ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az alapítók az alapítvány javára ,-Ft-ot tesznek, amelyből Paksi Atomerőmű Rt. Paks Város Önkormányzata ,-Ft-ot ,-Ft-ot fizet. 1./ A létrehozók az alapítvány törzsvagyonát ,-Ft-tal megemelik, így az alapítvány törzsvagyona ,-Ft, amelyből a Paksi Atomerőmű Rt ,-Ft-ot, Paks Város Önkormányzata ,-Ft-ot képvisel. * A létrehozók az Alapítvány törzsvagyonát ,-Ft ,-Ft-tal megemelik, így az Alapítvány törzsvagyona ,-Ft, amelyből a Paksi Atomerőmű Rt ,-Ft-ot, Paks Város Önkormányzata ,-Ft-ot képvisel. ** A létrehozók az Alapítvány törzsvagyonát ,-Ft ,-Ft-tal megemelik, így az Alapítvány törzsvagyona ,-Ft, amelyből a Paksi Atomerőmű Rt ,-Ft-ot, Paks Város Önkormányzata ,-Ft-ot képvisel.**** A létrehozók az Alapítvány törzsvagyonát ,-Ft ,-Ft-tal, összesen ,-Ft-tal megemelik, így az Alapítvány törzsvagyona ,-Ft, amelyből a Paksi Atomerőmű Rt ,-Ft-ot, Paks Város Önkormányzata ,-Ft-ot képvisel.******* Az alapítvány célja: - A tudomány, az anyanyelvi kultúra, a művészetek és a sport területén kimagasló eredményt, kiváló teljesítményt felmutató éves fiatalok és a velük foglakozó felnőttek ösztönzése a további sikerekre és eredményekre, felkészülésükhöz szükséges feltételek biztosításának támogatása. - Kimagasló eredményt elért fiatalok részére tanulmányok folytatásához ösztöndíj folyósítása. 2./ Az alapítvány jellege: Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat /nem folytat pártpolitikai tevékenységet, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati

2 2 választáson jelöltet nem állít/, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány pártot, országgyűlési képviselőt, helyi önkormányzati képviselőt, kisebbségi önkormányzati képviselőt, és polgármester jelöltet a választásokon nem támogathat, párttól politikai szervezettől támogatást, adományt nem fogadhat el. *** Az alapítvány ösztönző és további eredményekre serkentő, jótékony célú társadalmi alapítvány és mint ilyen, nyitott valamennyi magyar és külföldi állampolgár, valamennyi hazai és külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező közösség számára, akik ezen alapítvány céljaival egyetértenek, anyagi eszközökkel támogatni szándékoznak. Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. alapján közhasznú szervezet. Az alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv c./ pontjában foglalt következő közhasznú tevékenységeket látja el: - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - sport. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt célja szerinti tevékenységre fordítja. Az alapítvány a működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon, másrészt a jelen alapító okiratban szabályozott irat betekintési és felvilágosítási jog rögzítésével. ** 3./ Az alapítvány felügyelete: ******* 3.1. Az alapítvány törvényességi felügyeletét az Ügyészség látja el Az alapítvány felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, amely 3 főből áll. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapítók kérik fel határozatlan időre. A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatók. A Felügyelő Bizottság tagjai: Elnök: Puskás Veronika (7030 Paks, Április 4. u. 6.) Tagok: Kövi-Ónodi Gyöngyi (7030 Paks, Pollack M. u em. 21.) Cseh-Gutai Judit Klára (7030 Paks, Ifjúság útja em. 13.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a.) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b.) az Alapítvánnyal megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

3 3 c.) az Alapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül, d.) az a.)-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a szervezet megszűnését követő két évig. A Felügyelő Bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítókat és a Kuratóriumot, amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk keletkezik. Megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása, vagy sem A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatunk értelmében vállalják A Felügyelő Bizottság szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze. A Felügyelő Bizottsági ülést a tagoknak az ülés tervezett időpontját legalább 8 nappal megelőzően kiküldött meghívó útján kell összehívni. A meghívó tartalmazza a javasolt napirendet, valamint a határozatképtelenség esetére kitűzött újabb Felügyelő Bizottsági ülés időpontját, amely az eredetileg kitűzött ülés időpontját legalább 15 nappal meghaladja. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, minden tagnak egy szavazata van. Határozatképességhez a Felügyelő Bizottság valamennyi tagjának jelenléte szükséges. Határozatképtelenség miatt megismételt felügyelő bizottsági ülés két tag jelenléte esetén határozatképes, akik határozataikat egyhangúlag hozzák meg. A Felügyelő Bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az ülések összehívását a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tagja az Alapítvány Kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése

4 4 vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik: a.) a tag halálával, b.) lemondással, c.) az Alapító által történő visszahívással, d.) az Alapítvány megszűnésével. 4./ Az alapítvány székhelye: P a k s 5./ Az alapítvány forrásai: - az alapítók által az alapítvány céljára rendelt vagyon, - közösségek, magán- és jogi személyek pénzbeni felajánlásai, hozzájárulásai, - kamatok, - egyéb források. 6./ Az alapítvány kuratóriuma: a./ A Kuratórium székhelye: Paks, Dózsa Gy. u b./ A Kuratórium pecsétje: Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány Kuratóriuma c./ A Kuratórium tagjai: Elnök: Dávid József Szekszárd, Prantner J.u. 6.***** Titkár: L. Németh Erzsébet Paks, Katona J. u. 6. Tagok: Dr. Széchenyi Attila Paks, Kurcsatov u. 19.**** Bedecs Ferenc Paks, Kápolna u. 16. I. 5. ****** Hartmann József Györköny, Rákóczi u Várszeginé Németh Mária Paks, Rókus u. 29. * Prosek Zoltán Budapest, Noszlopy u. 62.**** d./ A Kuratórium működési rendje: A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Ülésein akkor határozatképes, ha a tagok minimum 50 %-a jelen van.

5 5 Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium ülésétől számított 7 napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni. * A soron következő kuratóriumi ülés napirendi pontjait az ülés előtt legalább 7 nappal írásban kell a kurátorok tudomására hozni. A kuratórium ülései nyilvánosak, azon az érdeklődők is részt vehetnek. A kuratóriumi ülés időpontját a helyi sajtó közli. A kuratóriumi döntésekről olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye is megállapítható. A kuratóriumi döntéseket az érintettekkel 7 napon belül írásban kell közölni, amiről a kuratórium titkára gondoskodik. Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba betekintést nyerhet, illetve felvilágosítást kérhet a témához kapcsolódó/érdekelt magánszemély, hatóság, illetve intézmény. Az iratokba való betekintés igényét szóban vagy írásban kell bejelenteni a kuratórium elnökének, és megállapodnak a betekintés idejében. A kuratórium határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk B./), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozója) a határozat alapján a/ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b/ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Nem lehet az alapítványnál vezető tisztségviselő az a személy, aki egy más közhasznú szervezet megszűntét követő két éven belül töltött be vezető tisztséget, ahol a közhasznú szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő köteles az alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.** e./ A Kuratórium dönt: - az előterjesztett költségvetésről, - a pályázati kiírásról, - a pályázatok elbírálásáról, - az ösztöndíjak odaítéléséről, illetve megvonásáról, - a pályázati díjak kifizetésnek feltételeiről, - a kuratórium személyi feltételeinek folyamatos biztosításáról, * - az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról.** f./ A Kuratórium az Önkormányzat lapjában és a Városi Televízióban: - közzéteszi a pályázati felhívást, az elbírálás határidejét és a díjátadás időpontját, - évenként tájékoztatást ad munkájáról, az alapítvány forrásainak felhasználásáról,

6 6 - a Kuratórium egyéni kérésre névre szóló tájékoztatást ad, - közzéteszi az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést.** g./ Az elnök feladatköre: - az elnök vezeti a Kuratórium üléseit, - képviseli az alapítványt harmadik személyekkel szemben, - őrködik az alapítvány és a Kuratóriumi munka erkölcsi tisztasága felett, - gyakorolja az utalványozási jogot. - gondoskodik az alapítvány üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elkészítéséről.** h./ A titkár feladatai: - gondoskodik a pályázatok kiírásáról és közzétételéről, - előterjeszti a beérkezett pályázatokat, - elnök távollétében vezeti a Kuratórium üléseit, - gyakorolja az utalványozási jogot, - összehívja a Kuratórium üléseit. 7./ Az alapítvány számlája: A Kuratórium az alapítvány céljára juttatott összegeket a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Paksi Fiókjánál (7030 Paks, Rákóczi u. 5.) helyezi el az alapítvány számláján. Alapítványi célokra az alapítói törzsvagyon kamata, valamint az egyéb jogcímen az alapítványnak juttatott bevételek éves összege használható fel. * 8./ A pályázatok benyújtása: Az alapítványi támogatást a pályázók pályázatok alapján nyerhetik el. A pályázat elnyerésére a felkészítő tanár, edző, művészeti vezető is tehet javaslatot. Az évenként legalább egyszer meghirdetett pályázatok feltételeit a Kuratórium határozza meg és ezeket a feltételeket nyilvánosságra hozza. A pályázatokat a Kuratóriumhoz kell benyújtani. A Kuratórium a díjak odaítélése után a nyertesek neveit nyilvánosságra hozza, valamint nyilvánosságra hozza azt is, hogy milyen elvek, milyen eredmények, milyen egyéb más döntő jelentőségű érvek és szakvélemények segítsége alapján hozta meg konkrét döntéseit. A díjakat az alkalomhoz méltó, nyilvános ünnepség keretében kell átadni. A pályázati díjak meghatározásánál törekedni kell arra, hogy az arányban legyen az elért eredménnyel. A legeredményesebb felkészítő részére a Paksi Fiatalokért művészeti plakett és pénzjutalom adományozható. * 9./ Az alapítványi vagyon felhasználása: Az alapítvány az alapítványi törzsvagyont meghaladó anyagi javait csak az alapítvány céljaira használhatja fel. Az alapítvány politikai pártot, képviselő jelöltet nem támogathat. * 10./ *** Hatályon kívül helyezve.

7 7 11./ Kuratórium javaslatára az alapító felek az okiratot módosíthatják. 12./ Az alapítvány megszűnése: Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyonát a Ptk. 74/E. (5) bek. alapján kell felhasználni. 13./ A jelen okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos vonatkozó rendelkezések az irányadók. Az alapító okirat valamennyi, itt nem érintett pontja változatlanul érvényben marad. Az alapítók az alapító okiratot, illetve annak módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírt helyen és időben jóváhagyólag aláírták. Paks, november 17. Alapítók Paksi Atomerőmű Zrt. Paks Város Önkormányzata képv.: Hamvas István képv.: Hajdú János vezérigazgató polgármester A *-gal jelölt részt október 28-án fogadták az alapítók. A **-gal jelölt módosítás február 8-i. A ***-gal jelölt módosítás április 30-i. A ****-gal jelölt módosítás november 12-i. Az *****-gal jelölt módosítás december 10-i. Az ******-gal jelölt módosítás december 16-i módosítás. A *******-gal jelölt módosítás a november 17-i módosítás.

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany. Alapito Okirat

,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany. Alapito Okirat ,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany Alapito Okirat 1. Az alapitvany neve:,,amerikai Alapitvanyi Iskolaert" 1.1 Az Alapitvany Szekhelye: 1075 Budapest, Wesselenyi u.44. 2. Alapitdk: Alapito vagyon:

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai 1) A közalapítvány neve: GYERMEKEINK MŐVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY A közalapítvány székhelye:

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. (1) bekezdés 19. pontjában foglalt

Részletesebben

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Magyar Reprográfiai Szövetség. Alapszabály. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Magyar Reprográfiai Szövetség Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1 A Szövetség neve: Magyar Reprográfiai Szövetség I.2 A Szövetség rövid neve:

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben *

Magyar Csaladtortenet-kutato. a modositasokkal egyseges szerkezetben * A Magyar Csaladtortenet-kutato Al a p s z u b a l y a Egyesiilet a modositasokkal egyseges szerkezetben * Az alapit6k a hatalyos jogszabalyok szerint 2011. januar ls-i Kozgyulesukon elhataroztak a Magyar

Részletesebben

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30.

MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA. Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. MOZGASKORLATOZOTTAK BARANYA MEGYEI EGYESULETE ALAPSZABALYA Modositasok datumai: 2004.05.22. 2005.05.07. 2006.05.06. 2011.04.30. B E V E Z E TO A Mozgaskorlatozottak Baranya Megyei Egyesuletenek celjai

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

ALAPiTV ANYI ALAPiTO OKIRAT (a m6dositasokkal egyseges szerkezetben)

ALAPiTV ANYI ALAPiTO OKIRAT (a m6dositasokkal egyseges szerkezetben) ALAPiTV ANYI ALAPiTO OKIRAT (a m6dositasokkal egyseges szerkezetben) amely abb61 a celb61 keszult, hogy az I. pontban megjelolt Alapft6 a Polgari Torvenyko"yvr61 sz616 1959. evi IV. torveny (a tovabbiakban:

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése

A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y. 1. A Társaság elnevezése A M Ó D O S Í T Á S O K K A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E F O G L A L T ALAPS Z A B Á L Y 1. A Társaság elnevezése 1.1. A Társaság elnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben