ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Az l998. november 17.-én kelt Pk /1992/12. számú Székesfehérvári Törvényszék (korábbi nevén Fejér Megyei Bíróság) végzésével összhangban a SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS KÖRNYÉKE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT VAGYONVÉDELMI ALAPÍTVÁNY alulírott alapítói átfogó, módosított alapító okiratát az alábbi egységes szerkezetbe foglalva készítették el, amellyel Székesfehérvár városban és a Székesfehérvári Rendőrkapitányság illetékességi területén az alapítók az évi I. törvénnyel módosított évi IV. törvény VI. fejezete 74/A-F -ának megfelelően- figyelemmel a évi CLXXV. törvény rendelkezéseire is - hoztak létre az alábbiak szerint: a l a p í t v á n y t 1. Az alapítvány neve: Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány 2. Az alapítvány székhelye: 8000 Székesfehérvár, II. András király u Az alapítvány célja: a) Székesfehérvár és környéke területén a bűnözés visszaszorítása érdekében az általános bűnmegelőzési és vagyonvédelmi tevékenység támogatása. b) A lakosság körében hatékony bűnmegelőzési munka végzése, oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenység folytatása. c) A megalakult és megalakulandó polgárőrségek, önvédelmi egyesületek, vagyonvédelmi egyesületek támogatása. d) A bűnmegelőzés területén tevékenykedő szakemberek anyagi ösztönzése, továbbképzéseken, konferenciákon való részvételének támogatása. e) Az állampolgárok és a rendőrség közötti bizalom és együttműködés erősítése. 4. Az alapítvány vagyona: Az alapítóknak az alapítvány létrehozásáról szóló döntésük alapján a célok elérésére biztosított ,- Ft, azaz Háromszázezer forint, az alábbiak szerint: a) Lasancz Zoltán Sárszentmihály, Fő út ,- Ft. b) Szabó László Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 35. II/ ,- Ft. c) Kiss Tibor Székesfehérvár, Kígyó u. 11. IV/ ,- Ft. d) Szaniszlóné Dr. Diczig Klára Székesfehérvár, Liptói út ,- Ft. e) Kádár Lajos Székesfehérvár, Körtefa utca ,- Ft. f) Zsiga Péter Székesfehérvár, Bicskei u ,- Ft. g) Seregélyes Község Önkormányzata Seregélyes, Széchehyi u ,- Ft h) Kőszárhegy Község Önkormányzata Kőszárhegy, Fő u ,- Ft. i) ALCOA - KÖFÉM Kft Székesfehérvár, Verseci u ,- Ft. j) Király Gyula - elhalálozott ,- Ft. k) Bozor József - elhalálozott 3.500,- Ft. Mindösszesen ,- Ft Az alapítók által felajánlott összeg a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél vezetett számú számlára került befizetésre. Az alapítvány pénzügyi forgalmát az OTP Bank Rt. Közép-Dunántúli Régió Székesfehérvári Fiókja bonyolítja. Az alapítvány készpénzvagyonát kihelyezheti úgy, hogy általa a mindenkori legkedvezőbb kamatot biztosítsa az alapítvány részére. A bank egyebekben a kuratórium döntése szerint bonyolítja a pénzügyeket. Az alapítvány bankszámla száma: OTP

2 2 Az alapítvány egyes céljainak megvalósítása érdekében - a kuratórium döntése alapján a fenti bankszámlával párhuzamosan más pénzintézetnél is nyithat és vezethet számlát. 5. Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki szabadon csatlakozhat. Közhasznú tevékenysége a közrend és közlekedésbiztonság védelme. (A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI.tv.26. c. pontjának 15. alpontja) 6. Az alapítvány vagyonának kezelője és egyben legfőbb döntést hozó szerve a kuratórium. Az alapítok az alábbi 3 tagú kuratóriumra bízzák az alapítvány működtetését: Tajti András kuratórium elnöke Neubauer Tamás kuratórium elnök-helyettese Veiglné Janky Marianna kuratórium titkára 7. A kuratórium feladata: a) A kuratórium, az alapítvány kezelő és képviselő szerve. Legfontosabb feladata az alapítványi célok megvalósítása. b) A kuratórium dönt a pénzbeli, vagy egyéb vagyonértékű felajánlással csatlakozó természetes és jogi személyek adományának elfogadásáról. c) Meghatározza az alapítvány költségvetését, szakmai programját, dönt a vagyon felosztásáról. d) Gondoskodik az alapítványi célok megvalósítása érdekében a belső szervezeti és működési rend kialakításáról. e) Eleget tesz beszámolási kötelezettségének az alapítók felé. 8. A kuratórium működése: Az alapítvány képviselője a kuratórium. A kuratórium képviselője az elnök, akadályoztatása esetén az elnök-helyettes teljes jogkörben járhat el. Az üléseket az elnök hívja össze, legalább félévenként 1 alkalommal- szükség szerint gyakrabban is- a napirend megjelölésével. Az összehívás írásban, a napirendi pontok pontos közlésével történik oly módon, hogy azt a tagok- és a tanácskozási joggal meghívottak- az időpont előtt legalább 8 nappal megkapják. a) A kuratórium határozatképes, ha az ülésen legalább 2 tag jelen van. b) Határozatképtelenség esetén az ülést az elnök az eredeti időponttól számított 15 napon belül ismételten írásban, változatlan napirendi pontokkal és a hely megjelölésével - legalább 8 nappal előtte - összehívja. c) A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. d) A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója / Ptk.685. b./ pont/ élettársa / a továbbiakban együtt hozzátartozó / a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A kuratórium nem lehet olyan személyi összetételű, amelyben az alapítók közvetlenül vagy közvetve - az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhatnak. e) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is. f) A kuratórium ülései nyilvánosak, azokról jegyzőkönyvet kell készíteni. A kuratórium titkára köteles nyilvántartást vezetni a kuratóriumi üléseken hozott határozatokról. A határozatok könyve tartalmazza a határozatok szövegét, a döntés időpontját, hatályát, a döntést támogatók illetve ellenzők számarányát. A kuratórium határozatait az érdekeltekkel írásban közli, ezen túl a döntést az alapítvány internetes honlapján a döntést követő 5 munkanapon belül megjelenteti. g) A határozatok végrehajtásáért a kuratórium titkára a felelős.

3 3 9. A kuratóriumi tagság megszűnése: a) A tag lemondásával. b) A kuratórium visszahívásával. c) A tag halálával. 10. Az alapítványi vagyon felhasználása: a) Az alapítvány céljának megvalósítására az alapítványi vagyonnak mind a hozadéka, mind vagyonának állaga felhasználható. b) Az alapítvány vagyonát csak oly módon lehet felhasználni, amely közvetlenül vagy közvetve a célok megvalósítását szolgálja. c) Az alapítvány vagyona a törzstőke 30 %-a alá nem csökkenhet. 11. Az alapítványi vagyon felhasználási köre, céljaira figyelemmel: a) Bűnmegelőzési programok működtetése b) Szakemberek képzése, ösztönzése c) Vagyonvédelmi programok és eszközök működtetése, támogatása d) Tanácsadó tevékenység folytatása e) PR és kommunikációs tevékenység folytatása f) Pályázati önrészek biztosítása 12. Az alapítvány gazdálkodása: a. Az Alapítványi vagyon és annak hozadéka felett a kuratórium az alapítványi célok megvalósítása érdekében szabadon rendelkezik. b. Az alapítvány vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. c. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. d. Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén az alapítvány vagyona a hitelező felé fennálló fizetési kötelezettségei teljesítése után a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság tulajdonába megy át, melyet a Székesfehérvári Rendőrkapitányság illetékességi területén a közrend, közbiztonság szilárdítása érdekében közérdekű célokra kell felhasználni. e. Az alapítvány gazdálkodására, könyvvezetési rendszerére, egyebekben a hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 13. A kuratórium évente egyszer köteles beszámolni tevékenységéről és az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapítók felé. A kuratórium elnöke köteles az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni. A beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, elfogadásához a kuratórium egyszerű szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki beletekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet, az előre bejelentett kérés alapján. A kérelmet a kuratórium 15 napon belül elbírálja, a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett további iratokba az alapítvány alapítói és vezető tisztségviselőin kívül más nem tekinthet be. 14. A Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság. A Felügyelő Bizottságot az alapítók választják meg: A Felügyelő Bizottság Elnöke: Dr. Csáktornyai Zsolt, Jenő, Rákóczi u. 13. A Felügyelő Bizottság Tagjai: Mahler Balázs 8000 Székesfehérvár, Lomnici u. 76. Cs. Horváth Edina 8000 Székesfehérvár, Salétrom u. 3.

4 4 15.) A Felügyelő Bizottság összetétele: Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja az aki: a) a vezető szerv elnöke, vagy tagja. b) az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, c) az alapítvány célszerinti juttatásaiból részesül, kivéve, ha bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatások. d) a fentiek közvetlen hozzátartozói. 16.) A Felügyelő Bizottság működése: A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik. Ülését az Elnök írásban, az időpont, a hely és a napirend közlésével hívja össze úgy, hogy a meghívó kézhezvétele és az ülés időpontja között legalább 8 nap rendelkezésre álljon. Határozatképességéhez a tagok 2/3- nak jelenléte szükséges. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül - az elnök ismételten írásban, változatlan napirendi ponttal hívja össze a megismételt ülést, amelyen csak az eredeti napirend tárgyalható és ismét csak 2/3- os jelenlét mellett határozatképes. Döntésére ez előzőekben részletezett szabályok érvényesek. 17.) A felügyelő bizottság hatásköre: a) Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. b) Tagjai a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály, vagy létesítő okirat így rendelkezik. c) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekét súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, melynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé Vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. e) Az intézkedésre jogosult vezető szerv a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. A határidő eredménytelen eltelte esetén a szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. f) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 18.) A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése: a) A tag lemondásával. b) A felügyelő bizottság tagjának, vagy egészének visszahívásával. c) A tag halálával. 19.) Az alapítvány működése a közhasznúság elvével összhangban nyilvános. Az iratokat a kuratórium elnöke őrzi az alapítvány székhelyén. Az alapítvány a működéséről, a juttatásai igénybevételének módjáról évente legalább egy alkalommal - az alapítvány internetes honlapján (www.szkkva.hu) - tájékoztatást ad. 20.) Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap és nem is kaphat, országgyűlési képviselő jelöltet a módosítás évét megelőző választáson nem állított és ezt a továbbiakra is kizárja, országgyűlési képviselőjelöltet nem támogatott és nem is támogathat..

5 5 21.) Az alapítvány működésének megkezdéséhez az alapító okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. 22.) Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az alapítványra és annak gazdálkodására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak. Az alapító okiratban foglaltakat az alapítók megismerték, azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták. SZÉKESFEHÉRVÁR, SZEPTEMBER 01. Lasancz Zoltán s.k. Szabó László s.k. Kiss Tibor s.k. Szaniszlóné Dr. Diczig Klára s.k. Kádár Lajos s.k. Zsiga Péter s.k. Seregélyes Község Önkormányzata s.k. Kőszárhegy Község Önkormányzata s.k. ALCOA - KÖFÉM Kft. s.k. Alulírott Tajti András, mint a Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány kuratóriumának elnöke kijelentem, hogy a fenti alapító okirat egységes szerkezetű szövege megegyezik az eredeti alapító okirat és annak módosításai különös tekintettel az Alapítók szeptember 01. napján hozott határozataival elfogadott módosításra szövegével. SZÉKESFEHÉRVÁR, SZEPTEMBER 28. ELŐTTÜNK, MINT TANÚK ELŐTT. név:... anyja neve: szig. szám:. lakcím:.. név:... anyja neve: szig. szám:. lakcím:..

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi

Részletesebben

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A tiszteltfővárosi Bíróság 12.Pk.61200/1995/14-I. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően /Egységes szerkezetben az

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Városi Rendőrkapitányság közös akarattal Debrecen városban a vagyonvédelmi és bűnmegelőzési tevékenység

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

"KÖZBIZTONSÁGUNKÉRT" KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT. 2014. év

KÖZBIZTONSÁGUNKÉRT KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT. 2014. év "KÖZBIZTONSÁGUNKÉRT" KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT 2014. év Egységes szerkezetű Alapító okirat, mely a jogszabályi változások miatti 2014.... napján elfogadott módosításokat

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. 13/2012. (II.09.) önkormányzati képviselő-testületi

Részletesebben

SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 2012. JÚLIUS 9. NAPJÁN ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSOKKAL - 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Az 1991. április 08-án kelt alapító okirat alapján

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben