EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 EDYN ECUMENICAL DIACONAL YEAR NETWORK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodtak abban, hogy ezen alapszabályban meghatározott célok elérésére társadalmi szervezetet hoztak létre közhasznú egyesület formájában. PREAMBULUM A jelen alapszabállyal létrehozni kívánt egyesület alapvető célkitűzése, hogy a korábban Hollandiában bejegyzett Ecumenical Diaconial Year Network nevű nemzetközi szervezet nemzetközi-történelmi hagyományait folytassa, tekintettel arra, hogy az évek során kialakult, szociális és oktatási intézményekbe önkénteseket világszerte küldő és fogadó hálózat munkájában erősíteni szeretné a kelet-közép-európai, valamint a kelet-európai részvételt. I. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület magyar neve: EDYN Ökumenikus Diakóniai Év Hálózat Egyesület Az egyesület angol neve: Association 2. Az egyesület székhelye: 1146 Budapest, Hungária krt Az egyesület működésének időtartama: Az egyesület határozatlan időre alakul. 4. Az egyesület képviselete: Az egyesület képviseletére az elnök jogosult. Az elnök akadályoztatása esetén az egyesületet a titkár vagy a pénztárnok képviseli. Az egyesület bankszámlájáról történő rendelkezéshez az elnök és a titkár vagy pénztárnok együttes aláírása szükséges. 5. Az egyesület önálló jogi személy. II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE 1. Az egyesület céljai: a) a szociális projektekben, vallásos és hívő közösségekben folytatott önkéntes munka végzésének elősegítése az egyének számára (életkorra tekintet nélkül) Európában és Európán kívül; Egységes szerkezetben a napján tartott Évi Rendes Közgyűlésen elfogadott módosításokkal, amelyek félkövér, dőlt betűtípussal vannak szedve a szövegben.

2 b) az önkéntesek individuális és lelki fejlődésének elősegítése szociokulturális képzési program biztosításával c) a tagok egymás közötti ökumenikus együttműködésének elősegítése. 2. Céljai megvalósítása érdekében az egyesület az alábbi tevékenységeket végzi: a) olyan szervezetek támogatása, amelyek önkéntes munkaprogramokat szerveznek, ezáltal lehetővé téve az egymás közötti tapasztalatcserét és egymás tevékenységének támogatását; b) az önkéntesek közreműködésével multilaterális projektek kezdeményezése és kialakítása; c) az önkéntes munka általános kívánalmainak és céljainak fejlesztése és meghatározása; d) együttműködés egyéb olyan szervezetekkel, amelyek az önkéntes munka elősegítésére törekszenek. 3. Az egyesület az évi CLVI. tv. 26. C) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi: a) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, c) kulturális tevékenység, d) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, e) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, f) rehabilitációs foglalkoztatás. 4. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. A szolgáltatások igénybevételének körülményeiről szóló tájékoztatót az egyesület honlapján közzéteszi. A közzétételről az elnök intézkedik. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. III. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA 1. Az egyesület vagyona a) tagdíjakból, b) vállalkozási tevékenységéből, alaptőkéjéből származó bevételekből, c) az egyesület által szervezett rendezvényekből származó bevételekből, d) magán- és jogi személyek felajánlásaiból, adományaiból, örökségekből és az elnyert pályázati díjakból, e) egyéb bevételekből képződik. 2. A tagok által fizetendő éves tagdíj mértékét a közgyűlés egyszerű többséggel meghozott határozatával állapítja meg. A tagdíj a pénzügyi év kezdetekor esedékes. Amennyiben a tag tagsági jogviszonya évközben megszűnik, nem követelheti befizetett tagdíjának visszafizetését. Amennyiben a tag tagsági jogviszonya évközben keletkezik, úgy a teljes éves tagdíj megfizetésére köteles. 3. Az egyesület a jelen alapszabályban meghatározott céljai elérése érdekében vagyonával a közgyűlés és az elnökség döntéseinek megfelelően, az éves költségvetésében megállapított keretek figyelembe vételével gazdálkodik. Az egyesület kötelezettséget 2

3 vállal arra, hogy a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 4. Az egyesület pénzügyi éve minden év január 1-től december 31-ig tart. 5. Az egyesület minden év május 31-ig kötelező közhasznúsági jelentést készít, amelyet a közgyűlés nyilvános szavazással, egyszerű szótöbbséggel hagy jóvá. A közhasznúsági jelentést az egyesület annak elfogadásától számított 15 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig az egyesület honlapján közzé teszi. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. IV. EGYESÜLETI TAGSÁG 1. Az egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki egyetért az egyesület céljaival, az egyesület alapszabályát és a közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Az egyesület jogi személy tagjai képviselőjének személyéről írásban kell értesíteni az egyesület elnökségét. 2. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán és jogi személy, aki adományaival vagy személyes közreműködésével segíti az egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. A pártoló tagság két év inaktivitás után megszűnik. 3. A tagfelvételi kérelmet az egyesület elnökségéhez kell írásban benyújtani. Az elnökség a kérelmet a következő közgyűlés elé terjeszti. A tagfelvételi kérelemről a közgyűlés dönt. Amennyiben a közgyűlés elutasítja a tagfelvételi kérelmet, úgy az elnökség az elutasított felet erről írásban, a határozat meghozatalát követő négy héten belül, az ok megjelölésével értesíteni köteles. 4. A tagsági jogviszony megszűnik: a) az egyesületből való kilépésnek az elnökséghez írásban történt bejelentésével, b) a tag kizárásával, c) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével 5. Az egyesület tagját az elnökség jelenlévő tagjainak minősített többségű szavazatával meghozott határozattal zárhatja ki az egyesületből, ha: a) a tag az egyesület céljával ellentétes, illetőleg annak érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít, és tagsági jogviszonyának további fenntartása az egyesület céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné, b) a tag - jogerős bírósági ítélet megállapítása szerint - bűncselekményt követett el. 6. A jogsértő magatartás tanúsításától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül kell a fegyelmi eljárást a taggal szemben megindítani. A kizárásról határozó elnökségi ülésen lehetőséget kell adni a kizárással érintett tagnak arra, hogy véleményét, észrevételeit 3

4 szóban ismertesse. A döntéshozatalt követő 15 napon belül a kizárásról szóló, írásbeli, indokolt határozatot a kizárt tagnak meg kell küldeni. 7. A kizárt tag a határozat ellen annak tudomására jutásától számított 30 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezhet. A kizárásról határozó közgyűlést a fellebbezés kézhezvételét követő 60 napon belül össze kell hívni, és azon lehetőséget kell adni a kizárással érintett tagnak arra, hogy véleményét, észrevételeit szóban ismertesse. A közgyűlés a tag fellebbezéséről a jelenlévő tagok egyszerű többségű szavazatával meghozott határozattal dönt. A döntéshozatalt követő 15 napon belül a kizárásról szóló, írásbeli, indokolt határozatot a kizárt tagnak meg kell küldeni. 8. Amennyiben a kizárt tag a közgyűlés határozatát törvénysértőnek tartja, 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 9. Az egyesület tagja jogosult: a) részt venni az egyesület tevékenységében és rendezvényein, b) választhat és választható az egyesületi vezetőségbe, c) részt venni a döntéshozatalban az egyesület közgyűlésein. 10. Pártoló tag jogosult részt venni a) az egyesület tevékenységében és rendezvényein, b) a közgyűlésen tanácskozási jogkörrel. 11. Az egyesület tagja köteles: a) a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, b) az egyesület tevékenységében lehetőségéhez és képességeihez mérten aktívan részt venni. 12. A pártoló tagok nem vehetnek tevékenyen részt önkéntes cserében az Egyesület szervezésében. 13. Pártoló tag kötelessége az alapszabály rendelkezéseinek betartása, az adomány rendelkezésre bocsátása, vagy személyes közreműködése. V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 1. A KÖZGYŰLÉS 1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely évente legalább egy alkalommal ülésezik. Közgyűlés az egyesület összes tagjának gyűlése. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal bíró tagoknak több mint a fele jelen van. 2. A közgyűlés összehívásáról az egyesület elnöke gondoskodik. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. A közgyűlést az elnök a napirend közlésével írásban hívja össze. A meghívót legalább 28 nappal a közgyűlés előtt kézbesíteni kell a 4

5 meghívottaknak olyan formában, hogy a meghívó és a napirend átvételének ténye igazolható legyen. 3. Bármely tagnak joga van az ülés időpontját megelőzően 21 nappal írásban napirendi pontra javaslatot felterjeszteni az egyesület titkárának. A titkár 14 nappal a közgyűlés időpontja előtt tájékoztatja a tagokat az így beterjesztett napirendi pontokról. 4. A meghívónak tartalmaznia kell azon rendelkezést, mely szerint határozatképtelenség esetén az egy órával későbbi időpontra összehívott megismételt közgyűlés határozatképes az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban, a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül. 5. A közgyűlés levezető elnöke az egyesület elnöke, a közgyűlés titkára (jegyzőkönyvvezetője) az egyesület titkára. A titkár vagy az elnök távollétében valamely elnökségi tag helyettesíti őket. Amennyiben az összes elnökségi tag távol van, úgy a közgyűlés résztvevői közül választ levezető elnököt és titkárt. 6. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása és módosítása, b) az elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása, c) az éves költségvetés meghatározása, tagdíj megállapítása, d) az elnökség éves beszámolójának elfogadása, e) az egyesület tagjának kizárása során a tag fellebbezéséről való döntés, f) az egyesület célja és feladatai körébe tartozó tevékenység elhatárolása, g) az egyesület céljának elérése érdekében gazdasági tevékenység folytatásának elhatározása, h) más társadalmi szervezettel való egyesülés elhatározása, i) feloszlás kimondása, j) az éves közhasznúsági jelentés elfogadása, k) döntés minden olyan kérdésben, melyet a jogszabály az egyesület legfőbb szervének kizárólagos hatáskörébe utal. 7. A közgyűlés a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, azonban a 6.b) pontban megfogalmazott visszahívásról, a 6.d), 6.h) és 6.i) pontok esetén minősített többséggel dönt. Személyi kérdésekben a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt. Minősített többség alatt az értendő, amennyiben a szavazati joggal bíró valamennyi tag kétharmada a szavazásra bocsátott kérdésre azonos választ ad. A szavazás során minden tagnak egy szavazata van. 8. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, akivel szemben a magyar jogszabályokban nevesített kizáró okok fennállnak: a) aki vagy akinek közeli hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség, illetőleg felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül, b) továbbá az sem, aki a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül e pont alkalmazásánál előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 5

6 9. Az egyesület vezető tisztségviselőinek visszahívásáról a közgyűlés minősített többséggel dönt, ha a tisztségviselő tevékenysége, mulasztása, illetve egyéb magatartása ellentétes az alapszabállyal vagy az egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti. 10. Az elnökség éves beszámolóját a közgyűlés az ellenőrző bizottság beszámolóról szóló véleményével együtt tárgyalja. Az ellenőrző bizottság véleményét az elnökséghez az ülést legalább 30 nappal megelőzően benyújtja. Az elnök a meghívóval együtt az ellenőrző bizottság véleményét is megküldi a tagoknak. 11. A közgyűlés határozatairól az egyesület nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a döntéshozatal időpontját, a határozat tárgyát, tartalmát, a döntés hatályát, illetőleg a döntést támogatók és ellenzők személyét és ez alapján számarányát. A nyilvántartás vezetéséről az egyesület elnöke gondoskodik. 12. A határozatok tartalmát azok meghozatalát követő 15 napon belül az egyesület elnöke a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg írásban közli az érintettekkel. 13. Az egyesület közgyűlései nyilvánosak. A közgyűlés nyilvánossága csak abban az esetben korlátozható, ha az személyiségi jogokat sért. A közgyűlés és az elnökség határozatait az egyesület honlapján közzéteszi. Ennek határideje a meghozataltól számított 15 nap. A közzétételről az elnök gondoskodik. 2. AZ ELNÖKSÉG 1. Az Elnökség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, ügyrendjét maga határozza meg. A közgyűlés a tagok közül elnökből, titkárból, pénztárnokból és két elnökségi tagból álló elnökséget választ. Az elnökség tagjai megbízásukat a megválasztásuktól számított három éves időtartamra kapják. 2. Az elnökség tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: a) Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a közeli hozzátartozói. b) Az elnökségi határozat meghozatalában nem vehet részt az az elnökségi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség, illetőleg felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül, továbbá az sem, aki a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül e pont alkalmazásánál előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. c) Az elnökség tagja lehet bármely magyar állampolgár, valamint az Európai Unió bármely tagállamának állampolgára, kivéve, akit a közügyek gyakorlásától jogerős bírói ítélettel eltiltottak. d) Továbbá az elnökség tagjainak összeférhetetlenségére a vezető tisztségviselők összeférhetetlenségéről szóló rendelkezések irányadók. 3. Az elnökség feladatai: a) szervezi, irányítja az egyesület munkáját, b) előkészíti a közgyűlés üléseit, 6

7 c) évente egy alkalommal beszámol tevékenységéről a közgyűlésnek, d) megvitatja, majd a közgyűlés elé terjeszti az egyesület pénzügyi, gazdasági helyzetéről szóló éves beszámolót, e) elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az éves közhasznúsági jelentést, f) tájékoztatja a közgyűlést és a tagokat az egyesület gazdasági helyzetéről, g) népszerűsíti az egyesület céljait, h) tag felvétele, i) tag kizárásáról való döntés j) szervezi a külföldi és hazai kapcsolattartást. 4. Az elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az elnökséget az elnök hívja össze. Az elnökség üléseinek összehívására írásban, a tervezett napirend közlésével az elnökség ülése előtt 7 nappal kerül sor. Az elnök az elnökség tagjait olyan formában hívja meg, hogy a meghívó átvétele igazolható legyen. A nyilvánosságra, illetőleg a jegyzőkönyv felvételére jelen alapszabály V/1. Fejezetének a közgyűlés összehívásáról szóló általános rendelkezései az irányadók. 5. Az elnökségi ülések határozatképességéhez három elnökségi tag jelenléte szükséges. Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 6. A titkár köteles az elnökségi határozatokról naprakész nyilvántartást vezetni, mely nyilvántartás tartalmazza a döntés tartalmát. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból lehetőleg kitűnjön a döntés tartalma, hatálya, a támogatók és ellenzők aránya, valamint a támogatók és ellenzők személye. 7. A határozatok meghozatalát követő 15 napon belül az egyesület titkára a határozatot írásban megküldi az érintetteknek, a határozatnak az Egyesület honlapján történő egyidejű közzététele mellett. Az elnökség ülései nyilvánosak. 3. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 1. Az ellenőrző bizottság elnökből és két tagból áll. Tagjait a közgyűlés választja három éves időtartamra. Az ellenőrző bizottság ellenőrzi az egyesület működését, gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein. 2. Ha az ellenőrző bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az egyesület elnöke az ellenőrző bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést. 3. Az ellenőrző bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 7

8 következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség döntését teszi szükségessé; b) az elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel. Az elnökség ülését az ellenőrző bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség ülésének összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult. Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 4. Az ellenőrző bizottságnak nem lehet elnöke vagy tagja az, aki: a) az elnökség tagja, b) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve az egyesület bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásait, és a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, d) a fenti pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 5. Az ellenőrző bizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ellenőrző bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Az ellenőrző bizottság tagját e minőségben az egyesület tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. 6. Az ellenőrző bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés meghívóját a napirenddel együtt, legkésőbb az ülés napját megelőző 7 nappal az elnök a tagoknak kézbesíti olyan módon, hogy a kézbesítés és az átvétel ténye igazolható legyen. Az ellenőrző bizottság legalább évente egyszer ülésezik. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével az ellenőrző bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az ellenőrző bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 7. Az ellenőrző bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá. Az ügyrendről a közgyűlés egyszerű többséggel határoz. 8. Azokban az években amikor az Egyesületnek független könyvvizsgálatot kell végeztetnie, az Ellenőrző Bizottság nem működik. 4. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI 1. Az egyesület tisztségviselőit titkos szavazással a közgyűlés választja meg, megbízatásuk három éves időtartamra szól. Az egyesület tisztségviselői e tisztségüket társadalmi megbízatásként, ellenszolgáltatás nélkül látják el, azonban igényt tarthatnak a feladataik elvégzése érdekében felmerült, indokolt és igazolt kiadásaik megtérítésére. Jelen alapszabályban vezető tisztségviselő alatt értendők az elnökség tagjai és az ellenőrző bizottság tagjai. 8

9 2. Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, amennyiben a szervezet megszűnésétől számított két év le nem telt. 3. Az egyesület vezető tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 4. Az egyesület vezető tisztségviselőinek visszahívásáról a közgyűlés minősített többséggel dönt, ha a tisztségviselő tevékenysége, mulasztása, illetve egyéb magatartása ellentétes az alapszabállyal vagy az egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti. 5. Az elnök feladatai: a) képviseli az egyesületet, b) az alapszabályban meghatározott időközönként összehívja a közgyűlést, c) az alapszabályban meghatározott időközönként összehívja az elnökség üléseit, d) az elnökségi ülések közötti időszakban irányítja az egyesület tevékenységét, e) beszámol az elnökségnek az ülések között tett intézkedéseiről, f) felvilágosítást, tájékoztatást ad az egyesület tevékenységéről, g) gondoskodik a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról, h) menedzseli az egyesület gazdálkodását, i) kapcsolatot tart más társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek, stb. képviselőivel. 6. A titkár feladatai: a) az elnök akadályoztatása esetén az elnököt helyettesíti, b) a közgyűlésen illetve elnökségi üléseken vezeti a jegyzőkönyvet, c) felvilágosítást, tájékoztatást ad az egyesület tevékenységéről, d) gondoskodik a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról. 7. A pénztárnok feladatai: a) menedzseli az egyesület gazdálkodását, b) kapcsolatot tart más társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek, stb. képviselőivel, c) kezeli az egyesület pénzeszközeit, d) gondoskodik az egyesület pénzügyi tárgyú könyveinek vezetéséről, a pénzügyi jelentések, bevallások elkészítéséről, e) gondoskodik a pénzügyi és számviteli szabályokban előírt kötelezettségek betartásáról, f) elkészíti és az elnökség elé terjeszti a szervezet pénzügyi, gazdasági helyzetéről szóló éves beszámolót, g) folyamatosan tájékoztatja az elnökséget az egyesület anyagi helyzetéről. 1. A társadalmi szervezet megszűnik: VI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 9

10 a) feloszlással, b) más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, c) feloszlatással, d) illetőleg megszűnésének megállapításával. 2. A közgyűlés minősített többséggel meghozott határozattal dönt az egyesület feloszlásáról illetőleg más társadalmi szervezettel való egyesüléséről. A feloszlatásról, valamint az egyesület megszűnésének megállapításáról a bíróság határoz, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. 3. Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonát más hasonló célú közhasznú szervezet működtetése érdekében kell felhasználni. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Jelen alapító okirat magyar és angol nyelven készült, vita vagy ellentmondás esetén a magyar szöveget kell irányadónak tekinteni. 2. Az egyesület létrejöttéhez a Fővárosi Bíróság által történő nyilvántartásba vétel szükséges. 3. Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén, előzetes bejelentkezés alapján, az egyesület titkárával egyeztetett időpontban bárki betekinthet. 4. Az egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, illetőleg beszámolóiról készült tájékoztatót az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel, egyidejűleg az egyesület honlapján történő megjelentetéssel kell nyilvánosságra hozni. 5. Az egyesület működésére a Magyar Köztársaság jogának rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezen alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló év CLVI. törvény, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók. Budapest, november 6. Elnök 10

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület Segítő Alapszabály egységes szerkezetben a 2008. augusztus 6-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal I~.. ( alapítva: 2001. június) Készült a

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya

LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya LEI Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Budapest, 2011. év december hó 12. nap 1. Az Egyesület teljes neve: LEI Magyarországi Egyesülete 2. Az Egyesület rövid neve: LEI Magyarországi Egyesülete I. Az

Részletesebben

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Cím: Szerző: Lektorálta Alapszabály közhasznú egyesület, 13 oldal Papné Sipos Katalin dr. Nógrádi András Dátum 2010. október 18. Csellengés Közhasznú Egyesület Alapszabály A Csellengés Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Golden Retriever Kör

Golden Retriever Kör Golden Retriever Kör a l a p s z a b á l y a Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Golden Retriever Kör 2. Az Egyesület székhelye: 2030 Érd, Bokor u. 28. 3. Az Egyesület önkormányzati elven működő

Részletesebben

A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A

A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A 1 A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2005. A FIGURÁK KULTURÁLIS ÉS SZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapító tagok jelen alapszabály elfogadásával az egyesülési jog

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülethez alapító

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság.

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság. A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének Alapszabálya PREAMBULUM Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben