A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A sportegyesület működése, vagyona és gazdálkodása VI. A sportegyesület megszűnése VII. Vegyes és záró rendelkezések

2 I. Általános rendelkezések: A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET (későbbiekben PASSÉ RG SE) alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.évi IV. törvény 61. és következő - a alapján, a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogata el: I. 1. A sportegyesület neve: PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET, rövidített neve PASSÉ RG SE I. 2. A sportegyesület székhelye: Budapest, Felső-zöldmáli út 50 / 4 I. 3. A sportegyesület levelezési címe: Budapest, Felső-zöldmáli út 50 / 4 I. 4. A sportegyesület alapítási éve: I. 5. A sportegyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére I. 6. Az egyesület jogi személy, közhasznú szervezet I. 7. A sportegyesület felügyelő szerve: Fővárosi Főügyészség I. 8. Az egyesület jelvénye: 2

3 II. A sportegyesület célja és feladatai: II. 1. Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Törvény 26. c. pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Az egyesület célja: - A ritmikus gimnasztika szakosztály létrehozásával, ezen sportág gyakorlásához a feltételek megteremtése. A sportágak népszerűsítésével, utánpótlás neveléssel a sportolás és az egészséges életmód iránti igények felkeltése. A ritmikus gimnasztika sportágakban a szakmai háttér biztosításával megadni a segítséget azon amatőr sportolók számára, akik magas szinten, versenyszerűen kívánják azt művelni. - A szabadidő sport szakosztály létrehozásával elsősorban az oktatási és nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése. Tanfolyamok szervezésével a szabadidősport segítése, gyerekek képességfejlesztése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozása, továbbá sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. II. 2. Az egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön a közhasznú szolgáltatásaiból, működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. II. 3. Lehetőségeihez mérten biztosítja a sportoláshoz valamint a klubélethez szükséges feltételeket. II. 4. A rendelkezésére álló javakkal a kitűzött célok érdekében gazdálkodik. II. 5. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 3

4 III. A sportegyesület tagsága: III. 1. Az egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/ amely tevékenységében aktívan részt kíván venni, a sportegyesület célját és alapszabályát elfogadja, és vállalja a tagsággal együttjáró jogokat és kötelezettségeket. III. 2. Az egyesületbe való belépés önkéntes, a 14 éven aluliak esetében szülői hozzájárulás is szükséges. A tagság felvétellel keletkezik, amelyről az elnökség többségi szavazással dönt. Az elutasítást írásban indokolni kell. III. 3. Jogi személy tagként felvehető, ha nyilatkozatában vállalja az egyesület anyagi támogatását, a megállapított tagdíjat befizeti. III. 4. Az egyesület tagjairól nyilvántartást vezet. III. 5. A tagság megszűnik: kilépéssel, törléssel, kizárással, elhalálozással III. 6. A kilépést írásban kell bejelenteni az elnökségnek. III. 7. A tag törlése az elnökség hatáskörébe tartozik, a törlést kimondó határozat ellen a tag a közgyüléshez fordulhat, a jogerős határozat ellen pedig Bírósághoz keresetet nyújtat be. III.8. A tag kizárása az elnökség hatáskörébe tartozik. Ezen eljárásban csak azt követően hozható meg a kizárásról szóló határozat, hogy ha a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. A kizárásról szóló határozatot a tag részére igazolható módon kell kézbesíteni. A kizárást kimondó határozat ellen, a tag a közgyűléshez fordulhat, a jogerős határozat ellen pedig Bírósághoz keresetet nyújthat be. 4

5 III. 9. A tagság fajtái: A. Alapító tagság: A sportegyesületet a fenti célok megvalósítása érdekében az alapító természetes és jogi személyek hozzák létre. Alapító tagok azok a személyek, akik az alakuló ülésen jelen voltak, a jelenléti ívet aláírták és részt vettek a megalakulás teljes folyamatában. Az alapító tagok jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagok jogaival és kötelezettségeivel. B. Rendes tagság: A sportegyesület tagja lehet bármely természetes személy- és jogi személy, akik később lépnek be az egyesületbe,aktívan részt kívánnak venni annak tevékenységével, elfogadják a sportegyesület céljait és alapszabályát, valamint belépési nyilatkozatában vállalja a tagsággal együtt járó jogokat és kötelezettségeket. A természetes személyek személyesen, a jogi személyek képviselőik útján teljesítik a jogaikat, illetve kötelezettségeiket. A rendes tagság kötelezettségei: - a sportegyesület alapszabálya, szervezeti és működési szabályzat betartása. - részvétel a sportegyesület célkitűzéseinek megvalósításában, a közös munkában. A rendes tagok évente a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat kötelesek megfizetni a közgyűlés által meghatározott módon. A rendes tagok jogai: - igénybe veheti a sportegyesület szolgáltatásait, használhatja létesítményeit, felszereléseit. - részt vehet a sportegyesület rendezvényein. - választhat és választható a sportegyesület tisztségeire, feltéve, hogy nem áll közügyektől eltiltó jogerős bírói ítélet alatt. - szavazati joggal részt vehet a sportegyesület közgyűlésén. - a sportegyesület testület ülésein korlátozás nélkül részt vehet, itt véleményt nyilváníthat és javaslatokat tehet. 5

6 C. Pártoló tagság: A sportegyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes személy, jogi személy aki a sportegyesület céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A pártoló tagok kötelességei: - a sportegyesületi alapszabály rendelkezésének betartása. - a sportegyesület célkitűzései megvalósításában segíteni, a közös munkában közreműködni. A sportegyesülethez méltó magatartást tanúsítani. - a sportegyesület anyagi támogatása önkéntes vállalás szerint. - a sportegyesület vagyonát, felszereléseit, létesítményeit megóvni és védeni. - ha a tag a sportegyesület célkitűzéseit, alapszabályát, szervezeti és működési szabályzatát durván megsérti,a tagot az elnökség kizárhatja. A pártoló tagok jogai: - igénybe veheti a sportegyesület szolgáltatásait, használhatja létesítményeit, felszereléseit a működési szabályzat előírásainak megfelelően. - részt vehet a sportegyesület közgyűlésén tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi joggal. - szavazati joggal nem rendelkezik. IV. A sportegyesület szervezete: IV. 1. A sportegyesület közgyűlése: A. Az egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, melyet a tagok összessége alkot. B. A közgyűlést az elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer köteles összehívni. Az elnökség a közgyűlést akkor is köteles összehívni, ha ezt a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza, a Bíróság elrendeli, illetve a tagsági viszonnyal kapcsolatos elnökségi határozatok ellen benyújtott jogorvoslat esetén.. C. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább fele, plusz egy fő jelen van. Minden alapító és rendes tag egy szavazattal rendelkezik. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eddigi feltételek mellett határozatképes, amennyiben az eredeti meghívóban felhívták a 6

7 tagok figyelmét a távolmaradás következményeire, illetve közölték a megismételt közgyűlés időpontját is. D, A közgyűlés határozatait a szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel hozza. A jelenlévők kétharmadának szavazata szükséges az alapszabály módosításához, a sportegyesület feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének kimondásához, az elnökség tagjainak a visszahívásához, valamint a tag kizárást kimondó elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslat elbírálásához. A közgyűlés nyilvános, a közgyűlés nyílt szavazással hozza meg határozatait. A személyi kérdésekben a szavazás titkos. Titkos szavazást kell elrendelni akkor is, ha ezt a jelenlévő szavazásra jogosult tagok legalább egyharmada kéri. E. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. F. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - a sportegyesület megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének kimondása - az alapszabály megállapítása, elfogadása, illetve módosítása - a sportegyesület elnökségének és tisztségviselőinek 4 évre történő megválasztása - a sportegyesület tisztségviselőinek visszahívása amennyiben az alapszabályban leírt feladatukat rendszeresen nem végzik el, vagy tevékenységük ellentétes a sportegyesület céljaival, vagy a tisztségükhöz képest méltatlan magatartást tanúsítanak. - a tisztségviselők beszámoltatása a két közgyűlés között végzett munkájáról. - az elnökség éves beszámolójának jóváhagyása, ezzel egyidejűleg a közhasznúsági jelentés elfogadása. Az elnökség éves beszámolójának jóváhagyási módja, a közgyűlés általános határozathozatalának a szabályai szerint történik - a tag kizárása ellen benyújtott jogorvoslat elbírálása. - döntés minden olyan ügyben, amelyet a közgyűlés hatáskörébe von. G. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvezető és két, a közgyűlés által kijelölt hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. 7

8 IV. 2. A sportegyesület elnöksége a sportegyesület ügyintézo és képviseleti szerve. A. Az elnökség két közgyűlés között vezeti, irányítja az egyesületet, végrehajtja a közgyűlés döntéseit. Az elnökség ülései nyilvánosak amellyen nemcsak a tagok, hanem bárki részt vehet. B. Az elnökség 4 tagból áll, melynek tagjait a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 év időtartamra választja. C. Az elnökség szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik. Az elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Az elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyilt szavazással hozza meg. D. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet elnökségi tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. E. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. F. Az elnökség hatáskörébe tartozik: - a sportegyesület tevékenységének irányítása - a szervezeti és működési szabályzat megállapítása, módosítása - az etikai szabályok elfogadása - a közgyűlés előkészítése, illetve összehívása - a közgyűlés határozatainak végrehajtása - a tagok felvétele - fegyelmi vizsgálat elrendelése, fegyelmi határozat meghozatala - fegyelmi szabályzat elfogadása - az elnökség a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével a Sportegyesületből kizárhatja, illetve törölheti azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha a Sportegyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 8

9 G. - a sportegyesület működéséhez szükséges anyagi források előteremtése, az infrastruktúra biztosítása, éves költségvetés, illetve zárszámadásának megállapítása - az éves eseménynaptár megállapítása - rendezvények szervezése, koordinálása minden olyan kérdés, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe, és minden olyan eljárás, amelyet nem a közgyűlés folytat le. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. IV. 3. A sportegyesület elnöke: A. A sportegyesület elnökét az elnökségi tagok közül, a közgyűlés választja titkos szavazással, 4 év időtartamra, aki az egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult. B. Az elnök hatáskörébe tartozik: - az elnökség üléseinek előkészítése, összehívása, levezetése - az elnökségi döntések végrehajtásának figyelemmel kisérése, koordinálása - a sportegyesület képviselete külső szervek, személyek, hatóságok irányában - rendelkezik az egyesület bankszámlája felett, ideértve az önálló utalványozás jogát is - szerződéseket köt a sportegyesület nevében - gyakorolja a munkáltatói jogokat - sürgős, szükség esetén dönt az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben, de ilyen esetben az elnök döntését a soron következő elnökségi ülésnek jóvá kell hagynia - intézkedik és dönt a közgyűlés, illetőleg az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben - a közgyűlésen elnököl 9

10 - a közgyűlés és az elnökség döntéseiről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartás tartalmazza a döntések tartalmát, idejét, hatályát, a mellette és ellene szavazók számarányát, valamint nyilt szavazás esetén a személyét tartalmazza. - a közgyűlés és az elnökség döntéseit az érintettekkel írásban igazolható módon közli. - a Közgyűlés és az Elnökség valamennyi határozatát, valamint a működés módját, a szolgáltatások igénybevételének a módját és a beszámolói közléseket a Sportegyesület Internetes honlapján nyilvánosságra hozza. (A nyilvánosság korlátozására csak személyiségi jogsérelem, vagy az adatvédelmi törvény rendelkezéseire tekintettel van lehetőség.) - az elnök köteles a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30. ig saját Internetes honlapján közzétenni. - a működéssel kapcsolatos iratok betekintését az elnök bárki részére az egyesület székhelyén, a vele történő előzetes időpont egyeztetést követően biztosítja. - az elnök biztosítja, az egyesület közhasznúsági jelentésbe való betekintési jogot, illetve az arról készíthető másolat lehetőségét. C. Az elnök hatáskörébe tartozó ügyek ellátásáról köteles az elnökséget a soron következő elnökségi ülésen tájékoztatni. Az elnök a hatáskörébe tartozó ügyek ellátását bármely elnökségi tagra átruházhatja. IV. 4. Az ellenőrző bizottság: Az egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért az 1997.évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő szerv megválasztásáról. 10

11 V. A sportegyesület működése, vagyona és gazdálkodása Az egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételtől szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. Az egyesület tagdíjból, vagy a részére juttatott támogatói befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik. A tagdíj összegét, befizetésének módját az elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj- befizetéseiről az elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az elnökség évente köteles a vagyonnal történt gazdálkodásról a közgyűlésnek elszámolni. V. 1. Az egyesület bevételei: - a tagok által fizetett tagdíj, illetve felajánlás - állami és társadalmi szervezetek támogatása - önkormányzati támogatás - természetes és jogi személyek adományai - alapítványoktól pályázati úton elnyert támogatások - rendezvények, táborok, szervezési tevékenység bevételei - megbízás alapján végzett munka bevételei - reklámbevételek - vállalkozási bevételek A sportegyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, másodlagos jelleggel gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat. A vállalkozási jellegű bevételek éppúgy, mint a vállalkozási jellegű kiadások csak másodlagos szerepet tölthetnek be a sportegyesület gazdálkodásában. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak a megvalósítás érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi, továbbá gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú céljainak a megvalósítására fordítja. 11

12 V. 2. Az egyesület kiadásai: - túrák, táborok, versenyek utazási és szállásköltségei - képzési, továbbképzési kiadások - alkalmazottak személyi jellegű költségei - a sportoláshoz szükséges eszközök, felszerelések beszerzési, karbantartási és pótlási költségei - létesítmények beszerzési, bérleti, fenntartási költségei - adminisztratív (posta, telefon, írószer stb.) költségek - vállalkozási kiadások, adóterhek - egyéb kiadások VI. A sportegyesület megszűnése VI. 1. Az egyesület megszűnik: A közgyűlés által történő feloszlás, illetve más társadalmi szervezettel történő egyesülés kimondása, továbbbá a bíróság által történő feloszlatás vagy megszűnés megállapítása. VI 2. Az egyesület megszűnése esetén: A sportegyesület megszűnéskori - a hitelezők kielégítése után fenmaradó - vagyonát a tagok között kell egyenlő arányban elosztani. VII. Vegyes és záró rendelkezések A sportegyesület jogi személy, amelyet sportegyesület elnöke képvisel. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári törvény-könyvéről szóló Évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. Az egyesület Alapszabályát az alapító tagok napján tartott Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta. Az egyesület Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. 12

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület Alapítói (BankNet Kft., DataNet Kft., E-Net Kft., Elender Kft., EuNet Kft., Hungarnet

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2013. május 24-én megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2013. május 24-i Küldöttgyűlése

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága ALAPSZABÁLY A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja:

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben