ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a tudományos és műszaki együttműködésről kötött megállapodás végrehajtására a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. Törvény 74/A-74/F paragrafusaiban foglaltaknak megfelelően - az évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a Fővárosi Bíróság által június hó 23. napján a 12. Pk /94/1 sorszámú végzésével nyilvántartásba vett alapítvány átalakításával, annak jogutódjaként közhasznú alapítványt hoz létre. 1.) Az alapítvány neve Tudományos és Technológiai Alapítvány Rövidített neve: TéT Alapítvány Az alapítvány székhelye: 1027 Budapest, Bem u. 2. II. emelet 2. 2.) Az alapítvány célja: Az Alapítvány célja a magyar és külföldi intézmények, tudományos intézetek, egyetemek, tudományos egyesületek, nemzeti és egyéb kutató és fejlesztő központok kutatói tudományos, kutatási és fejlesztési tevékenységének támogatása a tudományos és technológiai együttműködés alábbi formáinak finanszírozásával: - magyar és külföldi szakemberek együttműködésével létrejövő közös kutatási és fejlesztési projektek, beleértve a szakmai eredmények, valamint a kutatók és szakemberek cseréjét; - közös tudományos konferenciák, szimpóziumok, tanfolyamok szervezése; - tudományos és technológiai információk, továbbá az együttműködésekhez kapcsolódó dokumentációk cseréje; - egyéb tudományos és műszaki együttműködési formák. Az alapítvány az évi CLVI. törvény 26. c.) pontjának 3. és 4. valamint 5. alpontjába foglalt közhasznú tevékenységeket folytatja. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit országos sajtó útján hozza az alapítvány nyilvánosságra. Az alapítvány tevékenysége nyilvános; kötelessége az országos sajtó útján évente egyszer jelentésben nyilvánosságra hozni, és bárki számára

2 hozzáférhetővé tenni tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait, vagyonának alakulását. Az alapítvány ugyancsak az országos sajtó útján gondoskodik legalább félévi rendszerességgel - működésének, szolgáltatásai igénybevételi módjának valamint éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének nyilvánosságra hozataláról. 3.) Az alapítvány induló vagyona (azaz egymillió) Ft. 4.) Az alapítvány jellege Az alapítvány nyílt, melyhez csatlakozhatnak mindazok a magyar és külföldi magán-, illetve jogi személyek vagy magánszemélyek társaságai, akik az alapítvány céljaival egyetértenek, azt támogatják, és felajánlásukat a kezelő szerv elfogadja. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 5.) Az alapítvány jelentősége Az alapítvány országos jelentőségű. 6.) Az alapítvány időtartama Az alapítvány határozatlan időre jön létre. 7.) Az alapítvány működési területe Az alapítvány belföldön és külföldön egyaránt működik. 8.) Az alapítvány szervezete, működése Az alapítvány pénzeszközének kezelésére és a döntések meghozatalára az alapító kuratóriumot hoz létre, amely 9 tagból áll. A Kuratórium elnöke: - Dr. Bakonyi Péter 1072 Bp. Rákóczi út 12/a Helyettese: - Mezei István 1106 Bp. Rézvirág u. 5/B

3 Tagok: - Dr. Marton István 8560 Keszthely Deák Ferenc u. 57/F - Dr. Mandl József 1132 Bp. Victor Hugo u Dr. Molnár Sándor 1029 Bp. Gyulai Pál u Sindelyes Gábor 1139 Bp Hajdu u Szűcs Lajos 1037 Bp. Gyógyszergyár u Zilahy Péter Bp. Ipoly u Kleinheincz Ferenc 1149 Bp. Nagy Lajos kir. út 172. A kuratórium működését a később részletesen kidolgozandó Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. A kuratórium tevékenységi körébe bármilyen ügyet bevonhat. Így - nem kizárólagos jelleggel - tevékenységi köre az alábbi: - rendelkezik az alapítvány vagyonáról, dönt a befolyt pénzeszközök felhasználásáról, - az Alapító hozzájárulásával dönt az Alapító Okirat esetleges módosításáról, kiegészítéséről, kiterjesztéséről, - képviseli az alapítványt bíróságok, hatóságok, jogi és természetes személyek illetve társulások előtt, - elfogadja az alapítványhoz való csatlakozást, megállapodik a csatlakozás feltételeiről, - elfogadja az éves pénzügyi tervet és az alapítvány mérlegét, - főállású ügyvezető igazgatót alkalmaz, titkárságot hoz létre. A kuratórium a döntési jogát a kuratóriumi ülések keretében gyakorolja. A kuratórium akkor határozatképes, ha a tagok kétharmad része jelen van. Döntéseit - általában nyílt szavazással - egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium az alapítványtevő tájékoztatására éves beszámolót köteles készíteni az alapítványi vagyon felhasználásáról, illetve az alapítvány működéséről. A kuratórium tagjai munkájukat díjazás nélkül, a felmerült költségeik megtérítése mellett végzik.

4 A kuratóriumot az elnök önállóan képviselheti. A kuratóriumot az elnök hívja össze évente legalább egy alkalommal. A kuratórium szabályszerű összehívásához szükséges, hogy az ülés előtt legalább 8 nappal az ülésről és annak napirendjéről a kuratórium tagjai írásban tudomást szerezzenek. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium kizárólagos hatásköre a pénzügyi tervről és éves beszámolóról, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról való döntés. A határozathozatalban nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, illetve bármilyen más előnyben részesül, vagy a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A Kuratórium határozatait be kell vezetni a határozatok könyvébe, amely tartalmazza a határozat időpontját, tartalmát, hatályát illetve a határozatot támogatók és ellenzők számarányát. A határozatokat az érintetteknek a Kuratórium Elnöke határozathozatalt követő 8 munkanapon belül írásban megküldi. A határozatok könyvében foglaltakról az üzleti titoknak minősülő döntések kivételével kérésre az elnök bárkinek tájékoztatást ad. 9.) Az alapítvány tisztségviselőire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a jelen alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az alapítvány vezető tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a kuratórium elnöke vagy tagja, b) az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, d) az a) c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Az alapítvány vezető tisztségviselői: - a kuratórium elnöke és tagjai

5 - a kuratórium elnökhelyettese - a felügyelő bizottság elnöke és tagjai 10.) A felügyelő bizottság Az alapító háromtagú felügyelő bizottságot hoz létre, akik maguk közül elnököt választanak. Tagjai: 1. Tóth László Miskolc, Aulich L. u. 9. II. emelet 3. szám alatti lakos 2. Lábó Gábor 7626 Pécs, Felsőbalokány út 4. szám alatti lakos 3. Rudnai Gyula 1143 Budapest, Ilka u. 36. szám alatti lakos A felügyelő bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság tagja az alapítvány kuratóriumi ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik. A felügyelő bizottság köteles a kuratórium elnökét tájékoztatni és a kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság elnöke is jogosult. Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 11.) Az alapítvány vagyonának kezelése, felhasználása Az alapító vagyon az alapítási cél megvalósítására fordítható. Felhasználásáról a kuratórium dönt. A kuratórium, mint az alapítvány vagyonát kezelő szervezet köteles az alapítói vagyon gyarapítása érdekében tevékenykedni, vagyis az alapítvány alapító tőkéjét és a csatlakozások során felajánlott vagyont olyan bankbetétekbe is fektetni, melyek a lehető legmagasabb hozadékot eredményezik.

6 Az alapítvány működési költségeit alapvetően a vagyon hozadékából fedezi. A kuratórium döntése alapján erre a célra az alapítói vagyon is felhasználható. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért erdeményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okoratban meghatározott tevékenységére fordítja. 12.) Az alapítvány megszűnése Az alapítvány megszűnik, ha az alapítványban meghatározott cél megvalósult, valamint, ha azt a bíróság megszünteti a következő esetekben: 1) a cél megvalósítása lehetetlenné vált; 2) jogszabály-változás folytán a bejegyzést meg kellene tagadnia; 3) a kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti és az alapító - a bíróság felhívása ellenére - a kijelölést nem vonja vissza. Az alapítvány esetleges - jogutód nélküli - megszűnése esetén nettó vagyonát a jelen alapítványéval megegyező célú, nem profit érdekeltségű alapítványra (alapítványokra) vagy szervre (szervekre) hagyományozza. 13.) Záró rendelkezések Ezen Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét. Budapest, év. hó.. napján A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma képviseletében Somogyi Ferenc Külügyminiszter

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

"KEK MADÁR" ALAPÍTVÁNY

KEK MADÁR ALAPÍTVÁNY "KEK MADÁR" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító az 1991. november 4. napján kelt alapító okiratát, az alapító okirat 2000. október hó 26. napján, a 2000. november hó 2. napján, valamint

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Szervezet neve: Értelmes Életért Alapítvány Közhasznúság fokozata: Közhasznú Székhely: 1151. Budapest, Gubó u. 8. Számlaszám: 16200120-00261102, 16200120-00261133 Számlaszám:

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. Bevezető: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiba meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA I. A Főiskola létrehozásának célja, jogi személyiség Az információs társadalom építése iránti elkötelezettség által vezérelve, korszerű ismeretek létrehozása és közvetítése

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben