A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya"

Átírás

1 A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei érvényesülésének elősegítése érdekében a Közgyűlés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyv ai, továbbá a LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2010. (VI. 10.) VM rendelet alapján az alábbiak szerint határozza meg. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség. 2. Az egyesület a) székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89., b) fióktelepe: 3717 Alsódobsza, Rákóczi u Az egyesület a tevékenységét Magyarország területén végzi. 4. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület céljai és feladatai 5. Az egyesület fő célja LEADER Helyi Akciócsoportként vidékfejlesztési tevékenység ellátása Dél-Zemplén településein. 6. Az egyesület céljai és feladatai: a) a vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések, különösen: nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás, a mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása a vállalkozási kedv ösztönzése és a gazdasági szerkezet fejlesztése céljából, a turisztikai tevékenységek ösztönzése, b) a vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések, különösen: a gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások, a falvak megújítása és fejlesztése, a vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése, c) a gazdasági szereplőkre vonatkozó képzési és tájékoztatási intézkedés, d) a készségek elsajátítására és az ösztönzésre irányuló intézkedés a helyi fejlesztési stratégia előkészítése és végrehajtása céljából, e) a helyi köz- és magánszférabeli partnerségek kialakítása, f) alulról felfelé építkező megközelítés az egyesület Dél-Zemplén területére irányuló, helyi fejlesztési stratégia kidolgozására és megvalósítására vonatkozó döntéshozatali hatáskörével, g) a stratégia multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva, h) innovatív megközelítések végrehajtása, i) együttműködési projektek végrehajtása, - 1 -

2 j) a helyi partnerségek közötti hálózatépítés. Az egyesület tagjai 7. Az egyesület tagja a) egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet, b) alapítvány, közalapítvány, egyesület, c) egyházi jogi személy, d) helyi önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat, e) természetes személy lehet, amennyiben lakhelye, székhelye, telephelye, vagy fióktelepe az egyesület illetékességi területén van. 8. A tagfelvétel kérelem alapján történik, amely tartalmazza legalább két tag ajánlását. A felvételt kérő az Elnökség jóváhagyásával válik az egyesület tagjává. Amennyiben a kérelmet az Elnökség elutasítja, fellebbezés alapján a tagfelvételi kérelemről a Közgyűlés a soron következő ülésén dönt. 9. A tag a Közgyűlés által megállapított tagdíjat köteles fizetni. 10. Az egyesület tagja a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, b) választhat és választható az egyesület szerveibe, c) köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek, d) nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását. 11. A jogi személy képviselője útján vesz részt az egyesület tevékenységében. 12. A tagsági jogviszony megszűnik: a) az egyesület megszűnése esetén, b) a tag kilépése esetén, c) a tag törlése esetén, d) a tag kizárása esetén, e) a tag megszűnése, vagy halála esetén. 13. Kilépési szándékát a tag köteles írásban bejelenteni a Közgyűlésnek. A kilépés a bejelentéssel egyező időpontban hatályos. 14. Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt, aki vagy amely a) a 7. bekezdés rendelkezéseinek nem felel meg, vagy b) a tagdíjjal írásbeli felszólítás ellenére három hónapnál tovább hátralékban van, vagy c) a Közgyűlés jóváhagyása nélkül egyidejűleg tagja olyan más civil szervezetnek is, amely az egyesület céljával azonos céllal működik. 15. A törlést kimondó határozat ellen tizenöt napon belül a Közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. 16. A Közgyűlés kizárhatja azt a tagot, aki, vagy amely az egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást a tagok egyharmada, vagy az Elnökség kezdeményezheti. A Közgyűlés 17. Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. A jogi személy képviselője útján vesz részt a Közgyűlés munkájában

3 18. A Közgyűlés ülését az elnök hívja össze és vezeti. A Közgyűlés ülését a kitűzött időpont előtt legalább nyolc nappal az időpont és a helyszín megjelölésével, a napirendet is tartalmazó meghívóval kell összehívni. 19. A Közgyűlés ülését szükség szerint, de évente legalább két alkalommal kell összehívni, továbbá harminc napon belül abban az esetben, ha a) a tagok egyötöde, vagy b) az Elnökség tagjainak egyharmada, vagy c) a Felügyelő Bizottság az ok és a cél megjelölésével kéri. 20. A Közgyűlés határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van. 21. A Közgyűlés újabb ülése ugyanarra a napra, az eredeti időpontot követő három órán belüli időpontra az eredeti meghívóban összehívható, amely az eredeti napirend vonatkozásában a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. 22. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 23. A Közgyűlés ülésén az egyesület tagjait egyenlő szavazati jog illet meg. 24. A Közgyűlés üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a tiszteletbeli elnököt és a munkaszervezet-vezetőt. 25. A Közgyűlés ülésén személyi kérdés csak előre meghirdetve, önálló napirendi pont keretében tárgyalható. 26. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelen levő tagok több mint felének támogató szavazatával hozza. 27. A 26. bekezdésben foglaltaktól eltérően a Közgyűlés jelen levő tagjai kétharmadának támogató szavazata szükséges a) az Alapszabály megállapításához és módosításához, b) az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének vagy feloszlásának kimondásához, c) az elnök megválasztásához és visszahívásához, d) tag kizárásához. 28. A Közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a Közgyűlés ülésének időpontját, napirendjét, a jelen levők nevét, a hozzászólások lényegét és a hozott határozatokat úgy, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 29. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, b) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, c) az előző évről szóló számviteli beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása, d) az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének vagy feloszlásának kimondása, e) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, f) a Helyi Bíráló Bizottság megválasztása és visszahívása, g) a tiszteletbeli elnöki és tiszteletbeli tagi cím adományozása és megvonása, h) az Elnökség által a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása, i) az éves tagdíj meghatározása, j) tag kizárása, k) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal

4 Az Elnökség 30. Az egyesület ügyintéző, képviseleti és a Közgyűlés kizárólagos hatáskörei kivételével döntéshozó szerve az Elnökség. 31. Az Elnökség tagjai az elnök, a két alelnök és a Közgyűlés döntése alapján legalább négy, legfeljebb tizennégy elnökségi tag. Az Elnökségen belül a civil és üzleti szféra együttes aránya legalább 60%. 32. Az Elnökség tagjává az egyesület természetes személy tagjai és a jogi személy tagok képviselői választhatók meg. 33. Az Elnökség tagjainak megbízatása a megválasztástól számított öt év lejártáig tart. 34. Az Elnökség tagjainak megbízatása a 33. bekezdésben foglaltakon túl megszűnik a) a tagsági jogviszony megszűnése esetén, b) lemondással, c) visszahívással, d) amennyiben megbízatását jogi személy képviselőjeként látta el, képviselői megbízatásának megszűnése esetén, e) amennyiben az Elnökség egymást követő két üléséről igazolatlanul hiányzik, a második ülés bezárásával. 35. Az Elnökség ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az Elnökség ülését a kitűzött időpont előtt legalább öt nappal az időpont és a helyszín megjelölésével, a napirendet is tartalmazó meghívóval kell összehívni. Az Elnökség ülése rendkívüli esetben a határidő figyelmen kívül hagyásával is összehívható. 36. Az Elnökség ülését szükség szerint, de negyedévente legalább egyszer kell összehívni. 37. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén az Elnökség tagjainak több mint fele jelen van. 38. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 39. Az Elnökség ülésén az Elnökség tagjait egyenlő szavazati jog illeti meg. 40. Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, a tiszteletbeli elnököt és a munkaszervezet-vezetőt. 41. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelen levő tagok több mint felének támogató szavazatával hozza. 42. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell az Elnökség ülésének időpontját, napirendjét, a jelen levők nevét, a hozzászólások lényegét és a hozott határozatokat úgy, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 43. Az Elnökség felelős a Közgyűlésnek, évente beszámol a munkájáról. 44. Az Elnökség feladat- és hatásköre: a) a Közgyűlés üléseinek előkészítése, b) az éves költségvetés elfogadása, c) egyetértési jogot gyakorol a munkaszervezet-vezető munkaviszonyának létesítése és megszüntetése előtt, d) határoz tag törlése ügyében, e) az Alapszabályon túli szabályzatok, valamint ügyrendjének megállapítása és módosítása, f) a vezető tisztségviselőknek tiszteletdíját állapíthat meg, g) munkabizottságokat hozhat létre, melyeknek meghatározza tagjait és feladatait, h) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe

5 Az elnök 45. Az elnök: a) képviseli az egyesületet, b) gondoskodik az egyesület Alapszabály szerinti működéséről, c) összehívja és vezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit, d) gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet-vezető tekintetében, e) egyetértési jogot gyakorol a munkavállalók munkaviszonyának létesítése és megszüntetése előtt, f) tagja a Helyi Bíráló Bizottságnak, g) javaslatot tesz az alelnökök személyére, h) tevékenységéről beszámol az Elnökség soron következő ülésén, i) meghatározza helyettesítésének rendjét, j) gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról, k) ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a Közgyűlés, vagy az Elnökség megbízza. Az alelnökök 46. Az alelnökök a) az elnök akadályoztatása esetén az elnök által meghatározott módon helyettesítik az elnököt, b) együttesen képviselik az egyesületet, c) ellátják mindazokat a feladatokat, amellyel a Közgyűlés, az Elnökség, vagy az elnök megbízza őket. A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tag 47. A tiszteletbeli elnöki címet a Közgyűlés határozatlan időre adományozza azon természetes személynek, aki Dél-Zemplén fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége, közéleti szerepe alapján az egyesület céljainak megvalósulásában jelentős mértékben részt vesz. 48. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés határozatlan időre adományozza azon természetes vagy jogi személynek, aki vagy amely Dél-Zemplén fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége, közéleti szerepe alapján az egyesület céljainak megvalósulásában nagy mértékben részt vesz. 49. A tiszteletbeli elnöki, illetve tagi cím megszűnik a tiszteletbeli elnök, illetve tag lemondása, megszűnése vagy halála esetén, továbbá, amennyiben a tiszteletbeli elnöki, illetve tagi címet a Közgyűlés megvonja. A Közgyűlés a tiszteletbeli elnöki, illetve tagi címet abban az esetben vonhatja meg, ha a tiszteletbeli elnök, illetve tag a 47., illetve 48. bekezdésben foglaltaknak már nem felel meg. A Felügyelő Bizottság 50. A Felügyelő Bizottság az egyesület felügyelő szerve

