoztatási formákat alakíthat ki, a Sportegyesület elnökségének működésével kapcsolatos operatív feladatok és az ügyintézés ellátására apparátust hozhat létre. A sportcsoport közreműködhet az ifjúság és a lakosság tömegsporttal összefüggő sportegyesületi feladatok megvalósításában is. 10. Összeférhetetlenségi szabályok 1. A sportegyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg A sportegyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt. 2. A Számvizsgáló Bizottság tagja a Sportegyesületben más tisztséget nem viselhet. A Számvizsgáló Bizottságnak nem lehet tagja az Elnökség vagy valamely bizottság tagja, valamint a Sportegyesülettel esetlegesen munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, illetőleg a mindezen felsoroltakkal hozzátartozói kapcsolatban álló személy. A Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk.685. b./ pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

9 9 3. A Sportegyesület vezető szervének (közgyűlés, elnökség) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek hozzátartozója (Ptk.685. b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatás. 4. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az arra jelölt köteles A sportegyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt illetőleg az előzőekben rögzítet kizáró ok vele szemben fennáll-e. 11. A Sportegyesület jogképessége A Sportegyesület jogi személy, amelyet a Sportegyesület elnöke képvisel. E jogkört esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség vagy az elnök más személyre is átruházhatja. 12. A Sportegyesület anyagi forrásai, működése és gazdálkodása (1) A Sportegyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. (2) A Sportegyesület bevételei (gazdálkodásának alapja): a.) tagsági díj, b.) természetes és jogi személyek anyagi támogatása, c.) állami, társadalmi, szövetkezeti szervek anyagi támogatása, d.) pályázati támogatások, d.) rendezvények és egyéb bevétel. (3) A tagdíj összegét az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A tagok az éves tagdíjat az adott év január hónapjának 31. napjáig kötelesek készpénzbefizetéssel a sportegyesület pénztárába vagy átutalással a Sportegyesület bankszámlájára megfizetni. A Sportegyesületbe év közben belépő tagok függetlenül a belépés időpontjától az éves tagdíjat köteles megfizetni a belépés hónapjának utolsó napjáig. (4) A sportegyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Amennyiben a sportegyesület éves bevétele az ,- Ft-ot meghaladja, A

10 10 sportegyesület gondoskodik - az alapszabály módosításával felügyelő szerv létrehozásáról. (5) A sportegyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. (6) A sportegyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincs. (7) A sportegyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A Sportegyesület mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. (8) A sportegyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. (9) A sportegyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. (10) A sportegyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. (11) A sportegyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az évi CLVI. törvény ai az irányadók. (12) A sportegyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és a sportegyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat. A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül. (13) A sportegyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. (14) A Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat kötelesek a sportegyesületnek megfizetni. A sportegyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. (15) A Sportegyesületre a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény szabályait. (16) A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani 13.

11 11 A sportegyesület képviselete (1) A sportegyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel. (2) A sportegyesület bankszámlája felett az Elnök és az elnökségi tagok külön-külön jogosultak rendelkezni. 14. A sportegyesület megszűnése (1) A sportegyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja. (2) Megszűnik továbbá a sportegyesület, amennyiben a Bíróság a megszűnését megállapítja. (3) A sportegyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt. (4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 15. Záró rendelkezések (1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. (2) A sportegyesület Alapszabályát az alapító tagok a május 8. napján, a 1126 Budapest, Böszörményi út szám alatt tartott, Átalakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta. A Sportegyesület módosított Alapszabályát június 28-án a 1126 Budapest, Böszörményi út szám alatt tartott, Rendkívüli Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta. (3) A sportegyesület a módosított Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály 1 CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület Alapszabály a 2005. július 14-én, Rimócon elfogadott módosításokkal egybeszerkesztve A 2006. május 19-i és a 2006. június 16-i közgyűlési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülethez alapító

Részletesebben

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Cím: Szerző: Lektorálta Alapszabály közhasznú egyesület, 13 oldal Papné Sipos Katalin dr. Nógrádi András Dátum 2010. október 18. Csellengés Közhasznú Egyesület Alapszabály A Csellengés Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben

ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben A ZAZEE Kulturális Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET Alapszabálya A SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület. Alapszabály Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Alapszabály A Comitas Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület Alapszabálya Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Alapszabály A ZÖLD SOROMPÓ Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt)

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) I. A sportegyesület alapadatai: A sportegyesület 2010. július 17.-én tartott közgyűlése

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Alapszabály A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben