Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: amely alapján az első pontban meghatározott alapítok a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A -a alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre az alábbiak szerint: 1./ Az alapítók neve és címe: - H. Nagy Zsuzsanna ( augusztus 31. anyja: Ray Sarolta ) 7626 Pécs, Vadász u.1. I/4. sz. alatti lakos, - Kovács Attila ( március 7. anyja: Nyulasi Gizella ) 8500 Pápa, Vásár u. 22.sz. alatti lakos. Az alapítvány nyitott, így ahhoz bármely magyar- és külföldi természetes személy, ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságai, továbbá bármely magyar és nem magyar jogi személy Csatlakozhat. 2./ Az alapítvány neve: Pápai Bartók Béla Zeneiskoláért Alapítvány 3./ Az alapítvány célja: - zenei pályára készülő, arra rászoruló fiatalok segítése, támogatása; - a zeneiskola nehéz anyagi körülmények között élő tanárainak vagy volt tanárainak támogatása; - a zeneiskola tanárainak és hallgatóinak különféle zenei rendezvényeken való részvételének és opera, koncert látogatások költségeinek finanszírozása; - a zeneiskola igénye szerint szakmai nap, illetve a meghívott előadó által tartott hangverseny szervezése és költségeinek fedezése; - tanítási szünetekben zenei táborok szervezése; - megyei, regionális és országos versenyek, rendezvények, zenei kurzusok és konferenciák szervezése Pápán; - a zeneiskola tanár utánpótlás biztosítása érdekében a felsőfokú képzésben részesülő tanárjelölteknek ösztöndíj biztosítása; - a belföldi és külföldi tanintézetekkel kapcsolattartás, cserelátogatások, növendékhangversenyek, tanári koncertek és kölcsönös óralátogatások szervezése; - zenei tárgyú szakmai irodalom beszerzése, szakmai tárgyú anyagok szerkesztése, terjesztése és finanszírozása; - zenei tárgyú szakmai pályázatok kiírása, költségeinek fedezése; - hangszervásárlás, hangszerjavítás és hangolás támogatása és finanszírozása; 1

2 - Beiskolázási, propaganda és reklám tevékenységek finanszírozása, - országos, regionális és megyei versenyek helyezettjeinek jutalmazása; - nem tanköteles korú gyermekek részére zenei foglalkozások tartása és annak finanszírozása. 4./ Az alapítvány induló vagyona: ,-Ft azaz harmincezer Forint készpénz, amelyből ,-Ft-ot H. Nagy Zsuzsanna, míg ,-Ft ot Kovács Attila már befizetett az alapítvány pénzintézetnél vezetett számlájára. Az alapítvány vagyonát képezi a későbbiek során, az alapítványhoz csatlakozók feltétel nélküli, vagy feltételhez kötött olyan adományai, melyeket a kuratórium elfogad, valamint az egyéb forrásból befolyó jövedelem. 5./ Az alapítvány székhelye: 8500 Pápa, Korona u / Az alapítvány kezelő szerve: Az alapítók által megbízott 2 főből álló kuratórium, amelynek élén a kuratórium elnöke áll. A kuratórium elnöke: Némethné Farkas Nóra (1963.március 25. anyja: Sarkady Lenke) Pápa, Korona u.30. III/8. sz. alatti lakos. A kuratórium tagja: Nagy Tiborné ( anyja: Németh Teréz) 8500 Pápa, Harmadik u.37. sz. alatti lakos A kuratórium elnöke és tagjai feladatukat társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el. Tevékenységükről évente kötelesek az alapítóknak beszámolni. A kuratórium az alapítvány általános ügyvivő és képviselő szerve. A kuratórium feladata különösen az alapítvány céljainak megvalósítása, ill. ennek érdekében az alapítvány vagyonának kezelése, hatékony működtetése és gyarapítása, a működéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 7./ Az alapítvány képviselete: Az alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke és tagja önállóan (egyedül) látja el. Ugyanolyan módon írnak alá az alapítvány nevében. A bankszámla feletti rendelkezéshez a kuratórium elnökének és tagjának együttes aláírása szükséges. 2

3 8./ Az alapítók tudomásul veszik, hogy az alapító okirat érvényességéhez, annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Amennyiben erre bármi okból nem kerül sor, az alapítók jelen okiratot úgy tekintik, mintha meg sem kötötték volna és az eredeti állapotot helyreállítják. 9./ Az alapítvány határozatlan időre alakult. A megszűnt alapítvány tiszta vagyonát a Pápa városban működő hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. 10./ Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és nem kapott, országgyűlési képviselő jelöltet a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző utolsó választáson nem állított és nem támogatott, nem állíthat és nem támogathat és ezeket a jövőre nézve is kizárja. 11./ Közhasznú tevékenység: Az alapítvány az évi CLVI. Tv. 26. c./4 pont szerint nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés megnevezésű közhasznú tevékenységet folytatja. Vállalkozási tevékenység: Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodás során elért eredmény: Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fe,l azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. Az alapítvány függetlensége: Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A kuratórium működése: A kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze az ülés napirendjét tartalmazó írásbeli meghívóval úgy, hogy az elküldés napja és a kuratóriumi ülés napja között legalább 8 napi időköznek kell eltelnie. A kuratórium ülését össze kell hívni, ha azt a kuratóriumi tag szóban, vagy írásban kezdeményezi. A kuratórium határozatképes, ha mindkét tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését 14 napon belül változatlan napirenddel ismételten össze kell hívni. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke vezeti. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a kuratóriumi tag hitelesít. A kuratórium a döntéseit nyílt szavazással hozza meg. 3

4 A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk.685..b) pont/, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Vezető tisztségviselőinek összeférhetetlensége: A közhasznú szervezet megszűnését követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűnését megelőző 2 évben legalább 1 évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elkészítése: Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az alapítvány könyvelője készíti el.. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásának módja: Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a kuratórium hagyja jóvá. Határozatok könyve: A kuratórium döntéseit a Határozatok könyvében kell nyilvántartani oly módon, hogy rögzíteni kell a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók, illetőleg ellenzők számarányát. A Határozatok könyvébe tett bejegyzéseket a kuratóriumi tag hitelesíti. A kuratórium döntéseinek közlése, nyilvánossága: A kuratórium döntéseit a meghozataltól számított 8 napon belül az érintettekkel írásban kell közölni. A kuratórium döntéseit a helyi újságban, illetve az alapítvány székhelyén faliújságra történő kifüggesztés útján hozza nyilvánosságra. Az alapítvány irataiba való betekintés: Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, így különösen az éves beszámolóba és a közhasznúsági jelentésbe, továbbá a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveibe, a Határozatok könyvébe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. Az alapítvány működésének nyilvánossága: Az alapítvány működése nyilvános. A kuratórium ülésén bárki részt vehet. Az alapítvány szolgáltatásai igénybevételének módját, tevékenységének, gazdálkodásának, éves beszámolójának, közhasznú jelentésének legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. 4

5 Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadók, és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell. Alapítók jelen Alapító Okiratot, mint akaratukkal mindenben egyezőt a jelen volt és alább írt tanúk előtt jóváhagyólag aláírták. Kelt: Pápa, H. Nagy Zsuzsanna Kovács Attila Előttünk, mint tanúk előtt:.. aláírás.. aláírás Lakcím:. Szem.ig.sz:. Lakcím:.... Szem.ig.sz: 5

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT A DUNABOGDÁNY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Az alapító 2010. november 22-én írta alá a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány alapító okiratát,

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító, Molnár Zsolt, a Polgári Törvénykönyv 74/A-F. -ait (továbbiakban: Ptk.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY (módosításokkal egységes szerkezetben) Székhely: 2462 Martonvásár, Budai u. 4. ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból az okból készült, hogy az 1. Pontban megjelölt alapítók

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G. paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A tiszteltfővárosi Bíróság 12.Pk.61200/1995/14-I. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően /Egységes szerkezetben az

Részletesebben

- a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének és működésének segítése; - új munkalehetőségek teremtése vállalkozások szervezése útján;

- a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének és működésének segítése; - új munkalehetőségek teremtése vállalkozások szervezése útján; 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Heves megye, Eger megyei jogú, Hatvan városok önkormányzatai, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jelen alapító okirattal úgy határoztak, hogy alapítványt hoznak létre, mely segíti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

A REPÜLŐSZAKEMBER KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A REPÜLŐSZAKEMBER KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A REPÜLŐSZAKEMBER KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2004. április 21. A REPÜLŐSZAKEMBER KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az alapítvány alapítója: Gripen International a Polgári Törvénykönyv előírásainak

Részletesebben