EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak abban, hogy ezen alapszabályban meghatározott célok elérésére társadalmi szervezetet hoztak létre közhasznú egyesület formájában. PREAMBULUM A jelen alapszabállyal létrehozni kívánt egyesület alapvető célkitűzése, hogy a korábban Hollandiában bejegyzett Ecumenical Diaconial Year Network nevű nemzetközi szervezet nemzetközi-történelmi hagyományait folytassa, tekintettel arra, hogy az évek során kialakult, szociális és oktatási intézményekbe önkénteseket világszerte küldő és fogadó hálózat munkájában erősíteni szeretné a kelet-közép-európai, valamint a kelet-európai részvételt. I. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület magyar neve: EDYN Ökumenikus Diakóniai Év Hálózat Egyesület Az egyesület angol neve: Association 2. Az egyesület székhelye: 1146 Budapest, Hungária krt Az egyesület működésének időtartama: Az egyesület határozatlan időre alakul. 4. Az egyesület képviselete: Az egyesület képviseletére az elnök jogosult. Az elnök akadályoztatása esetén az egyesületet a titkár vagy a pénztárnok képviseli. Az egyesület bankszámlájáról történő rendelkezéshez az elnök és a titkár vagy pénztárnok együttes aláírása szükséges. 5. Az egyesület önálló jogi személy. II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE 1. Az egyesület céljai: a) a szociális projektekben, vallásos és hívő közösségekben folytatott önkéntes munka végzésének elősegítése az egyének számára (életkorra tekintet nélkül) Európában és Európán kívül; Egységes szerkezetben a napján tartott Évi Rendes Közgyűlésen elfogadott módosításokkal, amelyek félkövér, dőlt betűtípussal vannak szedve a szövegben.

2 b) az önkéntesek individuális és lelki fejlődésének elősegítése szociokulturális képzési program biztosításával c) a tagok egymás közötti ökumenikus együttműködésének elősegítése. 2. Céljai megvalósítása érdekében az egyesület az alábbi tevékenységeket végzi: a) olyan szervezetek támogatása, amelyek önkéntes munkaprogramokat szerveznek, ezáltal lehetővé téve az egymás közötti tapasztalatcserét és egymás tevékenységének támogatását; b) az önkéntesek közreműködésével multilaterális projektek kezdeményezése és kialakítása; c) az önkéntes munka általános kívánalmainak és céljainak fejlesztése és meghatározása; d) együttműködés egyéb olyan szervezetekkel, amelyek az önkéntes munka elősegítésére törekszenek. 3. Az egyesület az évi CLVI. tv. 26. C) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi: a) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, c) kulturális tevékenység, d) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, e) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, f) rehabilitációs foglalkoztatás. 4. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. A szolgáltatások igénybevételének körülményeiről szóló tájékoztatót az egyesület honlapján közzéteszi. A közzétételről az elnök intézkedik. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. III. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA 1. Az egyesület vagyona a) tagdíjakból, b) vállalkozási tevékenységéből, alaptőkéjéből származó bevételekből, c) az egyesület által szervezett rendezvényekből származó bevételekből, d) magán- és jogi személyek felajánlásaiból, adományaiból, örökségekből és az elnyert pályázati díjakból, e) egyéb bevételekből képződik. 2. A tagok által fizetendő éves tagdíj mértékét a közgyűlés egyszerű többséggel meghozott határozatával állapítja meg. A tagdíj a pénzügyi év kezdetekor esedékes. Amennyiben a tag tagsági jogviszonya évközben megszűnik, nem követelheti befizetett tagdíjának visszafizetését. Amennyiben a tag tagsági jogviszonya évközben keletkezik, úgy a teljes éves tagdíj megfizetésére köteles. 3. Az egyesület a jelen alapszabályban meghatározott céljai elérése érdekében vagyonával a közgyűlés és az elnökség döntéseinek megfelelően, az éves költségvetésében megállapított keretek figyelembe vételével gazdálkodik. Az egyesület kötelezettséget 2

3 vállal arra, hogy a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 4. Az egyesület pénzügyi éve minden év január 1-től december 31-ig tart. 5. Az egyesület minden év május 31-ig kötelező közhasznúsági jelentést készít, amelyet a közgyűlés nyilvános szavazással, egyszerű szótöbbséggel hagy jóvá. A közhasznúsági jelentést az egyesület annak elfogadásától számított 15 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig az egyesület honlapján közzé teszi. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. IV. EGYESÜLETI TAGSÁG 1. Az egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki egyetért az egyesület céljaival, az egyesület alapszabályát és a közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Az egyesület jogi személy tagjai képviselőjének személyéről írásban kell értesíteni az egyesület elnökségét. 2. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán és jogi személy, aki adományaival vagy személyes közreműködésével segíti az egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. A pártoló tagság két év inaktivitás után megszűnik. 3. A tagfelvételi kérelmet az egyesület elnökségéhez kell írásban benyújtani. Az elnökség a kérelmet a következő közgyűlés elé terjeszti. A tagfelvételi kérelemről a közgyűlés dönt. Amennyiben a közgyűlés elutasítja a tagfelvételi kérelmet, úgy az elnökség az elutasított felet erről írásban, a határozat meghozatalát követő négy héten belül, az ok megjelölésével értesíteni köteles. 4. A tagsági jogviszony megszűnik: a) az egyesületből való kilépésnek az elnökséghez írásban történt bejelentésével, b) a tag kizárásával, c) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével 5. Az egyesület tagját az elnökség jelenlévő tagjainak minősített többségű szavazatával meghozott határozattal zárhatja ki az egyesületből, ha: a) a tag az egyesület céljával ellentétes, illetőleg annak érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít, és tagsági jogviszonyának további fenntartása az egyesület céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné, b) a tag - jogerős bírósági ítélet megállapítása szerint - bűncselekményt követett el. 6. A jogsértő magatartás tanúsításától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül kell a fegyelmi eljárást a taggal szemben megindítani. A kizárásról határozó elnökségi ülésen lehetőséget kell adni a kizárással érintett tagnak arra, hogy véleményét, észrevételeit 3

4 szóban ismertesse. A döntéshozatalt követő 15 napon belül a kizárásról szóló, írásbeli, indokolt határozatot a kizárt tagnak meg kell küldeni. 7. A kizárt tag a határozat ellen annak tudomására jutásától számított 30 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezhet. A kizárásról határozó közgyűlést a fellebbezés kézhezvételét követő 60 napon belül össze kell hívni, és azon lehetőséget kell adni a kizárással érintett tagnak arra, hogy véleményét, észrevételeit szóban ismertesse. A közgyűlés a tag fellebbezéséről a jelenlévő tagok egyszerű többségű szavazatával meghozott határozattal dönt. A döntéshozatalt követő 15 napon belül a kizárásról szóló, írásbeli, indokolt határozatot a kizárt tagnak meg kell küldeni. 8. Amennyiben a kizárt tag a közgyűlés határozatát törvénysértőnek tartja, 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 9. Az egyesület tagja jogosult: a) részt venni az egyesület tevékenységében és rendezvényein, b) választhat és választható az egyesületi vezetőségbe, c) részt venni a döntéshozatalban az egyesület közgyűlésein. 10. Pártoló tag jogosult részt venni a) az egyesület tevékenységében és rendezvényein, b) a közgyűlésen tanácskozási jogkörrel. 11. Az egyesület tagja köteles: a) a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, b) az egyesület tevékenységében lehetőségéhez és képességeihez mérten aktívan részt venni. 12. A pártoló tagok nem vehetnek tevékenyen részt önkéntes cserében az Egyesület szervezésében. 13. Pártoló tag kötelessége az alapszabály rendelkezéseinek betartása, az adomány rendelkezésre bocsátása, vagy személyes közreműködése. V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 1. A KÖZGYŰLÉS 1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely évente legalább egy alkalommal ülésezik. Közgyűlés az egyesület összes tagjának gyűlése. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal bíró tagoknak több mint a fele jelen van. 2. A közgyűlés összehívásáról az egyesület elnöke gondoskodik. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. A közgyűlést az elnök a napirend közlésével írásban hívja össze. A meghívót legalább 28 nappal a közgyűlés előtt kézbesíteni kell a 4

5 meghívottaknak olyan formában, hogy a meghívó és a napirend átvételének ténye igazolható legyen. 3. Bármely tagnak joga van az ülés időpontját megelőzően 21 nappal írásban napirendi pontra javaslatot felterjeszteni az egyesület titkárának. A titkár 14 nappal a közgyűlés időpontja előtt tájékoztatja a tagokat az így beterjesztett napirendi pontokról. 4. A meghívónak tartalmaznia kell azon rendelkezést, mely szerint határozatképtelenség esetén az egy órával későbbi időpontra összehívott megismételt közgyűlés határozatképes az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban, a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül. 5. A közgyűlés levezető elnöke az egyesület elnöke, a közgyűlés titkára (jegyzőkönyvvezetője) az egyesület titkára. A titkár vagy az elnök távollétében valamely elnökségi tag helyettesíti őket. Amennyiben az összes elnökségi tag távol van, úgy a közgyűlés résztvevői közül választ levezető elnököt és titkárt. 6. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása és módosítása, b) az elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása, c) az éves költségvetés meghatározása, tagdíj megállapítása, d) az elnökség éves beszámolójának elfogadása, e) az egyesület tagjának kizárása során a tag fellebbezéséről való döntés, f) az egyesület célja és feladatai körébe tartozó tevékenység elhatárolása, g) az egyesület céljának elérése érdekében gazdasági tevékenység folytatásának elhatározása, h) más társadalmi szervezettel való egyesülés elhatározása, i) feloszlás kimondása, j) az éves közhasznúsági jelentés elfogadása, k) döntés minden olyan kérdésben, melyet a jogszabály az egyesület legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe utal. 7. A közgyűlés a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, azonban a 6.b) pontban megfogalmazott visszahívásról, a 6.d), 6.h) és 6.i) pontok esetén minősített többséggel dönt. Személyi kérdésekben a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt. Minősített többség alatt az értendő, amennyiben a szavazati joggal bíró valamennyi tag kétharmada a szavazásra bocsátott kérdésre azonos választ ad. A szavazás során minden tagnak egy szavazata van. 8. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, akivel szemben a magyar jogszabályokban nevesített kizáró okok fennállnak: a) aki vagy akinek közeli hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség, illetőleg felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül, b) továbbá az sem, aki a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül e pont alkalmazásánál előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 5

6 9. Az egyesület vezető tisztségviselőinek visszahívásáról a közgyűlés minősített többséggel dönt, ha a tisztségviselő tevékenysége, mulasztása, illetve egyéb magatartása ellentétes az alapszabállyal vagy az egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti. 10. Az elnökség éves beszámolóját a közgyűlés az ellenőrző bizottság beszámolóról szóló véleményével együtt tárgyalja. Az ellenőrző bizottság véleményét az elnökséghez az ülést legalább 30 nappal megelőzően benyújtja. Az elnök a meghívóval együtt az ellenőrző bizottság véleményét is megküldi a tagoknak. 11. A közgyűlés határozatairól az egyesület nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a döntéshozatal időpontját, a határozat tárgyát, tartalmát, a döntés hatályát, illetőleg a döntést támogatók és ellenzők személyét és ez alapján számarányát. A nyilvántartás vezetéséről az egyesület elnöke gondoskodik. 12. A határozatok tartalmát azok meghozatalát követő 15 napon belül az egyesület elnöke a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg írásban közli az érintettekkel. 13. Az egyesület közgyűlései nyilvánosak. A közgyűlés nyilvánossága csak abban az esetben korlátozható, ha az személyiségi jogokat sért. A közgyűlés és az elnökség határozatait az egyesület honlapján közzéteszi. Ennek határideje a meghozataltól számított 15 nap. A közzétételről az elnök gondoskodik. 2. AZ ELNÖKSÉG 1. Az Elnökség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, ügyrendjét maga határozza meg. A közgyűlés a tagok közül elnökből, titkárból, pénztárnokból és két elnökségi tagból álló elnökséget választ. Az elnökség tagjai megbízásukat a megválasztásuktól számított három éves időtartamra kapják. 2. Az elnökség tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: a) Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a közeli hozzátartozói. b) Az elnökségi határozat meghozatalában nem vehet részt az az elnökségi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség, illetőleg felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül, továbbá az sem, aki a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül e pont alkalmazásánál előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. c) Az elnökség tagja lehet bármely magyar állampolgár, valamint az Európai Unió bármely tagállamának állampolgára, kivéve, akit a közügyek gyakorlásától jogerős bírói ítélettel eltiltottak. d) Továbbá az elnökség tagjainak összeférhetetlenségére a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségéről szóló rendelkezések irányadók. 3. Az elnökség feladatai: a) szervezi, irányítja az egyesület munkáját, b) előkészíti a közgyűlés üléseit, 6

7 c) évente egy alkalommal beszámol tevékenységéről a közgyűlésnek, d) megvitatja, majd a közgyűlés elé terjeszti az egyesület pénzügyi, gazdasági helyzetéről szóló éves beszámolót, e) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az éves közhasznúsági jelentést, f) tájékoztatja a közgyűlést és a tagokat az egyesület gazdasági helyzetéről, g) népszerűsíti az egyesület céljait, h) tag felvétele, i) tag kizárásáról való döntés j) szervezi a külföldi és hazai kapcsolattartást. 4. Az elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az elnökséget az elnök hívja össze. Az elnökség üléseinek összehívására írásban, a tervezett napirend közlésével az elnökség ülése előtt 7 nappal kerül sor. Az elnök az elnökség tagjait olyan formában hívja meg, hogy a meghívó átvétele igazolható legyen. A nyilvánosságra, illetőleg a jegyzőkönyv felvételére jelen alapszabály V/1. Fejezetének a közgyűlés összehívásáról szóló általános rendelkezései az irányadók. 5. Az elnökségi ülések határozatképességéhez három elnökségi tag jelenléte szükséges. Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 6. A titkár köteles az elnökségi határozatokról naprakész nyilvántartást vezetni, mely nyilvántartás tartalmazza a döntés tartalmát. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból lehetőleg kitűnjön a döntés tartalma, hatálya, a támogatók és ellenzők aránya, valamint a támogatók és ellenzők személye. 7. A határozatok meghozatalát követő 15 napon belül az egyesület titkára a határozatot írásban megküldi az érintetteknek, a határozatnak az Egyesület honlapján történő egyidejű közzététele mellett. Az elnökség ülései nyilvánosak. 3. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 1. Az ellenőrző bizottság elnökből és két tagból áll. Tagjait a közgyűlés választja három éves időtartamra. Az ellenőrző bizottság ellenőrzi az egyesület működését, gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein. 2. Ha az ellenőrző bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az egyesület elnöke az ellenőrző bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést. 3. Az ellenőrző bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 7

8 következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség döntését teszi szükségessé; b) az elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel. Az elnökség ülését az ellenőrző bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség ülésének összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult. Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 4. Az ellenőrző bizottságnak nem lehet elnöke vagy tagja az, aki: a) az elnökség tagja, b) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve az egyesület bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásait, és a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, d) a fenti pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 5. Az ellenőrző bizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ellenőrző bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Az ellenőrző bizottság tagját e minőségben az egyesület tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. 6. Az ellenőrző bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés meghívóját a napirenddel együtt, legkésőbb az ülés napját megelőző 7 nappal az elnök a tagoknak kézbesíti olyan módon, hogy a kézbesítés és az átvétel ténye igazolható legyen. Az ellenőrző bizottság legalább évente egyszer ülésezik. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével az ellenőrző bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az ellenőrző bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 7. Az ellenőrző bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá. Az ügyrendről a közgyűlés egyszerű többséggel határoz. 8. Azokban az években amikor az Egyesületnek független könyvvizsgálatot kell végeztetnie, az Ellenőrző Bizottság nem működik. 4. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI 1. Az egyesület tisztségviselőit titkos szavazással a közgyűlés választja meg, megbízatásuk három éves időtartamra szól. Az egyesület tisztségviselői e tisztségüket társadalmi megbízatásként, ellenszolgáltatás nélkül látják el, azonban igényt tarthatnak a feladataik elvégzése érdekében felmerült, indokolt és igazolt kiadásaik megtérítésére. Jelen alapszabályban vezető tisztségviselő alatt értendők az elnökség tagjai és az ellenőrző bizottság tagjai. 8

9 2. Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, amennyiben a szervezet megszűnésétől számított két év le nem telt. 3. Az egyesület vezető tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 4. Az egyesület vezető tisztségviselőinek visszahívásáról a közgyűlés minősített többséggel dönt, ha a tisztségviselő tevékenysége, mulasztása, illetve egyéb magatartása ellentétes az alapszabállyal vagy az egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti. 5. Az elnök feladatai: a) képviseli az egyesületet, b) az alapszabályban meghatározott időközönként összehívja a közgyűlést, c) az alapszabályban meghatározott időközönként összehívja az elnökség üléseit, d) az elnökségi ülések közötti időszakban irányítja az egyesület tevékenységét, e) beszámol az elnökségnek az ülések között tett intézkedéseiről, f) felvilágosítást, tájékoztatást ad az egyesület tevékenységéről, g) gondoskodik a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról, h) menedzseli az egyesület gazdálkodását, i) kapcsolatot tart más társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek, stb. képviselőivel. 6. A titkár feladatai: a) az elnök akadályoztatása esetén az elnököt helyettesíti, b) a közgyűlésen illetve elnökségi üléseken vezeti a jegyzőkönyvet, c) felvilágosítást, tájékoztatást ad az egyesület tevékenységéről, d) gondoskodik a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról. 7. A pénztárnok feladatai: a) menedzseli az egyesület gazdálkodását, b) kapcsolatot tart más társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek, stb. képviselőivel, c) kezeli az egyesület pénzeszközeit, d) gondoskodik az egyesület pénzügyi tárgyú könyveinek vezetéséről, a pénzügyi jelentések, bevallások elkészítéséről, e) gondoskodik a pénzügyi és számviteli szabályokban előírt kötelezettségek betartásáról, f) elkészíti és az elnökség elé terjeszti a szervezet pénzügyi, gazdasági helyzetéről szóló éves beszámolót, g) folyamatosan tájékoztatja az elnökséget az egyesület anyagi helyzetéről. 1. A társadalmi szervezet megszűnik: VI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 9

10 a) feloszlással, b) más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, c) feloszlatással, d) illetőleg megszűnésének megállapításával. 2. A közgyűlés minősített többséggel meghozott határozattal dönt az egyesület feloszlásáról illetőleg más társadalmi szervezettel való egyesüléséről. A feloszlatásról, valamint az egyesület megszűnésének megállapításáról a bíróság határoz, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. 3. Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonát más hasonló célú közhasznú szervezet működtetése érdekében kell felhasználni. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Jelen alapító okirat magyar és angol nyelven készült, vita vagy ellentmondás esetén a magyar szöveget kell irányadónak tekinteni. 2. Az egyesület létrejöttéhez a Fővárosi Bíróság által történő nyilvántartásba vétel szükséges. 3. Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén, előzetes bejelentkezés alapján, az egyesület titkárával egyeztetett időpontban bárki betekinthet. 4. Az egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, illetőleg beszámolóiról készült tájékoztatót az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel, egyidejűleg az egyesület honlapján történő megjelentetéssel kell nyilvánosságra hozni. 5. Az egyesület működésére a Magyar Köztársaság jogának rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezen alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló év CLVI. törvény, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók. Budapest, november 6. Elnök 10

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alapítva: 2008. október 3. Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Alapszabály. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Alapszabály (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. Az Egyesület létrejötte Az alapítók az 1989. évi II. törvény alapján a Polgári Törvénykönyv 61. -64. -ra, valamint az 1997. évi CLVI. Törvényre

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépett: 2008. július 4-én Érvényes: visszavonásig Jóváhagyta: Magyarországi Iskolai Szociális Munkások

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Komthermál Kft. Úszóklub Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési szabályzatának III./2.10. pontját

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya 2004. 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) Székhelye:

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben