6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása"

Átírás

1

2 Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány a vagyonával gazdálkodik. c. I Az Alapítvány másodlagosan mögöttes tevékenységként vállalkozási tevékenységet is folytathat. d. I Az Alapítvány nyitott, a továbbiakban bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, illetve jogalanyisággal nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat hozzá. e. I Új támogatók csatlakozásáról a kuratórium dönt. f. I Az alapítvány közhasznú szervezet. 6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása e.] Mind az alapítói vagyon, mint törzsvagyon, valamint annak kamatai az Alapítvány múködésére használható fel. b. I Az Alapítvány induló vagyonának kamatait illetve hozadékait elsődlegesen az alapítványi célokban meghatározottak megszervezésére, múködtetésére és támogatására kell fordítani. A kuratórium az alapítvány vagyonát az alapítványi célok alapján pályázat kiírása útján vagy egyedi elbírálású kérelmek útján hasznosítja a fentieken túlmenően. c. I A csatlakozók vagyonrészével megnövelt összeget az Alapítvány számláján kezelik és azt elsődlegesen az alapítványi célokra fordítják. d. I Az alapítványi vagyont az a. I, b. I, c. I pontokkal összhangban az Alapítvány céljainak megvalósítására, rriúködési és marketing költségre kell felhasználni. e. I Az Alapítvány kezelő szervének feladata az alapítványi célok megvalósítása az Alapítvány rendelkezésre álló eszközökkel, az alapítványi vagyon kezelése, a vagyon hasznosítása és gyarapítása. i.] A kezelő szer;v évente 2 alkalommal köteles az alapítónak írásban beszámolni az Alapítvány tevékenységéről, múkődéséről és gazdálkodásáról. g. I Az alapítvány a támogatót, a kuratórium bármely tagját, valamint e személy hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyüjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltó ság sérelmével. Az alapítvány nevében vagy javára történő adománygyújtés csak az alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 3. pontban meghatározott tevékenységére fordítja. Az alapítvány az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelyet a Közhasznú szervezetekről szóló évi elvi. tv (3) bekezdése szerinti tartalommal kell elkészíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. 2

3 Az alapítvány éves beszámolója jóváhagyásához a kuratórium összes tagjának jóváhagyó szavazata szükséges. Az alapítvány éves beszámolóját sajtóban hozza nyilvánosságra. *7. A Kuratórium a. / Az Alapítvány kezelő szerve a kuratórium b. / A kuratórium létszáma: 3 fő *c./ A kuratórium tagjai: Kovács Gábor (szül: Eger, ápr. 07., anyja neve: Gégény Borbála, személyi ig. sz: la, adóazonosító: Taj szám: Lakcímkártya szám: SL) 3325 Noszvaj Dobó u. 6. szám alatti lakos, Varga Jánosné (szül: Eger, 1962 szept. 21., anyja neve: Csorba Irén, személyi ig. szám: CA, adóazonosító: , Taj szám: , lakcímkártya szám: GL) 3325 Noszvaj Dózsa Gy. u. 9., szám alatti lakos, Szabóné Benke Edit (szül.: Eger, márc. 29., anyja neve: Kiss Lídia, személyi ig. szám: IA, adóazonosító: , lakcímkártya száma: UL Taj szám: ) 3325 Noszvaj Deák F. u. 14. szám alatti lakos. d. / A kuratórium tagjai az alapítóval sem munkaviszonyban, sem rokoni kapcsolatban nem állnak. e. / Az Alapítvány képviselője a kuratórium. A kuratórium nevében annak elnöke egyedül is jogosult az Alapítvány képviseletében eljárni. Ha nem az elnök képviseli az Alapítványt, az Alapítvány képviseletében két kuratóriumi tag együttesen jogosult eljárni. Az Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a kuratórium két tagjának együttes aláírása szükséges. A kuratórium tagjai az Alapítvány bankszámlája felett és képviseletében a következőképpen rendelkeznek: Az Alapító Okirat 7/ c. pontjában megjelölt kuratóriumi tagok közül bármelyik két kuratóriumi tag együttesen. f./ A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító jelöli ki. Az alapító tagja, alkalmazottja, hozzátartozója a kuratórium elnöke nem lehet, valamint a bankszámla feletti rendelkezésre nem jogosítható fel. g./ A kuratóriumi tagság megszunese esetén az új tagot az alapító jelöli ki a kuratórium véleményének figyelembevételével. *h. / Az Alapítvány kuratóriumának elnöke és egyben az Alapítvány képviselője Kovács Gábor 3325 Noszvaj Dobó u. 6. szám alatti lakos, 8. a.j Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés az Alapító Okirat 5. pontjában foglaltak betartásával a kuratóriumot illeti meg. A kuratórium ülését évente 4 alkalommal, negyedévente az elnök hívja össze. A kuratórium ülésére a tagokat a napirend közlésével levélben, az ülés előtt legalább 7 nappal kell meghívni. A meghívó, valamint az ülést előkészítő anyagok megküldéséről az elnök gondoskodik. A kuratórium ülései nyilvánosak, az ott készült jegyzőkönyvbe előzetes egyeztetés után bárki betekinthet. OP 3

4 A szervezet köteles vezetni a Határozatok Könyvét, amely nyilvántartás ból a kuratórium döntéseinek tartalma, időpont ja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint nyílt szavazás esetén személye megállapítható. Az elnök a kuratórium döntéseiről valamennyi érintettet levél útján értesíti a döntéstől számított 7 napon belül. Egy egész célcsoportot érintő döntés nyilvánosságra hozatala a médiák útján, elsősorban a kuratórium által meghatározott folyóiratban történik. Az alapítvány müködéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról az alapítvány évente sajtó útján és az érintetteket foglalkoztató intézményekhez, érdekvédelmi szervezetekhez intézett levélben, hirdetésben folyamatos tájékoztatást nyújt a kuratórium. Az alapítvány müködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba és az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg a közhasznúsági jelentésből saját költségére másolatot készíthet. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b.j pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendo jogügyeltben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerint juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Nem lehet az alapítvány kuratóriumának tagja az a személy, aki olyan, két éven belül megszúnt közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszúnését megelőző két évben legalább egy évig -, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az alapítvány kuratóriumának tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejúleg más közhasznú szervezetnél is betölt b.j A kuratórium egyszerü szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza döntéseit. c. j A kuratórium határozatképes, ha tagjai közül legalább 2 fő jelen van. d) A kuratórium üléseit az elnök vezeti le. 9. Az Alapító Okiratban nem szabályozott szervezeti és múkődési kérdésekről az Alapítvány Szervezeti és Múkődési Szabályzata rendelkezik. A Szervezeti és Múködési Szabályzato t az alapító közremúködésével kell kidolgozni és jóváhagyásával lép hatályba. 10. A kuratóriumi tagság megszünik, a. j Lemondással b. j A tag halálával c. j Visszahívással *11. Az Alapítvány Felügyelő Szerve Az Alapító egy-három tagú felügyeleti szervet jelölhet határozatlan időre. A felügyelő szerv tagjai: Elnök: Pauliczky Beáta (3300 Eger, Cifrakapu u. 148, 4j 16.) Tagok: Szűgyi Zoltán (1193 Budapest, Bocskai u. 34.) Sáli Erika (1114 Budapest, Fadrusz u. 29.) Nem lehet a felügyelő szerv tagja az a személy, aki a) a kuratórium tagja, b) az Alapítvánnyal megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 4

5 c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, d) illetve az a-c) pontokban meghatározott személy hozzátartozója. A felügyelő szerv hatásköre, feladatköre: - ellenőrzi az Alapítvány müködését és gazdálkodását. Ennek keretében a Kuratórium tagjaitól jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az Alapítvány irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Ehhez titoktartásra kötelezett szakembert is igénybe vehet, ennek költségeit azonban az Alapítványra csak akkor háríthat ja át, ha bevonásról a Kuratórium elnökét előzetesen írásban tájékoztatta és annak indokoltságát hitelt érdemlően igazolta. - tanácskozási joggal részt vehet a Kuratórium ülésén, illetve jogszabály vagy az Alapító Okirat rendelkezése esetén köteles részt venni. - köteles az intézkedésre jogosult Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány müködése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Kuratórium döntését teszi szükségessé, vagy ha a Kuratóriumi tagok felelösséget megalapozó tény merült fel. A felügyelő szerv indítványára, annak megtételétől számított harminc napon belül a Kuratórium ülését össze kell hívni az által megjelölt napirendi javaslat alapján. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Amennyiben a Kuratórium az Alapítvány törvényes müködésének helyreállitása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni az illetékes törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A felügyelő szerv ügyrendje: A felügyelő szerv - amennyiben többtagú - elnökét a saját tagjai közül választja meg. Üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. A felügyelő szerv ülésén véleményezi és észrevételei: - az Alapítvány tárgy évi tevékenységét, gazdálkodását, - az Alapítvány közhasznúsági jelentését. A felügyelő szerv rendkívüli űlesén tárgyalja az Alapító Okiratban szabályozott és a hatáskörébe tartozó valamennyi az Alapítvány müködésével, gazdálkodás ával és tisztségviselőivel kapcsolatos kérdést. A felügyelő szerv ügyrendjét, müködésének további szabályait - a jelen Alapító Okiratban foglalt kereteken belül - maga állapítja meg. 12. Az Alapítvány megszünése esetén az Alapítvány megmaradó vagyonát csak hasonló célú Alapítvány támogatására lehet fordítani. 13. Az alapító jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az Alapítvány megfelel a közhasznú szervezetekról szóló törvény 4.. (1) bekezdésének á.] pontja - ezzel összefüggésben a ának d. I pontja - szerinti feltételnek, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A közvetlen politikai tevékenységgel összefüggésben nem folytat pártpolitikai tevékenységet, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állit. 14. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 15. Az alapítvány közhasznú jogállásának megszúnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzódéséböl eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. ~?- 5

6 16. Bírósági nyilvántartásba vétel Az alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány érvényességéhez az Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány jogi személyiségét bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. Az alapító jelen Alapító Okiratot, mint akaratával mindenben egyező t elolvasás után helybenhagyólag a mai napon kézjegyévellátta el. Budapest, szeptember 9. Ellenjegyezte: 6

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény [az alapításkor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

"KEK MADÁR" ALAPÍTVÁNY

KEK MADÁR ALAPÍTVÁNY "KEK MADÁR" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító az 1991. november 4. napján kelt alapító okiratát, az alapító okirat 2000. október hó 26. napján, a 2000. november hó 2. napján, valamint

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben