A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással"

Átírás

1 A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A.-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt hozzon létre az alábbiak szerint: 1.Az alapító: Barnáné Kiss Erika I. Általános rendelkezések 2. Az alapítvány neve: Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány 3. Az alapítvány székhelye: 1205 Budapest, Vas Gereben u. 35. II. Az alapítvány célja 4.1. Az alapítvány célja a Stromfeld Aurél Általános Iskola / a továbbiakban: Iskola /tanulóinak szellemi és testi fejlődésének elősegítése, az oktatás és a tanórán kívüli tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztése, valamint az alapítvány forrásainak folyamatos bővítése a célok elérhetőségét biztosító anyagi fedezet megteremtésére Az alapítvány a céljának megvalósítása érdekében végzendő tevékenységek során a következő feladatokat látja el: - az Iskola nevelési- oktatási céljainak megvalósításához szükséges feltételek javítása; - szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása; - tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatásához szükséges feltételek megteremtése; - a tanulók egészségi- és általános testi állapotának javítása érdekében tanórai és tanórán kívüli testnevelés, valamint turisztikai és diáksport programok, táborok szervezése és támogatása; - tanulmányutak /táborok: bel- és külföldi/ szervezésének támogatása;

2 2 - külföldi iskolákkal való kapcsolattartás, és külföldi utak szervezése; - művészeti- és kulturális tevékenységek támogatása; - a tanulók informatikai oktatása feltételeinek támogatása; - a tehetséges tanulók támogatása, elismerése, jutalmazása; - szabadidős tevékenység, közösségteremtő programok támogatása; Az alapítvány a tevékenységi körére figyelemmel az évi CLVI. tv.(khtv) 26. c.) 4., 10., 14. pontjaiban foglalt - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet; - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével közhasznú tevékenységet folytat. E közhasznú tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatására közhasznú szervezetté minősített alapítványt hozott létre az alapító Az alapítvány feladatai: - Az Iskola oktatási-, nevelési- képességfejlesztési-, ismeretterjesztési-, gyermek- és ifjúságvédelmi-, valamint sport tevékenységének folyamatos segítése az alapítvány tevékenységi körében foglaltak megvalósításával; - Az állami-, nemzeti ünnepek méltó és színvonalas megtartásának biztosítása; - Az iskola fiataljainak kultúrált szórakozási és ismerkedési lehetőségeinek bővítése, biztosítása Az alapítvány működtetésének személyi feltételei: - A tudását állandóan tovább fejlesztő, hivatástudó, szakképzett nevelők foglalkoztatásának biztosításával történő feladatellátás; - A kerületi önkormányzat képviselő testületével és közművelődési csoportjával történő együttműködés alapján történő feladatellátás. Egyéb rendelkezések: a.) Az alapítvány rögzíti, hogy a törvényben és a jelen Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. b.) Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

3 3 c.) Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratba meghatározott tevékenységére fordítja. d.) Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. III. 5.) Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha a 4. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak, és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadják. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, amelynek elfogadásáról a kuratórium dönt. IV Az alapító a 4. pontban meghatározott célok elérése érdekében az Alapító Okirat aláírásától számított 8 napon belül az alapítvány nevére nyitott bankszámlán elhelyez Ft /Háromszázezer forint/ összeget. Az alapítói vagyon összesen Ft /Háromszázezer forint/, amely nem követelhető vissza. 6.2.Az alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen Alapító Okirat 5. pontjában meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival /amely lehet pénz átutalása illetve befizetése az alapítvány bankszámlájára, illetőleg más vagyoni értékű dolog vagy tevékenység felajánlása/, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével, pályázati lehetőségek kiaknázásával, önkormányzati támogatással. A hozzájárulás nem vonható vissza, és ugyancsak kizárt az alapítványi hozzájárulás az alapítvány tevékenysége folytán történő növekményének, hozadékának az alapítványból történő kivonása is. Az alapítvány a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett a befizetőknek igazolást ad Az alapítványi vagyon felhasználása, gazdálkodás az alapítványi vagyonnal: Az alapítvány céljaira rendelt vagyon, valamint annak hozadéka, továbbá a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadéka teljes egészében a 4. pontban megjelölt cél megvalósítására használható fel, törzsvagyont nem kell képezni. Befektetői tevékenységet az alapítvány nem folytat Az alapítvány vagyonával való gazdálkodás a kezelő szervet (kuratórium) illeti meg az Alapító Okirat rendelkezése szerint. A meghatározott célokra

4 4 adományozott összegek kizárólag az adományozó által meghatározott, az Alapító Okiratban szereplő célokra használható fel. Az alapítványt támogatók a támogatásért cserébe semmilyen ellenszolgáltatásban nem részesülnek Az alapítvány céljainak az elérése érdekében, az alapítvány céljaira képzett vagyonból pályázat útján: ösztöndíjat, támogatást nyújthat, alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat, minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széle körben hasznosítható eredményt ígér. 7. Az alapítvány szervei V Az alapítvány kezelő szerve és képviselete: Az alapítványi vagyont az alapító által létrehozott 5 tagú kuratórium kezeli. A kuratórium elnökét, titkárát és tagjait az alapító kéri fel határozatlan időre Az alapítvány képviselője a kuratórium, annak nevében az elnök és a titkár egyedül, önállóan jogosult eljárni, aki e képviseleti jogkörben az alapítvány géppel vagy kézzel írt, illetve előnyomott neve fölé önállóan, kézzel írja a saját nevét. Az alapítványi vagyon feletti rendelkezéshez az elnök és a titkár együttes aláírása szükséges Az alapító jelöli ki a kuratórium új tagját /tagjait/, ha bármelyikük megválik a tisztségétől, vagy az alapítvány céljait súlyosan veszélyeztető magatartása /mulasztása/ miatt felmentése válik szükségessé A kuratórium - az alapítvány adminisztrációinak ellátására- munkavégzésre irányuló szerződéssel adminisztrátort foglalkoztathat A kuratórium tagjai és az adminisztrátor a munkájukat társadalmi munkában végzik, de a munkájuk során felmerülő költségeiket a kuratórium az alapítványi vagyonból megtérítheti A kuratórium évente legalább egyszer ülésezik, amelynek rendjét a Szervezeti Működési Szabályzatában állapítja meg. E szabályzatban rögzíti az alapítvány működésének rendjét (nyilvántartás vezetését, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók és ellenzők számaránya - ha lehetséges: személye - megállapítható ; a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról; a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett

5 5 iratokba való betekintés rendjéről; ill. a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai igénybe vételének módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról), és a szolgáltatásai igénybe vételének módját figyelemmel az évi CLVI tv. 7. (3) bekezdésében foglaltakra.. A Szervezeti Működési Szabályzatát a kuratórium évente felülvizsgálja, szükség esetén módosítja, és évente a megnevezett helyi és országos sajtóban közzé teszi azt. A kuratórium üléseit az alapító vagy bármelyik tag írásbeli kérésére, amely a napirendet is tartalmazza - a titkár hívja össze az alapítvány székhelyére, úgy, hogy az ülést megelőzően legalább 15 naptári nappal a kuratórium tagjai írásban a meghívót és a napirendet kézhez kapják A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon 4 tag jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elutasítottnak kell tekinteni Határozatképtelenség esetén változatlan napirendi pontokkal a kuratórium ülését 8 naptári napon belül össze kell hívni, amely időpontot az eredeti meghívóban kell megjelölni. A megismételt ülés az eredeti napirendben szereplő ügyekben 4 tag jelenléte esetén is határozatképes A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet minden jelenlévő tag aláír, és amelynek elkészítése a titkár feladata. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévőket, és az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. Azok a szerződések, amelyeket az alapítvány a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, nyilvánosak; azokba bárki betekinthet Ha a kuratórium ülése nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi kurátor jelen van, és az ülés megtartása ellen a kurátorok egyike sem tiltakozik Bármelyik kurátor jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát az ülés előtt három nappal ismerteti a kurátorokkal. Ez esetben is az ülést össze kell hívni A közhasznú alapítvány - figyelemmel az évi CLVI. tv.7. (1) és (2) bekezdés rendelkezéseire - rögzíti: - A kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet.

6 6 Az alapítvány működésével, szolgáltatásai igénybe vétele módjával, közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt a jelen Alapító Okirat mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerinti iratbetekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével; másrészt az alapítvány vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben a helyi és országos sajtó ( Magyar Nemzet) útján megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatokat. Ugyanezen sajtóorgánumokban hozza nyilvánosságra a kuratórium döntéseit; továbbá az érintettekkel az alapítvány elnöke írásban az ülést követő munkanapon közli a döntések tartalmát A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b.) pontja ), élettársa a határozat alaján: a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A b.) pont esetében nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. (Khtv. 8. (1) bek.) A kuratórium vagy annak tisztségviselője (tagja) által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felelős. A tisztségviselő (tag) az általa e minőségében az alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Ha a kuratórium a tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki. Ezen jogának gyakorlását nem bízza más személyre. Az alapító halála után ez a jogosultság a bíróságot illeti meg. A titkár az ülés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a határozathozatalban részt vett egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést.

7 7 b.) a kurátor kijelölése visszavonásának kezdeményezéséről való határozatra javaslat tétel, c.) a munkáltatói jogok gyakorlása, d) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a kuratórium saját tagjával, vagy közeli hozzátartozójával (Ptk b) pont), élettársával / a továbbiakban együtt: hozzátartozójával/ köt, e.) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet az alapítvány a társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, f.) a kurátorok elleni kártérítési igények érvényesítése, g.) az alapítvány módosítására vonatkozó javaslat h.) a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása i.) a közhasznúsági jelentés elfogadása, j.) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal. Az éves beszámoló jelentést a kuratórium elé kell terjeszteni, amely az ülésén 3/4-es szótöbbségével dönt annak elfogadásáról. A kuratórium tagjainak az ülés előtt legalább 15 nappal az éves beszámolót meg kell küldeni a meghívóval együtt. Amennyiben az ülés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt ülés az eredeti napirendben szereplő ügyben 4 tag jelenléte esetén is határozatképes, azonban ez esetben a jelenlévő tagok egyhangú határozata szükséges az éves beszámoló elfogadásához A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a.) a számviteli beszámolót; b.) a költségvetési támogatás felhasználását; c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d.) a cél szerinti juttatások kimutatását; e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az a.) pontban foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

8 8 A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. A kuratórium megalkotja az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely tartalmazza a kuratórium ügyrendjét is. Az ügyrend nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal. A kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az Alapító Okirat módosítására kiegészítésre illetve mindarra, amiről az alapító dönt. A kuratórium legfontosabb feladata, hogy az ügyrendjének megfelelő módon döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásról, valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az alapító részére tájékoztatást adhat az addig végezett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásról. A kezelő szerve vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felel A kuratóriumi tagok összeférhetetlenségi szabályai: Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az alapító - közvetlenül vagy közvetve - az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat. (Ptk. 74/C. (3) bekezdés) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (Khtv. 9. (1) - (2) bek.) A közhasznú szervezet alapítvány vagyona Ft, éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért felügyelő bizottságot az alapító nem jelölt ki. Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

9 9 Az Alapítvány határozatlan időre jött létre. Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 8.) Az alapítvány jogi személy. Az alapítónak tudomása van arról, hogy az Alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elnyeréshez annak székhelye szerinti, a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítvány nyilvántartásba vétele után az alapítványt az alapító nem vonhatja vissza. Az alapító az alapító okiratot - név, cél és vagyon sérelme nélkül - indokolt esetben módosíthatja. Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekről az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint az alapítványra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Budapest, Barnáné Kiss Erika alapító

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetben /A módosítások vastag dőlt betűvel a szövegben/ ALAPÍTÓ OKIRAT Buczi Miklós (szül: Kemecse, 1964.08.30.,

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben