Fiatal Gazdák Észak-alföldi Szövetsége Alapszabály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fiatal Gazdák Észak-alföldi Szövetsége Alapszabály"

Átírás

1 Fiatal Gazdák Észak-alföldi Szövetsége Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Fiatal Gazdák Észak-alföldi Szövetsége Az egyesület rövid neve: Fiatal Gazdák Észak-alföld 2. Az egyesület székhelye: 4060 Balmazújváros Északi sor Az egyesület célja: A Szövetség összefogja és koordinálja azoknak a fiatal gazdáknak és a belőlük szerveződő egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek a tevékenységét, akik az Észak-alföld (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok megyék) régió területén az agrár és vidékfejlesztési szakmai tevékenységgel foglalkoznak. A Szövetség felkarol minden olyan célkitűzést, tevékenységet illetve kezdeményezést a régióban amely a fiatal gazdák ügyéhez kapcsolódik. A Szövetség elősegíti és támogatja tagjai szakmai munkájának fejlődését, hatékonyabbá tételét. A Szövetség közhasznú szervezet. A közhasznúsági fokozata: közhasznú A Szövetség közhasznú tevékenységei a évi CLVI. törvény (Khtv.) 26. c) szerint 3. tudományos tevékenység, kutatás Fiatal gazdákkal kapcsolatos szociológia, gazdasági felmérések készítése, készíttetése, szakértői anyagok készítése, szakértés. 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, Nyomtatott és elektronikus szakmai, tájékoztató anyagok készítése, képzések szervezése, képzői tevékenység folytatása, szakmai rendezvények, konferenciák, szemináriumok szervezése 8. természetvédelem, állatvédelem,. Állatjóléti szakmai anyagok készítése, természetvédelmi szakértés, szakmai anyagok készítése. 9. környezetvédelem, Környezetvédelmi felmérések, szakmai anyagok készítése 16. fogyasztóvédelem, Fogyasztóvédelmi előadások szervezése, szakmai anyagok készítése, felmérések elvégzése. 19. euroatlanti integráció elősegítése, Tájékoztató tevékenység az EU integrációról, nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása, szakmai kiadványok készítése, rendezvények szervezése 4. Az 3. pontban vázolt cél megvalósítása érdekében a Szövetség képzéseket, konferenciákat egyéb rendezvényeket szervez, kiadványokat készít, szakértői tevékenységet folytat, kutatásokat végez és támogat, ápolja a hazai és nemzetközi kapcsolatokat. 5. A Szövetség tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. 6. A Szövetség céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve alapítványt rendelhet. 7. A Szövetség jelképe: balról jobbra vágtató lóalak, alatta nagybetűkkel a Fiatal Gazdák Észak-alföld. A feliratot és a lóalakot vékony vonal választja el egymástól. 8 A Szövetség pecsétje: kör alakú, körben a Fiatal Gazdák Észak-alföldi Szövetsége felirat. 9. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2 II. fejezet A Szövetség tagjai 1. A Szövetség tagja lehet minden olyan egyesület, magánszemély amely elfogadja az alapszabályt és tagfelvételi kérelmét az Elnökség elfogadja. A Szövetség tagságát elsődlegesen az egyéni tagok adják. 2. A tagság fajtái: Az egyesületnek csak rendes tagjai vannak. 3. A rendes tagság fajtái: a) egyéni tag, b) egyesületi (közösségi) jogi személy tag, 4. A Szövetségnek tagja lehet minden olyan természetes személy, aki cselekvőképes és elmúlt 18 éves és felvételéhez az Elnökség hozzájárul. 5. A Szövetség tagja lehet minden olyan egyesület, amelyet a bíróság nyilvántartásba vett és felvételéhez az Elnökség hozzájárul. 6. Az egyesületi formában működő tagokat a Szövetségben a nyilvántartott képviselőjük vagy annak írásos meghatalmazottja képviseli. 7. A tagfelvételről az Elnökség dönt. A tag felvételéhez az Elnökség 3 tagjának szavazata, hozzájárulása szükséges. A tagfelvételi kérelem tartalmazza minimálisan a következőket: - kérelmező nevét, címét, elérhetőségét és az aláírást - a szakmai munkájának rövid bemutatását - egyesületi tag esetén a bírósági nyilvántartásba vétellel kapcsolatos dokumentumokat, - a tevékenységről szóló rövid összefoglalót, a kapcsolódó dokumentumokkal együtt, - nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező megismerte a Szövetség alapszabályát, és tagfelvétele esetén magára kötelezőnek tekinti, - két tag írásos ajánlása, az Elnökség erre vonatkozó döntése szerint. 8. A tagfelvételt megtagadó döntést az érintett megfellebbezheti. A fellebbezést az Elnökséghez kell benyújtani a döntést követő 30 napon belül. A fellebbezésről a soron következő Regionális Gyűlés dönt. A Regionális Gyűlés döntéséig az érintettet nem illetik meg a tagi jogosultságok és nem terhelik a tagsággal járó kötelezettségek. 9. A Szövetség tagjairól a Szövetségi Iroda nyilvántartást vezet. 10. A tagok jogai: a) résztvehetnek a Szövetség által szervezett rendezvényeken, programokon, igénybe vehetik a tagsági viszonyból adódó kedvezményeket, közvetlenül, vagy nem természetes személy tagok képviselőik által véleményt nyilváníthatnak, szavazhatnak a Szövetség ügyeiben, a Szövetség tisztségeire megválaszthatók, választási joguk van. b) az Elnökségtől tájékoztatást kérhetnek a Szövetség partneri kapcsolatairól, egyes tevékenységekről, a gazdálkodásról. 11. A tagok kötelezettségei: a) cselekvő közreműködés a Szövetség céljainak megvalósításában, b) a Szövetség alapszabályának betartása, c) a tagdíj fizetése. 12. A rendes tag tagsági viszonya megszűnik: a) ha a tag írásos nyilatkozatával kilép, b) ha három hónapon túl írásos, pontos fizetési határidőt tartalmazó felszólítás ellenére nem fizeti meg a tagdíjat. A kilépést a tag az Elnökségnek köteles bejelenteni. 13. Tagot kizárni csak tagdíj meg nem fizetése miatt lehet. A kizárás alatt levő tagot mindig megilleti a védekezés joga. A kizárásról az Elnökség dönt elsőfokon. Az Elnökség kizárásról 2

3 rendelkező határozata ellen a Regionális Gyűléshez lehet fellebbezni. A Regionális Gyűlés a fellebbezésről a következő ülésén dönt. A kizárással érintett tagot írásban értesíteni kell a kizárásával kapcsolatos eljárás megindulásáról, részére az írásba foglalt határozatot el kell juttatni, személyes kézbesítéssel vagy ajánlott postai küldeményként. 14. A tagnyilvántartást az Elnökség vezeti naprakészen. A tagság megszűnése esetén a tagot az Elnökség törli a tagnyilvántartásból. 15. A Szövetség tagjai tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj mértékét az Elnökség állapítja meg. A tagdíj fizetés alól az Elnökség felmentést adhat. A tagdíjegységes egyéni és az egyesületi, jogi személy tagok tekintetében. A tagdíjat negyedévenként, félévenként vagy évenként kell fizetni, az Elnökség döntésének megfelelően. A Szövetség elsődleges bevétele a tagdíj. III. fejezet A Regionális Gyűlés 1. A Regionális Gyűlés a Szövetség legfelsőbb döntéshozó szerve. A Regionális Gyűlést legalább évente össze kell hívni. A Regionális Gyűlésen a Szövetség tagjai közvetlenül személyesen vagy az egyesületi formában működő tagok képviselőjük, vagy annak meghatalmazottja útján vesznek részt. A Regionális Gyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. 2. A Regionális Gyűlés feladati és hatáskörei: a) meghatározza a Szövetség fő céljait, szövetségesi és partnerkapcsolatait b) megválasztja és visszahívja az elnökség tagjait, c) dönt a tagfelvétellel kapcsolatos Elnökségi határozattal szemben benyújtott fellebbezésről. d) módosítja és elfogadja a Szövetség Alapszabályát, e) dönt a Szövetség más egyesülettel való egyesüléséről, a Szövetség feloszlásáról, f) jogszabály által kötelezően ellátandó feladatok g) elfogadja az éves közhasznúsági jelentést, számviteli beszámolót, éves beszámolót, h) az Alapszabályban foglalt egyéb feladatok Tisztségviselő visszahívására akkor kerülhet sor, ha nem teljesíti feladatát, nem jár a testületi ülésekre. A visszahívott tisztségviselőt megilleti a védekezés joga. 3. A Regionális Gyűlést az Elnökség döntésének megfelelően a Társelnök hívja össze írásban a tervezett napirend közlésével. A Regionális Gyűlésre szóló meghívót a tervezett időpont előtt legalább 30 nappal kell kiküldeni. 4. A Regionális Gyűlést akkor is össze kell hívni, ha az összehívást a tagok több mint egyharmada írásban, napirendi javaslattal, és indokolással kéri (rendkívüli Regionális Gyűlés) illetve ha a bíróság elrendeli. A Regionális Gyűlést a kezdeményezéstől számított 15 napon belül össze kell hívni. Az összehíváshoz csatolni kell a kezdeményezéssel kapcsolatos dokumentumokat. Az összehívásra egyébként a jelen Alapszabályban foglalt rendelkezések irányadók. 5. A Regionális Gyűlés döntéseit egyszerű többséggel (határozatképes Regionális Gyűlés 50%+1 szavazata) és nyílt szavazással hozza. A személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani. 6. A Regionális Gyűlés ülései nyilvánosak, azon előzetes bejelentéssel bárki részt vehet. 3

4 IV. fejezet Az Elnökség 1. Az Elnökség operatív ügyintéző és képviseleti szerv, amely szervezi, irányítja a Szövetség munkáját a Regionális Gyűlések között. Az irányítással és szervezéssel kapcsolatos feladatok és hatáskörök jelen megoszlanak az Elnökség tagjai között. 2. Az Elnökség 4 tagból áll, a 3 társelnökből elnökből és az ügyvezető alelnökből. Az Elnökség tagjait a Szövetség tagjai közül a Regionális Gyűlés választja 2 évre. 3. Az Elnökség feladatai és hatásköre: a/ meghatározza a Szövetség éves munkatervét és ennek megfelelően az egyes rendezvényeket, programokat, b/ elfogadja a Szövetség éves költségvetését és az éves gazdálkodásról szóló beszámolót, c/ dönt a szervezet hazai és külföldi szervezetekbe való belépéséről, d/ alapítványt rendelhet, gazdálkodó szervezetet alapíthat, e/ a Szövetség éves közhasznúsági jelentésének és beszámolójának előkészítése a Khtv. 19. (3) bekezdése szerinti tartalommal. f/ döntés a tagfelvételről g/ az Alapszabály szerinti egyéb feladatok. 4. Az Elnökség üléseit az Ügyvezető Alelnök hívja össze írásban, vagy elektronikus levélben a napirend közlésével egyidejűleg a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal. Tartós akadályoztatása esetén bármely tagja jogosult összehívni az Elnökségi ülést. Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az Elnökség tagjai közül legalább 3 fő jelen van. Az Elnökség döntéseihez az Elnökség egyszerű többségének támogatása szükséges. Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással hozza és azokat a külön szabályok szerint írásba kell foglalni. Évente legalább negyedévente Elnökségi ülést kell tartani. 5. Az Elnökség munkájáról, üléseiről írásos dokumentumok, emlékeztetők, jegyzőkönyvek készülnek. Az Elnökség tagjai jelenlétüket a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven aláírásukkal igazolják. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon előzetes bejelentéssel bárki részt vehet. 6. Az Elnökség tagjai önállóan jogosultak a Szövetség képviseletére. A bankszámla felett bármely két Elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni. V. fejezet Az Ügyvezető Alelnök és a Társelnökök 1. Az Ügyvezető Alelnököt a Szövetség tagjai közül a Regionális Gyűlés választja 2 évre. 2. Az Ügyvezető Alelnök feladatai: a/ az Elnökség döntéseinek megfelelően a Szövetség munkájának folyamatos szervezése, b/ a költségvetésben foglaltak teljesítése, az éves gazdálkodásról és tevékenységről szóló beszámoló előkészítése, c/ a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, d/ a Szövetség alapítványainak és gazdálkodó szervezeteinek felügyelete, az ebből adódó jogosítványok gyakorlása, e/ a szövetségi iroda irányítása, a munkáltatói jogok gyakorlása, f/ egyéb feladatok, amelyek az Alapszabályból, illetve az Elnökség döntéseiből következnek. 3. A társelnökök önállóan képviselik a Szövetséget és ellátják az Elnökség döntése szerinti külön megjelölt, önálló feladataikat a belső munkamegosztásnak megfelelően. 4

5 VI. fejezet Az Szövetségi Iroda 1. Az Szövetségi Iroda a Szövetség működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat látja el, az Ügyvezető Alelnök közvetlen irányítása alatt. VII. fejezet A gazdálkodás 1. A Szövetség gazdálkodását segítik alapítványai, gazdálkodó szervezeti. 2. A Szövetség gazdálkodásának takarékosnak, a céloknak leginkább megfelelőnek kell lennie. 3. A Szövetség vállalkozási tevékenységet nem fő tevékenységként, másodlagos jelleggelfolytathat. Az esetleges vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. VIII. fejezet Egyéb közhasznúsági rendelkezések 1. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 2. A Szövetség szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 3. A Szövetség vezető szerveinek (Regionális Gyűlésnek és az Elnökségnek) a határozatairól a jegyzőkönyvek alapján olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntések tartalma, ideje, hatálya, a mellette és ellene szavazók számaránya nyílt szavazás esetén a személyemegállapítható. 4. A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl az a határozatról összefoglalót kell elhelyezni a Szövetség internetes weblapján és székhelyén. 5. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 6. A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba külső személyek főszabályként betekinthetnek, feltéve, hogy ez nem sért személyiségi jogokat. Az érdeklődő megkeresi a Szövetségi Irodát, amely egy egyeztetett időpontban lehetővé teszi az iratok megtekintését. 7. A Szövetség közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente éves beszámoló és közhasznúsági jelentés készül. A beszámolót, jelentést megkapják a tagok, elhelyezésre kerül 5

6 a Szövetség internetes weblapján, ezen túl a különböző szervek tisztségviselői személyesen is gondoskodnak arról, hogy ahhoz érintettek, érdeklődők hozzájussanak. Az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést a Regionális Gyűlés fogadja el a döntéshozatalára vonatkozó szabályok szerint. 8. A Szövetség közhasznú működéséről, szolgáltatásairól tájékoztatót kell elhelyezni a Szövetség székhelyén és internetes weblapján. Az érdeklődők ezen túl megkereshetik a Szövetségi Irodát, ahol egy előre egyeztetett időpontban tájékoztatást kapnak a közhasznú működésről, szolgáltatásokról. 9. A Szövetség tevékenységéről szóló éves beszámoló, jelentés szabadon megtekinthető a Szövetség székhelyén, illetve azt el kell elhelyezni a Szövetség székhelyén és internetes weblapján. Ezen túl a különböző szervek tisztségviselői is gondoskodnak arról, hogy az érdeklődők tudomást szerezzenek a beszámolóról, jelentésről. 10. A közhasznúsági jelentés tartalmára a Khtv. 19. (3) bekezdésében foglaltak az irányadók. 11. A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez. 12. A Szövetség tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból, így különösen résztvehet a rendezvényeken, programokon, megkaphatja a kiadványokat stb. 13. Az Elnökség és a Regionális Gyűlés ülései nyilvánosak, azon előzetes bejelentéssel bárki részt vehet. IX fejezet Az Egyesület megszűnése 1. Az egyesület megszűnik, ha a) feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a Regionális Gyűlés kimondja. b) az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 2. Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a Regionális Gyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. 3. Ha az egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. X. fejezet Vegyes rendelkezések 1. A Szövetség tisztségviselői munkájukért tiszteletdíjat kaphatnak és kérhetik a Szövetség érdekében végzett munkájukkal kapcsolatosan felmerült és igazolt költségeik megtérítését. A tiszteletdíj mértékét a Regionális Gyűlés határozza meg. 2. Az Alapszabály jelen szövegét a Regionális Gyűlés február 9-én fogadta el. Balmazújváros, február 9. 6

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei 1 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Magyar Vadászgörény Klub 2./ Az Egyesület rövid neve: MVK 3./ Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Ferret Club 4./ Az

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály 1 CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület Alapszabály a 2005. július 14-én, Rimócon elfogadott módosításokkal egybeszerkesztve A 2006. május 19-i és a 2006. június 16-i közgyűlési

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete, valamint a BGF PSZF Zalaegerszegi Intézete, mint jogelődök és

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Oszoly Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Oszoly Környezetvédő Egyesület 2008. október 30-iki közgyűlésén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Balatonfüred és Környéke MÚZSA Művészeti Közhasznú Egyesület 2./ Az Egyesület székhelye: 8230. Balatonfüred, Móra Ferenc utca 3/C 3./ Az Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben