TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT"

Átírás

1 TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

2 1 TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Tscheki Katalin igazgató és Obinger Zsuzsa Szülői Munkaközösség képviselője, mindketten a Tóth Antal Nevelési- Oktatási és Módszertani Központ alapító jelenlegi képviselői a Győr-Moson- Sopron Megyei Bíróság által PK /1991.szám alatt nyilvántartásba vett Tóth Antal Alapítvány a Hallássérült Gyermekekért okiratát a mai napon az alábbiak szerint módosítjuk: A Tótlh Antal Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon annak tantestülete és Szülői Munkaközössége a gyermekek szabadidős tevékenységének támogatására és ismereteinek gyarapítása érdekében alapítványt hoz létre. 1./ Az Alapítvány neve Tóth Antal Alapítvány a Hallássérült Gyermekekért 2./ Az Alapítvány célja A tanulók ismeretgyarapításának elősegítése; a tehetséges gyermekek támogatása; ösztöndíjak alapítása; a gyermekek sport és szabadidős tevékenységének elősegítése; a tanulók nyári üdültetésének, illetve külföldi testvérintézményekhez való utazásának finanszírozása. Fontos célja az Alapítványnak gyógyászati segédeszközök és speciális oktatási készülékek beszerzése is. 3./ Alapítvány vagyona, bevételei és gazdálkodása (vállalkozási tevékenysége) a) Az Alapítvány induló vagyona: ,- Ft, azaz Egyszázezer forint. b) Az Alapítvány bevételei: az induló vagyon hozadéka az Alapítványhoz csatlakozó vagy az Alapítványt támogató jogi és természetes személyek befizetés az Alapítványnak adományozott ingó és ingatlan agyon, végrendeleti juttatás, egyéb támogatás az Alapítvány vállalkozási tevékenységének nyeresége. c) Az Alapítvány gazdálkodása (vállalkozási tevékenysége) Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Amennyiben gazdálkodási tevékenységet végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt a közhasznú tevékenységére alapítványi céljainak megvalósítására fordítja.

3 2 Az Alapítvány nem lehet gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységgel lekötött vagyona nem haladhatja meg a teljes vagyonának ¼-ét. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységének vesztesége az alapítványi vagyont csökkenti, nyeresége az alapítványi vagyont növeli. 4./ Az Alapítvány vagyonának kezelése és felhasználása Az alapítvány nyitott és nemzetközi. Ennek megfelelően a hivatalos magyar fizetőeszköztől eltérő deviza befizetéseket is elfogad, ez esetben a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott szabályok szerint külön devizaszámlát nyit. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium elkülönítetten kezeli, és azzal gazdálkodik. A Kuratórium az Alapítvány célját figyelembe véve évente előre tervezi meg a vagyon felhasználását. A vagyon az alapítványi célok elérésében, az Alapítvány működési költségeinek fedezésére vagy a vagyon növelését célzó bármely nyereségorientált vállalkozás folytatására használható fel. A Kuratórium évente köteles tevékenységéről beszámolót, vagyonkimutatást készíteni, azt az Alapító és a csatlakozók rendelkezésére bocsátani. A beszámolónak tartalmaznia kell az adott évben az Alapítványhoz csatlakozó rendes és pártoló tagok névsorát és a felajánlások összegét vagy formáját. Az Alapítvány alapítója a vagyon felhasználását ellenőrizheti. Mind az alapítványi tőke, mind annak jövedékei az Alapítvány céljai által meghatározott körben felhasználhatók. Az Alapító és a csatlakozók az alapítványi befizetéseket és egyéb vagyoni hozzájárulásokat nem követelhetik vissza. 5./ Az Alapítvány székhelye 9400 Sopron, Tóth Antal u. 1.szám 6./ Az Alapítvány számlakezelője 7./ Az Alapítvány szervezete A Kuratórium (vagyonkezelő) Budapest Bank Rt. Soproni Fiókja Az Alapítvány legfőbb döntéshozó és képviselő szerve a Kuratórium. A Kuratórium 5 (öt) tagú: két tagot a Szülői Munkaközösség delegál, egy tagot a pedagógustestület választ meg, egy tag az alapító iskola mindenkori gazdasági vezetője (aki egyben a titkári feladatokat is ellátja), egy tag pedig az alapító iskola mindenkori igazgatója. A Kuratórium az elnökét maga választja meg. A kuratóriumi tagság határozatlan időre szól. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A szükség szerinti ülést az elnök, vagy legalább két tag az ok megjelölésével, illetve a napirend közlésével hívja össze. Az írásbeli meghívót a napirendi pontok feltüntetésével legalább 8 nappal az ülés előtt meg kell küldeni a tagoknak. Az éves rendes ülést minden év március 31. napjáig az elnök hívja össze. A rendes ülésen kerül sor az éves beszámoló alapítók általi jóváhagyására. A Kuratórium ülése határozatképes, ha tagjainak fele+ egy fő jelen van. A Kuratórium első ülésén a kurátorok közül elnököt választ. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (Amennyiben az elnök és az alapító képviselőjének személye megegyezik, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.) A Kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza, azonban a személyes ügyekben (különösképpen: kurátor visszahívása, elnökválasztás) bármelyik tag kérheti a titkos szavazás.

4 3 A kuratórium üléseiről készített jegyzőkönyv tartalmazza- a támogatók és ellenzők lehetőség szerint névszerinti feltüntetésével a meghozott döntéseket, határozatokat. A jegyzőkönyv egy eredeti példányát a kuratórium elnöke köteles őrizni. A jegyzőkönyveket az elnök és a jegyzőkönyv vezetésével megbízott kurátor az aláírásával hitelesíti. A hozott határozatokról a kuratórium elnöke vezeti, az un. Határozatok Könyvét, melyben feltüntetésre kerül a határozat hozatalának időpontja, a határozat teljes szövege, valamint a szavazati arány, (támogatók, ellenzők száma név szerinti feltüntetés nélkül). A Határozatok Könyvét az elnök hitelesíti (a határozatokat egybefűzött, oldalszámozott könyvbe vezeti, s azokat egyesével aláírja, s az Alapítvány bélyegzőjével lepecsételi). A meghozott döntést, illetve határozatot az abban érintett személlyel a kuratórium elnöke írásban közli. Az Alapítvány irataiba a kurátorok, az alapítók korlátozás nélkül, valamint a külön jogszabályokban meghatározott személyek, szervek, hatóságok, stb. a jogszabályokban meghatározott esetleges korlátozásokkal betekinthetnek. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a tag, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Pkt.685 b.) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyeletben egyébként érdekelt. A kuratórium hatásköre gondoskodik az alapítványi cél megvalósulásáról kialakítja szervezetét dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról, annak gyarapításáról; vállalkozás szervezéséről, s az abban való részvételről elkészíti, és az Alapító elé terjeszti az Alapítvány éves beszámolóját, vagyonmérlegét dönt az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról /elutasításáról (az Alapító Okiratban fogleltek figyelembevételével) javaslatot tesz az Alapítónak a Kuratórium kiegészítésére, a kurátor(ok) visszahívására javaslatot tesz az Alapítónak az Alapító Okirat módosítására, az Alapítvány megszüntetésére A kurátori megbízás megszűnik: a kurátor visszahívásával a megbízásról való lemondással (melyet a kurátor 30 nappal korábban írásban, indoklás nélkül köteles a kuratórium tagjaival és az Alapítóval közölni) a kurátor halálával A Kuratórium jelenlegi tagjai: Név: Obinger Zsuzsa Szül.: Győr, Cím: 9400 Sopron, Galagonya köz 9. Név: Takács Henriett Rita Szül.: Sopron, Cím: 9400 Sopron, Úttörő u. 30.

5 4 Név: Tscheki Katalin Szül.: Sopron, Cím: 9400 Sopron, Király Jenő u. 7. Név: Molnár Kálmánné Szül.: Simaság, Cím: 9400 Sopron, Juharfa u. 12. Név: Kovácsné Horváth Erzsébet Szül.: Győr, Cím: 9400 Sopron, Róth Gyula u. 1. A Kuratórium elnöke: Kovácsné Horváth Erzsébet 8. Az Alapítvány képviselete Az Alapítványt a Kuratórium bármely tagja képviselheti. A bankszámla felett azonban csak a Kuratórium elnöke és titkára rendelkezhet (A pénzintézet felé megjelölt módon). 9./ Az Alapítvány jogállása, jellege Az Alapítvány jogi személy, mely a Győr-Moson-Sopron Megyei íróság által Pk.A /1991. szám alatt került nyilvántartásba. Az Alapítvány közhasznú jogállását a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által a közhasznú szervezetekről vezetett nyilvántartásba vétellel szerzi meg. Az Alapítvány politikai tevékenységet semmilyen formában nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Alapítvány országgyűlési képviselőt nem állít, illetve annak állítását nem támogatja. Az Alapítvány gyakorlati célt szolgáló közösségi kezdeményezés. Céljai és feladatai teljesítése érdekében együttműködik minden olyan belföldi és külföldi szervezettel, közösséggel, vagy személlyel, amely, illetőleg aki az alapítványi cél elérésében, támogatásában munkálkodni hajlandó. Az Alapítvány nyitott és nyilvános, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy csatlakozhat, amennyiben a meghatározott célokat elfogadja és támogatja, pénzbeli hozzájárulását befizeti, illetve nem pénzbeli hozzájárulását az Alapítvány rendelkezésére bocsátja. Az Alapítvány működése nyilvános, munkájának és tevékenységének a megítélése során épít a szakmai véleményekre, a támogatók kezdeményezésére, javaslataira. 10./ Az Alapítvány megszűnése Az Alapítvány működése határozatlan időre szól. Az Alapítvány megszűnésének esetei: az alapítványi cél megvalósulása az alapítványi cél megvalósulásának lehetetlenné válása más alapítványba való beolvadása Bíróság általi megszüntetése

6 5 11./ Közhasznúsági nyilatkozatok (A) Az Alapítvány az alábbi az évi CLVI. törvény 26. c) pontja szerinti közhasznú tevékenységeket végzi: (1) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (11) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (B) Az Alapító rögzíti, hogy a törvényben és a jelen Alapító Okiratban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, a közhasznú szolgáltatásaiból bárki, aki az alapítványi céllal érintett, részesülhet. (C) Amennyiben az Alapítványnál felügyelő szerv, vagy könyvvizsgáló fog működni: - nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (ha jogszabály másképp nem rendelkezik), c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan szervezetnél töltött beannak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (D) Az Alapítvány a működésével, szolgáltatása igénybevételének módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja; egyrészt az Alapítvány vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben helyi sajtó útján (KISALFÖLD c. napilap) megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatait (közzétételi kötelezettség); másrészt az Alapító Okiratban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítási jog rögzítésével. A Kuratórium elnöke az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít, melynek elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását;

7 6 e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. (E) A Kuratórium elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére megküldeni. Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartás vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. Sopron, október 1. Tscheki Katalin igazgató a Tóth Antal Nevelési- Oktatási és Módszertani Központ képviseletében Obinger Zsuzsa a Szülői Munkaközösség képviseletében

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Székesfehérvár, 2012. junius 05. TARTALOM JEGYZÉK: 1. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI 3 2. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE 4 2.1 A kuratórium 4 2.2 A kuratórium

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben