MEMENTO 2010 A vörösiszap-károsultakért Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEMENTO 2010 A vörösiszap-károsultakért Alapítvány"

Átírás

1 MEMENTO 2010 A vörösiszap-károsultakért Alapítvány

2 2 ALAPÍTÓ OKIRAT amellyel az 1. pontban meghatározott alapítók (továbbiakban: alapítók) a Ptk. 74/A. - 74/F. - ai alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány) hoznak létre a következők szerint: 1. Az alapítók: 1.1. Somló-Coop Kft., 8460 Devecser, Vasút u. 29. (Cg , képv.: Tornai Tamás ügyvezető igazgató), 1.2. "GALLUS" Kft., 8460 Devecser, Levente telep 1. (Cg , képv.: Szabó István ügyvezető igazgató). 2. Az Alapítvány neve: MEMENTO 2010 A vörösiszap-károsultakért Alapítvány 3. Az Alapítvány célja: 3.1. Az Alapítók célja olyan alapítvány létrehozása, amely segítséget nyújt az Ajka város és Kolontár község között elhelyezett X. számú vörösiszap-kazetta október 4. napján bekövetkezett leomlása és kiöntése (továbbiakban: katasztrófa), valamint a katasztrófát követő mentési munkálatok során kárt szenvedett természetes személyeknek és családtagjaiknak (továbbiakban: károsultak). Az Alapítvány támogatni kívánja azokat a szervezeteket is, amelyek a károsultak egészségügyi és/vagy szociális ellátását, lelki gondozását, hitéleti igényeit, illetve nevelését, és oktatását biztosítják. Az Alapítvány segítséget kíván nyújtani minden olyan természetes személynek, szervezetnek, intézménynek is, aki/amely a katasztrófa élővilágra, természeti és épített környezetre káros következményeinek elhárítására, az egészséges környezeti feltételek ismételt megteremtésére (nyereségszerzési cél nélkül) vállalkozik, vagy ilyen tevékenységben önkéntesen részt vesz Az Alapítvány a 3.1. pontban megjelölt célok érdekében pénzbeli segélyeket nyújt, természetben juttatott adományokat oszt szét, illetve ilyen adományok szétosztását koordinálja; intézményeket és szervezeteket, valamint a kárelhárítást és a katasztrófa utáni helyreállítást szolgáló szakmai és/vagy társadalmi rendezvényeket, eseményeket támogat; segítséget nyújt támogatók és károsultak közötti kapcsolatfelvételhez. 4. Az Alapítvány jellege:

3 Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 26. c) pontja szerinti tevékenységek közül - az Alapítvány céljaival összhangban lévő személyi, tárgyi, és területi korlátozással - az alábbiakat végzi: 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 7. műemlékvédelem, 8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelem, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, 22. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység; 23. bűnmegelőzés és áldozatvédelem Az Alapítvány közhasznú szervezet Az Alapítvány nyitott, céljainak megvalósításához mind természetes, mind jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek hozzájárulhatnak, szabadon felhasználható és céltámogatásokat nyújthatnak részére Az alapítók az Alapítvány részére a bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásáig az alábbiak szerint ,- Ft. induló vagyont biztosítanak az Alapítvány bankszámlájára történő banki átutalással: 1.1. alatti alapító: ,- Ft, azaz Egyszázezer 00/100 forint alatti alapító: ,- Ft, azaz Egyszázezer 00/100 forint Az Alapítvány a tevékenysége során közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független marad, és pártok számára anyagi támogatást nem nyújt. 5. Az Alapítvány gazdálkodó tevékenységének főbb szabályai: 5.1. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak a 3. pont szerinti közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.

4 Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, hanem azt a 3. pont szerinti közhasznú céljaira köteles fordítani Az Alapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait a közhasznúsági jelentéssel együtt a helyi sajtó útján legalább évente egyszer nyilvánosságra hozza Az Alapítvány a Kuratórium tagjait, az alapítókat és más támogatókat, valamint e személyek hozzátartozóit - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatások kivételével - a célja szerinti juttatásban nem részesítheti Az Alapítvány bevételei: a) az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozóktól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel, e) egyéb, jogszabályokban meghatározott módon megszerzett bevétel, f) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel Az Alapítvány költségei: a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások) b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), d)a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani Az Alapítványnak a mindenkori hatályos számviteli jogszabályok szerint elkészített, a gazdálkodásra vonatkozó éves beszámolóját a Kuratórium egyhangú határozattal hagyja jóvá, és annak legfontosabb mutatóit a közhasznúsági jelentéssel együtt a helyi sajtó útján a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30. napjáig nyilvánosságra hozza Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik, amely e kérdésben egyhangú határozattal dönt.

5 5 A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági jelentésre vonatkozó rendelkezések az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érintik. 6. Az Alapítvány székhelye: 8460 Devecser, Vasút u Az Alapítvány kezelője, kijelölésének módja, a kezelő szerv működése: 7.1. Az Alapítványt 3 tagú kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium) kezeli. Az Alapítvány legfőbb szerve a Kuratórium A Kuratórium Elnökét és tagjait az alapítók jelölik ki. Amennyiben az alapítók valamely kuratóriumi tag halála, lemondása illetve a tevékenysége ellátását tartósan akadályozó egyéb körülmény bekövetkezése esetén újabb kuratóriumi tag kijelöléséről 60 napon belül nem gondoskodik, a megmaradt kuratóriumi tagok jogosultak az Alapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság erre irányuló, avagy új kezelő szerv kijelölésére vonatkozó döntését kérni A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az Alapítvány vagyonának kezeléséről és az Alapítvány céljainak megfelelő felhasználásáról. Az Alapítvány céljainak megvalósítására elsősorban az adományozók által juttatott pénzeszközöket, illetve

6 6 az induló vagyon kamatait kell felhasználni, az induló vagyon csak az Alapítvány működésének megkezdéséhez, illetve az Alapítvány célja szerint különösen fontos és/vagy haladékot nem tűrő esetben használható fel A Kuratórium az Alapítvány tevékenységéről a helyi sajtó útján rendszeresen, évente legalább egy alkalommal köteles a nyilvánosságot tájékoztatni A Kuratórium évente legalább négy alkalommal, egyébként pedig az Alapítvány tevékenysége által megkívánt gyakorisággal ülésezik A Kuratórium üléseit a Kuratórium Elnöke hívja össze, a tagok részére az ülést megelőzően 8 nappal postai úton, ajánlott küldeményként feladott, és az ülés idejét, helyét, valamint a megtárgyalni javaslt napirendet, és a határozatképtelenség esetére vonatkozó tájékoztatást tartalmazó írásos meghívóval. Haladékot nem tűrő esetben a Kuratórium Elnöke telefonon is összehívhatja a Kuratórium ülését, ezt a körülményt azonban az ülés jegyzőkönyvében kifejezetten meg kell említeni. Az ilyen módon összehívott kuratóriumi ülést csak akkor lehet megtartani, ha az ülésen minden kuratóriumi tag megjelent, és a javasolt napirend megtárgyalásához valamennyien hozzájárultak A Kuratórium ülésének összehívását egyébként a Kuratórium Elnöke részére írásban megküldött - a cél, az ok és a megtárgyalandó napirend megjelölését tartalmazó - javaslattal a Kuratóriumi tagok bármelyike indítványozhatja. A javaslat mikénti elbírálásáról a Kuratórium Elnöke a kézhezvételtől számított 3 napon belül írásban értesíti a javaslattevőt, aki a javaslat elutasítása esetén a 7.6. pont szerinti módon maga jogosult a Kuratórium ülését összehívni A Kuratórium ülését az Elnök, a 7.7. pont szerint más által összehívott ülést pedig az azt összehívó személy vezeti A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén a Tagok mindegyike jelen van, döntéseit a tagok egyhangú határozatával hozza. Határozatképtelenség esetén az ülést - azonos napirenddel - legkésőbb 8 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni, és ha ez az ülés is határozatképtelen lenne, az alapító jogosult új kezelő szervet kijelölni, ennek elmulasztása esetén a Kuratóriumi tagok bármelyike jogosult az Alapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő bíróságnál erre irányuló kérelmet előterjeszteni. A határozathozatalban nem vehet részt az a Kuratóriumi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont) élettársa (a továbbiakban együtt: Hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt (nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás) A Kuratórium ülései nyilvánosak.

7 A Kuratórium üléséről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell felvenni, utóbbi tartalmazza - az ülés helyét és idejét, - a megjelentek közül a meghívottak név szerinti felsorolását, - a megtárgyalt napirendet, - az ülésen hozott határozatokat, a határozatok hatályba lépésének idejét, valamint a határozati javaslatot támogatók, ellenzők, illetve a szavazás során tartózkodók nevét. A jegyzőkönyvet az ülést vezető személyen kívül még egy, a Kuratórium által az ülés kezdetén erre a célra megválasztott Kuratóriumi tag hitelesíti A Kuratórium a meghozott határozatokról a személy szerint meghatározó érintetteket a jegyzőkönyvből készített kivonat postai úton, ajánlott küldeményként történő megküldésével, a nyilvánosságot pedig az Alapítvány működéséről szóló beszámoló nyilvánosságra hozatalával értesíti Az Alapítvány működése során keletkezett iratokba - írásban előterjesztett és indoklással ellátott kérelemnek a Kuratórium Elnökénél történő előterjesztése ellenében - bárki betekinthet, és az ezzel kapcsolatos költségek megtérítése esetén azokról másolatot kérhet Az Alapítvány a működése során nyújtott szolgáltatásait - a céljai szerinti személyi, tárgyi, és területi korlátok között, anyagi lehetőségein belül - köteles mindenki számára elérhetővé tenni. Az egyes szolgáltatások igénybevételének módját - a szolgáltatás jellegétől függő módon - a Kuratórium határozza meg, az igénybevételhez szükséges nyilvánosságot a Kuratórium az Alapítvány céljai szerinti személyi kör részére a helyi sajtóban közzétett hirdetmény útján biztosítja A Kuratórium tagjai tevékenységük fejében díjazásra nem jogosultak, az Alapítvány érdekében kifejtett tevékenységük során felmerült szükséges, indokolt és kellően igazolt kiadásaikat azonban az Alapítvány - megfelelő fedezet esetén - megtéríti. Amennyiben a Kuratórium megítélése szerint az Alapítvány tevékenysége külön munkaszervezet létrehozását indokolná, köteles az Alapítóktól az Alapító Okirat módosítását kérni Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

8 8 A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 8. A Kuratórium Elnöke és tagjai, az Alapítvány képviselete: 8.1. A Kuratórium Elnöke: Scher László Scher László Szarka Erzsébet születési helye és ideje: Balatoncsicsó, lakcíme: 8460 Devecser, Honvéd u A Kuratórium tagjai: Barta Szilárd Barta Szilárd Szabó Margit születési helye és ideje: Győr, lakcíme: 9061 Vámosszabadi, Széchenyi u. 24. Kákonyi Tibor Kákonyi Tibor Kiss Rozália születési helye és ideje: Székesfehérvár, lakcíme: 8460 Devecser, Arany J. u Az Alapítványt bíróságok, hatóságok és harmadik személyek irányában a Kuratórium Elnöke képviseli, az Alapítvány vagyona feletti rendelkezéshez az Elnök és még egy Kuratóriumi tag aláírása szükséges. 9. Felügyelőbizottság: 9.1. A 3 tagú Felügyelőbizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a Kuratórium Elnökétől és tagjaitól jelentést, ha pedig az Alapítvány külön munkaszervezetet hoz létre, e szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja A Felügyelőbizottság Elnöke és tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy az Alapító Okirat így rendelkezik A Felügyelőbizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; b) a kuratóriumi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel.

9 A Kuratóriumot a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Felügyelőbizottság Elnöke: Horváthné Kamondi Zsuzsanna Kamondi Zsuzsanna Andó Mária születési helye és ideje: Devecser, lakcíme: 8460 Devecser, Honvéd u A Felügyelőbizottság tagjai: Horváth Józsefné Kiss Erzsébet Tilhoff Margit születési helye és ideje: Devecser, lakcíme: 8460 Devecser, Lékai u. 9/3. Béresné Bagaméri Eszter Bagaméri Eszter Gál Edit születési helye és ideje: Lajosmizse, lakcíme: 8595 Kup, Külsőerdészlak 9.8. Nem lehet a Felügyelőbizottság Elnöke vagy tagja az, aki a) a Kuratórium Elnöke vagy tagja, b) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül (kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat), illetve d) az a) - c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója A Felügyelőbizottság ülésének összehívására, az ülések nyilvánosságára, az ülés jegyzőkönyvének vezetésére, a határozatképességre és a határozathozatal módjára, valamint a felügyelőbizottsági elnök és tagok díjazására, továbbá az összeférhetetlenségre vonatkozó, és jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a 7. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

10 Az Alapítvány megszűnése: A Ptk. 74/E. (1), (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben az Alapítvány megszűnik Az Alapítvány megszűnése esetén vagyonát a katasztrófa által érintett településeken működő, egészség- és /vagy környezetvédelmi célú más közhasznú szervezet javára kell átadni. 11. Bírósági nyilvántartásba vétel: Az alapítók tudomásul veszik, hogy az Alapítvány érvényességéhez, és működésének megkezdéséhez az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány jogi személyiségét a nyilvántartásba vétellel nyeri el. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az évi CLVI. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Devecser, október Somló-Coop Kft. képv.: Tornai Tamás ügyvezető igazgató.. "GALLUS" Kft. képv.: Szabó István ügyvezető igazgató alapítók Ellenjegyzem, Devecser, október 11. napján:

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat 1 SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapító Okirat Az Alapító - felismerve a szegénység növekedésének társadalmi veszélyeit és a rászorulók támogatásának egyre

Részletesebben

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.)

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Az alapítók a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány 2003. december 07. napján kelt Alapító

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,,

POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE Budapest,, h ros X. kerület Kőbányai ;.ik jrn It ír,j.".t t Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT /A%/Jt9l2DjÜL r 7 POTGÁRMFSTFRF POLGÁRMESTERE / Budapest,, Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G. paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2010.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2010. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2010. Bevezető A jelen Okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az Okirat céljaiban meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

A POLYÁN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A POLYÁN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A POLYÁN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.) A Szervezet elnevezése: Polyán Egyesület 2.) A Szervezet rövidítése: Polyán Egyesület 3.) A szervezet alapítási éve: 2008. október 14. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4.)

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA.

A Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. A "Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért" Alapítvány MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Az alapítók attól a céltól vezérelve, hogy elsősorban a Magyar Köztisztviselők,

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben