Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10."

Átírás

1 Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1. Az alapítvány neve: MENS SANA ALAPÍTVÁNY Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út Az alapítvány időtartama: Határozatlan idő Az alapítvány alapítója: Kuklay Antal 3155 Mátramindszent, Vasútállomás u Az alapítvány jellege, jogállása: Az alapítvány önálló jogi személy. Nyílt, hozzá bármely magyar, illetve külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, aki, illetve amely a jelen alapítvány céljaival és szabályaival egyetért, azt támogatni kívánja, és akinek az adományait az alapítvány elfogadja Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, működése pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat Az alapítvány alapító okiratát az alapító módosíthatja, kiegészítheti Az alapító kinyilvánítja, hogy elhalálozása esetére a még működő alapítvány alapítói jogának gyakorlására Rózsa Lászlót /7130 Tolna, Bajcsy Zsilinszky u. 31./ jogosítja fel. II. Az alapítvány célja 2.1. A mátravidéki lakosság testi- lelki egészségvédelme és művelődésének segítése, különös tekintettel a preventióra, a család- és idősgondozásra. II/A Az alapítvány közhasznú tevékenysége Az alapítvány cél szerinti tevékenységeként az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés /1997. évi CCLIV tv. az egészségügyről 144. (1)-(2)/ - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása / évi CCXI. tv. a családok védelméről 1-6 /

2 - kulturális tevékenység /1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről/ - gyermek- és ifjúságvédelem /1997. évi CLXXXIX. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17 (1)/ - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése /2011 évi CXI tv. az alapvető jogok biztosáról 2 a), b), c), d)/ - rehabilitációs foglalkozás /1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 72 (1) (2)/ III. Az alapítvány céljára rendelt vagyon 3.1. Az alapítvány induló vagyona forint, melyet az alapító a jelen alapító okirat aláírásától számított harminc napon belül az O.T.P. Bátonyterenyei Körzeti Fiókjánál az e célra nyitott bankszámlára befizetett Az alapítvány bevételének minősülnek: - az alapítvány céljára történő befizetések, - az alapítványnak adományozott ingatlan és ingó vagyon, - az induló vagyon és a bevételek hozadéka, kamata Az alapítványhoz csatlakozók jogai: - a csatlakozók jogosultak az alapító okiratban megjelölt célokkal egyező javaslatokat tenni az általuk adott vagyon juttatására, vagy annak egy részét érintő célirányú felhasználására, melyet a kuratórium lehetőleg figyelembe vesz, - a csatlakozók tudomásul veszik, hogy javaslataik a kuratóriumot nem kötelezik, juttatásaik javaslatuktól eltérő célra is felhasználható Az alapítvány vagyonának felhasználási módja: - az alapítvány nem törekszik kifejezetten haszon elérésére, a kuratórium azonban köteles a hatályos jogszabályokkal összhangban élni a gazdasági lehetőségekkel a vagyon gyarapítására, mely azonban kizárólag a kitűzött célok elérésére használható fel, - az alapítványi vagyon kezelője a kuratórium. Az alapítvány tevékenységének és fenntartásának költségeit az alapítvány bevételéből kell biztosítani, - a bevételek célnak megfelelően történő felhasználásáról a kuratórium ülésein határoz. IV. Az alapítvány szervezete és tisztségviselői 4.1. Az alapítvány kezelő szerve a kuratórium, mely az alapítóból és az általa felkért 6 tagból áll. A kuratóriumnak elnöke és titkára van Ha az alapító a tagság megszűnését követő harminc napon belül nem kér fel tagot, a kuratórium javaslatot tehet az új tag személyére A tagok névsorát és a tisztségviselőket az alapító okirat melléklete tartalmazza. Az alapító külön felkérés nélkül is a kuratórium tagja.

3 4.4. Az alapító a kuratóriumot akkor hívhatja vissza, ha az tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti A kuratórium évente legalább egy ülést tart, azonban haladéktalanul össze kell hívni, ha legalább két tag ezt írásban kéri. Az összehívást a titkár akadályoztatása estén az erre a célra előre kijelölt tag végzi, írásban, az ülést megelőzően legalább nyolc nappal, a napirend, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó, esetlegesen megismételt kuratóriumi ülés helyének és dátumának egyidejű közlésével. A megismételt ülés az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt ülés időpontját követően 8 napon belül össze kell hívni. Az ülések nyilvánosak A kuratórium üléseit az elnök, vagy az általa felkért személy vezeti. Határozatképességéhez a tagok fele + egy tag szükséges. Amennyiben a kitűzött időpontban a kuratórium határozatképtelen, a határozatképtelenség miatt újra összehívott kuratóriumi ülés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A távolmaradás következményeire a tagok figyelmét az eredeti és a megismételt kuratóriumi ülés meghívójában kifejezetten fel kell hívni. A nem ugyanazon a napon tartott ülésre újabb meghívót kell valamennyi tagnak küldeni. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőséget követően ismételt kuratóriumi ülést kell összehívni, amelyre a megismételt kuratóriumi ülés szabályai vonatkoznak. A jegyzőkönyvet és a határozatokat két résztvevő tag hitelesíti A kuratórium működésének egyéb szabályait maga állapítja meg, elnökét és tisztségviselőit az alapító jelöli ki, a kuratórium a személyekre javaslatot tehet. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a jogszabályban meghatározottak szerint elkészített beszámoló elfogadása, a 4.6 pontban írt szavazati módon és aránnyal A Kuratórium járulékos szabályzatokat és az alapítványi célokat szolgáló szervezeti egységeket alakíthat ki, járulékos szabályzatokat alkothat, illetve az alapítványon kívüli szervezeteket hozhat létre, az operatív ügyintézésre titkárságot létesíthet. A kuratórium kezeli az alapítvány vagyonát és dönt annak felhasználásáról Az alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke és titkára, valamint a kuratórium elnöke által írásban meghatalmazott személy látja el önállóan. Az alapító nem lehet sem önállóan, sem mással együtt képviselő, ugyancsak nem lehet banki jogosultsága, illetve ügydöntő szavazata. A Kuratórium elnöke és titkára együttesen rendelkezik az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési és utalványozási joggal. IV/A Felügyeleti szerv 4/a.1. Az alapítványnál felügyelő szerv működik, mely három tagból áll. A felügyelő szerv tagjait az alapító jelöli ki.

4 4/a.2. A felügyeleti szerv tagjai közül elnököt választ. A felügyeleti szervet az elnök hívja össze írásban, az ülés helyének és napirendjének közlésével, az ülés előtt legalább nyolc nappal. A felügyeleti szerv évente legalább egy alkalommal köteles ülésezni. A felügyeleti szerv akkor határozatképes, ha mindhárom tag jelen van az ülésen. A felügyeleti szerv határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyeleti szerv üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a felügyeleti szerv elnöke és egy tagja ír alá. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés helyét, időpontját, a résztvevők nevét és a hozott határozatokat. A felügyeleti szerv ülésein az alapító képviselőjén túlmenően csak a felügyeleti szerv tagjai és a meghívott szakértők vehetnek részt. A felügyeleti szerv egyebekben maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet az alapító hagy jóvá. A felügyeleti szerv tagjai a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 4/a.3. A felügyeleti szerv ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 4/a.4. A felügyeleti szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a/ a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b/ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 4/a.5. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyeleti szerv indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyeleti szerv is jogosult. 4/a.6. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyeleti szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 4/a.7. A felügyeleti szerv elnökének, illetve tagjainak díjazás nem jár, de a feladatuk ellátásával kapcsolatos közvetlenül felmerült kiadásokat részükre az alapítvány megtéríti. 4/a.7. Megszűnik a tagság a felügyeleti szervben: a/ visszahívással, melyre az alapító jogosult, b/ lemondással, c/ elhalálozással, d/ az évi CLVI. tv.-ben, illetve az ennek helyébe lépő jogszabályokban szabályozott kizáró okok bármelyikének bekövetkeztével.

5 IV/B Összeférhetetlenség Az alapítvány tisztségviselőire az alábbi összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak (2011. évi CLXXV. törvény 38 és 39 ): 4/b.1. A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 4/b.2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 4/b.3. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

6 V. Az alapítvány gazdálkodása 5.1. Az alapítvány gazdálkodását a kuratórium, vagy az általa kijelölt szervezet irányítja. Az alapítvány vagyonát közvetlenül is fordíthatja alapítványi célokra, vagyona gyarapítása érdekében Gazdasági/gazdálkodó/ tevékenységet folytathat. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, és azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja Az alapítvány fenntartásával és működésével kapcsolatos költségeket az alapítvány vagyonából lehet fedezni Az alapítvány vagyona nem csökkenhet a tárgyév január elsején az alapítvány vagyonaként nyilvántartott összeg tíz százaléka alá A kuratórium a gazdálkodás során figyelembe veszi a csatlakozók közokiratban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett iratban rögzített esetleges különleges kikötéseit is Az alapítvány megszűnése esetén az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon az alapítót vagy jogutódját illeti meg, a fennmaradó vagyont más, az alapítvány céljaihoz hasonló közcélra kell fordítani Az alapítvány éves beszámolóját a kuratórium fogadja el a 4.6. pontban meghatározott szavazási módon és aránnyal. Az éves beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére a mindenkori számviteli szabályok az irányadóak. VI. Nyilvántartások, a működés nyilvánossága 6.1. A kuratórium olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapítható a kuratóriumi döntések tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők száma, és ha lehetséges személye A kuratóriumi döntéseket a jelen lévő érintettekkel szóban, egyébként írásban kell közölni. Az alapítványi pályázatokat, a kuratóriumi meghívókat és a kuratóriumi döntések szövegét az alapítvány székhelyén ki kell függeszteni. A kuratórium működésével kapcsolatos iratokba munkanapokon előzetes időpont egyeztetést követően bárki érdeklődő a személyiségi jogok tiszteletben tartásának biztosításával betekinthet A kuratórium anyagi lehetőségeihez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének módja mind nagyobb nyilvánossághoz eljusson Az alapítvány éves beszámolójába bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az alapítvány működéséről folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot, a honlapon keresztül.

7

8 A Mens Sana Alapítvány kuratóriumának tagjai 1. Hajas Emilné, a kuratórium elnöke 3155 Mátramindszent, Rákóczi út Soproni Zoltánné 3143 Mátranovák, Szabadság út Hajas Istvánné 3155 Mátramindszent, Szuhai út 6/1. 4. Dabóci Mária 3155 Mátramindszent, Vasút u Kiss Szilveszter 3155 Mátramindszent, Akácos út Wroczynskiné Dr. Mihók Olga 3155 Mátramindszent, Táncsics út Kuklay Antal 3155 Mátramindszent Vasútállomás u. 10 A Mens Sana Alapítvány Felügyeleti Szervének Tagjai 1. Dr. Császár Márta 1093 Budapest, Közraktár utca 22/A. 2. Hajas Klára 3155 Mátramindszent, Petőfi utca Jakab Zsoltné 3154 Szuha, Kossuth utca 209. Mátramindszent, május 22. Kuklay Antal alapító

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

"KEK MADÁR" ALAPÍTVÁNY

KEK MADÁR ALAPÍTVÁNY "KEK MADÁR" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító az 1991. november 4. napján kelt alapító okiratát, az alapító okirat 2000. október hó 26. napján, a 2000. november hó 2. napján, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. Bevezető: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiba meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Szervezet neve: Értelmes Életért Alapítvány Közhasznúság fokozata: Közhasznú Székhely: 1151. Budapest, Gubó u. 8. Számlaszám: 16200120-00261102, 16200120-00261133 Számlaszám:

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben