Szent Márton Gyermekmentőszolgálat Közhasznú Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent Márton Gyermekmentőszolgálat Közhasznú Alapítvány"

Átírás

1 Szent Márton Gyermekmentőszolgálat Közhasznú Alapítvány módosított ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Budapest, március 10.

2 A L A P Í T Ó O K I R A T Alulírott alapító László Endre Márton kijelenti, hogy az november 11-én kelt alapító okirattal létrehozott, a Fővárosi Bíróság 12.Pk /1997/4 sz. végzésével bejegyzett és 12. Pk /1997/7. sorszámú végzésével közhasznú szervezetté minősítette a Szent Márton Gyermekmentőszolgálat Alapítvány-t. Az alapítvány neve: Szent Márton Gyermekmentőszolgálat Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány célja: I. Az Országos Mentőszolgálattal (OMSZ) szorosan együttműködve gyermekmentésre speciálisan felszerelt mentőegységek üzemeltetése. A mentőegységek felszerelését az Alapítvány biztosítja. Az alapítvány által támogatott mentőegységek kritikus állapotú lélegeztetésre vagy más, gyermek intenzív ellátásra szoruló gyermekek mentését és/vagy szállítását végzik. Feladatukat az egész ország területén látják el. Cél a 0-14 év közötti életkorú gyermekek magasszintű mentőellátása a perinatalis és koraszülött ellátás kivételével. Az Alapítvány az évi CLVI. tv. értelmében közhasznú jogállás megszerzésének érdekében az alábbiakban foglaltaknak megfelelően módosította alapító okiratát. Az Alapítvány székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 2. II. em. 6. Az Alapítvány telephelye: 1075 Budapest, Madách Imre u. 5. VI. em. 2. II. Működési területe: Az alapító: Az Alapítvány vagyona: országos László Endre Márton a.n.: Erőss Ágota szül.: Budapest, február 6. szem.ig.sz.: AU-VI lakik: 1081 Budapest, Kiss J. u. 2. Az alapító által rendelkezésre bocsátott Ft, azaz: Harmincezer forint készpénz, amelyet az alapító a jelen okirat aláírásával egyidejűleg az Alapítvány számlájára befizetett. 2

3 III. Az Alapítvány tevékenysége Közvetlenül az alapítványi cél érdekében: 1. a./ A mentőegységek széleskörű intenzív gyermekellátást nyújtanak (pl. gépi lélegeztetés, defibrillálás, centrális véna biztosítás, intraosseális tű behelyezés, mellkaspunktio, antibiotikum adás, párásítás, folyamatos monitorozás). b./ A gyermekszállítással és mentéssel kapcsolatos tudományos tevékenységet támogat az Alapítvány saját adatainak feldolgozásával. c./ A társadalom érdekérvényesítési rendszereiben a kritikus állapotú gyermekek mentésének, szállítás közbeni megfelelő felügyeletének érdekképviseletét látja el. d./ Széles körű oktató-felvilágosító munkát folytat, oktatási intézményeket és szervezeteket támogat korszerű képzések létrehozásában a gyermeksürgősségi ellátás terén. Kiadványokkal, publikációkkal segíti az oktató-felvilágosító munkát. e./ Eszközökkel és képzéssel támogat más mentőszervezeteket, akik az alapítványi célok érdekében hajlandóak a gyermeksürgősségi ellátás javítására. 2. a./ Egészség megőrzés, betegség megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység. b./ Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, c./ Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja, d./ Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 3

4 IV. Az Alapítvány szervezete 1. Az Alapítványnak és vagyonának kezelője a 3 tagú Kuratórium. Lemondás vagy elhalálozás esetén a Kuratóriumban megürült helyre az alapító - életében - új tagot állít, különös figyelemmel az I. pontban meghatározott célkitűzésre. A Kuratórium elnökének és tagjainak kinevezése, felmentése az alapító jogkörébe tartozik. A Kuratórium tagjainak tiszteletdíját a Kuratórium állapítja meg. Az alapító halála után a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel választ jelöltet a kuratóriumi megüresedett helyekre és ezt a javaslatát terjeszti a bíróság elé döntésre. Az alapító halálát követően az alapító valamennyi jogosultságát a Ptk. 74/C.. /6/ bekezdése értelmében a bíróság gyakorolja. 2. A Kuratórium dönt az Alapítvánnyal kapcsolatos minden kérdésben, kivéve az alapító okirat módosítását. A Kuratórium ülése akkor szavazóképes, ha a kuratóriumi tagoknak több, mint a fele jelen van. A Kuratórium az üléseit szükség szerint, de legalább félévente egyszer tartja. Döntéseihez szavazattöbbség szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A határozat hozatalában nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesülne vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány célja szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Az alapítvány megszűnését követően amennyiben az alapítvány az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki - két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki a megszűnést megelőző két éven belül legalább egy évig volt az alapítvány vezető tisztségviselője. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Két kuratóriumi ülés közötti döntést igénylő kérdésekben - kivéve azon ügyeket, amelyekben a döntés a testület kizárólagos hatáskörébe tartozik - a kuratórium elnöke egyszemélyben, vagy két kuratóriumi tag együttesen határoz, utólagos beszámolási kötelezettséggel. 4

5 A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Kuratórium három tagú, melynek tagjai határozatlan ideig az alábbi megválasztott, illetve felkért személyek, akik külön okiratban nyilatkoztak az összeférhetetlenségi szabályokról: Dr. Krivácsy Péter 1037 Budapest, Radnóti Miklós u. 27. Husz András 9700 Szombathely, Váci Mihály u. 7. Akácz Zoltán 1083 Budapest, Szigony u. 15. Az Alapítvány képviselői: a Kuratórium elnöke: Dr. Krivácsy Péter 1037 Budapest, Radnóti Miklós u. 27. Az Alapítványt a kuratórium elnöke egy személyben vagy két kuratóriumi tag együttesen képviseli. 3. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze írásban, az ülést legalább 15 nappal megelőzően, a napirend közlésével. A nyilvánosság értesítése az alapítvány honlapján közzétett hirdetmény útján történik. Az alapítvány honlapjának címe: A kuratórium ülése nyilvános. 4. Az alapítvány éves beszámolóját és a kuratórium készíti el és azt az alapítóval együtt a pénzügyi szabályok figyelembevételével a kuratórium a 3. pontban foglalt szabályok szerint meghozott határozatával hagyja jóvá. 5. a./ A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát és nevét. A kuratórium döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet. b./ A kuratórium döntéseit az érintettekkel levél útján közli, a nyilvánosságra tartozó határozatait pedig az alapítvány honlapján hozza nyilvánosságra. Az alapítvány honlapjának címe: c./ Az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba a kuratóriumhoz intézett írásbeli kérelem alapján bárki betekinthet az alapítvány telephelyén. d./ Az alapítvány szolgáltatását elsősorban az Országos Mentőszolgálaton keresztül, mindennemű korlátozás nélkül vehetik igénybe az arra rászorultak. e./ Az alapítvány működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó közleményeket, valamint a beszámolókat szintén az alapítvány honlapján kell közzétenni. 6. Az Alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az alapítvány kuratóriumának elnöke gyakorolja. 5

6 7. Az Alapítvány felügyelő szerve Az alapítvány gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének, kötelezettségvállalásainak ellenőrzésére a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 7.. (1) bekezdés c./ pontjában, valamint a 11.. (1) - (5) bekezdésben foglaltak alapján az alapító három tagú felügyelő bizottságot hoz létre. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A felügyelő bizottság tagjai: Elnök: Kayser Péter, 1037 Budapest, Arany patak u hrsz. Tag: Dr. Berki Ádám, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 15/A. Tag: Mádi-Szabó Zoltán, 1132 Budapest, Visegrádi u. 11. Az évi CLVI. tv. 8.. (2) bekezdésében foglaltak alapján Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a) - c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 6

7 Az évi CLVI. tv. 9.. (1) és (2) bekezdése értelmében: A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A felügyelő bizottság az alapítvány működéséről készült éves könyvelői jelentésre támaszkodva vizsgálja az alapítvány működését. A kuratórium elé terjesztett - az alapítvány szervezeti és működési szabályzatában meghatározott - fontosabb jelentéseket, előterjesztéseket a felügyelő bizottságnak is meg kell küldeni. A felügyelő bizottság célvizsgálatot folytathat, ha az alapítvány céljait veszélyeztetve látja. Vizsgálatainál külső szakértőket is igénybe vehet. A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein. A felügyelő bizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységéről. A felügyelő bizottság elnökének kezdeményezésére a kuratórium ülését 15 napon belül össze kell hívni. A felügyelő bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az alapítónak. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 7

8 V. Az Alapítvány vagyonának kezelése és gyarapodása A Kuratórium döntése alapján az Alapítvány a rendelkezésre álló vagyont az alapítványi célok elérése érdekében szabadon felhasználhatja. 1. Az alapítványi vagyon felhasználásának módjai: - ösztöndíj, egyedi támogatás, programtámogatás, kutatásfinanszírozás, költséghozzájárulás, pályázat, - hasonló célú intézmények, szervezetek, mozgalmak és alapítványok működésének támogatása, - az alapítványi vagyon értékmegőrzésének és gyarapításának érdekében befektetés és gazdálkodás, - egyéb, az alapítványi céloknak megfelelő tartalmú felhasználás. 3. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi magánszemély, jogi és nem jogi személy vagy ezek társaságai és szervezetei csatlakozhatnak és alapítványi felajánlásaikkal segíthetik a III. pontban rögzített célok megvalósítását. A feltételhez rendelt alapítványi felajánlás elfogadásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A csatlakozás módja jelen alapító okiratnak vagy hasonmás példányának elfogadó aláírása. A csatlakozók az alapító okirat aláírásával és a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká. Ha az adományozás az Alapítvány számlájára való befizetéssel történik, nem szükséges a Kuratórium elfogadó döntése. 4. Felajánlás tárgya lehet: a./ tőke, kamat, járadék, értékpapír, deviza, b./ vagyoni értékű jog (használati, szerzői jog, stb.), c./ tevékenység, közreműködés, d./ ingó, ingatlan, műtárgy. A felsoroltak felajánlása lehet végleges, meghatározott időre szóló, rendszeres és időszakos. 5. Esetleges céltámogatás kapcsán az Alapítvány a céltámogatás felhasználását a támogatást nyújtó előírásai szerint végzi és erről a Kuratórium köteles beszámolni a támogatást nyújtónak. 6. Az Alapítvány a külföldi adományokat devizaszámláján tartja és erről forintban is, devizában is kifizetéseket eszközölhet. 7. Az alapítványi pénzvagyont megfelelő pénzintézetnél betétként kell elhelyezni, a legmagasabb kamatozás mellett, illetve a Kuratórium döntése szerint más, törvényes, az érték állandóságát biztosító formában kell tartani. Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. 8

9 8. Az alapító az Alapítvány létrehozására felajánlott vagyont az Alapítvány bejegyzése után, a csatlakozók a Kuratórium elfogadó döntése, illetve a befizetés megtörténte után (ha ez az adományozás módja) nem vonhatják vissza. A csatlakozó vagyoni hozzájárulása a csatlakozást elfogadó nyilatkozat keltétől számított 30 napon belül esedékes. 9. Amennyiben az adományozó nem zárja ki, a Kuratórium, lajstroma alapján jogosult rendszeresen közzétenni az adományozó személyét és az adományokat. 10. A kuratórium kötelezettsége az évi CLVI. tv ában foglaltak szerint megállapított éves bevétel elérése esetén a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozásának kezdeményezése. VI. Az Alapítvány megszűnése esetén - a tartozások kiegyenlítését követően - vagyonát más, hasonló célú alapítványok támogatására kell fordítani. Az Alapítvány a Ptk. 74/E.-F. -aiban foglaltak szerinti esetekben szűnik meg. VII. Az alapító kijelenti, hogy az Alapítvány politikai pártokat nem támogathat, országgyűlési képviselőt nem állíthat és általában politikamentes tevékenységet folytat. Az alapító okiratot az alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírta. VIII. A kuratórium megválasztott tagjai külön nyilatkozatban kijelentették, hogy a megválasztásukat elfogadják, a közügyektől eltiltva nincsenek és a tisztség betöltésének törvényi akadálya nincsen. Az alapító a jelen alapító okiratot az február 9-én eredetileg aláírt alapító okirat módosításaként, az alapítvány kuratóriumában, illetve a határozatok nyilvánosságra hozatalában történt változásra tekintettel egységes szerkezetbe foglaltan írta alá. Budapest, március 10. Előttünk, mint tanúk előtt: László Endre Márton alapító Név:.. Lakcím: Szig.szám:.. Név:.. Lakcím: Szig.szám:.. 9

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G. paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Varga Zoltán a jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.)

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Az alapítók a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány 2003. december 07. napján kelt Alapító

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Városi Rendőrkapitányság közös akarattal Debrecen városban a vagyonvédelmi és bűnmegelőzési tevékenység

Részletesebben

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A tiszteltfővárosi Bíróság 12.Pk.61200/1995/14-I. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően /Egységes szerkezetben az

Részletesebben

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2.

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. 13/2012. (II.09.) önkormányzati képviselő-testületi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13.

MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13. ~ - MISKO KÖZHASZNÚ ~ ~ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13. az Alapító Okiratot szerkesztette és ellenjegyezte Dr. Takács Melinda ügyvéd 1115Bp" Bartók B. út 92-94.Bl.lph. VII. 73. 1 MISKO ALAPÍTV

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA

A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata II. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA A Magyar Netgombász Közhasznú Egyesület szervezeti és működési szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület Az Egyesület székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai u.

Részletesebben

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,,

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,, h ros X. kerület Kőbányai ;.ik jrn It ír,j.".t t Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT /A%/Jt9l2DjÜL r 7 POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE / Budapest,, Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben