Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA"

Átírás

1 Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az január 23.-án, január 19.-én, február 6.-án, február 15.-én, április 19.-én, május 31.- én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) Szentpéterúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Szentpéterúr 8762, Petőfi Sándor utca l.) a település egészségügyi, szociális, kulturális, oktatási környezetvédelmi feladatai ellátásának és sportolási feltételeinek megteremtése, az ellátás színvonalának folyamatos javítása érdekében létrehozását határozza el. K Ö Z A L A P Í T V Á N Y 1. Az alapító: Szentpéterúr Község Önkormányzata BM. törzskönyvi száma: Adószáma: A Közalapítvány neve, székhelye, levelezési címe: Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért Szentpéterúr 8762, Petőfi Sándor utca 1. Fax: 92/ A Közalapítvány célja: Szentpéterúr községben az egészségügyi, szociális, kulturális, oktatási, környezetvédelmi feladatok ellátási színvonalának javítása, a sportolási feltételek megteremtése, szinten tartása, folyamatos javítása. A diák-, ifjúsági és a tömegsport szervezésének elősegítése, a sportegyesület működési feltételeinek javítása. Elősegítve ezzel is a község lakosságának különösen a fiatal korosztálynak valamint, a hátrányos helyzetűek testi szellemi nevelését, a szabadidő hasznos eltöltését. Az alapítvány céljaival összeegyeztethető tevékenységek: 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 4. kulturális tevékenység, 5. kulturális örökség megóvása, 6. műemlékvédelem, 7. természetvédelem, állatvédelem, 8. környezetvédelem, 9. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. 4. A Közalapítvány vagyona: a) Az alapító a megjelölt célokra Ft, azaz Egyszázezer 00/100 Ft alaptőkét helyez el az OTP Rt. Zalaegerszegi Fiókjánál az e célra nyitandó bankszámlán, mely

2 2 bankszámlaszerződést a Közalapítvány kezelője a mindenkori legmagasabb kamatfeltételekkel tartozik megkötni. b) Az alapító az alapítvány működési feltételeinek támogatására éves költségvetésében Ft-ot, azaz Egyszázezer 00/100 Ft-ot biztosít. c) A Közalapítványhoz később csatlakozó jogi és magánszemélyek felajánlásai, melyet az a.) pontban jelzett számlára, vagy a Közalapítvány pénztárába kell befizetni. d) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló jogszabály alapján érkezett felajánlások. e) A Közalapítvány által pályázati úton nyert támogatás. f) Az a)-e) pontban megjelölt tőke kamata. 5. A Közalapítvány jellege: A Közalapítvány jogi személy. A Közalapítvány közhasznú szervezet, ezért a) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; b) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. A Közalapítvány nyitott, ezért ahhoz annak célját elfogadó természetes vagy jogi személyek csatlakozhatnak. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká, adományaikat nem vonhatják vissza. A csatlakozás történhet pénzbeli támogatás, természetbeni juttatás vagy személyes közreműködés formájában. A csatlakozó megjelölheti, hogy pénzbeli támogatását mely, a 3. pontban megjelölt célokra lehet felhasználni. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújthat. 6. A Közalapítvány kezelője: A Közalapítvány kezelő szerve a kuratórium, amely 5 tagból áll. A tagokat az alapító választja, megbízatásuk 4 évre szól. Tagjai: 1.) Pálfiné Horváth Katalin Keszthely 8360, Fodor utca 2. IV/21. 2.) Kadlovics Lászlóné Szentpéterúr 8762, Móra Ferenc utca ) Fábián Balázs Szentpéterúr 8762, Kossuth Lajos utca 8. 4.) Pálfi László János (képviselő) Szentpéterúr 8762, Kossuth Lajos utca 2. 5.) Lakatos István (képviselő) Szentpéterúr 8762, Kossuth Lajos utca 67. A kuratórium elnökét az alapító választja meg. 7. A kuratórium elnöke: Közalapítványt a kuratórium elnöke, Pálfiné Horváth Katalin (Keszthely 8360, Fodor utca 2. IV/21.) önállóan képviseli. Tevékenységéért a polgári jog általános szabályai szerint felel.

3 3 8. A kuratórium működése: A kuratórium és a felügyelő bizottság vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 8. (2) és 9. (1)-(2) bekezdéseit kell alkalmazni az alábbiak szerint: Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik és dönt vagyonának az alapító okiratban meghatározott célokra való felhasználásáról. Bármely kuratóriumi tag írásbeli javaslatára a kuratórium ülését az elnök 15 napon belül köteles összehívni. A kuratórium ülései nyilvánosak. A közalapítvány szolgáltatásainak igénybevételét az alapítvány elnökének címezve írásban kell kérelmezni. A kérelmet iktatni kell. A kuratórium ülését az elnök 15 napon belül köteles összehívni. Az ülést megelőzően legalább 5 nappal írásbeli meghívót küld a kuratórium tagjainak és a kérelmezőnek. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendjét, tájékoztatást az ülés nyilvánosságáról. A kuratórium akkor határozatképes, ha 3 tag jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Döntéseiről az elnök 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintetteket. Ezzel egy időben nyilvánosságra hozza a döntéseket a Szentpéterúri Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán 30 napig tartó kifüggesztéssel. A kuratórium a működéssel kapcsolatos valamennyi adminisztratív feladat ellátására az alapítótól átvett éves támogatás terhére általános ügyintézőt alkalmazhat. Bankszámla feletti rendelkezési joghoz, illetve kötelezettségvállaláshoz az elnök és Fábián Balázs kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, lényegét, a kuratórium által hozott határozatokat, ezek hatályát, időpontját, valamint a döntést támogatók és ellenzők számát. A döntést ellenző kuratóriumi tag kérésére a jegyző-

4 4 könyvben fel kell tüntetni nevét, valamint ellenvéleményének lényegét. A kuratórium üléséről készített jegyzőkönyvek nyilvánosak, a jegyzőkönyv egy példánya a Polgármesteri Hivatalban bárki által megtekinthető. A kuratórium döntéséről külön nyilvántartást az elnök köteles készíteni. A határozatok nyilvántartása tartalmazza: a határozat számát, a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számát, nem egyhangú döntés esetén a döntést ellenzők személyét. A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat az elnök őrzi. Az iratokba való betekintést az elnök engedélyezheti írásbeli kérelem alapján. A kérelemben meg kell jelölni a megtekinteni kívánt iratokat, illetve ezek tárgyát. Az elnök az iratokba való betekintést csak akkor tagadhatja meg, ha az a személyiségi jogok, vagy az üzleti titkok sérelmével járna. 9. A beszámolás szabályai: A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve öszszegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A kuratórium elnöke minden év május 30.-ig köteles a Közalapítvány előző évi gazdálkodásáról készített beszámolót a kuratórium elé terjeszteni a közhasznúsági jelentéssel együtt, amelyet a kuratórium hagy jóvá, illetve fogad el az általános határozathozatali szabályok szerint. A jóváhagyott éves beszámolót, illetve közhasznúsági jelentést az önkormányzat hirdetőtáblájára a nyilvánosság biztosítása céljából 1 hónapi időtartamra ki kell függeszteni. 10. A kuratóriumi tagok megbízatása megszűnik: a) a megbízatás a települési önkormányzat megválasztott képviselői ⅔-ának egybehangzó szavazata esetén visszavonással, b) a megbízatás lejártával, c) lemondással. 11. A Közalapítvány ellenőrzésére jogosult szerv:

5 5 A Közalapítvány kuratóriumának ellenőrzésére a Felügyelő Bizottság jogosult, melynek tagjai: 1.) Salamon Lászlóné Szentpéterúr 8762, Ady Endre utca ) Szarka Miklós (képviselő) Szentpéterúr 8762, Kossuth Lajos utca ) Hernics Attila (képviselő) Szentpéterúr 8762, Ady Endre utca 49. A Felügyelő Bizottság elnöke: Salamon Lászlóné (Szentpéterúr 8762, Ady Endre utca 39.) A Felügyelő Bizottság jogosult a Közalapítvány, a kuratórium működésének és gazdálkodásának folyamatos ellenőrzésére. Jogszabálysértés esetén azt jelzi a kuratóriumnak, a felhívás eredménytelensége esetén az alapítónak, kezdeményezve a képviselő-testület ülésének összehívását és észrevételének megtárgyalását. Ha a Közalapítvány törvényes működésének helyreállítása érdekében a szükséges intézkedésekre nem kerül sor, a Felügyelő Bizottság azonnal értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget. A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze. A bizottság határozatképes, amennyiben legalább két tagja jelen van. Határozatait egyszerű többséggel, de legalább két tag egybehangzó nyilatkozatával hozza. A Felügyelő Bizottság üléseiről szóló jegyzőkönyv elkészítéséről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyv tartalmára a kuratóriumnál megállapított szabályokat kell alkalmazni. A kuratórium a Közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni, amely beszámolót a Felügyelő Bizottság előzetesen köteles megtárgyalni, az észrevételét az alapítónak megküldeni. A Felügyelő Bizottság elnökét tanácskozási joggal a Kuratórium minden ülésére meg kell hívni. 13. A Közalapítvány működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. 14. A Közalapítvány vagyonának felhasználási módja: A Közalapítványt az alapítók határozatlan időre hozták létre. A Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. A Közalapítvány céljainak megvalósítására teljes vagyona felhasználható. A Közalapítvány céljára felhasználható nem pénzbeli támogatásokat, annak rendeltetése szerint kell felhasználni, annak hiányában értékesíteni kell. A befolyó összeg a Közalapítványt illeti meg. A közalapítványi vagyon felhasználása kizárólag az alapító okiratban meghatározott célra, a kuratórium döntése alapján történhet. 15. Az alapító tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány érvényességéhez bírósági nyilvántartás szükséges.

6 6 16. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a közalapítványok működésére vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A fenti Alapító Okiratot Szentpéterúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 47/1996. (V.23.) számú határozatával fogadta el. Szentpéterúr, június 10. nap ph. Kopácsi József polgármester Az Alapító Okirat Szentpéterúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/1997. (I.23.), 1/2006. (I.19.), 14/2006. (II.6.), 17/2006. (II.15.), 35/2006. (IV.19.), 40/2006. (V.31.) számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Szentpéterúr, június 1. ph. Horváth Attila jegyző

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G. paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.)

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Az alapítók a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány 2003. december 07. napján kelt Alapító

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY (módosításokkal egységes szerkezetben) Székhely: 2462 Martonvásár, Budai u. 4. ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból az okból készült, hogy az 1. Pontban megjelölt alapítók

Részletesebben

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,,

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,, h ros X. kerület Kőbányai ;.ik jrn It ír,j.".t t Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT /A%/Jt9l2DjÜL r 7 POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE / Budapest,, Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT 1 TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY Az1. pontban megjelölt alapítók elhatározzák, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A- 74F -ai, valamint a Közhasznú

Részletesebben