,<,.- "A MAGY AR MÉRNÖKKÉPZÉS KORSZERŰSÍT~~E1~' f.! ALAPÍTVÁNY módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ",<,.- "A MAGY AR MÉRNÖKKÉPZÉS KORSZERŰSÍT~~E1~'--------.f.! ALAPÍTVÁNY módosított, egységes szerkezetbe foglalt"

Átírás

1 F A Ko-saerü Mémökért FŐVÁROS. QfRÓMi -. LAJSTROlvlSZAM,<,.- "A MAGY AR MÉRNÖKKÉPZÉS KORSZERŰSÍT~~E1~' f.! ALAPÍTVÁNY módosított, egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT A 1993-ban az Alapítók - a Magyar Bankszövetség, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Magyar Kulturális Szövetség, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, néhai Andrew C. Timar, Pungor Ernő - létrehozták a mérnökképzés korszerűsítését, fejlesztését támogató alapítványt. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság Pk /1993/3 ügy számon, 4286 nyilvántartási számon, én "A Magyar Mérnökképzés Korszerűsítéséért" Alapítvány elnevezés alatt nyilvántartásba vette, majd május 30-án közhasznú szervezetté minősítette. Alulírott Alapítók az Alapítvány Alapító Okiratát június 2-án módosítják. 1. Az Alapítvány alapítói a Magyar Bankszövetség a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (Jogelődje az Alapítvány alapításakor: Magyar Gazdasági Kamara) a Magyar Kulturális Szövetség (Jogelődje az Alapítvány alapításakor: Magyar Kulturális Kamara) a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Andrew C. Timar Pungor Ernő 2. Az Alapítvány neve A "Magyar Mérnökképzés Korszerűsítéséért" Alapítvány Rövidített név: A Korszerű Mérnökért Alapítvány 3. Az Alapítvány székhelye 1113 Budapest. Zsombolyai u. 6. l/q

2 4. Az Alapítvány célja Összefogni mindazokat a hazai és külföldi magánszemélyeket, vállalkozókat, vállalatokat, szervezeteket, intézményeket, akikjamelyek támogatják a korszerűmérnök-képzést, a mérnökképzés, a mérnöktovábbképzés korszerűsítését, hozzájárulnak a műszaki felsőoktatás anyagi, tárgyi, technikai, infrastrukturális feltételeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, hatékonnyá tételéhez, hogy azok: megfeleljenek a jelen és jövő követelményeit teljesíteni tudó, korszerű felkészülést biztosító, a társadalom elvárásai nak megfelelő graduális és posztgraduális képzés követelményeinek; kedvező feltételeket nyújtsanak a tudományos, kutató, műszaki fejlesztő, szakmai alkotómunka magas szinten történő műveléséhez; lehetővé tegyék a nemzetközi együttműködés kiteljesedését; segítsék az egészséges környezet, a korszerű sportolási és kulturális lehetőségek megteremtését, a színvonalas egészségügyi, szociális ellátást. 5. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység c) pontja alapján): (az évi CLVI. törvény 26. -nak tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; kulturális tevékenység; határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység; az euroatlanti integráció elősegítése. 6. Az Alapítvány vagyona Az Alapítók az alapítványi célok megvalósítására az alábbi induló vagyont bocsátották az Alapítvány rendelkezésére: Magyar Bankszövetség Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége Magyar Kulturális Szövetség Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Andrew C. Timar Pungor Ernő Összesen: ,- Ft ,- Ft 2/8

3 7. Csatlakozási feltételek Az Alapítvány nyitott, csatlakozhat hozzá bármely hazai, illetve külföldi természetes vagy jogi személy, támogathatja pénzzel, vagyoni apporttal, szellemi javakkal (pl. szabadalommal). Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól fuggetlen, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat. A csatlakozásról, illetve a támogatásról - ha konkrét célra irányul, vagy ha anyagi apportban, illetve szellemi javakban testesül meg - a Kuratórium dönt. 8. Az Alapítvány gazdálkodási rendje Az Alapítvány gazdálkodási rendjét a hatályos jogszabályok figyelembevételével a Kuratórium hivatott kialakítani. Az Alapítvány céljainak elérésére az induló vagyon mint törzstőke, valamint az Alapítványnak adott támogatások, javadalmak és ezek hozadéka szolgálnak. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet is folytathat, de ez nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja. Ha az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium Befektetési Szabályzatot készít. Az Alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal a Kuratórium elnöke vagy a Kuratórium által felhatalmazott bármely két - az Alapítókkal és az Alapító jogi személyekkel függőségi viszonyban nem álló - tagja együttesen rendelkezik, ha az utóbbiak megfelelnek a Ptk. 741C.. (3) bekezdésében foglaltaknak. 9. Az alapítványi vagyon felhasználási módja Az alapítványi célú vagyon felhasználása érdekében az Alapítvány pályázatok kiírásával, ösztöndíjak alapításával és bármely egyéb módon támogathatja mindazokat a törekvéseket, amelyek elősegítik: az alapítványi célok megvalósítását; a közhasznú tevékenységek végzését; mindazon tevékenységek, kezdeményezések sikeres megvalósítását, amelyeket a Kuratórium az Alapítvány céljaival összeegyeztethetőnek és arra érdemesnek tart. 318

4 A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Szín1elt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 10. Felügyelő Bizottság Az Alapítvány működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait az alapítók és az alapítók képviselői jelölik ki: A Felügyelő Bizottság elnöke: dr. Kalmár Péter 1112 Budapest, Dayka Gábor u. 481c. A Felügyelő Bizottság tagjai: dr. Engi Gyöngyi 1185 Budapest, Szitnya u. 31. ili.o_agggéza 1026 Budapest, Balogh Ádám köz 6. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve - ha van - könyvvizsgálója az a személy, aki a kuratórium elnöke vagy tagja vagy az Alapítvánnyal megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy sem, aki az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatásokat. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója a fenti két pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A Felügyelő Bizottság tagjait határozatlan időre az Alapítók kérik fel. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai indokolt esetben visszahívhatók. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság tagjai költségtérítést kaphatnak. A Felügyelő Bizottság feladatai: Ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását, ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, az Alapítvány könyveibe és iratai ba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Köteles tájékoztatni a Kuratóriumot és kezdeményezni összehívását, ha tudomást szerez arról, hogy az Alapítvány működése során jogszabálysértés vagy egyéb súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé. 4/8

5 p Köteles kezdeményezni a Kuratórium összehívását, ha tudomást szerez arról, hogy a Kuratórium felelősségét érintő tény merült fel. A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreáliítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítókat és a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze, az ülések összehívását azonban a Felügyelő Bizottság bármely tagja is (írásban) kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal, írásban értesíteni kell. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha két tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést - azonos napirendi pontokkal - legalább nyolc napos időközzei kell kitűzni. A megismételt ülés akkor határozatképes, ha a Felügyelő Bizottság két tagja jelen van. Egyebekben a Felügyelő Bizottság működésére a Kuratórium működési szabályait kell alkalmazni. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. A Felügyelő Bizottság ülései általában nyilvánosak. A Felügyelő Bizottság üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni, neve feltüntetésével a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülését követően a résztvevő tagok aláírják. 5/8

6 11. Az A1apítvány kuratóriuma Elnök: Török Imre 1125 Budapest, Istenhegyi út 971c. Tagok: Horváth Jenőné Gábor József Koncz Gábor Mang Béla 8500 Pápa, Rákóczi út Budapest, Keve u Budakeszi, Hunor u Miskolc, Hajós A. u. 15. Az A1apítvány képviselője: Török Imre Az Alapítványt a Kuratórium elnöke képviseli a hatóságok előtt, és gyakorolja a munkáltatói jogokat - ha az Alapítvány Igazgatóságot működtet, megbízottat, alkalmazottat foglalkoztat. Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke egy személyben az Alapítvány igazgatói posztját is betölti, feladat- és hatáskörét az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a személye, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az Alapítók a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszik a Khtv. 8. és 9. -ában írott összeférhetetlenségi szabályokat. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 12. Az A1apítvány működtetése Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium. Tevékenységét az érvényes jogszabályok és az alapító okiratban foglaltak alapján végzi. Feladata különösen: az alapítványi célok, a közhasznú tevékenységek hatékony megvalósítása; a támogatások, a csatlakozások elbírálása; az éves működési és költségvetési terv jóváhagyása; az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása; szabályzatok elfogadása; továbbá saját ügyrendjének kialakítása. A Kuratórium tevékenységét Tanácsadó Testület( ek) segítheti(k). A Kuratórium a működését az ügyrendjében foglaltak szerint végzi. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor legalább három tagja jelen van. Kivéve az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését, valamint avagyonkezelési és Befektetési Szabályzatot, mert ezek elfogadásához a Kuratórium négy tagjának egyetértése szükséges. A Kuratórium a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. 618

7 A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója IPtk b.', élettárs a (a továbbiakban együtt: hozzátartozója) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem mínősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A Kuratórium évente legalább egy alkalommal-legkésőbb a tárgyév május 31-ig - ülésezik. A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag együttesen írásban - levélben, faxon, sms-ben, -ben - hívhatja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal, az ülés időpontját megelőzően értesítést kapnak, amely tartalmazza az ülés tárgysorozatát és a napirendet. A kuratóriumi tagokat az alapítók határozatlan időre kérik fel, amely felkérés csak indokolt esetben (741C.. (6) bekezdés) vonható vissza. A Kuratórium elnöke és tagjai indokolt esetben tiszteletdíjban, valamint költségtérítésben részesülhetnek. A kuratóriumi ülésekről minden esetben nyilvántartás, emlékeztető és jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpont ja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye, - nyílt szavazás esetén - név szerinti megjelöléssei. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva. A Kuratórium bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni, neve feltüntetésével a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a résztvevő tagok aláírják. Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Alapítvány igazgatója vagy az általa megbízott személy látja el. A Kuratórium döntéseit az elnök igazgató a döntés időpontját követő két héten belül írásban - igazolható módon - közli az érintettekkel, valamint felteszi az Alapítvány honlapjára (\~~vw.korszerllmernok.hu). Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén - az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. A Kuratórium évente egyszer az Alapítvány honlapján nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 718

8 13. Az A1apítvány megszűnése Az Alapítvány megszűnik, ha az alapító okiratban lefektetett célok megvalósítása többé már nem lehetséges, illetve jelentős mértékben megnehezül; a Bíróság az Alapítványt megsziinteti, vagy más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el. Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapítvány vagyona - az induló vagyon erejéig - az Alapítókat illeti meg, abefektetett részarányoknak megfelelően, ők kötelesek azt az Alapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. Az Alapítvány jogi személy. 14. Záró rendelkezések A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az évi 11. sz. törvényerejű rendelettel módosított Ptk. 74/A-74/F. paragrafusai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi elvi. törvény szerint kell eljárni. Budapest, június 2. MAGYAR BANKSZÓVETS~G ~ lj ~ U Budapest. József nádortér i.m [.., Magyar Bankszovetseg ~~ Magyar Kulturális Szövetség Műs 1 észettudományi Szövetsége Egyesül Előttünk, mint tanúk előtt: 1. aláírás:..j).~~. név: 19~'ih~0..\~:.r:.~;J. lakcím: 2-k~Q..~t~~~:.. sz.ig.szám: tfdh~:w. ut:: i (J2"-- 2. ~áírás:... ~0::. ~x. név.. SZIKORI.roNDE.. lak ' Vecsés, C1lll Nii'ysaniH5( 3tlZSef-o: Sfa. sz.ig.szám:.ool72ka..~~9.1~72?!. 818

9

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány létrehozásáról Alulírott jogi személyiségű alapítók: A Vadászok és

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11.

NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11. NAGYÍTÓ Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11. 2 Alapító Okirat Alulírott Dr. Ravaszné Zsolnai Anikó, 6725 Szeged,

Részletesebben

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány 1 Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Alapító, Dr Somogyi Péter a Ptk. 74/A F. -ai, a 2011. évi CLXXV. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény [az alapításkor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben