SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) tevékenységét az Alkotmány keretei között végzi. Az Egyesület kulturális, sport, egészségügyi és szabadidős célokat szolgáló társadalmi szervezet, jogi személy. Az Egyesület a hatályos magyar törvények alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet. 2. Az Egyesület céljai és feladatai Célok: Sportprogramok szervezése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, oktatás a szabadidő hasznos eltöltésére. Ennek érdekében az Egyesület: - a szabadidős sportolás lehetőségeinek népszerűsítésére törekszik - az egészséges életmód kialakítására ösztönöz - a természet szeretetére, megóvására nevel - a téli sportok, a sísport népszerűsítése érdekében programokat szervez A célok megvalósítása érdekében vállalt feladatok: - az Egyesület céljainak megfelelő programok szervezése - igény szerint szervez olyan táborokat, csoportos programokat, utazásokat, amelyben az Egyesület nevéből adódó célkitűzések együttesen vagy külön-külön megvalósulnak - minden olyan az egyesületi keretekbe illeszthető tevékenységet végez, amellyel a célok eléréséhez szükséges anyagi eszközöket biztosíthatja - kiadványokkal, elektronikus hírlevelekkel rendszeresen tájékoztatja az Egyesület tagjait és egyéb érdeklődőket a sportolási, táborozási lehetőségekről - a belföldi és külföldi egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel való társkapcsolatok létesítése, ápolása 3. Az Egyesület gazdálkodása Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj befizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület vagyona a tagok által befizetett tagdíjakból, természetes és jogi személyek felajánlásaiból, hozzájárulásából, az utazás és rendezvényszervező tevékenység eredményéből képződik.

2 Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület pártoktól támogatást nem kapott, nem kap és a jövőben sem fogadhat el, országgyűlési képviselő jelöltet nem állított, nem állít és nem is fog állítani és országgyűlési képviselőt nem támogatott, nem támogat és a jövőben sem támogathat. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, Közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni. Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül. Az Egyesületre megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait. Az Egyesület bevételei: - a tagok és pártoló tagok által befizetett tagdíj, felajánlás - természetes és jogi személyek adományai - pályázati úton elnyert támogatások - rendezvények, táborok, szervezési tevékenység bevételei - reklámbevételek - vállalkozási bevételek - egyéb bevételek Az egyesület kiadásai: - rendezvények, táborok költségei - képzési, továbbképzési kiadások - adminisztratív költségek - vállalkozási kiadások, adóterhek - egyéb kiadások 4. Az Egyesület tagjai Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, valamint magyar és külföldi jogi személy, aki (amely) az alapszabályt elfogadja, rendszeresen fizeti a tagdíjat és felvételéhez a közgyűlés minősített többsége hozzájárul. Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt. A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. A tagsági viszony megszűnik a kilépés írásbeli bejelentésével, de azzal is, ha a nyilvántartásból kiderül, hogy a tagsági díjat két évet meghaladóan nem fizette be.

3 A tagok jogai és kötelezettségei Az Egyesület tagjai részt vehetnek az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, jogosultak az Egyesület céljaihoz és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni. A tagoknak kötelességük a tagdíjat befizetni, és az alapszabály rendelkezéseit betartani. A rendes tag és a pártoló tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. 5. Az Egyesület szervezete és működése Az Egyesület vezető szervei, tisztségviselői Az Egyesület szervei: közgyűlés, elnökség, elnök. A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve. A közgyűlésen a tagok vesznek részt. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása, módosítása, az elnökség és az elnök megválasztása illetve visszahívása, az egyesület feloszlásának, vagy más egyesülettel való egyesülésének kimondása, valamint a tagdíj mértékének megállapítása. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A közgyűlést legalább évente, vagy szükség szerint ennél gyakrabban hívja össze az elnökség. Írásban kell összehívni, a tervezett napirend megjelölésével, a tervezett időpont előtt 15 nappal igazolható módon, postai úton elküldött, napirendet is tartalmazó meghívó útján. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. A határozat akkor tekinthető elfogadottnak, ha a jelenlévők több, mint fele arra igennel szavazott. A szavazás minden kérdésben kivéve a személyi döntéseket nyílt. A tisztségviselők megválasztása, az elnök visszahívása titkos szavazással történik. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára annak elfogadása esetén titkos, vagy minősített szavazás is tartható. Az eves rendes közgyűlésen meg kell tárgyalni az Egyesület éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót, A közgyűlés az éves beszámolót is egyszerű többséggel fogadja el. Az elnökség feladata, hogy az Egyesület tevékenységét két közgyűlés között irányítsa. Az elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, illetőleg más szerv hatáskörébe utalt. Az elnökség létszáma 3 fő. Az elnökség legalább évi egy ülését az elnök hívja össze oly módon, hogy az ülés előtt legalább 5 nappal az elnökségi tagoknak az Egyesület felé

4 bejelentett címére a napirendet is tartalmazó meghívót küld. Az elnök választásától függően a fenti feltételek szerint a meghívó postai úton is megküldhető. Az elnökség ülései nyilvánosak. A meghívóban nem szereplő napirendi pontot akkor lehet tárgyalni, ha valamennyi elnökségi tag jelen van, és ez ellen egyik sem tiltakozik. Az elnökség határozatképes, ha 2 fő jelen van. Az elnökség döntést akkor hozhat, ha a határozatot legalább 2 igen szavazattal el tudja fogadni, ettől eltérő esetben nem születik döntés. A szavazás minden kérdésben kivéve a személyi döntéseket nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára annak elfogadása esetén titkos szavazás is tartható. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. Az Elnökség elnökét, és további tagjait az Egyesület rendes tagjai választják. Az Elnökségbe csak azok a rendes Egyesületi tagok választhatóak, akik büntetlen előéletűek. Az elnökséget a közgyűlés 5 évre választja. Az elnök az Egyesület legfőbb tisztségviselője. Az elnököt a közgyűlés 5 évre választja. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja, felügyeli az Egyesület tevékenységét. Az elnökség ülésein szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Tisztét társadalmi munkában látja el. Vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit. Az elnök gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot. Az elnök gondoskodik arról, hogy az elnökség és a közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készüljön, amelyből a közgyűlés, illetve az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya nyílt szavazásnál személye megállapítható (4/2006. Közig. Jogegységi Határozat 4. pont). A jegyzőkönyveket sorrendben le kell fűzni és meg kell őrizni. Az elnök gondoskodik arról, hogy az egyesület tagjai, illetve azok a személyek, akiket erre jogszabály felhatalmaz, az Egyesület működése során keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén betekinthessenek. Az elnök és az elnökségi tagok megbízatása megszűnik: - a tagsági viszony megszűnésével, - lemondással, - visszahívással. Visszahívásra akkor kerülhet sor, ha az elnök vagy elnökségi tag feladatait az Elnökség felszólítása ellenére - sem teljesíti, illetve olyan magatartás tanúsít, amely méltatlan az Egyesület által kitűzött célokhoz, vagy amely magatartás az Egyesület céljait veszélyeztetné. A visszahívásról a Közgyűlés dönt. A Közgyűlés határozatát szemben az egyesület bármely tagja 30 napon belül keresettel támadhatja meg a Pest Megyei Bíróságon.

5 Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a Közgyűlés köteles a vezető szervtől elkülönült, három tagú Felügyelő Bizottságot választani. A Felügyelő Bizottság tagjainak mandátuma 3 évre szól. Ezt követően akkor kell új Felügyelő Bizottságot választani, ha az Egyesület éves bevétele ismét meghaladja az ötmillió forintot. A közgyűlés akkor is dönthet Felügyelő Bizottság választásáról, ha az jelen Alapszabály szerint nem köteező. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. A felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki A az elnökség elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Nem lehet az elnökség, vagy a Felügyelő Bizottság tagja a másik közhasznú szervezet megszűnésétől számított két even belül, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az elnökség, és a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles mind az Egyesületet, mind a másik érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Az Egyesület a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján,a honlapon közzéteszi. Ugyanitt teszi közzé az egyesület a közgyűlés és az elnökség határozatait, valamint itt nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.. A közgyűlés és az elnökség határozatait az érintettekkel két héten belül lehetőleg útján, ha pedig ez nem lehetséges, postai úton kell közölni.

6 6. Az Egyesület megszűnése Az Egyesület megszűnik: - feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával - más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesüléssel - feloszlatásával - felszámolással - megszűnésének megállapításával. A feloszlatásról a közgyűlés határozhat, vagy a bíróság rendelheti el. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. A megszűnéssel kapcsolatosan az elnökség jár el. Vagyonát csak céljaival összhangban lehet felhasználni. 7. Közhasznúsági rendelkezések Az Egyesület közhasznú tevékenységei az évi CLVI. törvény szerint: - az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (Ksztv. 26. c) 1.) - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével (Ksztv. 26. c) 14.) Ezen szolgáltatásokból azok sincsenek kizárva, akik nem tagjai az Egyesületnek. Az Egyesület - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; - gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja; - közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 8. Záró rendelkezések Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyarországi törvények, a Polgári Törvénykönyv, az Egyesülési jogról szóló évi II. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályai vonatkoznak. Jelen alapszabályt az Egyesület közgyűlése fogadta el. Nagykovácsi,

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G. paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN )

CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) CSÖMÖRI KÖZBIZTONSÁGI BŰNMEGELŐZŐ POLGÁRŐR ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( EGYSÉGES SZERKEZETBEN ) 1 1. ( 1 )A szervezet hivatalos teljes neve: Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben