ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása"

Átírás

1 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: Szentendre, Körte köz Az egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. II. Az egyesület célja és közhasznú tevékenysége 1. Az egyesület által végzendő közhasznú tevékenység a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Törvény 26 c.) bekezdése alapján: 4. nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 6. kulturális örökség megóvása, 8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelem, 2. a.) Az egyesület céljai: - A vadászkutyák és munkájuk széleskörű megismertetése - A vadászkutyás és a szorosan hozzá köthető kultúra újjáélesztése, széleskörű terjesztése - A vadászkutyák és munkájuk fejlesztése és megismertetése céljából történő rendezvények, versenyek, vizsgák szervezése és bonyolítása - Középiskolai, szakközépiskolai, szakiskolai, vadgazda mérnöki, hivatásos vadászi, sportvadászi, oktatási anyagok és tematikák kidolgozása, oktatás szervezése és bonyolítása - Állat-, természet, és környezetvédelem b.) - Tanfolyamok szervezése és bonyolítása - Együttműködés szakmai szervezetekkel, kamarákkal, oktatási szervezetekkel, hazai vadászkutyás egyesületekkel, klubokkal - Szakmai kiadványok szerkesztése, kiadása - Vadászati rendezvények szervezése bonyolítása - Vadászkutyák tenyésztési követelményét jelentő vizsgák szervezése és bonyolítása 3. Az egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 4. Az egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 5. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 6. Az egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. Az egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát szórólapokon, internetes weblapján és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.

2 2 III. Az egyesület tagjai 1. Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, vagy szervezet, aki a jelen alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az elnökség jóváhagyja. Kiskorúak a rendszeres tagdíjfizetésre tekintettel csak törvényes képviselői hozzájárulással válhatnak az egyesület tagjává. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkoznia kell, hogy az egyesület létesítő okiratát ismeri és az egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az egyesület tagdíjat szed. 2. A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az elnökség hatáskörében tartozik. A tag felvételének kérdésében az elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem elnökség által történő elfogadásával jön létre. 3. Az egyesület elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 4. Az egyesületnek tiszteletbeli tagja lehet nagykorú magyar és külföldi természetes személy és jogi személy is. A tiszteletbeli tagság kérdésében a közgyűlés dönt szótöbbséggel. A tiszteletbeli tag az egyesületbe tagdíjat fizetni nem köteles. Az egyesületnek pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes személy és jogi személy, aki az egyesület életében aktívan nem kíván részt venni, de szellemiségével, céljaival egyet ért, azt pártolótagsági díjjal támogatni kívánja. Az egyesület pártoló tagsági tagdíjat szed. A jelen alapszabályban, a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a tag kifejezés szerepel, csupán az egyesület rendes tagjait kell érteni, tiszteletbeli és pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a tiszteletbeli tag és a pártoló tag kifejezést. 5. Az egyesület tiszteletbeli tagjának jogában áll a közgyűlésen részt venni, ahol személyes tanácskozási indítványtételi jog illeti meg. Szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségre nem választható Jogosult továbbá, az egyesület céljainak megvalósításában részt venni, az egyesület szolgáltatásait igénybe venni. Az egyesület tiszteletbeli tagja köteles megismerni az egyesület alapszabályát, az egyesületre vonatkozó szabályokat és a rájuk vonatkozó előírásokat betartani. 6. Az egyesület pártoló tagjának jogában áll a közgyűlésen részt venni, ahol személyes tanácskozási indítványtételi jog illeti meg. Szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségre nem választható Jogosult továbbá, az egyesület céljainak megvalósításában részt venni. Az egyesület pártoló tagja köteles megismerni az egyesület alapszabályát, az egyesületre vonatkozó szabályokat és a rájuk vonatkozó előírásokat betartani. 7. Az egyesületi tagság megszűnik: a) a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével, b) a kilépés írásbeli bejelentésével, c) kizárással, d) ha az egyesület megszűnik. e) jogi személy tag jogutóddal történő megszűnése is a tagsági viszony megszűnését eredményezi, mivel a tagsági jogok személyhez fűződő jogok 8. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az elnökséghez. A kilépés az elnökség részére történő bejelentés kézhezvételétől hatályos. 9. A közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével az egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten, vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a 3 hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az egyesület céljával, szellemiségével, vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A

3 3 kizárási eljárást bármely tag kezdeményezheti. A kizárás tárgyában születő közgyűlési határozat ellen az évi II. törvény 10. (1) bekezdése szerint van helye jogorvoslatnak. 10. A tiszteletbeli tagi címet a közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével, vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 11. A tag kizárására és a tiszteletbeli tagi cím visszavonására irányuló eljárásban csak azután hozható határozat, ha a határozattal érintett személyt meghallgatták, illetőleg lehetőséget kapott védekezésének előterjesztésére. IV. Tagsági jogok és kötelezettségek 1. Az egyesület tagja jogosult: a) részt venni az egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, b) a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni, c) a természetes személy tagok személyesen, míg a nem természetes személy tagok törvényes képviselője útján választhatóak, illetőleg választhatják meg az egyesület vezető tisztségviselőit. 2. Az egyesület tagja köteles: a) Az egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, b) Az egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni, c) Az elnökség által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni. 3. A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye. 4. Amennyiben a jelen alapszabály eltérően nem rendelkezik, az egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. V. Az egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 1. az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége. Az egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az egyesület ügyintéző képviselő szerve, a 3 tagú elnökség irányítja és látja el. 2. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökségi tagok, köztük az egyesület elnöke. 3. A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és a) magyar állampolgár, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

4 4 VI. A közgyűlés 1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlés ülései nyilvánosak. Az elnök az elnökség, egyhangúan hozott határozata alapján a közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban az ok és a cél megjelölésével kéri, továbbá abban az esetben is össze kell hívni, ha azt bíróság elrendeli. 2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) Az alapszabály megállapítása, módosítása, b) Az éves költségvetés meghatározása, c) Az elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása, d) Az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása, e) Az egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása, f) Az elnökség tagjai, köztük az elnök megválasztása. 3. A közgyűlést az elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag részére küldött meghívóval. A meghívót a tagoknak az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével, a közgyűlés ülésére szóló írásbeli értesítés tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét is. 4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 50%-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt ugyanazon a napon, későbbi időpontban megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. 5. A közgyűlés határkörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 6. A jelenlévő tagok ¾-ének igenlő szavazata szükséges a) Az alapszabály módosításához, b) Az egyesület tagjainak sorából történő kizáráshoz és a tiszteletbeli tag cím visszavonásához. 7. A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznú jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 8. A levezető elnök személyének és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tag megválasztásáról a közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével határoz. 9. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. A személyi döntések tekintetében, vagyis az egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása, az elnökség tagjai, és az elnök megválasztása tárgyában pedig titkos szavazással határoz. 10. Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt. 11. A közgyűlés és az elnökség a határozatait postai úton, ajánlott küldeményben köteles az érintettekkel közölni a meghozataltól számított 15 napon belül. 12. A közgyűlés és az elnökség a határozatairól nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), mely nyilvántartásból a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők száma személye megállapítható. 13. A közgyűlés és az elnökségi határozatok hozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek, közeli hozzátartozója (Ptk.685. b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 14. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét

5 5 megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 15. A közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. törvény rendelkezései szerinti készített beszámolót. VII. Az elnökség 1. az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a háromtagú, elnökből és két további elnökségi tagból áll. Az elnökségi tagokat tisztség szerint a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 éves időtartamra választja meg. 2. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökség több mint a fele jelen van. Az elnökség ülései nyilvánosak, döntéseit szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Esetleges szavazategyenlőség esetén, ismételt szavazás következik, ahol csak egyszerű szótöbbséggel lehet érdemi határozatot hozni. 3. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Az elnökségi ülésről szóló, írásbeli értesítés tartalmazza az elnökségi ülés helyét, és időpontját is. 4. Az elnökség hatáskörébe tartozik: a) Az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével az éves tagdíj mértékének meghatározása. Az alakulás évében a tagdíj mértékét a közgyűlés határozza meg. b) az egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala, c) az ügyrend elfogadása, d) az etikai szabályok elfogadása, e) tagfelvétel jóváhagyása, f) az elnök utasítása a közgyűlés összehívására, g) az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére, h) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése, és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztése, i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 5. Az elnökségi tagság a tag tagsági viszonyának megszűnésén túl megszűnik az elnökségi tag lemondásával és a határozott idő leteltével is, amely esetekben a közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól. A lemondás bármely elnökségi taghoz be lehet jelenteni. VIII. Az elnök 1. az elnök a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az egyesület képviseletére önállóan jogosult. 2. az elnök hatásköre és feladatai: a) az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, b) a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása, c) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, d) az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt, e) éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyása céljából a közgyűlés elé terjesztése,

6 6 f) a közgyűlés és az elnökség határozatainak az alapszabályokban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése. 3. A közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat, valamint az egyesület beszámolóit a meghozatalától számított 8 napon belül az egyesület internetes honlapján és az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán nyilvánosságra hozza. IX. A felügyelő bizottság 1. Az egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért az évi CL.VI. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Ha az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő szerv megválasztásáról. X. Az egyesület működése és gazdálkodása 1. Az egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 2. az egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik. 3. A tagdíj összegét, befizetésének módját az elnökség határozza meg, az alakulás évében fizetendő tagdíj mértékét a közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíj-befizetéseiről az elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 4. Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 5. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 6. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatot készíteni nem kell. 7. Az egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel: az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 8. Az egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997.évi CLVI. törvény ai az irányadók. 9. Az egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, közhasznú céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat. 10. Az egyesület működése felett az egyesület székhelye szerint illetékes ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. 11. Az iratokba való betekintésre az egyesület székhelyén kerülhet sor, mely iratbetekintést az egyesület elnöke biztosítja, a betekintést igénylő írásbeli kérelem alapján. A betekintésre a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül előre egyeztetett időpontban kerül sor. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok teljes körűen nyilvánosak. 12. Az egyesület közhasznúsági jelentését az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és az egyesület honlapján teszi mindenki számára megismerhetővé. XI. Az egyesület képviselete 1. Az egyesületet az elnök önállóan képviseli, a 2.pontban foglalt kivétellel. 2. Az egyesület bankszámlája felett az elnök és egy elnökségi tag korlátozás nélkül - önállóan jogosult rendelkezni.

7 7 XII. Az egyesület megszűnése 1. az egyesület megszűnik, ha a közgyűlés a feloszlását, vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja. 2. Megszűnik továbbá az egyesület, amennyiben az ara jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 3. Az egyesület megszűnése esetén vagyonából elsődlegesen a hitelezőket kell kielégíteni, a fennmaradó vagyon felhasználásának módjáról a közgyűlés dönt. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. XII. Záró rendelkezés A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény. Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény. A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület Kibic Közhasznú Sportegyesület Alapszabály Kibic Közhasznú Sportegyesület 2 Alapszabály A Kibic Közhasznú Sportegyesület 2009. június 28-án tartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály 1 CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület Alapszabály a 2005. július 14-én, Rimócon elfogadott módosításokkal egybeszerkesztve A 2006. május 19-i és a 2006. június 16-i közgyűlési

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Oszoly Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Oszoly Környezetvédő Egyesület 2008. október 30-iki közgyűlésén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása:

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása: Alapszabály Az Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülethez alapító

Részletesebben

ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben

ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben ZAZEE Kulturális Egyesület Alapszabály 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben A ZAZEE Kulturális Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Cím: Szerző: Lektorálta Alapszabály közhasznú egyesület, 13 oldal Papné Sipos Katalin dr. Nógrádi András Dátum 2010. október 18. Csellengés Közhasznú Egyesület Alapszabály A Csellengés Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége. Alapszabály. Közgyűlés által elfogadva: 2008. február 8.

Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége. Alapszabály. Közgyűlés által elfogadva: 2008. február 8. Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Alapszabály Közgyűlés által elfogadva: 2008. február 8. Tartalomjegyzék 2 1.A szövetség neve, székhelye és jogállása...2 2.A Szövetség céljai és közhasznú

Részletesebben

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET Alapszabálya A SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Alapszabály A ZÖLD SOROMPÓ Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület. Alapszabály Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Alapszabály A Comitas Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

A CIVIL ÉRTÉK NONPROFIT TANÁCSADÓ és SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A CIVIL ÉRTÉK NONPROFIT TANÁCSADÓ és SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A CIVIL ÉRTÉK NONPROFIT TANÁCSADÓ és SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Eger, 2013. május 24. 1 A Civil Érték Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben