Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)"

Átírás

1 Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A december 12-én és február 28-án. kelt módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület székhelye: 1074 Budapest, Kürt u Az Egyesület közhasznú szervezet II. AZ EGYESÜLET CÉLJA 4. Az Egyesület célja: A hajléktalanság, a hajlék nélkül élő emberek társadalmi elfogadottságának elősegítése művészeti tevékenységek által. III. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE 5. Az Egyesület célja megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi: - kiadványok szerkesztése, készítése, megjelentetése, terjesztése - kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel - kiállítások, rendezvények szervezése, lebonyolítása - tanács- és információadás - adományok gyűjtése - közösségi munka, közösségfejlesztés, önsegítő csoportok - szakmai érdekképviselet - művészeti táborok szervezése Az Egyesület céljainak elérése érdekében minden törvényes formát felhasználva képviseli tagjai érdekeit, fórumot és képviseletet nyújt a közös érdekek, vélemények számára, az érdekeltek véleményét közvetíti, kezdeményezi megfelelő kormányzati és helyi önkormányzati döntések meghozatalát, megkeresi a nyilvánosság fórumait, tájékoztatja a közvéleményt. 1

2 Az Egyesület a célkitűzéseiben meghatározott közérdekű feladatok megvalósítása céljából az évi CLVI. törvény 26..c/pontjában megjelölt alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: - 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - 5. kulturális tevékenység hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése emberi, állampolgári jogok védelme Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait a tagokon kívül más is igénybe veheti. IV. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 6. A tagsági viszony keletkezése, megszűnése 6.1. Rendes tagság Az Egyesület rendes tagja lehet minden természetes személy, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától, és vállalja, hogy a szervezet alapszabályában megállapított tagsági követelményeknek eleget tesz, legalább egy rendes tag javasolja tagi felvételét és ennek alapján az Egyesület közgyűlése a tagok közé felveszi. A tagfelvétel kérdésében a közgyűlés nyílt szavazással kétharmados szótöbbséggel dönt Pártoló tagság Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki az Egyesület célkitűzéseivel egyetért, és az egyesület anyagi támogatásával hozzájárul e célkitűzések megvalósulásához. Jogi személy pártoló tag esetén annak nevében a jogokat és kötelezettségeket a nyilvántartásba bejegyzett képviselője gyakorolja. A pártoló tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik, a felvétel kérdésében az elnökség nyílt szavazással kétharmados szótöbbséggel dönt. Az Egyesület tagjairól, pártoló tagjairól nyilvántartást vezet. Az Egyesületbe való belépés önkéntes A tagság megszűnik: a tag halálával, a jogi személy pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével, kilépéssel, kizárással. A tag az Egyesületből az Elnökséghez bejelentett írásbeli nyilatkozattal bármikor kiléphet. A bejelentés megtételével a tagsági jogviszony megszűnik. A tag az Egyesületből kizárható, ha tevékenysége és magatartása az Egyesület céljaival ellentétes, a célnak alárendelten meghatározott feladatok ellátása során az alapszabály rendelkezései, így tagi kötelezettségei ellen súlyosan vét, illetve a bíróság jogerősen eltiltott a közügyek gyakorlásától. A kizárás a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a tag kizárásához a határozatképes közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A határozathozatal előtt a tagot meg kell hallgatni, a kizárás okát vele közölni kell. A kizárásról szóló írásbeli határozatnak tartalmaznia kell a kizárás indoklását, valamint a határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget. 2

3 7. A tagok jogai és kötelezettségei: 7.1. A rendes tagok jogai: részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, választhat és választható az Egyesület szerveibe, részvételi és szavazati joggal rendelkezik az Egyesület közgyűlésein, javaslatok és indítványok tétele, panasz és felszólalás lehetősége az Egyesület illetékes szervéhez vagy tisztségviselőjéhez, az Egyesület közgyűlése illetve a vezetőség törvénysértő határozatát bármely rendes tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja A rendes tagok kötelezettségei: közreműködés az Egyesület céljainak megvalósításában, az alapszabály rendelkezéseinek betartása, a szervezet erkölcsi támogatása a közgyűlés határozataiban foglaltak betartása a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíj megfizetése 7.3. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei: részvétel az Egyesület tevékenységében és rendezvényein véleménynyilvánítás az Egyesület szerveiben az Egyesület céljaival, feladataival kapcsolatban az egyesületi célok elősegítése a pártoló tagok kötelesek az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit betartani a vállalt hozzájárulás megfizetése V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 8. A z Egyesület legfelsőbb szerve: közgyűlés 8.1. A közgyűlés összehívása: Az Egyesület legfelsőbb testületi szerve a közgyűlés, melyen az Egyesület minden tagja jogosult részt venni. A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik, az ülés összehívása az elnök feladata. Az elnök a közgyűlést három tag írásbeli javaslatára - az ok és a cél megjelölése mellett - is köteles összehívni. A közgyűlésre minden tagnak írásbeli meghívót kell küldeni, a napirendi pontok megjelölésével. A meghívót az Egyesület tagjainak a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal kell elküldeni A közgyűlés nyilvánossága: A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés azonban a nyilvánosságot indokolt határozatával az ülés egészéről vagy annak egy részéről kizárhatja a személyiségi jogok védelme vagy adatvédelem érdekében A közgyűlés határozatképessége: 3

4 A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az Egyesület rendes tagjainak fele, plusz 1 fő jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, azt harminc napon belül változatlan napirenddel össze kell hívni. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját az eredeti meghívóban is meg lehet jelölni. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha az eredetivel azonos napirenddel tartják és a tagok figyelmét a távolmaradás következményére az eredeti meghívóban felhívták A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az alapszabály megállapítása és módosítása, b.) tagfelvétel, c.) tag kizárása, d.) az elnök és az elnökségi tagok, a Felügyelő Bizottság, felügyelő bizottsági tagok megválasztása és visszahívása, nyílt szavazással, e.) az éves költségvetés meghatározása, f.) a pénzügyi beszámoló elfogadása és értékelése, g.) az elnökség éves beszámolójának elfogadása, h.) az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása, i.) a társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása, j.) a tagdíj összegének megállapítása k.) mindazon ügyek, amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe utal A közgyűlés határozat hozatala: A közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Egyesület elnökének szavazata dönt. Az Egyesület minden rendes tagját egy szavazat illeti meg. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekből az a.), b.), d.), i.), j.) alpontokban felsorolt ügyekben a döntéshez a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges azzal, hogy szavazategyenlőség esetén itt is az elnök szavazata dönt. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz, szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt A közgyűlési jegyzőkönyv: A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a megjelent tagok számát, a határozatképességet, a hozott határozatok tartalmát, meghozatalának helyét, idejét, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, lehetőség szerint nevét. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti. A közgyűlésen megjelent tagoknak jelenléti ívet kell aláírniuk, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A jegyzőkönyvet hivatali időben az Egyesület bármelyik tagja jogosult megtekinteni Határozatok és azok nyilvántartása, közlése: Az Egyesület elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat haladéktalanul bevezetni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvvezető hitelesíti. Az Egyesület elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség határozatainak nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). Az Egyesület elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség határozatait, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek, a határozat meghozatalától számított 5 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintett részére megküldeni. Az Egyesület elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség határozatait az egyesület székhelyén 4

5 kifüggeszteni vagy az egyesület honlapjára feltenni. 9. Elnökség 9.1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az 3 tagból álló Elnökség Az Elnökség tagjait az Egyesület tagjai közül a közgyűlés választja meg nyílt szavazással 1 évi időtartamra Az Egyesület közgyűlése az elnökségi tagok közül választja meg az Egyesület elnökét 1 éves időtartamra, nyílt szavazással Az Elnökség feladata az Egyesület működésének biztosítása a közgyűlések közötti időszakban. Az Elnökség dönt mindazokban az ügyekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe Az Elnökség legalább negyedévente egyszer ülésezik, melyet az elnök hív össze. Az Elnökség üléseire minden tagot a napirend közlésével kell meghívni. A meghívót az Elnökség tagjainak az ülés előtt legalább 5 nappal kell elküldeni Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség a nyilvánosságot indokolt határozatával az ülés egészéről vagy annak egy részéről kizárhatja a személyiségi jogok védelme vagy adatvédelem érdekében Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 2 elnökségi tag jelen van Az Elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza Az elnökségi ülésről feljegyzést kell készíteni, melyet az elnökségi ülésen jelenlévő elnökségi tagok aláírásukkal látnak el Az Elnökség feladata az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elkészítése Az elnökségi tagok a tisztség betöltéséért, és az Elnökség tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért tiszteletdíjban nem részesülnek Az elnökségi ülések közötti időszakban az elnök gondoskodik az Egyesület tevékenységének biztosításáról Az elnök feladatai: vezeti, irányítja, ellenőrzi, felügyeli az Egyesület zavartalan, folyamatos működését, gondoskodik az elnökségi ülésen meghatározott feladatok elvégzéséről, a közgyűlés és az Elnökség határozatainak az érintettekkel való közléséről, a határozatok nyilvántartásának vezetéséről. Az elnök gondoskodik az Elnökség éves beszámolójának elkészítéséről. Az elnök vezeti le a közgyűléseket. Az elnök tevékenységi körébe tartozik a napi feladatok gyakorlati lebonyolítása, rendezvények szervezése, kiadványok elkészítésének megszervezése és kommunikáció a tagokkal. Az elnök előkészíti az Elnökség éves beszámolóját, és az Egyesület éves közhasznúsági jelentését. Az elnök gondoskodik az Egyesület éves költségvetésének és éves pénzügyi beszámolójának előkészítéséről. Az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai felett. Az elnök feladatkörébe tartozik a közgyűlés és az elnökségi ülés összehívása. Az elnök feladatkörébe tartozik a tagnévsor nyilvántartása. Az elnök köteles a tagok adatait tartalmazó nyilvántartásokat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelni Az elnökségi tag tisztsége megszűnik: - az elnökségi tag halálával, - lemondással, - visszahívással, - egyesületi tagság megszűnésével. Az elnökségi tagokat a közgyűlés nyílt szavazással, 2/3-os szótöbbséggel jogosult az Elnökségből visszahívni, ha az alapszabályban megjelölt feladatukat nem vagy nem 5

6 megfelelően végzik el, vagy olyan magatartást tanúsítanak, mely összeegyeztethetetlen az Egyesület céljaival és érdekeivel. 10. Felügyelő Bizottság Az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, mely 3 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés jelöli ki 1 éves időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. Az Egyesület első Felügyelő Bizottságának tagjait és az elnökét is az alakuló közgyűlés jelöli ki A Felügyelő Bizottság feladata, hogy ellenőrizze az Egyesület működését és gazdálkodását Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tagja az Egyesület elnökségi ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel Az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén valamennyi tag jelen van. A Felügyelő Bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg. VI. KÉPVISELET Az Egyesület képviseletét bíróságok, hatóságok és más harmadik személyek előtt az Egyesület elnöke jogosult ellátni Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az Egyesület elnökének és egy csak a bankszámla tekintetében képviseleti joggal felruházott elnökségi tagnak együttes aláírása szükséges. VII. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 6

7 12.1. Az Elnökség és a közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki - a vezető szerv elnöke vagy tagja, - az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, - az egyesület cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, - illetve az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója. VIII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek Az Egyesület működéséhez szükséges eszközök felajánlásokból, hozzájárulásokból és támogatásokból képződnek. Az Egyesület támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli vagy természetbeli adomány, illetve vagyonrendelés részbeni vagy egészbeni felhasználására kizárólag az Egyesület céljain belüli, konkrét cél érdekében kerülhet sor Az Egyesület - célja megvalósításához szükséges keretek között gazdasági tevékenységet is folytathat (pl. kiadói tevékenység), de nem folytathat elsődlegesen gazdasági tevékenységet, így az Egyesület csak másodlagosan végezhet gazdasági-vállalkozási tevékenységet Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodási tevékenységből származó bevételeit köteles az Egyesület céljainak megvalósítására fordítani Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott célokra (tevékenységekre) fordítja Az Egyesület befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs Az Egyesület a társadalmi szervezetekre illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik. 7

8 IX. NYILVÁNOSSÁG Az Egyesület tevékenysége nyilvános. Az Egyesület működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolói nyilvánosak Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Egyesület székhelyén, az Egyesület elnökével előre egyeztetett időpontban, amennyiben ez mások személyiségi jogait vagy adatvédelmét nem sérti. Az Egyesület közhasznúsági jelentésébe és éves beszámolójába az Egyesület székhelyén bárki betekinthet, és arról saját költségére másolatot készíttethet Az Egyesület által nyújtott célszerinti juttatások bárki által megismerhetőek Az Egyesület a szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról úgy gondoskodik, hogy azokat (a beszámolókat, illetve a működésre, a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó információkat, tájékoztatókat) az Egyesület székhelyén kifüggeszti, valamint az Egyesület honlapjára felteszi, megjelenteti. X. PÁRTSEMLEGESSÉG Az Egyesület pártoktól függetlenül működik, párttevékenységet nem támogat és támogatást párttól nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít. XI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után az Egyesület vagyonáról a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. Amennyiben a közgyűlés a vagyon sorsáról nem dönt, az Egyesület vagyona hasonló tevékenységet végző társadalmi szervezetre száll át. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI.törvény és az ezeket kiegészítő jogszabályok rendelkezései irányadóak. Az alapszabályt az Egyesület október 13. napján tartott közgyűlése fogadta el, az Alapszabály módosításait az Egyesület december 12. napján, és február 28. napján tartott közgyűlése fogadta el elnök elnökségi tag Ellenjegyezte: 8

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben