DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. 2008. május"

Átírás

1 DEMOKRATIKUS JOGOK FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben május 1

2 ALAPÍTÓ OKIRAT Mely a Polgári Törvénykönyv alapján a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány létrehozására az Alapító által november hó 1-én aláírt Alapító Okirat és annak időközi módosításainak egységes szerkezetbe foglalt szövege. 1. Az Alapító adatai: Név Cím: Herbert Ascherman magánszemély Bentcross Drive Potomac, MD USA Az Alapító a Ptk. 74/C. (7) bekezdése alapján az alapítói jogok gyakorlására kijelöli Nizák Péter (2000 Szentendre, Dunakanyar krt.52. sz. alatti lakost, anyja neve:pálinkás Mária) 2. Az Alapítvány elnevezése: Hivatalos elnevezése: Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány Az Alapítvány nevének hivatalos rövidítése: DJFA Az Alapítvány hivatalos angol neve: Foundation for Development of Democratic Rights Az Alapítvány angol nevének hivatalos rövidítése: FDDR 3. Az Alapítvány székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 1. IV/40 4. Az Alapítvány célja: Az Alapítvány egyik legfontosabb célja a non-profit szervezetek jövőjét alapvetően meghatározó kapcsolatrendszer fejlesztése, az önkormányzatokkal, a gazdasági szervezetekkel és a szektoron belül. Az Alapítvány négy terület fejlesztését vállalja: szociális védőháló erősítése demokrácia fejlesztése gazdaság környezetvédelem Az Alapítvány célja szerint különösen az alábbi közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti - közhasznú tevékenységeket folytatja: c) 1. szociális tevékenység c) 9. környezetvédelem Az alapítvány közreműködik az Egyesült Államok Kormánya Magyarországra irányuló segélyprogramjainak végrehajtásában. Az Alapítvány pályázati programok támogatásával és lebonyolításával, képzési programokkal, tanácsadással, ösztöndíjakkal, kiadványok megjelentetésével, információ közvetítésével segíti a fenti célok elérését. 2

3 Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodási-vállalkozási tevékenység során elért eredmény nem osztható fel, azt az Alapítvány céljainak megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytathat. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít. Az Alapítvány tevékenységét Magyarország egész területén valamint külföldön egyaránt kifejti céljaival összhangban. 5. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki az alapítványi célt elfogadja, ahhoz pénzbeli vagy természetbeni adományt nyújt, illetőleg bármilyen más vagyonrendeléssel az Alapítvány vagyonát növeli. Az adomány, illetve a vagyonrendelés elfogadásáról a Kuratórium dönt. 6. Az Alapítvány induló vagyona ,- USD, azaz Tizenkilencezer-kilencszáznyolcvan dollárnak megfelelő, vagyis ,- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázhetvenhétezer-négyszázhúsz forint, továbbá a jelen Alapító Okirat mellékletében részletesen felsorolt 9.000,- USD, azaz kilencezer USA dollárnak megfelelő vagy ,- Ft, azaz Egymillió-egyszázhatvanezer forint értékű számítógépes park, összesen: ,- Ft, azaz Hárommillió-hétszázharminchétezernégyszázhúsz forint. E vagyon az Alapító tulajdonát képezi és ezúton az Alapítvány rendelkezésére bocsátja. Az alapítványi vagyon tervezetten és várhatóan adományokkal és az induló vagyon meghatározott részének hozamával fog növekedni. Az alapítványi vagyon (tőke, kamat, adomány) szükség esetén teljes egészében felhasználható az alapítványi cél elérése érdekében pályázati támogatás az alapítványi célokért dolgozó szervezetek számára képzési programok hazai és külföldi ösztöndíjak konferenciák és regionális találkozók szervezése, lebonyolítása könyv-, kiadvány kiadás, mint másodlagos tevékenység információs adatbázis létrehozása, mint másodlagos tevékenység a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány hálózat létrehozása és működtetése, mint másodlagos tevékenység az alapítvány célok elérését segítő kutatások támogatása az alapítvány szervezetének működési költsége nem haladhatja meg az alapítványi összvagyon 30%-át tőke kamat 30%-ánál több nem fordítható működési költségekre adomány csak az adományozó által meghatározott célon belül használható fel 3

4 7. Az Alapítvány kezelője Az Alapító az Alapítvány kezelésére 5 tagú kuratóriumot hoz létre. A kuratórium tagjai: Thomas J. Donovan 9000 Elm Street, Manchaster, NH USA Gregory Berzonsky 921 Welham Green Road Great Falls, VA USA dr. Nagy Árpád 1025 Budapest, Battai u. 10/B Kékesi Annamária 2132 Göd, Erzsébet u. 4. Pálvölgyi Péter 2340 Kiskunlacháza, Tündér köz 2. A Kuratórium felelős az Alapítvány vagyonának alapítványi célokat szolgáló felhasználásáért. A Kuratórium elnökét és titkárát az Alapító jelöli ki. Az Alapító a kuratórium elnökének Thomas J. Dononvan urat, titkárának Pálvölgyi Pétert jelöli ki. A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A kuratóriumi ülések alkalmával, illetve a naptári év során a Kuratórium egésze és tagjai külön-külön is kérhetik felmentésüket. A Kuratórium új tagját (tagjait) az alapító bízza meg. 8. A Kuratórium működése A Kuratórium a szükségeshez képest, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke vagy titkára, valamint - a 9. pontban meghatározott esetben - a Felügyelő Bizottság jogosult összehívni. A Kuratórium ülésére a tagokat írásban, a napirend közlésével kell meghívni, legalább 8 nappal az ülés napját megelőzően. A Kuratórium ülései nyilvánosak, azon az Alapító, a Felügyelő Bizottság tagjai és egyéb meghívottak is részt vehetnek. A Kuratórium határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. A Kuratórium döntéseit a szükség szerint felkért szakértő szakmai javaslatai figyelembevételével, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A Kuratórium az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, melynek elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásához a tagok 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (élettársa) a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen előnyben részesül, vagy az ügyletben egyébként érdekelt. Nem lehet a Kuratórium tagja - a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig - olyan személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két 4

5 évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az Adózás Rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A nyilvántartás vezetésére, döntések közlésére, az iratokba való betekintésre és a nyilvánosságra vonatkozó szabályok: A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a határozatokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat szövegét, időpontját, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők nevét. A Kuratórium határozatai más rendelkezés hiányában az ülés napján lépnek hatályba. Az ülésekről készített jegyzőkönyvekbe, valamint a határozatok nyilvántartásába a kuratóriumi tagok és a felügyelő bizottsági tagok korlátozás nélkül betekinthetnek. A fentieken kívül más személyek csak a Kuratórium elnökének előzetes engedélye alapján tekinthetnek be a Kuratórium irataiba. A Kuratórium döntéseit azok meghozatalát követően 15 napon belül, az érintettekkel írásban közölni kell. Más személyek a döntés tartalmáról az Alapítvány székhelyén található hirdetőtáblán keresztül szerezhetnek tudomást. A döntések kivonatát a döntéstől számított 15 napon belül a Kuratórium titkára kifüggeszti az Alapítvány hirdetőtáblájára. A Kuratórium az éves beszámolóból a támogatásokra és a támogatások felhasználására vonatkozó adatokat saját internetes honlapján, vagy a sajtó útján köteles nyilvánosságra hozni, illetve az Alapítvány székhelyén munkaidőben bárki által szabadon megtekinthetővé tenni. A támogatások, illetve a szolgáltatások igénybevételi lehetőségéről a támogatni kívánt célszervezetek az internetes honlapon, vagy sajtótermékben meghirdetett pályázatok útján értesülnek. A pályázatok elbírálásáról a Kuratórium által arra felkért szakemberek csoportja dönt. A pályázatok eredményéről a fenti módon kell tájékoztatást adni. A Kuratórium minden naptári év elején az alapítványi vagyon ismeretében a tervezett kiadásokról költségvetést készít, majd a naptári év végén ellenőrzi a pénzügyi eszközök tervszerű felhasználását, valamint regisztrálja az alapítványi vagyonban bekövetkezett változást. A Kuratórium tagjait a titkár kivételével - tevékenységükért díjazás nem illeti, azonban igényt tarthatnak az alapítványi tevékenységükkel kapcsolatban felmerült költségeik megtérítésére. Az Alapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke Thomas Donovan valamint titkára, Pálvölgyi Péter önállóan, teljes jogkörben jogosult. Az alapítványi bankszámla feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke Thomas Donovan és titkára Pálvölgyi Péter együttesen jogosult. A Kuratórium, az elnök és a titkár feladatait a működési szabályzatban kell részletezni. A titkár feladatköre: a Kuratórium üléseinek előkészítése, intézkedés a Kuratórium döntéseinek végrehajtásáról, az Alapítvány alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogok gyakorlása, 5

6 az Alapítvány és a Kuratórium képviseletének ellátása, az Alapítvány működési kérdéseiben önállóan dönt, a Kuratórium által meghatározott költségvetés keretében pénzügyi kérdésekben önállóan dönt, és arról a Kuratóriumot tájékoztatja. 9. A Felügyelő Bizottság Az alapító az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre. A Felügyelő Bizottság tagjai: Mark Bownas 1124 Budapest, Sirály u. 5/B. Magyar Beatrix 1181 Budapest, Hunyadi u. 25. Miskolci Balázs 1203 Budapest, Téglagyártó u. 19. A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenysége során a Kuratórium tagjaitól jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást és felvilágosítást kérhet, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása vagy enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé a Kuratórium tagjainak vagy más vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet haladéktalanul értesíteni. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja: a) a Kuratórium elnöke vagy tagja b) aki az alapítvánnyal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll c) az Alapítvány célja szerinti juttatásból részesül d) a) c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. Nem lehet továbbá a Felügyelő Bizottság tagja a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig olyan személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az Adózás Rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A Felügyelő Bizottság ügytrendjét maga állapítja meg. 6

7 10. Az Alapítvány megszűnése Az Alapítvány határozatlan időre alakul. Az Alapítvány megszűnik, ha az alapító Okiratban meghatározott cél megvalósult. Az Alapítványt akkor is törölni kell a nyilvántartásból, ha az Alapítvány kezelésével megbízott szervezet az Alapítvány céljával ellenkező tevékenységet folytat. Az Alapítvány egyéb okból történő megszűnése esetén az alapítványi vagyont az alapítványi céllal azonos, vagy hasonló céllal bíró alapítványoknak kell adományozni. 11. Egyéb rendelkezések Jelen Alapító Okirat módosítására az Alapítói jogok gyakorlására jogosult személy jogosult. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány érvényességéhez az Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. A Kuratórium köteles az alapítvány működéséhez szükséges szabályzókat kidolgozni, illetve kidolgoztatni. A jelen Alapító Okirat nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Közhasznú Szervezetekről szóló évi CLVI. tv. vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Jelen okirat magyar és angol nyelven készült, eltérés, vagy vita esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó. Budapest, június 9. Herbert Ascherman Alapító 7

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 203/2011. ( IX.9.) számú Ökt. határozat melléklete A L A P Í T Ó O K I R A T Az Alapító 194/1996. (VII.05.) sz. Ökt., a 7/1998. (I.30.) sz. Ökt., a 147/1998. (VI.19.) sz., a 103/1999. (V.21.) sz., a 36/2001.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT A Nógrád Megyei Bíróság által 589 sz. alatt nyilvántartott Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány alapítója a 2005. 02. 23.-án elfogadott, és 2008. 02. 14-én az alapítvány nevét, célját és vagyonát

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

Az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány Alapító Okirata

Az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány Alapító Okirata Az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány Alapító Okirata A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. -a alapján, a Fővárosi Bíróságon, 1994. október 7-én 5150.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat, mint alapítók, a Polgári Törvénykönyvről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény 74/A-G -ai, a muzeális

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G. paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz

Részletesebben

Alapító Okirat. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány Alapító Okirata

Alapító Okirat. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány Alapító Okirata Alapító Okirat az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány Alapító Okirata (változások vastagon, dőlt betűkkel szedve) A jelen okirat I. pontjában megjelölt

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

A Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzata a jelen okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. -a és 74/G. -a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.)

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Az alapítók a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány 2003. december 07. napján kelt Alapító

Részletesebben