(A jelen Alapító Okirat február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest február 8. (A jelen február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány H-1032 Budapest, Erdőalja út 43/A.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Alapítvány Az Alapítvány adatai Az Alapítvány alapítójának adatai Az Alapítvány célja és tevékenysége Az Alapítvány célja Az Alapítvány tevékenységének meghatározása Az Alapítvány közhasznú tevékenysége Az Alapítvány kezelő szerve A Kuratórium tagjai Az Alapítvány képviselete, aláírási jog A Kuratórium feladatai és hatásköre A Kuratórium elnökének feladatai A Kuratórium ülései, határozatképessége, a határozathozatal módja Összeférhetetlenség Az Alapítvány vagyona Az Alapítvány induló vagyona Az Alapítványhoz történő csatlakozás A közcélú adománygyűjtés szabályai Az Alapítvány vagyonának felhasználása Felügyelő Biztottság Nyilvánosság és közhasznúsági jelentés Nyilvánosság Közhasznúsági jelentés Záró rendelkezések

3 1. AZ ALAPÍTVÁNY Alulírott Alapító az évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv a továbbiakban: Ptk.) és az évi CLVI. tv. (A közhasznú szervezetekről a továbbiakban: Kszt.) alapján az alábbi Alapítvány ( Alapítvány ) létrehozását határozza el. 1.1 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI AZ ALAPÍTVÁNY NEVE KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE 1037 Budapest, Erdőalja út 43/A. Az Alapítvány működési területe a Magyar Köztársaság területe. AZ ALAPÍTVÁNY JOGI SZEMÉLYISÉGE Az Alapítvány közhasznú státusszal rendelkező jogi személy. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. AZ ALAPÍTVÁNY IDŐTARTAMA Az Alapítvány határozatlan időtartamra jött létre. 1.2 AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJÁNAK ADATAI Neve: Brenkus Krisztián Született: Anyja neve: Lakcíme: 3

4 2. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA Az Alapítvány céljai következők: (i) előmozdítani a környezet védelmét, a környezeti minőség javítását, a környezetet érő hulladékterhelés csökkentését és a társadalom fejlődésének fenntartható pályán tartását; (ii) előmozdítani a természetes anyagok felhasználásának csökkentését és a hulladék képződésének a megelőzését, különösen a vállalatok által leamortizált vagy magánszemélyek által használt, de további felhasználásra még alkalmas eszközök gyűjtésével és újrafelhasználásával; (iii) a hulladékmegelőző gyűjtés és újrafelhasználás bevezetésével párhuzamosan törekedni a valódi megelőző programok elindítására, a lakossági és vállalati környezetvédelmi szemléletformálás tekintetében; (iv) erősíteni az intézmények és az egyének társadalmi és önkéntes szerepvállalását; (v) elősegíteni a társadalmi kohéziót és az együttműködést a közösségi, a magán és a civil társadalom között; (vi) elősegíteni a társadalmi, gazdasági és szociális esélyegyenlőség minél szélesebb körű megvalósulását; (vii) hozzájárulni a gazdaságilag hátrányos helyzetű családok felzárkóztatásához; (viii) előmozdítani a humán és szociális szolgáltatások fejlesztését és a civil társadalom fejlődését. Az Alapítvány célja továbbá gazdasági, szociális esély és egyenlőség elősegítése. 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi: (i) kutatásokat és felméréseket végez az intézmények és a vállalatok körében arról, hogy jelenleg hogyan valósítják meg a lakossági vagy elektronikai hulladék gyűjtését, elszállítását vagy hasznosítását, valamint programokat dolgoz ki a hulladék megelőzése és a hulladékban található még hasznosítható anyagok újrafelhasználására; (ii) kutatásokat végez arról, hogy milyen fejlesztéseket igényelnek a civil szféra közhasznú szervezetei működésük hatékonyabbá tétele érdekében, különösen az ügyviteli, informatikai, marketing illetve PR tevékenységük hatékonyabbá tétele valamint a támogatói és támogatotti körükkel való kapcsolattartás minőségének növelése és hatékonyabbá tétele körében; (iii) programot dolgoz ki az adott fejlesztések megvalósításának módjára a civil szférában általában és specifikusan egyes közhasznú civil szervezetek vonatkozásában, az adott közhasznú civil szervezetekkel együttműködve; (iv) végrehajtja az adott informatikai kérdésekkel, ügyviteli folyamatokkal, marketing illetve PR kommunikációval kapcsolatos fejlesztéseket, akár a saját erőforrásaival, akár külső szakértők bevonásával, valamint szükség szerint beszerzi és adományként az adott civil szervezetek rendelkezésére bocsátja a fejlesztések megvalósításához szükséges tárgyi eszközöket; 4

5 (v) anyagi, tárgyi eszközökkel valamint szükség szerint szolgáltatások nyújtásával vagy finanszírozásával támogatja a saját céljaihoz hasonló céllal létrejött közhasznú civil szervezetek működését, egyes meghatározott projektjeik végrehajtását, akár pályázatok, akár egyedi elbírálás alapján; (vi) a fenti tevékenységekhez szükséges források előteremtése érdekében pénzeszközöket, valamint olyan tárgyi adományokat gyűjt vállalkozásoktól és magánszemélyektől, amely tárgyakat az adott vállalkozások és magánszemélyek egyébként leselejteznének, illetve hulladékként szabadulnának meg azoktól (ideértve a különösen a használt és értékcsökkenés folytán leírt műszaki cikkeket, háztartási gépeket, ruhákat és egyéb eszközöket); (vii) ezen tárgyi adományokat értékesíti, vagy az Alapítvány céljaival összhangban egyes alapítványok és magánszemélyek részére adományként juttatja. Az Alapítvány elsődleges tevékenységeként nyújtott szolgáltatásai ingyenesek, illetve kedvezményesek. A kedvezményes szolgáltatás díja legfeljebb a szükséges rezsiköltségek erejéig terjedhet. 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE Az Alapítvány a Kszt. 26. c.) pontja szerinti közhasznú tevékenységeket végzi: (i) (ii) (iii) tudományos tevékenység, kutatás (3. pont) környezetvédelem (9. pont) közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások nyújtása. (20. pont) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 5

6 3. AZ ALAPÍTVÁNY KEZELŐ SZERVE Az Alapítvány kezelő szerve a kuratórium. A kuratórium az alapítótól független, azon keresztül az alapító sem közvetlenül sem közvetve nem gyakorolhat meghatározó befolyást az Alapítvány vagyonának felhasználására. 3.1 A KURATÓRIUM TAGJAI A kuratórium tagjait az alapító a jelen alapító okirattal jelöli ki, az Alapítvány bejegyzéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjától számított egy éves időtartamra. A kuratórium tagjai írásban nyilatkoznak arról, hogy a kuratóriumi tisztséget elfogadják, illetve, hogy a tisztség betöltésének személyükkel szemben akadálya nem áll fenn, valamint arról, hogy személyükön keresztül az alapító nem képes meghatározó befolyást gyakorolni az Alapítvány vagyonának felhasználására. A kuratórium 3 tagból áll, amelyek közül egy-egy tag látja el a kuratórium elnöki, alelnöki, és titkári teendőket, az alábbiak szerint: A kuratórium elnöke Neve: Dr. Huszák Gáborné Születési neve: Született: Anyja neve: Lakcíme: A kuratórium alelnöke Neve: Pásztor Olívia Született: Anyja neve: Lakcíme: A kuratóriumi titkára Neve: Szelecsényi Zoltán Született: Anyja neve: Lakcíme: Ha a kuratórium tevékenységével az Alapítvány céljait veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként más szervet (szervezetet) jelölhet ki. 3.2 AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE, ALÁÍRÁSI JOG Az Alapítvány képviseletére, ideértve az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot is, a kuratórium elnöke és alelnöke önálló aláírási joggal jogosultak. Az Alapítvány képviselői az Alapítványt oly módon jegyzik, hogy nevüket az Alapítvány előírt, előbélyegzett vagy előnyomtatott Alapítványi neve alá írják. 6

7 3.3 A KURATÓRIUM FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE A kuratórium az Alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető és képviselő szerve, kezeli az Alapítvány vagyonát az Alapítvány céljának megfelelően és érdekében. Ennek keretében a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: (i) az Alapítvány éves költségvetésének, szakmai és gazdasági tervének megállapítása; (ii) (iii) (iv) az Alapítvány éves mérlegének és a tevékenységéről szóló éves beszámolójának jóváhagyása; az éves közhasznúsági jelentés elfogadása (lásd a lenti 6.2. pontot); a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötendő szerződés jóváhagyása; (v) a támogatások odaítélése, pályázatok kiírása, elbírálása, döntés ösztöndíjakról, díjak kitűzéséről; (vi) szükség szerint az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának elfogadása; és (vii) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, kivéve az alapítói jogokat érintő kérdéseket. 3.4 A KURATÓRIUM ELNÖKÉNEK FELADATAI Az Alapítvány tevékenységét a kuratóriumi ülések közötti időszakban a kuratórium elnöke és alelnöke irányítja. A kuratórium elnökének a feladatai közé tartozik: (i) az Alapítvány törvényes és alapító okiratnak megfelelő működésének biztosítása; (ii) a kuratóriumi határozatok végrehajtásáról történő gondoskodás; (iii) az Alapítvány képviselete; (iv) az Alapítvány gazdálkodási szabályzatának megállapítása és módosítása; (v) az adminisztratív feladatok ellátása; (vi) az Alapítvány éves programjának, költségvetésének, szakmai és gazdasági tervének kidolgozása; (vii) az évi költségvetés és az éves beszámoló tervezetének elkészítése és kuratórium elé terjesztése; (viii) az eredményes működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése; (ix) a közhasznúsági jelentés és éves beszámoló tervezetének elkészítése és kuratórium elé terjesztése; (x) az Alapítvány szakmai munkájának irányítása; és (xi) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, a jelen alapító okirat, a szervezeti és működési szabályzat, illetőleg a kuratórium határozattal a feladataik közé sorol. A kuratórium elnökét feladatainak ellátásában az alelnök segíti. A kuratórium elnöke és alelnöke kötelesek a feladataik ellátásáról a soron következő kuratóriumi ülésen részletesen beszámolni. 7

8 3.5 A KURATÓRIUM ÜLÉSEI, HATÁROZATKÉPESSÉGE, A HATÁROZATHOZATAL MÓDJA A kuratóriumot évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. A kuratórium ülését szükség szerint több alkalommal is össze lehet hívni. Az ülés előkészítése (napirend meghatározása, szükség szerint írásos előkészítő anyag elkészítése, megküldése) és a kuratórium ülésének összehívása a kuratórium elnökének a feladata. Az ülés időpontjáról, helyéről továbbá a tervezett napirendjéről a tagokat és szükség szerint az egyéb érdekelteket írásban, meghívó elküldésével az elnök értesíti, oly módon, hogy a meghívók elküldése és az ülés tervezett időpontja között legalább 15 napos időköz legyen. Írásbelinek minősül a kuratóriumi tagok fenti 3.1. pontban meghatározott e- mail címére küldött meghívó is. A kuratórium ülése meghívó küldése nélkül is megtartható és azon határozat hozható, ha minden kuratóriumi tag jelen van és hozzájárul az ülés megtartásához. A kuratórium tagjai a kuratórium összehívására javaslatot tehetnek az elnöknek, a tárgyalni kívánt napirendi pontok megjelölésével. Legalább két kuratóriumi tag azonos napirendi pontot érintő javaslata esetén a kuratórium ülését az elnöknek össze kell hívnia. A kuratórium ülésén a kuratóriumi tagok csak személyesen lehetnek jelen, meghatalmazottal nem képviseltethetik magukat. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon legalább két kuratóriumi tag jelen van. Ha az ülés az eredeti időpontban nem határozatképes, úgy 15 napon belüli időpontra új ülést kell összehívni. A megismételt ülés helyének, időpontjának közlése az eredeti meghívóban is történhet. A megismételt ülésre (határozatképesség, határozathozatal) az eredeti ülésre vonatkozó határozatképességi szabályok irányadóak. Az ülésen a határozathozatal nyílt szavazással történik, minden kuratóriumi tagot 1 szavazat illet meg. A kuratórium a jelen alapító okiratban meghatározott eseteket kivéve egyszerű szótöbbséggel határoz. A közhasznúsági jelentés és éves beszámoló elfogadásához egyhangú határozat szükséges. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium döntéseiről a kuratórium titkára nyilvántartást vezet (határozatok könyve), amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). A határozatok könyvébe történő bejegyzést a kuratórium elnöke és társelnöke hitelesíti. A kuratórium határozatairól az érintetteket a határozat illetve annak kivonata postai vagy elektronikus úton történő megküldésével 15 napon belül a kuratórium titkára köteles tájékoztatni. A kuratórium alelnöke köteles gondoskodni arról, hogy a kuratóriumi határozatok a határozat meghozatalától számított legkésőbb 2 munkanapon belül 15 napi időtartamra - az Alapítvány internetes honlapján nyilvánosságra kerüljenek. A kuratórium ellenkező rendelkezése hiányában a határozatok a meghozataluk napján válnak hatályossá. 8

9 3.6 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója *Ptk b) pont+, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján (i) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy (ii) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 9

10 4. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA 4.1 AZ ALAPÍTVÁNY INDULÓ VAGYONA Az Alapító által rendelkezésre bocsátott Ft, azaz kettőszázezer forint készpénz; mely összeget az Alapító az Alapítvány nevére, elkülönített pénzintézeti számlán köteles letétbe helyezni a jelen alapító okirat aláírásától számított legkésőbb 30 munkanapon belül. 4.2 AZ ALAPÍTVÁNYHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt támogatni kívánja. A csatlakozás pénzbeli, dologi és természetbeli adományokkal, valamint ingyenes szolgáltatások nyújtásával történhet. A csatlakozásról a kuratórium dönt. A kuratórium döntése szerint bármely adományt visszautasíthat, különösen azt, amelyet olyan kikötéssel kívánnak juttatni, mely nem egyeztethető össze az Alapítvány céljával, vagy amely olyan személytől vagy vállalkozástól származik, akinek a tevékenysége nem egyeztethető össze az Alapítvány céljaival. 4.3 A KÖZCÉLÚ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 4.4 AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK FELHASZNÁLÁSA Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem végez. Az Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem végezhet, vállalkozási tevékenységet pedig csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapító okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. Az Alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratórium jogosult dönteni. A vagyon a kuratórium döntése szerint szabadon felhasználható az Alapítványi célok elérése érdekében. Az Alapítványi juttatásokból a jelen alapító okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében pályázat vagy kérelem útján, illetve a kuratórium saját kezdeményezésére a kuratórium döntése alapján lehet részesülni. Az Alapítvány céljainak az elérése érdekében, az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból pályázat útján ösztöndíjat, támogatást nyújthat, Alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat, minden olyan megoldás, tevékenység vagy 10

11 szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. A pályázat kiírásáról, feltételeinek meghatározásáról, a pályázatok elbírálásáról a kuratórium egyhangú határozattal dönt. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Az e körben meghozandó döntéseket a kuratórium jogosult meghozni egyhangú határozattal. A kuratórium köteles a pályázat kiírását és feltételeit, pályázatok eredményét az Alapítvány internetes honlapján megjelentetni. A nem pályázat útján, kuratóriumi határozattal odaítélt támogatásokról szóló döntés nyilvánosságát a kuratóriumi határozatok nyilvánosságának biztosítására vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége körében céljainak megvalósítása érdekében pénzeszközöket juttathat más közérdekű célra alakult civil szervezetek számára cél szerinti feladataik ellátása érdekében, feltéve hogy (i) ezek az anyagi eszközök csak az adott szervezet egy meghatározott projektjének végrehajtását szolgálhatják; (ii) az adott projekt alkalmas az Alapítvány fenti 2.1. pontban felsorolt céljainak vagy azok egy részének előmozdítására; (iii) az adott szervezet közvetlenül jelentést köteles tenni az Alapítványnak a juttatott pénzeszközök felhasználásáról; (iv) az Alapítvány ellenőrizheti a juttatott pénzeszközök felhasználását. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a támogatót, valamint annak hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, és az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 11

12 5. FELÜGYELŐ BIZTOTTSÁG Az Alapítványnál felügyelő szerv létrehozására nem kerül sor, tekintettel arra, hogy az Alapítvány várható éves bevétele nem haladja meg az Ft, azaz ötmillió forintot. Amennyiben az Alapítvány éves árbevétele meghaladja az Ft, azaz ötmillió forint összeget, a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet hoz létre. Ebben az esetben az alapító haladéktalanul megfelelően módosítja a jelen alapító okiratot. 6.NYILVÁNOSSÁG ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 6.1 NYILVÁNOSSÁG Az Alapítvány közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki a kívánt betekintést megelőző legalább tíz munkanappal korábban megküldött írásos kérelem alapján betekinthet. A betekintést a kuratórium alelnöke köteles biztosítani. A betekintés jogát munkanapokon, az Alapítvány székhelyén, vagy a betekintő és kuratórium alelnöke által egyeztetett más helyen előzetesen egyeztetett időpontban lehet gyakorolni. Az Alapítvány működéséről és a szolgáltatásai igénybevételének módjáról internetes honlapján tájékoztatja nyilvánosságot, és ugyanitt teszi közzé beszámolóit is. A megfelelő tájékoztatások honlapon történő elhelyezéséért az alelnök felel. 6.2 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: (i) a számviteli beszámolót; (ii) a költségvetési támogatás felhasználását; (iii) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; (iv) a cél szerinti juttatások kimutatását; (v) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; (vi) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; (vii) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe a fenti 6.1. pontban foglalt szabályok szerint bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján közzétenni. 12

13 7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az Alapítvány a tevékenységét a bírósági nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésének napján kezdi meg. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kszt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Budapest, február 8. BRENKUS Krisztián alapító 13

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására

Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására Képzési anyag a civil szerveztek működésének támogatására NOSZA Egyesület 2014 Tartalom Bevezetés... 3 I. Részvételi jogok... 4 Közérdekű adatok megismerése... 4 Bírósági jogérvényesítés... 4 Közérdekű

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben