Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége. Alapszabály. Közgyűlés által elfogadva: február 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége. Alapszabály. Közgyűlés által elfogadva: 2008. február 8."

Átírás

1 Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Alapszabály Közgyűlés által elfogadva: február 8.

2 Tartalomjegyzék 2 1.A szövetség neve, székhelye és jogállása A Szövetség céljai és közhasznú tevékenységei A közhasznú jogállással összefüggő rendelkezések A Szövetség tagjai Tagsági jogok és kötelezettségek A Szövetség szervezete A Közgyűlés Az Elnökség Az Elnök Az Alelnök A Titkár A Szövetség képviselete A Szövetség működése és gazdálkodása A Szövetség megszűnése Értelmező rendelkezések Záró rendelkezések

3 3 A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége közgyűlése az egyesülési jogról szóló évi II. törvény illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 61. és következő -ai alapján, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon a szövetség Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: 1. A szövetség neve, székhelye és jogállása a)a szövetség teljes neve: Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége b)a szövetség rövidített neve: SFKCSZSZ c)a szövetség székhelye: 9400 Sopron, Király Jenő utca 24. d)a szövetség működési területe a Magyar Köztársaság egész területe. e)a szövetség nyilvántartási száma: (Pk.T /2006/4) f)a szövetség jogi személy, közhasznú jogállású társadalmi szervezet. g)a szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenyégnek minősül a pártpolitikai tevékenyég, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 2. A Szövetség céljai és közhasznú tevékenységei a)a Szövetség céljai: A Sopron-Fertőd Statisztikai Kistérség területén működő öntevékeny civil szervezetek (társadalmi szervezetek, alapítványok) támogatása, érdekképviselete és az öntevékeny közösségek fejlesztése. A Sopron-Fertőd Statisztikai Kistérség területén civil tájékoztató és oktató központ létrehozása és működtetése, ahol a szövetség a civil szervezetek számára közgazdasági, jogi, kommunikációs, informatikai és pályázati tanácsadást végez, valamint ezekkel kapcsolatban szolgáltatásokat nyújt. b)a Szövetség tevékenységei: Segíti tagszervezeteit. Tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. Civil szervezetek számára rendezvényeket szervez és bonyolít le. Elektronikus és nyomtatott kiadványokat szerkeszt, sokszorosít. Civil szervezetek számára tanácsadást nyújt. Az állami, kormányzati és önkormányzati szervezetekkel, szervekkel, hivatalokkal és intézményekkel együttműködik a Sopron-Fertőd Statisztikai Kistérségben működő civil szervezetek támogatása, fejlesztése tárgyában. c)a Szövetség közhasznú tevékenységei: A szövetség a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 16. c) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 3.) tudományos tevékenység, kutatás, 4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 20.) közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. 3

4 4 d)a szövetség szolgáltatásai: Könyvek, brosúrák és hasonló termékek valamint időszaki kiadványok elektronikusan és/vagy nyomtatott formában történő kiadásával kapcsolatos (szerkesztési, nyomdai előkészítési, nyomási, sokszorosítási, hajtogatási, fűzési és kötési) szolgáltatások. Videó- és/vagy hangfelvételt, számítógépes adathordozót sokszorosító szolgáltatások. Közvetített internet-hozzáférés, -ellátás, telefon és telefax szolgáltatás. Irodagép, számítógép kölcsönzése, bérbe és használatba adása. Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás (alkalmazói és felhasználói szoftver kiadása, egyedi szoftver-fejlesztés, rendszer-karbantartás, adatrögzítés, adatfeldolgozás, adatbázis, táblázat- és prezentációkészítés, leíró gépírás, szövegszerkesztés és egyéb számítógépes feldolgozás). On-line kiadás, weboldal és adatbázis szolgáltatás. Számviteli jelentések (analitikák, statisztikák, pályázati és éves beszámolók, közhasznúsági jelentések) összeállítása és a kapcsolódó egyéb számviteli szolgáltatások. Általános, pénzügyi, marketing és PR célú, humánpolitikai valamint üzletviteli tanácsadás, témamenedzselés, programkoordinálás. Egyéb munkaerő (önkéntesek, segítők) közvetítése. Eseményfényképezés, videofelvétel készítés, videó-vetítés, DVDlejátszás. Irodai (telefonszolgálat, másolás, postázás és egyéb) szolgáltatás. Kiállítás-, vásár-, konferencia, képzés és kongresszusszervezés. Egyéb gazdasági, társadalmi tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértés. Egyéb, máshova nem sorolt oktatás, képzés. Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi szolgáltatás (közcélok támogatása és speciális csoportok védelme valamint egyéb, tagsági viszonyon alapuló szolgáltatások) e)a szövetség által végezhető vállalkozási tevékenységek: Hirdetési felület értékesítése elektronikus és/vagy nyomtatott valamint internetes formában megjelenő időszaki kiadványokban (nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek a közhasznúsági jelentések, éves beszámolók és egyéb jellemzően a civil szervezetek számára kötelező közzétételek). Internetes és máshová nem sorolt egyéb kiskereskedelem (kivételt képeznek ez alól a jótékonysági célú vagy egyébként a szövetség cél szerinti és/vagy közhasznú tevékenységével szorosan összefüggő kereskedelmi tevékenységek) valamint egyéb, korlátozottan igénybe vehető (kizárólag saját rendezvényeken, eseményeken és helyszíneken büfészolgáltatás) vendéglátás. Művelődési, oktatási, szociális, egészségügyi, (épületrész, terem), önálló rendeltetésű egység bérbeadása. 4

5 5 3. A közhasznú jogállással összefüggő rendelkezések a.) A szövetség működésének, szolgáltatásainak igénybevételi módjára vonatkozó adatokat, az éves beszámolóinak, és a közhasznúsági jelentéseinek nyilvánosságát elsősorban a szövetség saját nyomtatott és elektronikus sajtótermékein; a Sopron-Fertőd Kistérségi Civil Fórumon (LNySz: 163/0070/1/2007) és a szövetség hivatalos honlapján valamint más sajtótermékeken, időszaki kiadványokon keresztül való közzététel útján biztosítja. b.) A szövetség, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. c.) A szövetség, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki, megkötés nélkül igénybe veheti. d.) A szövetség a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. e.) A szövetség vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. f.) Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. g.) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. h.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a szövetséget előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt. i.) A Szövetség vezető tisztségviselőjének illetőleg a vezető tisztségviselőnek jelölt személynek köteles tájékoztatnia a közgyűlést a korábban fennállt, vagy jelenleg fennálló, illetőleg a közeljövőben várhatóan bekövetkező olyan összeférhetetlenségi vagy egyéb okról, amely jelen létesítő okiratban, a szövetség etikai normái szerint, illetve a hatályos jogszabályokban rögzítettek alapján a Szövetségben betöltött vagy betöltendő tisztségével összeférhetetlen. 5

6 6 4. A Szövetség tagjai a.) A Szövetség tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet aki vagy amely a jelen Alapszabályban foglalt Szövetségi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. b.) A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy a Szövetség létesítő okiratát ismeri és a Szövetség alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. c.) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. d.) A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. e.) A szervezeti tagok esetén a tagfelvételi kérelemhez a felvételt kérőnek csatolnia kell: A szervezet hatályos létesítő okiratának a képviselő által hitelesített másolatát. A szervezet létesítő okiratában meghatározott szervezeti egység (ennek hiányában a legfőbb döntéshozó szerv) minősített többségű döntését a szervezet szövetségbe való belépési szándékáról, illetve meg kell neveznie azt a vezető tisztségviselőjét, aki a Szövetségben a szervezetet képviseli. f.) A Szövetség Elnöke köteles a tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. g.) A Szövetségi tagság megszűnik: a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével, a kilépés írásbeli bejelentésével kizárással, ha a Szövetség megszűnik. h.) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. i.) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével a Szövetségből kizárhatja azt a tagot, aki valamely: A Szövetségi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a két évnél régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, A Szövetség munkájában egymást követő két éven át nem vesz részt. A Szövetség céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. j.) Csak azt követően hozható meg a kizárásról szóló határozat, ha a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. 6

7 7 5. Tagsági jogok és kötelezettségek a.) A Szövetség tagja jogosult: részt venni A Szövetség rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, a természetes személy tag csak személyesen, a nem természetes személy tag pedig képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni, a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig képviselőik útján választhatják és képviselőik választhatók meg a Szövetség vezető tisztségviselőinek. b.) A Szövetség tagja köteles: A Szövetség alapszabályát és belső szabályzatait valamint a Szövetség szervei által hozott határozatokat megtartani, a Szövetség célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani A Szövetség közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni, a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni, c.) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye. d.) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Szövetség valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 6. A Szövetség szervezete a.) A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. b.) A Szövetség ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat a Szövetség ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el. c.) A Szövetség vezető tisztségviselői: az Elnök, az Alelnök és a Titkár. d.) A Szövetség ügyintéző szervének tagja, illetőleg a Szövetség képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás és cselekvőképességét kizáró gondnokság hatálya alatt. e.) A Szövetség éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő szerv megválasztásáról. f.) A szövetség közgyűlése az egyes szakfeladatok vagy más tevékenységek ellátására ideiglenes vagy állandó önálló jogi személyiséggel és költségvetéssel nem rendelkező bizottságokat hozhat létre. 7

8 8 7. A Közgyűlés a.) A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri. b.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: Az Alapszabály megállapítása, módosítása. Az éves költségvetés meghatározása. Az elnöki éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása. A Szövetség más Szövetséggel, egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása. A Szövetség tagjainak sorából történő kizárás Az Elnökség tagjainak (elnök, alelnök, titkár) megválasztása, c.) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. d.) A közgyűlések nyilvánosak, a közgyűlések között (a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés esetében is) legalább nyolc napnak kell eltelnie. e.) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. f.) A közgyűlés határozatait mindig minősített többséggel hozza, így a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább háromnegyedének) igenlő szavazata szükséges. g.) Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. h.) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített szótöbbségével hozza. i.) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített szótöbbségével határoz. j.) A közgyűlés a személyi döntések kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. k.) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon írásban postai úton közölni kell. l.) Az alelnök köteles a közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Tárába behelyezni. A Határozatok Tára oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. 8

9 9 8. Az Elnökség a.) A Szövetség vezető szerve a három (3) tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés minősített szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja. b.) Az elnökség tagjai Az elnök Az Alelnök A Titkár c.) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok minden tagja jelen van. Az ülések nyilvánosak. d.) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. e.) A határozatot az érintettel igazolható módon írásban, postai úton közölni kell. f.) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. g.) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével, a Szövetség tagjaira kötelező határozatok meghozatala. az ügyrend elfogadása, az etikai szabályok elfogadása, tagfelvétel jóváhagyása, az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására, a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése. döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. h.) Megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól. i.) Az Alelnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Tárába behelyezni. j.) A Határozatok Tára oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. k.) A Határozatok Könyve tartalmazza a Határozatok Tárát, továbbá a szövetség működésével kapcsolatos egyéb fontos dokumentumokat (bírósági, ügyészségi, minisztériumi, APEH és egyéb hivatali végzéseket, határozatokat), valamint a jelen alapszabály 3.a pontja szerinti közzétételek egy köteles eredeti példányát is. 9

10 10 9. Az Elnök l.) Az Elnök a Közgyűlés által 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki a Szövetség szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője. m.)az Elnök hatásköre és feladatai: A Szövetség adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése. A munkáltatói jogok gyakorlása a Szövetség munkavállalói felett. A közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása. Az elnökségi ülések előkészítése és levezetése. A Szövetség képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt. Az éves beszámoló és tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése. A szövetség éves elnöki beszámolóiba, a közhasznúsági jelentésekbe valamint a korábbi közgyűlési és elnökségi határozatokba a szövetség székhelyén, személyes, telefonos vagy írásban történő kérelem alapján, előre egyeztetett időpontban bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A betekintés biztosítása az elnök feladata. A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett egyéb iratokba való betekintés esetén az elnök gondoskodik a törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok védelméről. 10.Az Alelnök a.) Az Alelnök a Közgyűlés által 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az elnök általános helyettese. b.) Az Alelnök hatásköre és feladatai: Az elnök akadályoztatása esetén az elnökségi ülések előkészítése és levezetése. Az elnök akadályoztatása esetén a szövetség nevében nyilatkozhat, ügyeiben eljárhat, és az elektronikus és nyomtatott sajtóban a szövetséget képviselheti. A Szövetség közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás (Határozatok Tára) vezetése, amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható. 11.A Titkár a.) A Titkár a Közgyűlés által 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki a szövetség adminisztrációs és gazdasági vezetője. b.) A titkár hatásköre és feladatai: A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése. A tagok tagdíj-befizetéseiről a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint a Szövetség beszámolóit, közhasznúsági jelentéseit a Szövetség internetes honlapján nyilvánosságra hozza. 10

11 11 12.A Szövetség képviselete a.) A Szövetséget az Elnök önállóan képviseli, a (11. b) pontban foglalt kivétellel. b.) A Szövetség bankszámlája felett bármelyik két elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni. 13.A Szövetség működése és gazdálkodása a.) A Szövetség tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. b.) A Szövetség a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincsen. A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. c.) A Szövetséget a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították. A Szövetség, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységekre fordítja. d.) A szövetség az államháztartás alrendszereitől normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. e.) Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A Szövetség, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. f.) A Szövetség vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. A Szövetség az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. g.) A Szövetségre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az évi CLVI. Törvény ai, illetve a hatályos jogszabályok az irányadók. h.) A Szövetség működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. 14.A Szövetség megszűnése a.) A Szövetség megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja vagy az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. b.) A Szövetség megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt. c.) A közhasznú szervezet közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 11

12 12 15.Értelmező rendelkezések a)cél szerinti juttatás: a Szövetség által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás; b)cél szerinti tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a jelen alapszabályban megjelölt célkitűzés elérését közvetlenül szolgálja; c)felelős személy: a Szövetség Alapszabályában és belső szabályzataiban vezető tisztségviselőként megjelölt vagy egyébként érdemi döntési jogkörrel rendelkező személy, valamint az a személy, aki az Alapszabály felhatalmazása, a szervezet legfőbb szervének határozata vagy szerződés alapján a szervezet képviseletére és/vagy bankszámlája feletti rendelkezésre jogosult; d)létesítő okirat: a Szövetség Alapszabálya; e)vezető szerv: a szövetség közgyűlése és elnöksége f)nem pénzbeli támogatás: vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás, illetőleg vagyoni értékű jog részben vagy egészében, véglegesen vagy ideiglenesen történő teljesen vagy részben ingyenes átruházása vagy átengedése, illetve szolgáltatás biztosítása; g)pályázat: az a nyilvános vagy előre meghatározott körben közzétett felhívás, amely a pályázók összevetésére alkalmas feltételeket és a pályázattal elnyerhető cél szerinti juttatást, a pályázat értékelésének lényeges feltételeit (beleértve a benyújtási és értékelési határidőket, valamint a pályázat elbírálására hivatottak körét) megjelöli; h)támogatás: pénzbeli és nem pénzbeli juttatás; i) vállalkozási tevékenység: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, ide nem értve a bevétellel járó cél szerinti tevékenységet, valamint a közhasznú tevékenységhez nyújtott támogatást; j) vezető tisztségviselő: a Szövetség ügyintéző és képviseleti szervének (elnökségének) elnöke és tagja, továbbá a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a létesítő okirat szerint egyszemélyi felelős vezetői feladatot ellátó személy; 12

13 13 16.Záró rendelkezések a.) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló CLVI. Törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. b.) A Szövetség Alapszabályát annak közgyűlése, A november 26. napján tartott Alakuló Közgyűlésen egyhangú határozattal jóváhagyta, december 12-én korrigálta, október 26-án és február 8-án módosította és egységes szerkezetbe foglalta. Kelt: Sopronban, február 8. napján. Bognár Béla elnök 13

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben

ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben A ZAZEE Kulturális Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály 1 CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület Alapszabály a 2005. július 14-én, Rimócon elfogadott módosításokkal egybeszerkesztve A 2006. május 19-i és a 2006. június 16-i közgyűlési

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülethez alapító

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET Alapszabálya A SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Cím: Szerző: Lektorálta Alapszabály közhasznú egyesület, 13 oldal Papné Sipos Katalin dr. Nógrádi András Dátum 2010. október 18. Csellengés Közhasznú Egyesület Alapszabály A Csellengés Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület. Alapszabály Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Alapszabály A Comitas Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület Alapszabálya Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Otthon Tétényben Közhasznú Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Alapszabály A ZÖLD SOROMPÓ Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben A Zala Megyei Crohn-Colitis Betegek Közhasznú Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Módosított Alapszabálya Jánd; 2014 május 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása: (1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Kivonatos

ALAPSZABÁLY Kivonatos ALAPSZABÁLY Kivonatos A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület / FÖKKE / közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben