BALKÁN HÍV EGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALKÁN HÍV EGYESÜLET"

Átírás

1 BALKÁN HÍV EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: BALKÁN HÍV Egyesület Az egyesület idegen (angol) nyelvű elnevezése: BALKAN CALLING Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 1098 Budapest, Pöttyös utca 9/a. V. emelet 22. ajtó 3. Az Egyesület működési területe: Európa 4. Az Egyesület: önálló jogi személy 5. Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, rendezvényinek bevételeiből, hazai és nemzetközi pályázati forrásokból, valamint természetes-, és jogi személyek adományaiból fedezi. 6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 7. Az Egyesület Magyarország Alaptörvénye és Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján végzi tevékenységét. II. AZ EGYESÜLET CÉLJA 1. Az Egyesület célja a balkáni országokban (Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Albánia, Macedónia, Görögország, Bulgária, Románia, Moldávia és Törökország), valamint az Európai Unió területén élő balkáni népek kultúrájának megismerése, terjesztése, kulturális örökségük megóvása, a kisebbségi kultúrák ápolása, a népek közötti barátságok és a nemzetközi kapcsolatok erősítése, valamint a magyar kultúra megismertetése, terjesztése és kölcsönös kulturális kapcsolatok kialakítása. Az Egyesület célja továbbá a fent említett országokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő, kulturális, sport és gasztronómiai rendezvények, tanulmányutak, konferenciák szervezése, lebonyolítása, melyek közelebb hozzák a magyar emberekhez a környező országokban élő hasonló vagy különböző történelmi gyökerekkel rendelkező azonos vagy eltérő kultúrájú és értékrendű népeket. Szintén az Egyesület célja a fent 1

2 említett országok magyar kisebbségeivel és a szórványban élő magyarsággal történő kapcsolatok szorosabbra fűzése, együttműködések és közös programok kialakítása és támogatása. Az Egyesület különös figyelmet fordít a gyermekekkel, fiatalokkal és fiatal felnőttekkel való munkára, ennek keretében szabadidős programokat, képzéseket, tanulmányutakat, valamint egyéb rendezvényeket szervez és közvetít. 2. A megjelölt célkitűzések és feladatok érdekében az Egyesület hazai és külföldi társszervezetekkel együttműködve magyarországi és a balkáni népek közötti tanulmányutakat, konferenciákat szervez, kulturális fesztiválokon, sporteseményeken, gasztronómiai programokon, tudományos és szakmai fórumokon vesz részt, ismeretterjesztő előadásokat tart, hagyományőrző tevékenységeket és kulturális eseményeket végez. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységét, csak kiegészítő jelleggel, csak a célja megvalósításának előmozdítása érdekében végezhet. 3. Az Egyesület céljainak megvalósítása és a megvalósítás gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület főtevékenysége. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. III. AZ EGYESÜLET TAGJAI, A TAGSÁG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. 2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját. 3. Az Egyesületbe történő belépés önkéntes. A felvételt kérőnek írásbeli belépési nyilatkozati kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület Alapszabályát ismeri és az abban foglalt célokat, az Egyesület szellemiségét és értékrendjét, kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. 4. A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával és a tag elfogadó nyilatkozatának aláírásával jön létre. 5. Az Egyesület Elnöksége köteles az Egyesület tagjairól naprakész nyilvántartást vezetni. 6. Az egyesületi tagság megszűnik: - a természet személy tag halálával, illetve a nem természetes személy megszűnésével, - kilépésével, - kizárással, - ha az Egyesület megszűnik. 2

3 7. A kilépési szándék önkéntes, melyet a kilépni szándékozó tag írásbeli nyilatkozatával kell, hogy közöljön az Egyesület Elnökségével. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Az Egyesület tagja jogosult: - részt venni az Egyesület tevékenységében, és rendezvényein, - jogosult egyes kérdések megvitatását kezdeményezni, - a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján az Egyesület Taggyűlésén a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni, - a természetes személy tagok választhatnak és választhatóak bármely tisztségre, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatnak és választhatóak meg az egyesület bármely tisztségére. 2. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és a) magyar állampolgár, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 3. Az Egyesület tagja köteles: - az Egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, és értékrendjét tiszteletben tartani, - az Egyesület Taggyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni, - a taggyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni, - továbbá köteles tevékenyen közreműködni az Egyesületi céljainak megvalósítása érdekében. 4. A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag csak személyesen gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye. 5. Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 3

4 V. AZ EGYESÜLET LEGFŐBB SZERVE: A TAGGYŰLÉS 1. Az Egyesület legfőbb szerve a Taggyűlés, mely a tagok összességéből áll. A Taggyűlést az Elnökség hívja össze. A Taggyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Taggyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes Taggyűlést kell tartani. Rendkívüli Taggyűlést kell tartani azonban, a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslat elbírálásakor, valamint ha a tagok egyharmada azt az ok és cél megjelölésével írásban kéri, illetve a bíróság elrendeli. A Taggyűlés ülései nyilvánosak. 2. A Taggyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50 % + 1 fő jelen van. Ha a Taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül akkor határozatképes, ha azon körülményre, hogy a megismételt Taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül akkor határozatképes, már az eredeti meghívóban felhívták a figyelmet, valamint az ismételt Taggyűlés időpontja az eredeti Taggyűléssel együtt kitűzésre kerül, az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti napra és helyszínre történik a meghívás. Amennyiben a megismételt Taggyűlést másik napra hívják össze, erről a tagokat az általános szabályok szerint, külön kell értesíteni. Ekkor a maghívóban a tagságot arról kell tájékoztatni, hogy az ismételt Taggyűlés megtartására az eredeti Taggyűlés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható. 3. A Taggyűlés - eltérő rendelkezés hiányában- határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Taggyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg. A Taggyűlésen a pártoló tagok csak javaslat tételi, és jelölési joggal vehetnek részt, szavazati joggal nem rendelkeznek. 4. A titkos szavazást az alábbiak szerint kell lefolytatni: A Taggyűlés levezető elnöke felhívja a Taggyűlést a tisztségviselők személyére vonatkozó javaslattételre. A jelölőlistára azok a személyek kerülhetnek fel, akiket az Egyesület bármely tagja (rendes és pártoló tagja) erre javasol. Első menetben az Egyesület elnökét kell megválasztani. Amennyiben a jelöltek közül az első fordulóban a szükséges tagok összességének kétharmados szavazatát senki sem kapja meg, a második fordulóban csak az a két jelölt marad a jelölőlistán, akik a legtöbb szavazatot kapták, ha többen kaptak egyenlő számú szavazatot, valamennyien részt vesznek a következő fordulóban. A második fordulóban már egyszerű szavazattöbbséggel megválasztásra kerül az Elnök személye. Az Elnök megválasztása után a többi tisztségviselőt választja meg a Taggyűlés. Az eljárási szabályok ugyanazok, amelyek az Egyesület Elnökének megválasztására vonatkoznak, vagyis a többi tisztségviselő megválasztásához is a tagok összessége kétharmada szavazata szükséges. 5. Kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe tartozik: - az alapszabály megállapítása és elfogadása, valamint módosítása, - az éves költségvetés megállapítása, - az Elnök éves beszámolójának elfogadása - az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása, - az Elnök, valamint az Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása, - az egyesületi tag kizárása 4

5 6. Az Alapszabály módosításához, Elnök, valamint az Elnökség tagjainak megválasztásához, visszahívásához, továbbá tag kizárásához és az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, feloszlásának kimondásához, valamint az éves beszámolójának jóváhagyásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges. 7. Az egyesületi tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy taggyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Taggyűlés (mint elsőfokú szerv) - bármely egyesületi tag kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A kizárási eljárás megindításáról a tagot 8 napon belül írásban értesíteni kell. A kizárt tagnak a kizárási eljárásban a Taggyűlés előtt 15 napon belül védekezési lehetőséget kell biztosítani. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban közölni kell. A kizárt tag a kizáró határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az Elnökségnél (mint másodfokú szervnél) írásban fellebbezhet. Az Elnökség a fellebbezési kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt, további 15 napon belül a tagot írásban értesíti. VI. AZ ELNÖKSÉG 1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző, képviselő szerve az Elnökség irányítja és látja el. Az Elnökség az tagjait a Taggyűlés választja meg. 2. Az Elnökségnek 3 tagja van. Az Elnökség tagjai: Elnök, Alelnök és Elnökségi tag. 3. Az Elnökség a feladatait társadalmi munkában látja el. 4. Az Egyesület képviseletére az Elnök jogosult. Az Elnök képviseleti joga gyakorlásának módja: önálló. Az Elnök képviseleti jogának terjedelme: általános. 5. A Taggyűlés az Elnökség tagjait a rendes tagok összessége kétharmada szavazatával, határozatlan időre választja, titkos szavazással választja meg. 6. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 7. Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Taggyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Taggyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. Az Elnökség tehát jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a Taggyűlés illetve tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni. 5

6 8. Az Elnökség határkörébe tartozik különösen: - ügyrend elfogadása, - tagfelvétel jóváhagyása, - az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala, - etikai szabályok elfogadása, - Taggyűlés összehívása, - az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba való betekintés biztosítása a tagok részére, - döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. - tag kizárása esetén, a tag jogorvoslati kérését megvizsgálja, a Taggyűlés határozatát felülbírálhatja, mind másodfokú szerv dönt a tag kizárásának ügyében. Döntéséről a tagot írásban értesíti. 9. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyhangú határozattal, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, ha az Elnökségből az Elnök és még plusz egy fő (Alelnök vagy Elnökségi tag) jelen van. 10. Az Elnökségi tagság megszűnik: - halállal, - lemondással, VII. AZ ELNÖK 1. Az Elnököt a Taggyűlés tagok összessége kétharmada szavazatával, titkos szavazással határozatlan időtartamra választja meg. 2. Az Elnök jogai és kötelességei: - a Taggyűlést bármikor összehívhatja, - az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, - a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja, - a kiadások számláinak ellenőrzése, - munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, - a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása, - megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez, - szerződések megkötése, - a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell, - az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése, - az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, - az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróságok előtt, - az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni, - éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyása céljából a Taggyűlés elé terjesztése, - Taggyűlés, és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni. 6

7 2. Az Alelnök az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt. Az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Taggyűlés hozzájárulása is szükséges. VIII. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA, MEGSZŰNÉSE 1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. 2. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, a külső támogatók által juttatott összegekből, pályázatokon elnyert forrásokból, valamint rendezvényeinek bevételeiből gazdálkodik. 3. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl, az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 4. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Taggyűlés rendelkezik. A vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésre kell fordítani. 5. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az Egyesület gazdálkodásáról üzleti beszámoló készül. 6. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel. 7. Az Egyesület megszűnése: - ha az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), - ha a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, - ha a bíróság feloszlatja, - ha törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, - ha a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik. 7

8 IX.VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti. 2. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, illetve Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény a rendelkezéseire az irányadók. Budapest, július (elnök) Tanúk: Név: Cím: Aláírás: Név: Cím: Aláírás: 8

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya

VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya VeteránOT.Pécs Egyesület Módosított Alapszabálya A VeteránOT.Pécs Egyesület 2013. január 19. napján (szombaton) tartott alakuló közgyűlésén hozott alapszabályt a következők alapján állapította meg: 1.

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Karcagi Birkafőzők Egyesülete 2. Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Rimaszombathy

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Cím: Szerző: Lektorálta Alapszabály közhasznú egyesület, 13 oldal Papné Sipos Katalin dr. Nógrádi András Dátum 2010. október 18. Csellengés Közhasznú Egyesület Alapszabály A Csellengés Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya A Veteránjármű Egyesület Pécs 2007. június 19.napján tartott közgyűlésén módosított alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ Egyesület Alapszabálya /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Energetikai Szakkollégium Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete PÁKE ALAPSZABÁLYA A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete (PÁKE) alapító tagjai, a 2011. szeptember 12. napján megtartott alakuló közgyűlésen, az egyesülési

Részletesebben

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja

Nők Civilben Egyesület. Alapszabálya. Általános rendelkezések. Az Egyesület célja Nők Civilben Egyesület Alapszabálya Általános rendelkezések Az Egyesület neve: Nők Civilben Egyesület Székhelye: Pásztó, Régi vásártér út. 26. 1. 2. Az Egyesület célja Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális

Részletesebben

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Sportegyesület neve: Phoenix Fireball Sport Sportegyesület. 1. Az Sportegyesület elnevezésében a Főnix madár a győzelmet és az arra való törekvést

Részletesebben

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása:

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása: Alapszabály Az Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége A Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége, mint önkéntességi elven működő területi szervezet, alakuló közgyűlése az egyesülési jogról,

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület. Alapszabály. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1 Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület Alapszabály A Kép-Szín-Tér Fotómővészeti Mőhely Közhasznú Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály

ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET. Alapszabály ZÖLD SOROMPÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET Alapszabály A ZÖLD SOROMPÓ Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben