1) Az alapítvány neve: Gyulai István és Zsivótzky Gyula Alapítvány a Magyar Atlétikáért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1) Az alapítvány neve: Gyulai István és Zsivótzky Gyula Alapítvány a Magyar Atlétikáért"

Átírás

1 1 EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPITÓ O K I R A T Az egyesülési jogról szóló évi II. tv., az évi IV. tv. és az évi CLVI. törvényben foglaltaknak megfelelően az alapítók május 15-én elhatározták Gyulai István és Zsivótzky Gyula Alapítvány a Magyar Atlétikáért elnevezésű társadalmi szervezet (alapítvány) létrehozását, az alábbiak szerint. 1) Az alapítvány neve: Gyulai István és Zsivótzky Gyula Alapítvány a Magyar Atlétikáért 2) Az alapítvány székhelye: Budapest, Istvánmezei út 1-3. IV ) Az alapítvány képviselője: Klenóczky Beáta Katalin lakcím: Dunakeszi, Csomádi u. 10. Az alapítvány képviselője a kuratórium elnökével együttesen jogosult az alapítvány bankszámlája felett rendelkezni. 4) Az alapítvány felügyelőszerve: Az alapítvány működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha az alapítvány működésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat. A bíróság határidő kitűzésével kötelezi az alapítvány kezelőjét, hogy az alapítvány jogszabálynak megfelelő működését állítsa helyre. A határidő eredménytelen eltelte után a bíróság az alapítványt megszünteti. 5.) Az alapítvány induló vagyona: Ft, azaz Négyszázezer forint, amelyet az alapítók az alapítvány CIB Banknál nyitott 9. pontban részletesen meghatározott számlaszámú számlájára fizettek be. Alapítók: 1. Magyar Atlétikai Szövetség székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. képviselő: Dr. Schulek Ágoston, elnök nyílvántartási szám: Fővárosi Bíróság 2. sz. alatt 2. CIB Bank Zrt. székhely: 1027 Budapest, Medve u képviselő: Dr. Török László és Dr. Ráth András cégjegyzékszám: Civis Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt székhely: Debrecen, Simonfy u 4-6. képviselő: Mester János cégjegyzékszám:

2 2 4. Széles József anyja neve: Labancz Eszter lakcím:1118. Budapest, Rozmaring u ) Az alapítvány jogi személy. Az alapítók az alapítványt határozatlan időre, tartós közérdekű célra hozták létre. 7.) A közhasznú alapítvány célja, tevékenysége: Az atlétika sportág népszerűsítése. Tehetséges, 6-15 éves korú gyerekek kiválasztásának elősegítése. Tehetséges és (vagy) hátrányos helyzetű atléták számára ösztöndíj biztosítása meghatározott időtartamra. Alap közép-és felsőfokú oktatási intézmények atlétikai életének fejlesztése, támogatása. Edzőképzés elősegítése. Regionális edzőközpontok, szakmai műhelyek kialakításának elősegítése. Edzők részére külföldi tanulmányutak szervezése, finanszírozása. Hazai és nemzetközi versenyek szervezésének, rendezésének támogatása. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került atléták, edzők, versenybírák anyagi támogatása. Kiemelkedő edzői tevékenység díjazása, Atlétika sportágban tanúsított kiemelkedő munka és versenyeredmények jutalmazása kitüntetéssel, díjazással. Sportújságírók elismerése, díjazása. Az atlétika sportág felhasználása a lakosság egészségének védelme, megőrzése, az egészséges életvitel kialakítása érdekében. Atlétika tárgyú folyóiratok, szakmai, ismeretterjesztő anyagok kiadása. Hazai és külföldi edzőtáborok szervezése. Az atlétika sportágban megsérült versenyzők rehabilitációjának elősegítése, a rehabilitáció egészségügyi hátterének biztosítása. Fedett és szabadtéri versenypályák építésének elősegítése, hozzájárulás az üzemeltetési költségekhez. Nyugdíjkorhatárt elért edzők, valamikori versenyzők rászorultsági alapon történő támogatása. Atlétika tárgyú továbbképzések szervezése, rendezése, vendég és hazai előadók költségeinek fedezése. Versenydíjazás. Továbbtanulás elősegítése. Egyéni szervásárlás támogatása. Versenyhelyszínre történő utazás finanszírozása. - közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő - a szervezet létesítő okiratában szereplő - cél szerinti tevékenységek: - 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 3. kulturális tevékenység, 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 6. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 8.) Az alapítványi vagyon felhasználási módja: Az alapítvány vagyona korlátozás nélkül felhasználható az alapító okirat 7. pontjában meghatározott célokra. Az alapítványi vagyon felhasználásáról kuratórium kérelemre, illetve saját kezdeményezése alapján dönt. A kuratórium a rendelkezésre álló vagyon adott időpontbeli nagyságának és a megoldásra váró feladatoknak együttes figyelembe vételével határoz az aktuális felhasználás konkrét céljáról (céljairól). Az ülések gyakorisága: szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal. Az ülések számát és gyakoriságát a kuratórium maga határozza meg. A kuratóriumi üléseket az elnök hívja össze.

3 3 Összehívásának rendje: ajánlott levélben és ezzel egy időben en is, a napirendet is tartalmazó meghívóval, az ülést megelőző 8 nappal A napirend közlésének módja: levélben és ezzel egy időben en is az ülést megelőző legalább nyolc nappal, Üléseinek nyilvánossága: A kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet és a kuratórium résztvevőként is meghívhat bárkit. Határozatképesség: A kuratórium határozatképes, ha azon a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Határozathozatal módja: A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 9.) Az alapítvány pénzforgalmi számláját kezelő szerv: CIB Bank Zrt Budapest, Istvánmezei út 6. szám alatti fiókja számlaszám: ) A vagyonkezelés döntéshozó testülete (kuratórium), annak felépítése és működése: 11.) A kuratórium felépítése: A kuratórium 6 főből áll. 1. Dr. Schulek Ágoston (a kuratórium elnöke) lakcím: 1121 Budapest, Beatrix u. 5.)- elfogadó nyilatkozat csatolva 2. Zsivótzky Gyuláné (szül: Komka Magdolna lakcím: 1037 Budapest, Csillagszem u. 17. I/2.- elfogadó nyilatkozat csatolva 3. Gyulainé Kollár Katalin Krisztina (szül: Kollár Katalin Krisztina lakcím: 1121 Budapest, zugligeti út 59/b. - elfogadó nyilatkozat csatolva 4. Klenóczky Beáta Katalin (aki jogosult az alapítvány képviseletére), szül: Klenóczky Beáta Katalin lakcím: 2120 Dunakeszi, Csomádi u. 10. elfogadó nyilatkozat csatolva 5. Bognár Károly lakcím: Budapest, Tornalja u. 1. elfogadó nyilatkozat csatolva 6. Mérei László lakcím:1022 Budapest, Tövis u. 24. elfogadó nyilatkozat csatolva A kuratóriumi elnök és tagok kijelölése határozatlan időre jön létre. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a (Ptk b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozója) a határozat alapján a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 12.) A kuratórium feladata: Gondoskodás az alapítvány céljának folyamatos valóra váltásáról és az alapítványi vagyonnal történő felelős gazdálkodás. Közelebbről:

4 4 - a vagyon érdemi kezelése - a kijelölt cél megvalósítására, illetve a vagyon felhasználására irányuló döntések, meghozatala, - a vagyon növelését, illetve a gyarapítását célzó döntések meghozatala, - éves időközönkénti mérleg készítése az alapítványi vagyon alakulásáról és az alapítványi cél megvalósulásáról 13.) A kuratórium működése: A kuratóriumi működési rendjének kialakítása a kuratórium elnökének feladata. A kuratórium szükség szerint ülésezik (üléseinek számát illetve gyakoriságát maga határozza meg) A kuratórium tevékenysége nyilvános, arról a közvéleményt tájékoztatni szükséges. A tájékoztatás módját a kuratórium elnöke köteles kialakítani. A kuratórium ülésein a tagok kívánságára esetenként meghívottak is részt vehetnek. A meghívottak a kuratórium munkájába tanácskozási joggal kapcsolódhatnak be. A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden kurátornak egy szavazata van. 14.) Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége: Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, aki annak céljával egyetért. Az alapítványi vagyon növelésében részt vehetnek magánszemélyek (természetes személyek) és vállalatok, intézmények (jogi személyek) egyaránt. Az e célra szánt hozzájárulás, pénzösszeg nagysága tetszőleges. 15.) Az alapítvány gazdálkodásának felügyelete: Ha a közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot meghaladja, vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva nem áll fenn. A felügyelő szerv tagjai sorából elnököt választ. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki - a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, - b) közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik. - c) A közhasznú szervezet cél szerinti juttattatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatatást - d) illetve az a - c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal vehet részt. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy - a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,

5 5 - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 16.) A közhasznú adománygyűjtés szabályai: A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő gyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sértésével. A közhasznú szervezet nevében és javára történő adománygyűjtést csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti érték szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 17.) A gazdálkodás általános szabályai: A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratán meghatározott tevékenységére kell fordítani. A közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az előző bekezdésben foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit az elektronikus sajtó ( útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek figyelembevételével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Közhasznú szervezet a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A befektetési tevékenységet folytató közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a legfőbb szerv fogad el.

6 6 18.) Nyilvántartási szabályok: Az alapítvány kuratóriuma gondoskodik: a.) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, b) a kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közlési, illetve a döntéseket az alapítvány székhelyén kifüggeszti 30 napig, utána azokba előzetes bejelentkezés alapján az alapítvány székhelyén bárki betekinthet, a személyiségi jogok és az adatvédelemi szabályok figyelembevételével. c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről. Azokba előzetes bejelentkezés alapján az alapítvány székhelyén bárki betekinthet, a személyiségi jogok és az adatvédelemi szabályok figyelembevételével) d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. Azokat székhelyén kifüggeszti, illetve azokba előzetes bejelentkezés alapján az alapítvány székhelyén bárki betekinthet, a személyiségi jogok és az adatvédelemi szabályok figyelembevételével. A közhasznú jelentést az alapítvány a (A Magyar Atlétikai Szövetség honlapja) oldalon is megjelenteti. A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A közhasznú szervezet bevételei: - az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségeire kapott támogatás, illetve adomány, - a közhasznú tevékenység folytatásából származó ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, - egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, vagy ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel - a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel, - tagdíj, - egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. A közhasznú szervezet költségei: - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, költségek) - egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, - a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek - a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások) amelyeket bevételarányosan kell megosztani. A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 19.) Beszámolási szabályok A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni A közhasznú jelentés elfogadása a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik. A közhasznú jelentést a kuratórium nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel fogadja el. A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell: - a számviteli beszámolót, - a költségvetési támogatás felhasználását, - a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, - a cél szerinti juttatások kimutatását. - A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól,

7 7 a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, - A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, - A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmú beszámolót. A Közhasznú szervezet éves közhasznú jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készthet. A számviteli beszámoló készítése, az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelességeit időarányosan teljesíteni. 20.) Egyéb rendelkezések: A közhasznú szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat (pártpolitikai tevékenységet nem folytat, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít), szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A létesítő okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait (a weblap) útján is nyilvánosságra hozza. A közhasznú szervezetet, annak támogatóit és a közhasznú szervezet szolgáltatásai igénybevevőit, a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt mértékben és feltételek szerint kedvezmények illetik meg. Az a közhasznú szervezet, amelynek az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása áll fenn, a kedvezmények igénybevételére nem jogosult. Az alapítók és a kuratórium tagjai nem felelnek saját vagyonukkal az alapítvány tartozásaiért. Amennyiben az alapítvány megszűnik, akkor vagyonát az alapítványban megjelölt célra kell fordítani. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az IV. tv (Ptk), a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv, az évi II. tv., rendelkezései az irányadóak. Az alapító okirat kelte: Budapest, 2oo8. július Magyar Atlétikai Szövetség.. CIB Bank Zrt Civis Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Széles József

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ESZTERGOM ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás, mint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi

Részletesebben

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,,

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,, h ros X. kerület Kőbányai ;.ik jrn It ír,j.".t t Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT /A%/Jt9l2DjÜL r 7 POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE / Budapest,, Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések I. fejezet Általános rendelkezések 1.) Az Egyesület elnevezése: Családok Kulturális és Szabadidősport Közhasznú Egyesülete Kozármisleny 2.) Az Egyesület székhelye: 7761 Kozármisleny, Tompa M. u. 12. 3.)

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával)

BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) BAKONYKÚTI KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (A módosításokkal egységes szerkezetben 2012. február 24. napjával) Bakonykúti Község Önkormányzata (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) mint alapító ( a továbbiakban:

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Varga Zoltán a jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Társaság Alapszabálya

Társaság Alapszabálya Társaság Alapszabálya A Magyar Toxikológusok Társasága közgyűlésén, a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény 61. -a továbbá az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat 1 SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapító Okirat Az Alapító - felismerve a szegénység növekedésének társadalmi veszélyeit és a rászorulók támogatásának egyre

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

VICTORIA A GYERMEKEKÉRT EGÉSZSÉGVÉDELMI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

VICTORIA A GYERMEKEKÉRT EGÉSZSÉGVÉDELMI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT VICTORIA A GYERMEKEKÉRT EGÉSZSÉGVÉDELMI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítva: 2009. - 2 - VICTORIA A GYERMEKEKÉRT EGÉSZSÉGVÉDELMI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Preambulum Alulírott Alapítók

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2.

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához

Részletesebben

Szeged Biztonságpolitikai Központ Közalapítvány Alapító okirata

Szeged Biztonságpolitikai Központ Közalapítvány Alapító okirata Szeged Biztonságpolitikai Központ Közalapítvány Alapító okirata Az alulírott alapítók 2000. január 3-án az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv) 74. (1) bekezdésében írt felhatalmazása alapján Szegedi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. A Zempléni Vizilabda Klub Közhasznú Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.

Részletesebben

MAGYAR VIZSLA KLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET / KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET / ALAPSZABÁLY

MAGYAR VIZSLA KLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET / KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET / ALAPSZABÁLY MAGYAR VIZSLA KLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET / KÖZHASZNÚ TÁRSADALMI SZERVEZET / ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Egyesület neve: Magyar Vizsla Klub Közhasznú Egyesület 2. Rövidített neve: MVK KE 3.

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben