alapító okirat (egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "alapító okirat (egységes szerkezetben)"

Átírás

1 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pécs, Széchenyi tér 1. Az alapítvány jogállása: az alapítvány közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenységei a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (Kszt.) 26. c) 2., 4. és 11. pontjában írtak szerint: - szociális tevékenység, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, * - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 2.) Az alapítvány célja: Rászorultak, elesettek, öregek, hátrányos helyzetű családok tehetséges gyermekeinek támogatása, civil és karitatív szervezetek szociális célú programjainak, kezdeményezéseinek megvalósulása útján. A támogatás elnyerése minden esetben pályázattal lehetséges. 3.) Az alapítvány alapítója és vagyona: 3.1 Az alapítvány alapítója Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 3.2 Az alapítvány induló vagyona: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által a számlanyitáshoz biztosított 500, azaz 500 Ft összeg. 3.3 Az alapítvány vagyonát képezik továbbá az egyszámla megnyitása után a társadalmi összefogásból származó adományok, lakossági, vállalati, intézményi, vállalkozói és egyéb szervek által történő befizetések. 3.4 Az alapítvány induló vagyonát, továbbá a hozzájárulások teljes összegét az alapítvány alaptőkéjébe kell helyezni mindaddig, amíg az alaptőke a 2 millió Ftot el nem éri. 3.5 Az alaptőkét a legkedvezőbb kamatfeltételeket biztosító banknál tartós betétként kell kezelni. Az alapítvány számlakezelő bankja a Budapest Bank Rt. Számlaszáma: Az alaptőke kamata és a 2 millió forint feletti befizetések használhatók fel támogatásokra * módosította a közgyűlés a 339/2006. (06.22.) számú határozattal. 1

2 3.7 Az alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat, vállalkozásra az alaptőke feletti befizetések 10 %-át lehet fordítani. A vállalkozói tevékenységből származó nyereségnek a kuratórium által meghatározott részét évente az alaptőkébe helyezni A kuratórium az általa alapított és szabályozott Év szociális segítője díj kedvezményezettjét természetbeni juttatásban részesíti. A díjjal járó adó-és járulékterheket a közalapítvány finanszírozza. 4.) Az alapítvány szervei: a.) Alapítványi Kuratórium b.) Titkár 5.) Az alapítvány Iegfőbb szerve és kezelője a 15 tagú kuratórium 5.1 A kuratórium elnöke Dr. Schmidt Emília Pécs, Zöldfa u. 30. a kuratórium tagjai: Dr.Tóth Bertalan Pécs, Ady Endre u.39. Dr.Daczi Éva Pécs, Anikó u.5. Pásztory Csaba Pécs, Regina u.6. Pásztory Dóra Pécs, Illyés Gyula u. 44. Medvetzky Antal Pécs, Budai Nagy Antal u. 4. Szűcs Zoltánné Pécs, Hunyadi János u.71. Dr.Leib Rudolf Pécs, Fazekas Mihály u.6. De Blasio Antonio Pécs, Fischer Béla u.11. Dr.Koltai Dénes Pécs, Kispiricsizma dülő 5. Dr.Ivancsics Imre Pécs, Nagy Jenő u.22. Fuchs Gábor Pécsvárad, Dózsa György u.28. Gyura Barbara Pécs, Gém u.7. Dr.Szalai János Pécs, Jókai Mór u.34. Csürke József Cserkút, Rákóczi Ferenc u Az alapítvány képviseletében a kuratórium elnöke jogosult eljárni A kuratórium működésének részletes szabályait az alapító okirat 8. pontja tartalmazza. 5.4 A kuratórium szótöbbséggel dönt az alapítványi vagyon felhasználásról, a pályázatok kiírásáról és odaítéléséről, a támogatás mértékéről és gyakoriságáról. 5.5 A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Fekete Éva Pécs, Deák F.u.93. Horváth Zoltán Pécs, Barackos út 24. Fratanolo János Pécs, Gábor Á.u A kuratórium a közalapítvány működéséről az alapítónak évente egy alkalommal beszámol. 2

3 6.) Titkár A kuratórium munkájának elősegítését, előkészítését, a döntések végrehajtását az alapítvány titkára látja el. Az alapítvány tikára Pásztory Csaba Pécs, Regina u.6.szám alatti lakos. 7.) Záró rendelkezések 7.1 Az alapítvány okiratának érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. 7.2 Az alapítvány megszűnik, ha a célja nem valósul meg, vagy annak teljesítése előre nem látható körülmények miatt lehetetlenné válik. 7.3 Az alapítvány megszűnése esetén vagyona a hitelezők kielégítése után az alapítót illeti meg, ezt a megszűnt közalapítvány céljaihoz hasonló szociális célra kell fordítani és erről a nyilvánosságot tájékoztatni. 7.4 A közalapítvány alapító okiratát az Önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, országgyűlési képviselő jelöltet választáson nem állíthat és nem támogathat. 1.)Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat. Országgyűlési képviselőjelöltet, megyei és fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat. 2.)Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 3.)Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott célok megvalósítására fordítja. 4.)Az alapítványi vagyon, illetve a pénzeszközök felhasználásáról az alapító okirat, továbbá az alapítványhoz csatlakozó adományozott által meghatározott és a kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a kuratórium dönt. 5.)Az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 6.)A kuratórium tagjai, a támogatók, valamint e személyek hozzátartozója - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesülhetnek. 7.)A kuratórium bármely cél szerinti juttatást pályázathoz köthet. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. A pályázatot a kuratórium a helyi sajtó útján évente írja ki. 3

4 8.)Az alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten, az alapítványok gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével kell nyilvántartani. 9.)A kuratórium szükség szerint ülésezik, de évente legalább két ülést tart. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze, az ülés előtt legalább 5 nappal, írásos meghívóval, amely tartalmazza az ülés napirendi javaslatát és az előadók személyét és mellékelni kell az írásos előterjesztést és határozati javaslatot. a.)a kuratórium ülései nyilvánosak, erről a kuratórium elnöke a sajtóban való közzététellel tájékoztatja a város polgárait. b.)az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti. c.)a kuratórium határozatképes, ha az ülésen tagjainak többsége jelen van. d.)a kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. e.)a kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján. a/ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b/ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. f.) A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni. A kuratórium ülése jegyzőkönyvének és a nyilvántartás elkészítéséről a kuratórium elnöke gondoskodik. A jegyzőkönyv tartalmazza a megjelent kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok, a meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét), továbbá a hozott döntést. A nyilvántartásnak tartalmazni kell: - a döntés számát, időpontját, hatályát - a döntés tartalmát - a szavazati arányt - a döntés közlésének, nyilvánosságra hozatalának módját g.) A kuratórium döntéseiről a kuratórium elnöke értesíti az érintetteket. A támogatott szervezetek, vagy személyek nevét és a támogatás összegét a helyi sajtó útján teszi közzé a kuratórium. h.)az alapítvány működésével kapcsolatos jegyzőkönyvekbe és egyéb iratokba bárki betekinthet, azok tartalmáról szóban, vagy írásban a kuratórium Elnökétől tájékoztatást kérhet. i.) Kuratórium működése nyilvános. 4

5 j.) Az alapítvány évente köteles beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni. Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. k.) A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az alapítvány vagyonával való gazdálkodás - a szervezeti és működési szabályzat megalkotása - az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása - a pályázatok elbírálása - az alapítvány éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés elfogadása I.) A kuratórium elnöke köteles évente előkészíteni a törvényben meghatározott tartalommal a közhasznúsági jelentést. 10.)A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja az a személy, aki - a kuratórium elnöke vagy tagja, - az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll - az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve az előzőekben meghatározott személy hozzátartozója. a.)a Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. A kuratóriumtól jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - a kuratórium ülését össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. b.)a Felügyelő Bizottság tagja az alapítvány kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vesz. c.)a Felügyelő Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy - az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy az alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult kuratórium döntését teszi szükségessé. - A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. d.)ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 5

6 e.) A Felügyelő Bizottság működése nyilvános. Üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább két ülést tart. Üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti. Az ülések összehívását a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést azonos napirendi pontokkal legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni. A Felügyelő Bizottság ülései általában nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. f.) A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. g.) A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik. h.) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. i.) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be legalább 1 évig vezető tisztséget, amely köztartozását nem egyenlítette ki. j.) A vezető tisztségviselő, vagy erre jelölt bejelenteni köteles az érintett közhasznú szervezetnél, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Jelen alapító okirat valamennyi módosítást egységes szerkezetben tartalmazza. P é c s, június 22. Az alapító képviseletében: Dr. Kunszt Márta alpolgármester 6

7

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény [az alapításkor

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA.

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elsősorban a Magyar Köztisztviselők,

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

"KEK MADÁR" ALAPÍTVÁNY

KEK MADÁR ALAPÍTVÁNY "KEK MADÁR" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító az 1991. november 4. napján kelt alapító okiratát, az alapító okirat 2000. október hó 26. napján, a 2000. november hó 2. napján, valamint

Részletesebben