Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának elősegítésére, sportegyesületek és sportszakosztályok, új törekvések támogatására. 1. Az alapító neve: Püspökladány Város Önkormányzata Az alapító székhelye: 4150 Püspökladány, Bocskai u Az alapítvány elnevezése: Püspökladány Sportjáért Alapítvány Az alapítvány székhelye: Városháza 4150 Püspökladány, Bocskai u Az alapítvány célja: a) Segíteni a város sportolni vágyó polgárainak, és általuk létrehozott sportegyesületeknek a tevékenységét anyagi támogatás biztosításával, pénzforrásra (pályázati lehetőség, szponzorok) irányuló információk szolgáltatásával. b) Pályázati rendszer működtetésével biztosítani a támogatás megszerzésének lehetőségét. Az alapítvány általános céljait az önkormányzat éves költségvetésében megképzett sportalapból, szponzori támogatásokból, valamint nyilvános pályázatokon elnyert pénzeszközöknek célszerű felhasználásával, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközöknek az egyének és csoportok, illetve egyesületek számára nyújtott támogatásként való alkalmazásával valósítja meg. Az alapítvány feladata: - Sportegyesületek, klubok, rendszeresen aktív tevékenységet folytató magánsportolók támogatása, (technikai sportok támogatása nem feladata). - Nyilvános pályázati lehetőség biztosítása a sportegyesületek számára az anyagi támogatás megszerzésére. - Önként vállalt feladatok ellátása. - Javaslattétel a város sportlétesítményeinek működtetésére.

2 2 "Az alapítvány tevékenysége során helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó közfeladatot lát el." Az önkormányzat a feladatkörébe tartozó közfeladatok közül az alapítványt az alábbiak ellátásával bízza meg: a) A helyi önkormányzatokról szóló LXV. Törvény 8. -ában megjelölt feladatok közül a sport támogatásával. b) A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26. c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek közül a sporthoz kapcsolódó tevékenységgel. c) A sportról szóló évi I. törvény 55. (1) bekezdés b) pontja alapján a városi sportkoncepcióban megfogalmazottak megvalósításáért a helyi sportszervezetekkel történő együttműködéssel. 4. Az alapítvány vagyona és felhasználása: Az alapító a célok és feladatok megvalósítása érdekében az alább felsorolt készpénzvagyont juttatja: a) Alaptőkeként Ft-ot, azaz Egyszázezer forintot, melyet az alapító okirat aláírását követő 8 napon belül az alapítvány javára nyitott elkülönített bankszámlán helyez el. b) Az alapító költségvetésében évente meghatározott összeget (minimum inflációkövető mértékben) félévenkénti bontásban. Az alapítványi vagyon felhasználása: Az alapítvány évente képződő vagyona - az alaptőke kivételével - felhasználható sportfeladatok végrehajtásának támogatására, pályázatok díjazására. "Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. Az alapítvány vállalja, hogy az alapító okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza."

3 5. Az alapítvány kezelő szerve, képviselete: 3 Az alapítvány döntéshozó és vagyonkezelő szerve 7 fős kuratórium. A kuratórium jogosult jelen alapító okirat keretei között az alapítvány vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára. A kuratórium egy elnökből, egy alelnökből és 5 tagból áll. A kuratórium titkára is a kuratórium tagja. Elnök: Györkei Gyula 4150 Püspökladány, Karcagi u. 36. Tagjai: Girdán Miklós 4150 Püspökladány, Bercsényi u. 31. Keserű Attila 4150 Püspökladány, Jókai u. 34. Kovács Lajos 4150 Püspökladány, Rákóczi u. 37. Kovács Krisztina 4150 Püspökladány, Remény u. 28. Rövid Jenő 4150 Püspökladány, Arany J. u. 9. Szalóczi Zoltán 4150 Püspökladány, Bodó u. 3. A kuratórium létrehozása: Az alapító az érintettek javaslatai alapján megválasztja a kuratórium tagjait. Az elnököt Püspökladány Város Önkormányzata választja. Az érintettek körébe a sportegyesületek, sportklubok tagjai, illetve az általuk bevont, sportot támogató magánszemélyek, szervezetek tartoznak. A javaslattétel során véleményezési joga van az önkormányzati képviselőtestület mellett müködő szakbizottságnak. A kurátorok megbízatásának ideje lejár első alkalommal december 31-ig, a továbbiakban 3 évenként. A kuratóriumi tagok megbízatása megszűnik: a) visszahívással, b) lemondással, c) a tag halálával, d) a tagnak a kuratóriumi tagsági kötelezettség gyakorlásában bármilyen okból bekövetkező több, mint 6 hónapos akadályoztatásával és a kuratóriumi tag ellen szándékos bűncselekmény miatt indított büntető eljárásban a bíróság által hozott, s a tag bűnösségét megállapító jogerős ítélettel, e) az alapítvány megszűnésével.

4 4 Amennyiben a kuratórium valamely tagjának kuratóriumi tagsága megbízatásának lejárta előtt az a), b), c), d), e) pontok valamelyikének esetén megszűnne, e tag helyett a kuratóriumi tagság megszüntetését követően a jelölésre jogosult új tagot jelöl. A kuratóriumban nem lehetnek többségben az alapító érdekkörében dolgozó, vagy ahhoz tartozó személyek. (Pl. képviselő, alkalmazott, stb). A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja, biztosítva ezzel az alapítvány folyamatos, zavartalan működését. A kuratórium összehívását bármely tag kezdeményezheti az elnöknél. A kuratórium tevékenységét szervezeti és működési szabályzata (melyet a választott tagok 2/3-os többséggel fogadnak el) és alapító okirata alapján végzi. "A kuratórium üléseit az elnök hívja össze írásban, a meghívó a napirendeket is tartalmazza. A kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülés határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van. A döntéseket a kuratórium egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazat-egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratóriumi tagoknak jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenségükről nyilatkozniuk kell." A kuratórium fő feladata: - dönt a sportegyesületek és feladatok támogatási összegének mértékéről, - meghatározza a juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzési módját, - törekszik az alapítvány vagyonának növelésére, a sporttámogatások bővítésére, - javaslatot tesz sportlétesítmények működtetésére, fejlesztésére, annak anyagi forrásainak előteremtését segíti.

5 5 Az alapítvány képviselete: Az alapítványt harmadik személyekkel és szervezetekkel szemben az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök képviseli. Az alapítvány által kezelt vagyonból történő kifizetésekhez és egyéb kötelezettség-vállalásokhoz a kuratórium elnökének és titkárának, vagy az elnök akadályoztatása esetén az elelnök és a titkár aláírása szükséges. "6. Az alapítvány felügyelőbizottsága" - Az alapítványnál háromtagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása visszahívásig tart. A felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. - A felügyelőbizottság ellenőrzi a kuratórium tevékenységét. - A felügyelőbizottság kérheti a kuratórium elnökétől a kuratórium összehívását, ha a felügyelőbizottság tudomására jutott információk alapján valamely fontos kérdésben döntés szükséges. A kuratórium elnöke ilyen esetben 15 napon belül köteles a kuratórium ülését összehívni. - A felügyelőbizottság - a kuratórium határozathozatalától számított 5 napon belül - bármely kuratóriumi határozat újratárgyalását kezdeményezheti. - A felügyelőbizottsági tagokat díjazás nem illeti meg. - A felügyelőbizottság összetétele: Tóth László Püspökladány, Kaán K. u. 29. Cziczásné Gali Éva Püspökladány, Dózsa Gy. u. 3. Tőkéné Nagy Ilona Püspökladány, Hajnal u. 11/1. sz. alatti lakosok. 7. Egyéb rendelkezések: - az alapítvány nyitott, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és magánszemélyek által egyaránt támogatható. Amennyiben a támogatók száma, vagy a támogatás mértéke az alapítvány szervezeti és működési szabályzatában meghatározott mennyiséget meghaladja, az alapító Támogatói Tanácsot hozhat létre.

6 6 A Támogatói Tanács: - évente egy alkalommal ülést tart, - meghallgatja az alapítvány előző évi tevékenységéről szóló beszámolót, - véleményezi a következő évi feladattervet. A kuratórium elnöke által elkészített éves beszámolót, valamint az éves számviteli beszámolót a kuratórium fogadja el, majd azt követően tájékoztatásképpen továbbküldi az alapítónak. A kuratórium évente egy alkalommal közzéteszi a pályázati feltételeket tömegkommunikációs eszközök igénybevételével is. "A kuratórium szervezeti és működési szabályzatában rendelkezik: - a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítására szolgáló nyilvántartás vezetéséről, - a döntések érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, - a működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, - működésének, szolgáltatási igénybevételének módjáról, beszámolói közlésének nyilvánosságáról." "Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, pártokat és országgyűlési képviselőjelölteket nem támogat és nem indít a választásokon." 8. Záró rendelkezések: Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel határozatlan időre jön létre. Megszűnése esetén az alapítványi vagyont az alapítványt tevő, illetve jogutódja sportcélra használja fel. Az alapítvány a Hajdú-Bihar megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jogi személyiséggé vált. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Legfelsőbb Bíróság idevonatkozó irányelvei és a szervezeti és működési szabályzat rendelkezései az irányadók.

7 7 A 20/1993. (III. 23.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott alapító okiratot Püspökladány Város Önkormányzata a 36/1997. (IV. 29.) sz., a 71/1998. (VI. 30.) sz., a 2/1999. (I. 28.) sz., a 20/a/2003. (II. 27.) sz., a 43/2003. (III. 27.) sz., a 92/2004. (IX. 30.) sz., a 8/2006. (I. 26.) sz. és a 29/2008. (II. 28.) sz. határozattal módosította. Püspökladány, március 3. A r n ó t h Sándor polgármester

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A Párbeszéd Magyarországért Párt, mint Alapító, a pártok Alaptörvényben meghatározott társadalmi rendeltetésével és a vonatkozó törvényekkel így különösen

Részletesebben

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben.

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben. A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány többször módosított Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben B e v e z e t ő A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület környezet- és természetvédelemmel

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben