Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg"

Átírás

1 A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg május 4.

2 A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított évi IV. Törvény Alapítványokról szóló 74/A -a értelmében Báder József mint alapító a társadalom és az egyén közös érdekeinek tartós kielégítése érdekében Alapítványt hoz létre az alábbiak szerint: I. Az Alapítvány nevéről, székhelyéről, jogállásáról és az alapítóról 1. neve: RomNet-Média Alapítvány 2. alapítója: Báder József, lakcím: 1073 Budapest, xxxxx. 3. székhelye: 1086 Budapest, Teleki László tér jogállása: önálló jogi személy 5. a törvényességi felügyeletet a Fővárosi Főügyészség gyakorolja II. Az Alapítvány célja 6. A RomNet-Média Alapítvány célja társadalmak internetes, elektronikus, nyomtatott tájékoztatása a magyarországi és más országok kultúrájának bemutatása. Az Alapítvány munkatársai a magyarországi, európai, kiemelten a közép-kelet-európai romák és szegény emberek élethelyzetének bemutatásával tiltakoznak a romák és minden egyes társadalmi csoport kirekesztése és megbélyegzése ellen, valamint felhívják a társadalom és a jogalkotók figyelmét a változtatás szükségességére. A RomNet-Média Alapítvány célja az is, hogy segítsék azon szervezetek és szakemberek munkáját, akik a kirekesztettek érdekeit képviselik, valamint a hátrányos helyzetű emberek élethelyzetének javításáért dolgoznak. Ezért a RomNet-Média Alapítvány segíti a különböző szervezetek egymás közti kommunikációját és együttműködését. A RomNet-Média Alapítvány közhasznú tevékenységként a következő - célszerinti tevékenységeket végzi: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 2

3 kapcsolatos tevékenység, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, tudományos tevékenység, kutatás. A RomNet-Média Alapítvány a következő célokat valósítja meg: problémakezelési készség javítása; a társadalomba való visszailleszkedés segítése; szociokulturális hátrányok leküzdésének segítése, szocializáció-reszocializáció; előítélet csökkentés; szakmai szervezetek információcseréjének segítése; a társadalmi előítéletek okainak megismerése és megismertetése, a különböző kultúrák találkozásának elősegítése; a hátrányos helyzetű emberek problémáinak megismertetése a médián keresztül; az információs társadalom megvalósulásának elősegítése; a hátrányos helyzetű csoportok beilleszkedésének elősegítése az információs társadalomba; Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást semmilyen formában nem nyújt, politikai pártot nem támogat, vezető tisztségviselői nem vesznek részt politikai tevékenységet folytató szervezet munkájában. III. Az Alapítvány szervei 7. Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium. A Kuratórium létszáma 4 fő. A Kuratórium elnökének, tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A Kuratórium elnöke: Báder Csaba, 1086 Budapest, xxxxxx. Tagjai: Duka Kata, 5137 Jászkisér, xxxxxx. Bogdán Péter, 3070 Bátonyterenye, xxxxxx. Rácz Béla, 1061 Budapest, xxxxxx. A Kuratórium tagjaira az évi CLVI törvény (Kht.) 8. /1/ és a 9. /1/ és /2/ bekezdésekben foglaltak az irányadók, melyek szerint: A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 3

4 b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A Kuratórium tagjait az alapító kéri fel, illetve a Ptk. 74/C. /6/ bekezdése alapján hívhatja vissza. E szerint, ha a kezelő szerv (szervezet) tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. A Kuratórium az alapító okirat esetleges módosítását, illetve kiegészítését az alapítónál kezdeményezheti. 8. A Kuratórium rendelkezik a döntéshozó joggal. Képviseleti joggal az Alapítvány elnöke rendelkezik, tartós távollét esetén bármelyik érdektelen kurátor jogosult helyettesítésére. Az Alapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnökének és egy kurátornak együttesen van rendelkezési joga. 9. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. 10. A Kuratórium működésének elvei: 10.a. A Kuratórium ülésének összehívása és az érdemi munka elkészítése a kuratórium elnökének feladata. A napirendet a kuratórium ülése előtt nyolc nappal meg kell küldeni a kuratórium tagjainak írásban, ajánlott levél formájában. A kuratórium dönt az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 10.b. A Kuratórium ülései nyilvánosak; zárt ülést abban az esetben tart, ha a zárt ülést a személyiségi jogok védelme vagy az adatvédelem teszi szükségessé. A zárt ülés elrendeléséhez a kuratóriumi tagok egyhangú határozata szükséges. Üléseiről a kuratórium jegyzőkönyvet vezet, amelyet az ülést vezető elnök valamint a tagok sorából szavazattöbbséggel megválasztott hitelesítő lát el kézjegyével. A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseiről nyilvántartást vezet, vezeti az ún. döntések könyvét, melyből megállapítható: - a döntések tartalma, - időpontja, - hatálya, - támogatók és ellenzők személye, - a határozat mellett és ellene szólók számaránya. 4

5 Az ülésekről szóló jegyzőkönyv tartalmazza: - az ülés pontos időpontját, - a jelenlévő tagok és az esetleges meghívott résztvevők nevét, a megtárgyalt napirendi pontokat, a tárgyalás során felmerült kérdéseket, - a meghozott határozatok szó szerinti szövegét, - a döntés módját, a szavazás arányait, nyílt szavazás esetén a határozat mellett, ellene illetve a tartózkodó tagok nevét, azok számarányát. A Kuratórium határozatait a jegyzőkönyvben a Kuratórium elnöke jegyzi be. A Kuratórium jegyzőkönyvei nyilvánosak. Az Alapítvány a működése során keletkezett iratokat köteles a levéltári törvényeknek megfelelően megőrizni. Az Alapítvány köteles a jegyzőkönyveket, a közhasznúsági jelentéseket, valamint az éves beszámolókat, és a működése során keletkezett iratokat megőrizni, és az ezen iratokba való betekintést biztosítani. Ez megtörténhet minden munkanapon, munkaidőben a RomNet-Média Alapítvány 1086 Budapest, Teleki László tér 3. VI/4. szám alatt működő alapítványi irodájában. A közhasznúsági jelentésről bárki saját költségén helyben fénymásolatot készíttethet. A kuratórium határozatait írásban posta útján közli a határozat által érintettekkel a határozat meghozatalát követő három napon belül. 10.c. A kuratórium bármely tagja tehet javaslatot a napirendet illetően, ennek tárgyalásáról a tagok egyszerű szavazattöbbséggel határoznak. 10.d. A testület akkor határozatképes, ha legalább 2 fő jelen van. Döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza, 2 tag jelenléte esetén egyhangú döntést hoz. A vezetőszerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Az Alapítvány tevékenységéről, gazdálkodásáról éves beszámolót és az CLVI. törvény (Kht.) 19. /2/ - /4/ bekezdésének alapján közhasznúsági jelentést készít. Ezek elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves beszámoló és a jelentés elfogadására a fentiekben részletezett szabály érvényes. Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásairól annak igénybe vételi lehetőségéről és a rá vonatkozó tevékenységeiről, éves beszámolójáról és közhasznú jelentéséről széleskörű és folyamatos tájékoztatást végez: azokat közzé és hozzáférhetővé teszi 1086 Budapest, Teleki László tér 3. VI/4. szám alatti székhelyén kifüggesztéssel. A döntéseket a meghozataltól számított egy héten át, és a fenti tájékoztatókat kifüggeszti az Alapítvány székhelyén. Az Alapítvány tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait a internetes lap útján a nyilvánosságnak tájékoztatásul közzéteszi. 11. A kuratóriumot össze kell hívni, ha: 11.a. tagjainak fele írásban kéri 11.b. az alapító kezdeményezi 5

6 12. A kuratórium tagjai között nem lehetnek többségben az alapító képviselői, és nem lehet elnöke ilyen személy, valamint ezek hozzátartozói sem. Az alapító a kuratórium tagjainak kijelölésénél figyelembe veszi a Ptk. 74/C. /3/ bekezdését, mely szerint nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az alapító - közvetlenül vagy közvetve - az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat. A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségével kapcsolatban a Kht. 8. /1/, továbbá 9. /1/ és /2/ bekezdéseiben foglaltak az irányadók. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. IV. Az Alapítvány induló vagyona 13. Az Alapítvány induló vagyonát, az Alapítvány működésének megkezdéséhez elegendő induló vagyon összegét Ft-ot - az Alapítvány célját kijelölő alapító biztosította. 14. Az alapító által biztosított alapítványi vagyon az Alapítvány saját vagyona, nem követelhető vissza, nem osztható fel. 15. Minden alapítványi vagyonhoz való hozzájárulást, illetve az Alapítványhoz tartozó ingó vagy ingatlan értéket be kell vezetni az Alapítvány nyilvántartásába, melynek vezetése a kuratórium elnökének feladata. Az Alapítvány célszerinti bevételeit illetve a célhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. A nyilvántartás módját az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 6

7 16. Az alapítványi vagyon forrása az Alapítványt támogató természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok által adott hozzájárulás ill. adomány. 17. Az Alapítvány részére juttatott adományokat könyv szerint veszi nyilvántartásába az Alapítvány kuratóriuma. 18. Az alapítványi vagyon hozadéka az Alapítványt illeti meg, melyet céljai megvalósítására kell fordítania. Az Alapítvány számlájára történő befizetés forintban és devizában is történhet. Ez utóbbi esetben az Alapítványi hozzájárulást devizaszámlán kell vezetni. 19. Minden magyar és külföldi természetes vagy jogi személy, továbbá ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társasága, aki (amely) az Alapítvány célkitűzéseivel egyetért és képes vagyontárgyat, eszközt, készpénzt az Alapítvány rendelkezésére bocsátani, amelyet az céljainak elérésére hasznosítani tud, támogatását felajánlhatja. Az elfogadásról az Alapítvány kuratóriuma szavazattöbbséggel dönt. A kuratórium a jogszabályoknak megfelelően adóigazolást nyújt. V. Az Alapítványi vagyon felhasználása, gazdálkodás az alapítványi vagyonnal 20. A meghatározott célra adott összeget csak az adományozó által meghatározott célra lehet fordítani. 21. Az Alapítvány vagyonával, az alapító által kijelölt keretek között, a kuratórium rendelkezik. A Kuratórium a cél megvalósítása során a teljes vagyont felhasználhatja. Az Alapítványhoz érkező támogatási kérelmekről a hozzá érkező kérelmek alapján dönt a kuratórium. A kuratórium dönt az ösztöndíjak odaítéléséről is: az Alapítvány meghatározott támogatásokat illetve ösztöndíjak elnyerését nyilvános pályázathoz kötheti, melynek kiírásáról és odaítéléséről a kuratórium dönt. 22. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja; 23. Az Alapítvány befektető tevékenységet nem végez, váltót és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel, közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Az Alapítvány gazdálkodásáról éves beszámolót készít, mely beszámoló nyilvános és a kuratórium egyszerű szavazattöbbséggel fogad el. Az Alapítvány által igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a internetes lap útján nyilvánosságra kell hozni. Az Alapítvány által nyújtott célszerinti juttatások bárki által megismerhetők. 7

8 VI. Egyéb rendelkezések 24. A RomNet-Média Alapítvány nyílt alapítvány. 25. A Ksztv. 19. (1)-(4) bekezdésének értelmében az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. 26. Az Alapítvány közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 27. Az Alapítvány határozatlan időtartammal jött létre. 28. Az Alapítvány megszűnik a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve 74/E-F. -aiban meghatározott esetekben. 29. Ha az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, kötelező létrehozni a vezető szervtől elkülönült Felügyelő Bizottságot. 30. Amennyiben az Alapítvány megszűnik, az Alapítvány induló vagyona Ft - az alapítóra, fennmaradó vagyona más hasonló célú alapítványra száll. 31. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyv és az CLVI. tv. rendelkezései irányadók. Az alapító az alapító okiratot a Ptk. 74/B. /5/ bekezdése alapján módosíthatja. Budapest, május Báder József alapító 8

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetben /A módosítások vastag dőlt betűvel a szövegben/ ALAPÍTÓ OKIRAT Buczi Miklós (szül: Kemecse, 1964.08.30.,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben