EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT"

Átírás

1 EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát - közhasznú szervezetté minősítése érdekében módosította, és egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint: Az alapító: Kempelen Farkas Kísérleti Gimnázium Budapest XXII. ker. Közgazdász u Az Alapító abból a célból, hogy a Polgári törvénykönyv 74/A..-a alapján jogi személyként működő Alapítványt hozzon létre az oktatás - nevelés új módszereinek kutatására - Alapítványt tesz az alábbiak szerint: 1. Az Alapítvány neve: BUDAFOKI NYOLCÉVFOLYAMOS OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY 2. Az Alapítvány székhelye: Budapest XXII. ker. Közgazdász u Az Alapítvány induló vagyona: ,- Ft, azaz Egyszázezer Forint. 4. Az alapítvány célja, az alapítványi vagyon felhasználási módja: Segíteni a Kempelen Farkas Gimnáziumban folyó képzés megvalósítását, különös tekintettel az idegen nyelv és információ technika oktatására. Az Alapítvány tevékenysége a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés céljait szolgálja, valamint az Alapítvány kulturális tevékenységet végez (Khtv c) (4,5)) Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat hivatalos lapjában hozza nyilvánosságra. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységét csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott céljai elérésére fordítja. A célnak megfelelően, a gimnázium működéséhez szükséges dologi, személyi kiadásokra, költségtérítésre is fordítható. A kuratórium döntése alapján a vagyonból ösztöndíj adható, alapítható. Az alapítványi vagyon az előírásoknak megfelelően vállalkozás útján is gyarapítható akkor, ha az az alapítványi vagyon létét nem veszélyezteti. A vagyon felhasználásának módjáról a kuratórium dönt a hozzá benyújtott kérelmek, pályázatok alapján.

2 5. Az Alapítvány jellege: Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki természetes és bármely jogi személy csatlakozhat, akár belföldi, akár külföldi. Az Alapítvány vagyona névtelen adományozással is gyarapítható. A csatlakozás során felajánlott összeg illetve juttatás felhasználása a jelen okiratban meghatározottak szerint az Alapítvány céljaira történik, melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt. 6. Az Alapítvány szervezete: Az Alapítvány legfőbb döntéshozó ügyintéző és képviseleti szerve a Kuratórium. Az Alapító az Alapítvány működésének irányítására öt tagú Kuratóriumot kér fel az alább felsoroltak szerint: A Kuratórium összetétele: Gerencser Judit (elnökhelyettes) 1222 Budapest, Katáng u. 2/b. Aracsi Gabriella Ilona 2314 Halásztelek, Táncsics M. u. 33. Maruzsné Mihályfi Veronika 2049 Diósd, Hegyalja u. 16. Grábitsné Sidó Ildikó 1119 Budapest, Kondorosi. út 50. A kuratórium elnöke : Póschné Lehotai Erzsébet 1223 Budapest. Húr u 9/b. A Kuratóriumban az alapító közvetlenül, vagy közvetve az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást nem gyakorolhat. A Kuratórium vagy annak tagjai által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felelős. A tag az általa e minőségben az alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Ha a Kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapítók a Kuratóriuma tagjainak kijelölését visszavonhatják, és más személyeket jelölhetnek ki. 4A Kuratórium működésének alapvető szempontja az Alapító Okirat 4. pontjában megfogalmazott célok megvalósítása. A Kuratórium az ott megfogalmazott célokkal ellentétes döntést nem hozhat. A Kuratórium 3 havonta ülésezik, ezenkívül összehívható, ha ezt bármelyik tag szükségesnek tartja. Az ülés összehívása és a napirend előzetes közlése vagy írásban vagy, telefonon értesítés útján történik. Az üléseket a Kuratórium elnöke hívja össze.

3 A Kuratórium évente egy alkalommal köteles tájékoztatni az Alapítót az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha legalább három tag - köztük az elnök, vagy az elnökhelyettes jelen van. A Kuratórium a határozatokat szótöbbséggel hozza, de a meghozott határozat mellett legalább három igen szavazatnak kell lennie. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazás nyílt. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b.) pont), élettársa (továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. (Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.) A Kuratóriumnak joga van döntéseihez szakértők munkáját is igénybe venni, s azok tevékenységét a szükségesnek talált mértékben honorálni. A Kuratórium ad megbízást az Alapítvány pénzügyi és adminisztrációs feladatainak ellátására, s a megbízás díját is ő határozza meg. A Kuratórium tagjait, az Alapítvány céljait szolgáló tevékenységük során felmerült indokolt költségük megtérítése és tiszteletdíj illeti meg. A Kuratórium dönt az Alapítványhoz csatlakozó természetes és jogi személyek csatlakozása során felajánlott összeg, illetve juttatás felhasználásáról és elfogadásáról. A Kuratórium ülését az alábbi esetekben is össze kell hívni, ha: az alapító a felügyeleti szerv az Alapítvány elnöke vagy elnökhelyettese a kuratóriumi tagok közül 2 fő a cél megjelölésével írásban indítványozza. A kuratóriumi ülés napirendjét a kuratóriumi tagok az ülés megnyitását követően fogadják el. A Kuratórium köteles: a) olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges) megállapítható b) döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról dönteni, a közlést írásban kell megtenni, c) az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintést biztosítani úgy, hogy azt a kérést követő 15 napon belül munkanapon 10 és 17 óra között megtörténhessen, valamint

4 d) az Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságát biztosítani kell, a Kuratórium elnöke gondoskodik a döntések érintettekkel történő közléséről írásban igazolható módon. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A Kuratórium döntéseit, a döntés időpontját követő két héten belül írásban közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány székhelyén kifüggeszti. Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségéra másolatot készíthet. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: - a közhasznúsági jelentés elfogadása; - az éves beszámoló jóváhagyása. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések maghozatalát egyhangú szavazással hozzák. 7. Az Alapítvány vezető tisztviselőinek összeférhetetlensége: Nem lehet az Alapítvány felügyelő szervének elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a kuratórium elnöke, vagy tagja b) az Alapítvánnyal a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Alapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül kivéve a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat-, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója Aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, ezen közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítványnál vezető tisztségviselő. Az Alapítvány vezető tisztségviselője, illetve az annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 8. Az Alapítvány képviselete: Az Alapítványt a Kuratórium elnöke és az elnök-helyettes együttesen képviseli, illetve a Kuratórium nevében együttesen aláírhat. Utalványozási joga is az előbbi két kuratóriumi tagnak együttesen van.

5 9. Az Alapítvány nem támogat pártokat, azoktól teljes mértékben független illetve nem állít országgyűlési és helyi önkormányzati képviselőket és azok állítását nem támogatja. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azokak anyagi támogatást nem nyújt. 10. Az Alapítvány céljaival összeegyeztethető vállalkozási tevékenységet folytathat, melynek hasznát köteles a kutatási programok megvalósítására fordítani. Az Alapító kijelenti, hogy az Alapítvány éves bevétele nem haladja meg az ,- Ft-ot, ezért a Kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet nem hoz létre. 11. Az Alapítvány megszűnése: Az Alapítvány a PTK 74.. e) pontjában foglaltak szerint szűnik meg. Ebben az esetben az Alapítvány vagyonát a Kempelen Farkas Kísérleti Gimnáziumnak, vagy jogutódjának kell átadni. 12. Egyebekben a PTK és az évi CLVI.tv. rendelkezései az irányadók. Budapest, február 3. Előttünk, mint tanúk előtt: 1.. Kempelen Farkas Gimnázium Bánky Judit igazgató 2..

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT A DUNABOGDÁNY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Az alapító 2010. november 22-én írta alá a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány alapító okiratát,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás, mint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY (módosításokkal egységes szerkezetben) Székhely: 2462 Martonvásár, Budai u. 4. ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból az okból készült, hogy az 1. Pontban megjelölt alapítók

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A tiszteltfővárosi Bíróság 12.Pk.61200/1995/14-I. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően /Egységes szerkezetben az

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum SZÍVVEL ÉS LÉLEKKEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi alapítvány

Részletesebben

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító, Molnár Zsolt, a Polgári Törvénykönyv 74/A-F. -ait (továbbiakban: Ptk.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit

Részletesebben