6 51. A Felügyelő Bizottság elnökből és a Közgyűlés döntése alapján legalább két, legfeljebb négy tagból áll, akiket a Közgyűlés az egyesület természetes személy tagjai és a jogi személy tagok képviselői közül választ az Elnökség megbízatásának időtartamára. 52. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása az 51. bekezdésben foglaltakon túl megszűnik a 34. bekezdés a) e) bekezdéseiben foglaltak esetén azzal, hogy a 34. bekezdés e) pontja tekintetében a Felügyelő Bizottság üléséről való hiányzást kell érteni. 53. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 54. A Felügyelő Bizottság az elnök helyettesítésére tagjai közül alelnököt választhat. 55. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. 56. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 57. A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyhangúan hozza. 58. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 59. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Közgyűlést vagy az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 60. A Közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés és az Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 61. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 62. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés ülésén beszámol tevékenységéről. 63. A Közgyűlés, valamint az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 64. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a Közgyűlés, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a Közgyűlés azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást, illetve d) az a) c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója

7 A Munkaszervezet 65. A Munkaszervezet az egyesület ügyviteli és adminisztratív szervezete. 66. A munkaszervezet-vezető felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. A munkaviszony létesítése és megszüntetése tárgyában az Elnökség egyetértési jogot gyakorol. 67. A Munkaszervezet munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a munkaszervezet-vezető gyakorolja. A munkaviszony létesítése és megszüntetése tárgyában az elnök egyetértési jogot gyakorol. 68. A munkaszervezet-vezető: a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Munkaszervezet munkavállalói tekintetében, b) gondoskodik a Munkaszervezet működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, c) tanácskozási joggal vesz részt a Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság ülésén, d) évente beszámol a Közgyűlésnek a Munkaszervezet tevékenységéről, e) tagja a Helyi Bíráló Bizottságnak, f) képviseli az egyesületet, mely képviseleti jog terjedelmét az Elnökség korlátozhatja, g) ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a Közgyűlés, az Elnökség, vagy az elnök megbízza. 69. Nem lehet munkaszervezet-vezető az egyesület elnöke és a Felügyelő Bizottság elnöke. Vegyes és záró rendelkezések 70. Az egyesület megszűnik, ha: a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), b) a Közgyűlés a feloszlásáról határoz, c) a bíróság feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. 71. Az egyesület megszűnése esetén a vagyon felhasználásáról a Közgyűlés dönt. 72. A közgyűlési, az elnökségi és a felügyelő bizottsági határozatot az érintettekkel igazolható módon, nyolc napon belül az elnöknek közölnie kell. A Közgyűlés és az Elnökség üléseiről készült, időrendben lefűzött jegyzőkönyvek nyilvántartásáról az elnök gondoskodik. 73. A vezető tisztségviselők visszahívására az elnök vagy a 19. bekezdés a) c) pontjaiban foglaltak tehetnek indokolt javaslatot, amennyiben a visszahívásra javasolt tisztségviselőbe vetett bizalom jelentősen csökkent. A visszahívási indítvány alapján a Közgyűlés ülését a 18. bekezdésben foglaltaknak megfelelően, harminc napon belül össze kell hívni. 74. Ha a Közgyűlés az elnök megválasztására szabályosan összehívott ülésén az elnököt nem választja meg a 33. bekezdésben meghatározott határidőig, az elnök megbízatása az új elnök megválasztásáig meghosszabbodik. 75. Az Alapszabály április 11-én, elfogadását követően lép hatályba és a június 27-én elfogadott Alapszabály hatályát veszti. Szerencs, április 11. Bűdi Károly elnök - 7 -

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-207/2008. Tárgy: LEADER Egyesület alapítása Üi.: Dr. Bakos Tamás Melléklet: Alapszabály Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014.

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. 1.

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben