ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése"

Átírás

1 ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv ápolása, az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése Az Egyesület célja továbbá, hogy szellemiségével, működésével a hagyományok megőrzéséhez, a helyi közösségek megmaradásához, a helyi kulturális hagyományok ápolásához hozzájáruljon Az Egyesület célja előadások, összejövetelek, kulturális, oktatási rendezvények szervezése útján, és más ismeretterjesztő módszerek igénybevételével az előzőekben megjelölt egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése a lehető legszélesebb körben Az Egyesület egyik kiemelt célja, hogy az előzőekben megjelölt értékeket, hagyományokat, ismereteket stb. a fiatalok minél szélesebb körével ismertesse meg, és adja át Az Egyesület célja olyan kiadványok kiadása vagy kiadásának támogatása, műsorok, programok szervezése, megrendezése közvetlenül vagy az egyesület általi támogatás útján, illetőleg olyan kutatások folytatása vagy kutatások támogatása, amelyek az egyesület szellemiségével, céljaival összhangban vannak. Az egyesület kulturális tevékenységgel össze nem függő tevékenységet, valamint kulturális tevékenységgel összefüggő kereskedelmi, gazdasági tevékenységet (ideértve az egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként, kizárólag a célja megvalósításához szükséges gazdasági feltételek biztosítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben folytathat. A működési kör jellege: 1. kulturális tevékenység 3. Az egyesület székhelye 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 31. IV/1. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése 4.1 A tagság keletkezése Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. Az egyesület tagja lehet minden nagykorú, természetes személy, aki az egyesület céljait elfogadja és az egyesület munkájában való részvételt vállalja. Tiszteletbeli, illetve pártoló tagként jogi személy is részt vehet az egyesület működésében. A tagfelvételi kérelmet írásban az elnökséghez kell beterjeszteni. A tagfelvételi kérelemről végérvényesen az elnökség határoz. A felvételi kérelem elutasítását indokolni kell. Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt. A tagfelvételi

2 2 kérelmet írásban az elnökséghez kell beterjeszteni. A tagfelvételi kérelemről végérvényesen az elnökség határoz. A felvételi kérelem elutasítását indokolni kell. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket a és a pontban foglaltakon kívül nem keletkeztet. A pártoló és tiszteletbeli tagokra vonatkozó általánostól eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a pártoló tag és "tiszteletbeli tag" kifejezést. 4.2 A tagok jogai Az egyesület tagja jogosult részt venni az egyesület közgyűlésén. A rendes tagok a közgyűlésen szavazati joggal vesznek részt, valamint tisztségre választanak és választhatók. A tag az egyesület szervébe, illetve az egyesület tisztségviselőjévé választható, feltéve, hogy a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és Minden tagnak jogában áll az egyesület berendezéseit a szokásos mértékben igénybe venni. Különleges esetekben az egyesület követelheti a használatból eredő költségek teljes vagy részleges megtérítését. Minden tag jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti. A tag jogosult tagsági viszonyát az elnökséghez intézett kilépési nyilatkozattal a 4.4 pontban foglaltak szerint megszüntetni A pártoló tag jogai: a) A közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel. b) Javaslat tétel. Élhet a tagságot megillető kedvezményekkel. c) A jogi személy pártoló taggal kötött szerződés által meghatározott egyéb jogok. d) Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele. e) Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti. f) A tag jogosult tagsági viszonyát az elnökséghez intézett kilépési nyilatkozattal a 4.4 pontban foglaltak szerint megszüntetni A tiszteletbeli tag jogai: a) A tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület közgyűlésén és rendezvényein. Jogosult továbbá a Közgyűlésen felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni

3 3 b) Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele. c) Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti. d) A tag jogosult tagsági viszonyát az elnökséghez intézett kilépési nyilatkozattal a 4.4 pontban foglaltak szerint megszüntetni. 4.3 A tagok kötelezettségei A tag köteles az alapszabályban rögzített célokat támogatni és az egyesület munkájában tevékenyen közreműködni Az egyesület rendes tagjai az 5. pont szerinti tagdíj fizetésére kötelesek A pártoló tag kötelezettségei: a) Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése. b) A jogi személy taggal kötött szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek Tiszteletbeli tag kötelezettségei: a) Köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani b) Az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni. 4.4 A tagság megszűnése A tagság megszűnik: - kilépéssel - kizárással - a tag halálával - a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével A kilépés az elnökséghez bejelentéstől számítva azonnal hatályos. A kilépést az egyesület elnökségével írásban kell közölni. A tag kizárásáról az elnökség dönt. Az elnökség ajánlott levélben tájékoztatja a tagot a kizárása kezdeményezéséről, és egyben értesíti arról, hogy a kizárás megelőzően az elnökség személyes meghallgatást tart, vagy védekezését megalapozó bizonyítékait írásban is benyújthatja az elnökséghez. Az elnökség döntése előtt a tagnak személyes meghallgatás keretében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy védekezését megalapozó bizonyítékait előterjessze, álláspontját kifejtse. Az elnökség a tag kizárásáról zárt tanácskozással határoz, majd határozatát nyomban a tag tudomására hoz, és röviden szóban megindokolja. Az elnökség köteles továbbá a tag kizárásáról szóló írásba foglalt határozatát ajánlott levélben a tagnak megküldeni. A tag kizárására akkor kerülhet sor, ha az a 4.3 pontban foglalt kötelezettségeit tartósan nem teljesíti vagy egyébként az alapszabály szerinti célokkal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. Az érintett tagnak jogában áll a kizárással szemben fellebbezést beterjeszteni a közgyűléshez. A fellebbezést a kizárásról szóló határozat kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban (ajánlott küldeményként) kell az elnökséghez eljuttatni. Amennyiben az érintett tag a fenti határidőn belül fellebbezést nem terjeszt elő, a fellebbezési határidő elteltét követően a tagsági viszonyt megszűntnek kell tekinteni.

4 4 Az elnökség kizárásáról szóló határozatának kézbesítése időpontjától a közgyűlésnek a fellebbezéssel kapcsolatos döntéséig a tag a tagsági viszonnyal együtt járó jogokat nem gyakorolhatja. A kizárás napjával az egyesületi tagsággal járó minden jog megszűnik. 5. Az egyesület tevékenységének anyagi forrásai, az egyesület gazdálkodása 5.1 Az egyesület tevékenységének anyagi forrásai: - tagdíj - az egyesületi tagok ill. kívülállók önkéntes anyagi hozzájárulásai 5.2 A tagdíj mértékét a közgyűlés határozza meg. A tagdíjfizetési kötelezettség összege az alapítás évében és addig, ameddig a közgyűlés másként nem rendelkezik Ft/év. A tagdíjat a tagok első ízben az egyesület bírósági nyilvántartásba vételétől számított 30 napon belül, ezt követően minden év január 31-ig kötelesek befizetni. 5.3 Az 5.1 pontban megjelölt anyagi források felhasználásáról a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés keretében az elnökség dönt. 6. Az egyesület szervezete Az egyesület ügyintéző, képviseleti szervei: közgyűlés, elnökség Az egyesület tisztségviselői: elnök, titkár, elnökségi tagok Az egyesület tisztségviselői tisztségüket díjazás nélkül látják el. Az egyesület jogi személy. Az egyesület szervezeti egységét közgyűlési határozattal jogi személlyé nyilváníthatja. A jogi személlyé nyilvánított szervezeti egység a jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzéssel szerzi meg. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a szervezeti egység jogi személyisége is megszűnik. A jogi személy szervezeti egység kötelezettségeiért az egyesület kezesi felelősséggel tartozik. 6.1 Közgyűlés Az egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége A közgyűlést az elnökség évente legalább egyszer köteles összehívni. Ezen felül össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha az elnökség így határoz, a közgyűlés összehívását a bíróság elrendeli vagy a tagok legalább egyharmada ezt az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza. A közgyűlés összehívásának rendje: az elnök az elnökség írásbeli egyetértésével két héttel a közgyűlést megelőzően minden, a közgyűlésen részvételi jogosultsággal rendelkező személyt ajánlott levélben vagy más írásban igazolható módon (fax, ) tájékoztat a napirendről A közgyűlés az elnökség eltérő határozata hiányában az egyesület székhelyén ülésezik. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. - az alapszabály megállapítása és módosítása - a társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása - döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal - döntés a tag kizárásáról hozott határozat elleni fellebbezésről

5 5 - az egyesület elnökének és titkárának megválasztása és visszahívása - az elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása - az éves pénzügyi terv, költségvetés, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló elfogadása, tagdíj mértékének megállapítása - elnökség évi beszámolójának elfogadása. Az egyesület tisztségviselői tevékenységüket az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, az egyesület érdekeinek és céljainak elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Amennyiben a vezető tisztségviselők e kötelezettségüknek nem tesznek eleget, vagy az egyesületnek anyagi kárt okoznak, őket a közgyűlés visszahívhatja A közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén az elnökség által kijelölt elnökségi tag vezeti. A közgyűlés elnöke a nyilvánosság kizárásával folytatott közgyűlésen engedélyezheti vendég részvételét. A közgyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok (rendes tagok) legalább 50%-a + 1 fő jelen van. A közgyűlési meghívóban fel kell tüntetni az esetleges határozatképtelenség esetén változatlan napirenddel megtartandó újabb közgyűlés helyét és időpontját. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták. A közgyűlés határozatait a jelenlévők egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a felszólalások lényegét, a határozatokat és a szavazási arányt tartalmazza. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke írja alá és egy jelenlévő tag hitelesíti. 6.2 Elnökség Az egyesületnek 4 tagú elnöksége van. Az elnökség tagjait az egyesület közgyűlése választja az egyesület tagjai közül 5 éves határozott időre, azon személyek közül, akiknek jelölését a tagok többsége támogatja. Az egyesület elnökségének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és Az elnökség irányítja és szervezi az egyesület munkáját, előkészíti a közgyűléseket, előkészíti a határozati javaslatokat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben, dönt új tagok felvételéről Az elnökség évente ill. ezen túl szükség szerint ülésezik. Az elnökség üléseit az elnök ill. akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökségi tag készíti elő, hívja össze két héttel az elnökségi ülést megelőzően ajánlott levél útján vagy más írásban igazolható módon (fax, ) és vezeti. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van Az elnökség határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az elnökség írásban körlevél (posta vagy telefax) útján határozatot nem hozhat, határozathozatalra kizárólag ülésen kerülhet sor.

6 Az elnökségi tagok minden személyiségvédelemben részesülő magán-és üzleti titok tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartásra kötelezettek. Ez a kötelezettség az elnökségből vagy az egyesületből történő kiválásukat követően is fennmarad Az elnökség a napi ügyek vezetésére titkárt bíz meg. 6.3 Elnök Az egyesület elnökét a közgyűlés választja meg az egyesület tagjai közül 5 éves határozott időtartamra azon személyek közül, akiknek jelölését a tagok többsége támogatja. Az egyesület elnöke az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és Az elnök irányítja az elnökség munkáját és képviseli az egyesületet. Az elnök vagy a titkár különkülön jogosult aláírásra, az egyesület képviseletének ellátására, az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre azonban csak együttesen jogosultak Az elnöki megbízatás megszűnik: - lemondással - visszahívással - az elnök halálával Az elnököt a közgyűlés legalább öt egyesületi tag javaslatára visszahívhatja. 6.4 Titkár Az egyesület titkárát az egyesület tagjai közül a közgyűlés választja meg határozatlan időre, azon személyek közül, akiknek jelölését a tagok többsége támogatja. Az egyesület titkára az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és A titkár felel a szervezési és adminisztratív feladatok ellátásáért Ha a titkári tevékenység meghaladja a tagoktól elvárható mértéket, akkor az elnökség a titkár tevékenységének díjazására vállalkozási/megbízási ill. munkaszerződést köthet a titkárral vagy vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíthet A titkári megbízatás megszűnik: - lemondással - visszahívással - a titkár halálával - munkaviszony megszűnésével.

7 7 A titkárt legalább öt egyesületi tag vagy az elnökség javaslatára a közgyűlés visszahívhatja. 7. Az egyesület megszűnése Az egyesület megszűnik, ha - a közgyűlés a tagok legalább kétharmadának szavazatával az egyesület feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését határozza el - a bíróság az egyesületet feloszlatja vagy az egyesület megszűnését állapítja meg. Az egyesületre megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló évi IL. törvény szabályait. Az egyesület bírósági feloszlása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű kulturális célra kell fordítani. 8. Záró rendelkezések Az Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., valamint az egyesülési jogról szóló évi II. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. Budapest, január 28.

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület Kibic Közhasznú Sportegyesület Alapszabály Kibic Közhasznú Sportegyesület 2 Alapszabály A Kibic Közhasznú Sportegyesület 2009. június 28-án tartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

AVIS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület 2009. november 13-án az alábbi Alapszabályt fogadta el. I. A SPORTEGYESÜLET ADATAI

AVIS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület 2009. november 13-án az alábbi Alapszabályt fogadta el. I. A SPORTEGYESÜLET ADATAI AVIS Sportegyesület 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 40. tel.: +36 70 335 33 37 e-mail: info@avisse.hu AVIS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület 2009. november 13-án az alábbi Alapszabályt fogadta

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya amelyet a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: egyesület) 2014. június 18-án megtartott rendkívüli közgyűlése fogadott el, a módosításokkal

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A

A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A 1 A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapító tagok jelen alapszabály elfogadásával az egyesülési jog

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), a Polgári

Részletesebben

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt)

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) I. A sportegyesület alapadatai: A sportegyesület 2010. július 17.-én tartott közgyűlése

Részletesebben

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete PÁKE ALAPSZABÁLYA A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete (PÁKE) alapító tagjai, a 2011. szeptember 12. napján megtartott alakuló közgyűlésen, az egyesülési

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Oszoly Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Oszoly Környezetvédő Egyesület 2008. október 30-iki közgyűlésén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület adatai

KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület adatai KESZI MOTOROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 3. 1. pontjában határozott alapító tagok egybehangzó akaratnyilatkozattal elhatározzák egyesület létrehozását, melynek alapszabályát az alábbiak szerint állapítják

Részletesebben

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. november 7. i napi módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szaporodásbiológiai Társaság 2. Székhelye:

Részletesebben

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság.

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság. A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének Alapszabálya PREAMBULUM Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y Leon-Cavallo Sportegyesület 6764 Balástya, Fehértó 28. Tel.:+36 309431389, +3630274 4560 e-mail: info@leon-cavallo.hu Adószám:19560519-2-06 Bankszámla szám:10700536-48669405- 51100005 WEB: www.leon-cavallo.hu

Részletesebben

Seven Hills MTB SC-TREK SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya

Seven Hills MTB SC-TREK SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya *************************************************************************** Seven Hills MTB SC-TREK SPORTEGYESÜLET Alapszabálya kelt: Kaposvár, 2014-05-12. ***************************************************************************

Részletesebben

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30.

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. 2 DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület alapszabálya Az alapító tagok közös,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülethez alapító

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben