Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító"

Átírás

1 Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény alapján. 1. Az Alapító: Harangozó István (szül. Kunszentmárton, , an.: Sebők Julianna) 6600 Szentes, Ady E. u Az Alapítvány neve: Öreg diákok a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskoláért (A jelen okiratban a továbbiakban: Alapítvány.) Az alapítvány jogi személy. 3. Az Alapítvány székhelye: Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola 6600 Szentes, Apponyi tér Az Alapítvány közhasznúsága és politikai semlegessége Az Alapítvány pártpolitikailag semleges szervezet. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és támogatást nem fogad el tőlük. 5. Az Alapítvány célja 5.1. A tanítás-tanulás iskolai környezetének szépítése, az optimális körülmények biztosítása. A tehetséges tanulók támogatása. Tanulmányi és kulturális versenyek résztvevőinek jutalmazása Az 5.1. pontban megjelölt szolgáltatások megfelelnek a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontjának alábbi alpontjaiban meghatározott közhasznú tevékenységeknek: 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység. 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 6. Az Alapítvány nyitott jellege 6.1. Az Alapítványhoz természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel rendelkező szervezet egyaránt csatlakozhat pénzbeli és/vagy természetbeni adományokkal, valamint vagyonrendeléssel feltéve, ha jelen Alapítvány céljaival és megvalósult gyakorlatával egyetért. 1

2 6.2. A csatlakozók jogosultak az Alapítvány céljaival egyező javaslatot tenni az általuk adott vagyon egészét vagy annak egy részét érintő célirányos felhasználására, mely javaslatot a Kuratórium lehetőség szerint figyelembe vesz Az Alapítvány társadalmi közösségi kezdeményezés. Céljai, feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel (beleértve a tudományos és szakmai szervezeteket is), közösséggel és személlyel, amely/aki az Alapítvány céljainak elérésén munkálkodik Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola tanulói jogviszonyban lévő személyei részesülhetnek. 7. A Kuratórium 7.1. Az Alapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium A Kuratórium 3 tagból áll A Kuratórium tagjai az alapításkor: elnök: ifj. Vidovics Ferenc Gulyás László Labát Pál László 7.4. A kuratóriumi tagok a) magyar állampolgárok, b) a közügyektől nincsenek eltiltva, c) nem állnak rokoni viszonyban, munkaviszonyban vagy a Ptk. 74/C.. által vagy egyéb tiltott viszonyban az Alapítóval, d) vállalják a jelen Alapító Okirat szerinti kuratóriumi tagságot A Kuratórium tagjait az Alapító kéri fel határozatlan időtartamra A Kuratórium tagjait az Alapító menti fel A megszűnt kuratóriumi tagság helyének új taggal való betöltésére a Kuratórium tesz javaslatot A Kuratórium tagjai munkájukért nem kapnak díjazást. A Kuratóriumi tevékenységükkel szorosan kapcsolatos kiadásaikat (utazási költség, szállásdíj, postaköltség stb.) esetenként, számla ellenében, az Alapítvány megtéríti A Kuratórium elnökét az alapító nevezi ki. A Kuratórium elnöke egyben az Alapítvány képviselője is. Akadályoztatása esetén meghatalmazása alapján bármely kuratóriumi tag eljárhat a képviseletében A Kuratóriumi tagság megszűnik: a) lemondással, b) felmentéssel, amennyiben a Kuratórium tagja az Alapítvány célját magatartásával veszélyezteti, c) elhalálozással Amennyiben a kuratóriumi tagság megszűnik, az új kuratóriumi tagot az Alapító választja meg a Kuratórium javaslatának figyelembe vételével. 2

3 8. A Kuratórium működése 8.1. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a) az Alapítvány vagyonának kezelése és gyarapítása, b) döntés az Alapítvány céljára adott vagyoni hozzájárulás elfogadásáról, c) a döntés az alapítványi vagyon felhasználásának elveiről és módjáról, az Alapítók által meghatározott keretek között, d) a Kuratórium szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) megállapítása A Kuratórium ülését szükség szerint, de legalább félévente össze kell hívni. Az ülést a Kuratórium elnöke hívja össze úgy, hogy az ülés napja és az írásban elküldött meghívók postázása között legalább tíz nap legyen. A meghívónak tartalmaznia kell a kuratórium ülésének helyét, időpontját és az ülésen tárgyalandó napirendi pontokat A Kuratórium akkor határozatképes, ha a tagok több mint 2/3-a jelen van. A Kuratórium ülésén a Kuratórium tagja csak személyesen vehet részt. Határozatképtelenség esetén a Kuratóriumot 15 napon belül újra össze kell hívni A Kuratórium bármely tagja jogosult az általa megjelölt kérdés megtárgyalását kérni a Kuratórium ülésén. A javaslatot a Kuratórium tagjának írásban kell beterjesztenie, a napirendre vétel alapos indoklásával. Előre meg nem hirdetett napirendi pontot csak akkor lehet napirendre tűzni, ha a Kuratórium minden tagja jelen van az ülésen és a napirendre vételéről a Kuratórium egyhangúan dönt Bármely tag jogosult a Kuratórium rendkívüli összehívását kérni a Kuratórium elnökétől, a javasolt napirend beterjesztésével és a sürgősség indoklásával. Az elnök a kuratórium ülését a szokásos módon összehívja A Kuratórium ülései nyilvánosak A Kuratórium ülésére az egyes napirendek tárgyalásához az Alapítvány alkalmazottait, a témával foglalkozó szakértőket és egyéb érintett személyeket is meghívhat A Kuratórium döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazást kell tartani, ha erről a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök dönt A Kuratórium tagjainak egyhangú szavazata kell a) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályának elfogadásához, b) a megszűnt kuratóriumi tagság új taggal való betöltésére tett javaslathoz, A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az üléstől számított 10 napon belül el kell juttatni a Kuratórium minden tagjának A Kuratórium működéséről naptári évenként írásban tájékoztatja az Alapítókat. 9. A Felügyelő Bizottság 9.1. Amennyiben az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, az Alapító Kuratóriumtól elkülönült Felügyelő Bizottságot hoznak létre. 10. A Kuratórium titkára A Kuratórium titkára: Kozma Edit 3

4 10.1. Az Alapítvány ügyintézői, szervezői és adminisztrációs feladatait a Kuratórium titkára végzi A Kuratórium titkára gondoskodik: a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható; b) az a) pontban felsorolt döntéseknek az érintettekkel írásban igazolható módon való közléséről, illetve nyilvánosságra hozásáról; c) az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosításáról minden érdeklődő számára az Alapítvány székhelyén, előzetes időpont-egyeztetés után; d) az Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevételi módjának, és beszámolói közlésének nyilvánosságáról 11. Az Alapítvány céljaira rendelt vagyon 11.1 Az Alapítvány induló vagyonaként az Alapító készpénzben rendelkezésre bocsát Ft-ot, azaz nyolcvanezer forintot, amely összegből ,- Ft-ot, azaz harmincezer forintot az Alapítvány működésének megkezdéséhez felhasználhat Az Alapítvány vagyonának hozadéka teljes mértékben felhasználható az Alapítvány céljai érdekében Az Alapítvány vagyonát a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola iskolavezetésének és Diákönkormányzatának javaslata alapján lehet felhasználni, és ebből kell fedezni az Alapítvány tevékenységeinek közvetlen költségeit is. 12. Az Alapítvány gazdálkodása Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységeire kell fordítania Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját Az Alapítványtól igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit nyilvánosságra kell hozni. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki Az Alapítvány a) vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; b) az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 4

5 12.7. Az Alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani Az Alapítvány bevételei: a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel azzal a kikötéssel, hogy az Alapítvány befektetési tevékenységet csak a Kuratórium által elfogadott Befektetési Szabályzat alapján kezdhet meg; e) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; f) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel Az Alapítvány költségei: a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a kuratórium két tagjának együttes aláírása szükséges. 13. Garanciális iratkezelési, nyilvántartási és beszámolási szabályok Az Alapítványnak a pontban meghatározott nyilvántartási, iratkezelési és beszámolási feladatokat folyamatosan el kell végeznie Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 5

6 13.5. Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 14. Összeférhetetlenség A Kuratórium, illetve a Felügyelő Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk b) pontjában meghatározott hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, b) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve d) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 15. Az Alapítvány megszűnése Az Alapítvány Ptk. 74. E F. pontjában leírt esetekben szűnik meg A megszűnt Alapítvány vagyona hasonló célú és tevékenységű, magyarországi bejegyzésű alapítványra szállnak, a bíróság rendelkezése szerint. 16. Záró rendelkezések Az Alapítvány érvényességéhez bírósági bejegyzés szükséges Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve az alapítványok tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók. A jelen okiratot az Alapító, mint akaratukkal mindenben egyezőt, az együttesen jelen lévő két tanú előtt írják alá. Szentes, április 1. Előttünk, mint tanúk előtt: Alapító

7 Harangozó István 6600 Szentes, Ady E. u. 40. Csongrád Megyei Bíróság Szeged Széchenyi tér Tisztelt Bíróság! Alulírott Harangozó István Szentes, Ady E. u. 40. sz. alatti lakos, alapító, azzal a kérelemmel fordulok a T. Bírósághoz, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. 74/A. /2/ bekezdése, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 22. /1 2/ bekezdése alapján a mellékelt alapító okiratban részletezettek szerint megfogalmazott "Öreg diákok a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskoláért" Alapítványt szíveskedjék bejegyezni a bírósági nyilvántartásba, egyben a közhasznúsági nyilvántartásba vételt is megejteni közhasznú szervezetként. Szentes, Harangozó István 7

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA.

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elsősorban a Magyar Köztisztviselők,

Részletesebben