Alapító Okirat. alapítványt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapító Okirat. alapítványt"

Átírás

1 Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan időtartamra, az alábbi feltételek szerint: I. Általános rendelkezések 1. Az alapítvány neve: Dr. Sztanek Endre Alapítvány 2. Az alapítvány székhelye: 1103 Budapest Petrőczy u. 20/a 3. Az alapítvány célja: Dr. Sztanek Endre a hadtudományok kandidátusa életművének, munkásságának folytatása az alapítványon keresztül. Az Alapítvány legfontosabb célja az állampolgárok biztonságát növelni és csökkenteni a katasztrófák hatásaival szembeni kiszolgáltatottságukat, felkészíteni a lakosságot a veszélyhelyzetekben követendő magatartási formákra. Az általános, valamint a középiskolai hallgatók megismertetése, nevelése, tanítása a sporton keresztül a polgári védelmi, rendvédelmi, katasztrófavédelmi, és a tűz elleni védekezés alapvető feladatainak elsajátítására, oktatási programok kidolgozásával, lebonyolításával. Az általános és középiskolák ilyen irányú sportrendezvényei megszervezésének, és végrehajtásának segítése. A lakossági polgári védelmi, rendvédelmi, a katasztrófavédelmi és a tűz elleni védekezés alapvető feladatainak szélesebb körű megismertetésében való részvétel. Az általános és középiskolai hallgatók által, a polgári védelmi, rendvédelmi, katasztrófavédelmi, és a tűz elleni védekezés alapvető feladatai elsajátításának elősegítése, családias környezetben és játékosan, a sporton keresztül. E cél elérése érdekében elsősorban kulturális és sport programok, felvilágosító előadások szervezése, azokon való részvétel. 4. Az alapítvány alapítói: - Sztanek István (Anyja neve: Runa Mária), 5600 Békéscsaba, Pásztor u. 90., és - Sztanek Péter (anyja neve: Drzka Ildikó), 1086 Budapest, Szentkirályi u sz. alatti lakosok 5. Az alapítvány jellege és jogállása Az alapítvány nyitott ahhoz, hogy bármely magyar vagy külföldi, természetes vagy jogi személy, továbbá jog személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, pénzbeli, illetve természetbeni adományokkal. A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká.

2 Az Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezetként működik Az alapítvány, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) 4., 14., valamint 15. pontjaiban meghatározott nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport, valamint katasztrófa-elhárítás tevékenységet, mint közhasznú tevékenységet folytat. Az Alapítvány tevékenységét a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. tv., a polgári védelemről szóló évi XXXVII. tv., továbbá a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. tv. rendelkezéseinek megfelelő tevékenységeket valósít meg. II. Az alapítvány vagyona és működése 6. Az alapítvány céljára rendelt, és a működése megkezdéséhez szükséges induló vagyon: ,-Ft, azaz Ötvenezer forint Ezt az összeget az alapítók bocsátanak fejenként egyenlő arányban az Alapítvány rendelkezésére 30 napon belül, az Alapítvány részére megnyitandó bankszámlára történő befizetéssel. 7. Az Alapítvány, működése során célja elérése érdekében növeli vagyonát, és azt az Alapítvány céljára fordítja. Ennek érdekében az Alapítvány pénzbeli vagy természetbeni adományokat gyűjt, jótékonysági rendezvényeket szervez. Az Alapítvány, kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, és azokat nem veszélyeztetve, vállalkozási tevékenységet is folytathat Az Alapítvány vagyonát a következő bevételek gyarapítják: az alapító az Alapítvány céljára rendelt, és a működés megkezdéséhez rendelkezésre bocsátott induló vagyon, az Alapítványhoz csatlakozó magyar, vagy külföldi, természetes vagy jogi személyek, továbbá jog személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok pénzbeli, illetve természetbeni adományai, az Alapítvány által gyűjtött pénzbeli vagy természetbeni adományok, az általa szervezett jótékonysági rendezvények bevételei, az Alapítvány által, célja elérése érdekében folytatott vállalkozási tevékenység bevételei egyéb források Az Alapítvány vagyonának felhasználása: A Kuratórium köteles az Alapítvány vagyonát, az Alapítvány céljának elérése érdekében felhasználni.

3 7.2.2 Az Alapítvány célja elérése érdekében, a vagyon felhasználásának módjáról a Kuratórium dönt esetenként. A Kuratórium a vagyonból közvetlen megkeresés vagy pályázat alapján nyújt támogatást A Kuratórium az Alapítvány vagyonának felhasználása és kezelése, a gazdálkodás során köteles betartani, az alapítványok gazdálkodási rendjére vonatkozó külön előírásokat. Az Alapítvány, a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 7.4 Az Alapítvány vagyonát: az induló vagyont és annak hozadékát, a csatlakozó vagyont és annak hozadékát, valamint a támogatásokat, adományokat, jótékonysági és egyéb bevételeket, és azok hozadékát az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani A Kuratórium egyedileg benyújtott igények alapján dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról. Ennek során a kérelmezőket pénzbeli, tárgyi támogatásban részesítheti az Alapítvány. Ezen túl a Kuratórium dönt a jelen Alapító okirat szerinti bármely alapítványi cél eléréséhez szükséges vagyon felhasználásáról, illetve annak mértékéről. Az Alapítvány céljának megvalósítására rendelt alapítványi vagyonból nyújtott támogatásokból egyedileg benyújtott kérelmek alapján bárki részesülhet. Az igénylő írásba foglalt igényét az igényelt támogatás céljának és a támogatás összegének meghatározásával a kuratórium elnökéhez tartozik eljuttatni. A benyújtott kérelem kérdésében a Kuratórium a soron következő ülésen határoz. Az Alapítványi támogatás lehet egyszeri, illetve rendszeres támogatás is. III. Az Alapítvány szervezete A Kuratórium 8. A Kuratórium az Alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető és képviselő szerve. 9. A Kuratórium: - képviseli az Alapítványt - irányítja annak működését, továbbá - kezeli az alapítványi vagyont 10. A Kuratórium négytagú. A Kuratórium és egyben az Alapítvány élén a Kuratórium elnöke áll. 11. A Kuratórium tagjai: A Kuratórium elnöke: 11.1 Dánielné Csonka Ágnes (anyja neve: Bobok Ágnes) Bp Petrőczy u. 20/a. szám alatti lakos. A Kuratórium tagjai: Sztanek Endre (Anyja neve: Drzka Ildikó) Bp Pestújhelyi út 23/B. szám alatti lakos

4 11.3 Dániel Zoltán az Alapítvány titkára (anyja neve: Csonka Ágnes) Ócsa Nap utca 27 szám alatti lakos 11.4 Bogyó Zoltán (anyja neve: Jónás Karolina) Sarkad 5720 Cukorgyár u. 7.szám alatti lakos A kuratórium örökös tiszteletbeli elnöke: Tóth Károly (anyja neve: Kazi Barna) 1139 Bp. Béke tér 7. II/12. szám alatti lakos. 12. A Kuratórium tagjait és elnökét az alapítók jelölik ki határozatlan időtartamra. 13. A Kuratórium biztosítja az Alapítvány folyamatos működését, gondoskodik az Alapítvány vagyonának a jelen Alapító Okiratban meghatározott célnak megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról A Kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. az éves közhasznúsági jelentésbe munkaidőben bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a.) a számviteli beszámolót b.) a költségvetési támogatás felhasználását c.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást d.) a cél szerinti juttatások kimutatását e.) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót 14. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 14.1 az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának meghatározása az alapítók jóváhagyásával, döntés a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról az Alapítvány éves gazdálkodási tervének és éves beszámolójának, mérlegének, valamint a közhasznúsági jelentésének elfogadása, az Alapítvány céljának elérése érdekében szükséges a.) adományok gyűjtése b.) jótékonysági rendezvények szervezése c.) nyereséges, vállalkozási tevékenység folytatása 15. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja meg. A Kuratórium ülései nyilvánosak. 16. A Kuratóriumot összehívhatja:

5 - a kuratórium elnöke - bármely két kuratóriumi tag 17. A Kuratóriumot a napirendi pontok megjelölésével, írásban kell összehívni, úgy, hogy a tagok az írásbeli meghívót, az ülés napját megelőzően, legalább 15 nappal kézhez kapják. 18. A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen az elnök, és legalább két tag jelen van. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden kuratóriumi tagnak egy szavazata van. A tagok csak személyesen szavazhatnak. Az Alapítvány éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása a Kuratórium hatáskörébe tartozik. Ebben a kérdésben a Kuratórium egyhangú döntéssel határoz. A kuratórium döntéseinek végrehajtásáért a kuratórium elnöke felel A Kuratórium határozata ha az adott határozat eltérően nem rendelkezik meghozatalakor azonnal hatályba lép A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b. pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozója) a határozat alapján: a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minődül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, és jelenléti ívet felvenni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az ülés helyét, és idejét, a napirendi pontokat, a határozatképességet, az elfogadott határozatok tartalmát és hatályát, valamint a határozatok támogatóinak és ellenzőinek számát A jegyzőkönyvet a kuratórium adott ülésén kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő kuratóriumi tag írja alá. Az ülésekről készített jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke őrzi meg, és abba munkaidőben bárki betekinthet Az ülés döntéseiről a Kuratórium elnöke írásban értesíti az érintetteket. 20. Az Alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli önállóan. A bankszámla felett az elnök önálló és a titkár önálló aláírásával rendelkezhet a kuratórium. 21. A Kuratórium rendszeresen, legalább évente egyszer köteles beszámolni működéséről az alapítóknak. 22. Ha a Kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapítók a kijelölést visszavonhatják, és új Kuratóriumot jelölhetnek ki. 23. Összeférhetetlenségi és egyé szabályok A Kuratórium elnöke, vagy tagja nem lehet az alapító közeli hozzátartozója (Ptk B. pont) vagy élettársa.

6 23.2. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 24. A Kuratórium elnöke a Kuratórium döntéseiről köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből a Kuratórium döntésének tartalma, a döntéshozatal időpontja, és hatálya, valamint a döntés ellen illetve mellett szavazók számaránya megállapítható. A Kuratórium döntését az elnök a döntésben közvetlenül érintett személlyel postai úton, ajánlott küldeményként, írásban közli. Az elnök valamennyi kuratóriumi döntés nyilvánosságra hozataláról is köteles gondoskodni olyképpen, hogy a döntéseket az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, és a helyi sajtó útján közzéteszi. IV. Vegyes rendelkezések 25. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. 26. Az Alapítvány működésével kapcsolatos nyilvános iratokba bármely személy jogosult betekinteni a Kuratórium elnökéhez benyújtott írásbeli kérelme alapján. A Kuratórium elnöke az iratbetekintést a soron következő ülésen köteles biztosítani, az Alapítvány székhelyén. Az Alapítvány éves beszámolója valamint közhasznúsági jelentése azok Kuratórium által történt elfogadását követően nyilvános. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Kuratórium elnöke köteles az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, és a helyi sajtóban közzétenni. Egyebekben az Alapítvány cl szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatai és az éves beszámolóra valamint a közhasznúsági jelentésre vonatkozó szabályok szerint kell nyilvánosságra hozni. Az Alapítvány működése, a szolgáltatások igénybevételének módja, és a beszámolók közlése nyilvános. 27. Az Alapítvány célja és jellege, valamint működése figyelembe vételével tervezett éves bevétele, sem az indulás évében, sem pedig várhatóan az azt követő legalább öt évben nem éri el az ötmillió forintot, ezért az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az Alapító nem hoz létre Felügyelő Bizottságot. 28. Az Alapítvány érvényességéhez bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.

7 29. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak. 30. Az alapítók halála esetén az Alapítvány további céljai megvalósítása, a szellemi örökség továbbvitele biztosítása érdekében az alapítói jogok a korábbi alapítók örököseire szállnak át. Alapítók közösen és egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen alapító okiratot teljes egészében, az elejétől a végéig elolvasták, áttanulmányozták és megértették. Visszavonhatatlanul kijelenti, hogy ez az Alapító Okirat teljes egészében a valódi és igazi akaratukat és szándékukat tartalmazza, és az Alapító Okiratba további feltételeket, kikötéseket, szankciókat, illetve megjegyzéseket, vagy tájékoztatásokat nem kívánnak felvenni. Ezért Alapító tulajdonosok a jelent Alapító Okiratot annak elolvasása, áttanulmányozása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Budapest, október 27. Sztanek István alapító Sztanek Péter alapító