Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat"

Átírás

1 1 SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapító Okirat Az Alapító - felismerve a szegénység növekedésének társadalmi veszélyeit és a rászorulók támogatásának egyre fokozódó és sürgető szükségességét - rászorulók segítése céljára közhasznú alapítványt hoz létre. 1. Az Alapitvány alapitója, neve, székhelye, vagyona Alapító Dr. BURSITS Tibor I Az Alapító halála, cselekvőképtelenné válása esetére az alapítói jogok gyakorlására kijelöli dr.nyéky Tamás Boldizsárt Az alapítvány neve: SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapitvány Az Alapítvány induló vagyona: ,- (háromszázezer) Forint. Alapító az alapítványi hozzájárulást a jelen Alapító Okirat aláírásától számított 8 napon belül letétbe helyezi az erre kiválasztott bank erre a célra nyitott elkülönített számláján. Az alapitás éve: Az Alapitvány Székhelye: 5000 Szolnok II. Az alapitvány célja és működése 1.1 Az alapítvány célja Az alapítvány célja hátrányos helyzetűek, gyermekek, idösek.. bajba jutott és más rászoruló emberek eseti és rendszeres támogatása elsősorban, de nem kizárólag adományokkal. 2.1 A Működés alapelvei Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Tevékenységét, működését az önkéntesség, az emberiesség, a pártatlanság, a semlegesség, és a függetlenség jellemzi. Az alapítvány nyitott. Ahhoz bármely, külföldi vagy belföldi magánszemély, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és jogi személy csatlakozhat, ha elfogadja annak céljait. A csatlakozás, feltételhez rendelt, vagy meghatározott célra rendelt alapítványi hozzájárulás elfogadásáról a Kuratórium dönt. 1 3~

2 SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapitvány 3.1 Az alapitvány feladatai Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében különösen a következő feladatokat látja el: - a rászoruló emberek segélyezése, segítése, szükségleteik alkalmi illetve rendszeres kielégítése (élelmiszerek, ruhaneműk, tisztálkodási- és tisztítószerek, gyógyszerek, berendezések, felszerelések, stb.); - katasztrófa - felkészülési és - válaszadási tevékenység ellátása önkéntes, speciális mentőcsapatok bevonásával; - szellemi segítés, szolgáltatások nyújtása, tájékoztatás, tanácsadás; - más karitatív szervezetek, illetve az alapítvány céljainak megvalósításában együttműködő partnerek munkájának támogatása; - céljainak elérése érdekében beruházások realizálása, létesítmények működtetése. 4./ Az alapítványi vagyon felhasználásának módjai: Az Alapítvány vagyona teljes egészében, beleértve az Alapító és csatlakozók által adott vagyont és a kamatokat is, teljes mértékben felhasználható az alábbi módokon: a) közvetlen adomány, amely csak kivételesen, és abban az esetben vonható vissza, ha az azt adományozó az Alapítvánnyal egyetértésben külön célra rendelte; b) önkormányzatok segélyező munkájának támogatása; c) az alapítvány céljainak megfelelő oktatás (képzés, továbbképzés, átképzés, ismeretterjesztés) és tanácsadás szervezése és támogatása; d) az alapitvány céljainak megfelelő kezdeményezések egyedi támogatása; e) az alapítvány céljainak megvalósításátsegítő szervezetek, jogi személyek és magánszemélyek támogatása; f) az alapítványi célok megvalósítását szolgáló intézmények, létesítmények, szervezetek létrehozása; g) vállalkozási tevékenység az alapítványi vagyon értékmegőrzése és gyarapítása, a tevékenység hatásfokának növelése céljából; h) az alapítványi célokkal kapcsolatos információszolgáltatás szervezése és támogatása. 5.1 Az Alapítvány gazdálkodása a) A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai: - az alapítótói, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótói közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;. - az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - a szervezet eszközeinek befektetéséböl származó bevétel; - egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; - a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 2

3 SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány b) Az Alapitvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. c) Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt közhasznú céljai szerinti tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem az Alapitványalapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint. CI) Az Alapitvány éves költségvetés szerint gazdálkodik. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. e) Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. t) Az Alapítvány a közhasznú társaság kivételével - vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; - az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. g) Az Alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 6.1 Az adománygyűjtés szabályai Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmevel. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az Alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. A teljesített adomány vissza nem vonható, illetve vissza nem adható. Ill. Az Alapitvány Szervezete Al Kuratórium A Kuratórium az Alapítvány kezelő szerve. 1.1A Kuratórium működése, hatásköre, tagjai a) A Kuratórium három személyből álló testület, amelynek tagjait az Alapító kéri fel határozatlan időtartam ra. b) A Kuratórium határozatképes, ha ülésén a tagok legalább 2/3-a jelen van. c) A Kuratórium a döntéseit egyszerű szótöbbséggel, ellenkező döntés hiányában nyílt szavazással hozza. d) A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egyszer tartja üléseit. e) A Kuratórium üléseit az elnök, vagy az ezzel megbízott tag a napirend meghatározásával, a többi tag által meghatározott címre küldött elektronikus levélben vagy az átvétel igazolására alkalmas más módon hívja össze. 3

4 SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapitvány A Kuratórium bármelyik tagjának indítványát köteles figyelembe venni a napirend megá liapításakor. A Kuratórium bármelyik tagja a meghívók kézhezvételét követően, de legalább az ülést megelőző öt nappal is indítványozhatja bármely napirendi pont megtárgyalását. Ebben az esetben a javaslatot írásban, az elnökhöz és a Kuratórium tagjaihoz címezve is megteszi. f) A Kuratórium ülései nyilvánosak. g) A Kuratórium határozatait azokkal, akiket érint, a határozat meghozatalától számított 8 munkanapon belül - ellenkező megállapodás hiányában - az ismert lakóhelyére címzett ajánlott küldeményként feladott levélben is közölni kell. h) A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell készíteni, amely tartalmazza különösen a megjelent tagokat, a határozatképességre való utalást, a napirendet, a hozott határozatokat. 1) A jegyzőkönyveket / emlékeztetőket a Kuratórium elnöke és egy erre felkért tag, vagy jegyzőkönyvvezető hitelesíti. J) A Kuratórium döntéseiról az elnök folyamatos, szám szerinti, az évre történö hivatkozást is tartalmazó nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a határozathozatal idejét, hatályát, a döntésben résztvevők számát a szavazati arán nyal együtt. 2./ A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) Az Alapítvány éves tervének és költségvetésének elfogadása, valamint az éves tevékenységről szóló beszámoló jóváhagyása. b) Az Alapitvány működésének - az éves költségvetésen kivüli - stratégiai kérdéseiben döntés. c) Saját ülésrendjének meghatározása. d) A közhasznúsági jelentés elfogadása. e) Az Alapító Okiratban vagy azon kívül az Alapító által a Kuratóriumra ruházott egyéb kérdések. 3./ A Kuratórium tagjai: A Kuratórium elnöke: Dr. KATÓ Ernő Géza Az elnök jogosult az elnök - igazgató cím viselésére is. A Kuratórium tagjai: DOBSON Tibor Dr. NEMESV ÁRI Márta 4

5 SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány 81 Titkár A Kuratórium Elnöke az Alapítvány ügyeinek operatív irányítására jogosult titkárt megbízni, aki ellálja azokat a feladatokat, melyek biztosítják a Kuratórium zavartalan működését és biztosítja a Kuratórium határozatainak végrehajtását. CI Felügyelő Bizottság 1.1 A Felügyelő Bizottság működése, tagjai a) A Felügyelő Bizottság 3 tagú szervezet, melynek tagjait az Alapító kéri fel. b) A Felügyelő Bizottság ülését annak elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább évente egyszer, írásban, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 10 nappal. Az ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság napirendjét, szervezetére és működésére vonatkozó egyéb szabályokat maga határozza meg, azonban az erre vonatkozó szabályzatot, annak elfogadásától számított 30 napon belül eljuttat ja a Kuratóriumhoz. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásra jogosultak, úgy annak mértékét a Kuratóriummal kötött megállapodás határozza meg. c) A Felügyelő Bizottság jogosult az Alapítvány tevékenységét, a vagyon felhasználását, közhasznúságát, a Kuratórium döntéseinek végrehajtását ellenőrizni. Ennek érdekében bármely okiratot megvizsgálhat, az Alapítvány bármely tisztségviselőjétől, dolgozójától felvilágosítást kérhet. A Felügyelő Bizottság véleményezi az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést. A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapítvány Kuratóriumának ülésén, a Kuratórium elnöke a felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt. Az Elnök a meghívó és a napirend kézbesítésévei biztosítja a részvétel lehetőségét. ef) A Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: - az Alapítvány működése során jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása illetőleg enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; - a vezető tisztségviselők felelősségre vonását megalapozó tény merült fel. e) A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke a Felügyelő Bizottság elnökének erre vonatkozó indítványától számított 30 napon belüli időpontra köteles összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság elnöke is jogosult. f) A jegyzőkönyv A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyveknek tartalmazniuk kell, különösen: - a megjelent szavazóképes tagok számát, nevét; - a határozatképességet; - a napirendet; - a hozott határozatok szó szerinti szövegét, és hatá lyukat; - a döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodék számát, nevét. 5

6 SZENT lászló SZOLGÁLAT Alapítvány A jegyzőkönyveket a Bizottság elnöke és egy erre felkért tag hitelesíti. A határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni. g) A Felügyelő Bizottság tagjai: A Felügyelő Bizottság elnöke: Dr. MOLNÁR Gyula.. A Felügyelő Bizottság tagjai: PÁNYA Aranka BÁCSAI Áttila Lászlóné IV. Az Alapitvány Képviselete, munkáltatói jogok Az Alapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke jogosult. V. Az Alapítvány Közhasznúsága Az Alapítvány az évi ClVI törvény 26. el pontja felsorolásában az alábbi tevékenységeket végzi 1. egészség megőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, 17. rehabilitációs foglalkoztatás, 18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elösegítése - ideértve a munkaerö-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, 21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység. Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; e) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 6

7 SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptói, a helyi önkormányzattói, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;, g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. VI. Az Alapítvány Vállalkozása Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet a Kuratórium döntése alapján és csak a közhasznú célok megvalósítása érdekében és azt nem veszélyeztetve folytat, az ebből elért eredményt pedig az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. VII. Az Alapitvány Pártsemlegessége Az Alapítvány működése és kapcsolatrendszere minden tekintetben független a politikai pártoktól, országgyűlési, önkormányzati, Európa Parlament-i képviselöjelölt állítását és támogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből. Vili. Összeférhetetlenség A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem mlnösül előnynek a kozhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki: a) a Kuratórium elnöke vagy tagja; b) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; c) aki az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve ef) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Nem lehet a Kuratórium, valamint a Felügyelő Bizottság tagja olyan személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 7

8 SZENT lászló SZOLGÁLAT Alapítvány IX. Nyilvánosság Az Alapítvány működése közhasznúságára tekintettel nyilvános, mely nyilvánosság az Alapítvány saját honlapján való közzététellel valósul meg. Az éves jelentést és a közhasznúsági beszámolót a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig, a szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó információkat az Alapitvány folyamatosan köteles közzétenni. Az Alapítvány iratai nyilvánosak, ezeket az érdeklődők előzetesen egyeztetett időpontban az Alapítvány székhelyén megtekinthetik. Az Alapítvány tevékenysége nyilvános, szolgáltatásainak nyújtásánál a szakmai sajátosságokon és rászorultságon kívüli egyéb körülményt figyelembe venni nem jogosult. Az Alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. Az egyes támogatások kapcsán az érdekeltek igényelhetik, hogya pályázat eredményén túl a hozott döntés okairól, a mérlegelés szempontjairól tájékoztatást kapjanak. Az Alapítvány támogatását bárki írásban vagy szóban igényelheti, azonban a pályázatokra az Alapítvány felhívást is tehet közzé. Nyilvános pályázat esetén a pályázat elbírálásáról a meghirdetéssei azonos tájékoztatást kell adni, kivéve, ha a felhívás ettől eltérő rendelkezést tartalmazott. X. Az Alapítvány Megszűnése Az alapítvány megszűnése esetén vagyonáról az Alapító az erre vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint dönthet. A közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. Az Alapítvány vagyona kizárólag hasonló közcél ra fordítható. XI. Uta ló rendelkezések A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat, különösen az évi IV. Tv. a Polgári Törvénykönyv (Ptk) évi Cl.Vl. törvény a közhasznú szervezetekről rendelkezéseit kell alkalmazni. Alapító a jelen okiratot, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság végzé figyelemmel, mint akaratával mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírta. Budapest, július 14. ~ ~/I/l/"V'"'--, IS J--.-, Dr. Bursits Tibor alapító sz.ig.sz. sz.ig.sz. 8

9 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Kny /2009/12. szám A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, dr. Bursits Tibor - -.' kérelmezőnek a Szent László Szolgálat Alapitvány -(5060 Szolnok, ) alapító okirat módosítása ügyében tájékoztatja ---" ~ a kérelmezőt, hogy az előterjesztett iratokat az egyesület nyilvántartásba vételével kapcsolatos iratai között elhelyezte. Az alapító okirat módosítása az egyesület nyilvántartott adatainak kőrét nem érinti, ezért az alapszabály módosításának elfogadásáról az egyesülési jogról szóló évi II. törvény (Etv.) bekezdése alapján a bíróságnak nem kellett határoznia. Sz o 1n o k, augusztus , ~1- Kiadmány hiteléül: ~')