Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen létrehozott Szövetség (a továbbiakban Szövetség) ALAPSZABÁLYA 1. rész Általános rendelkezések A Szövetség neve: Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége A Szövetség székhelye: 1056 Budapest, Március 15. tér 8. Levelezési cím: 1406 Budapest Pf: 56 A Szövetség területi és időbeli hatálya: A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (továbbiakban KCSSZ) jogi személy, kulturális, kisebbségpolitikai és érdekvédelmi tevékenységet folytat. Meghatározatlan időre alakult, tevékenysége a Kárpát-medence egész térségére kiterjed (továbbiakban: térség) A Szövetség hivatalos nyelvei: magyar és angol. A KCSSZ olyan társadalmi szervezet, amely politikai pártoktól független, ezektől támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, nem támogat és ezt a jövőben is kizárja tevékenységi köréből. 2. rész A Szövetség célja: - családbarát szemlélet terjesztése a Kárpát-medence térségének országaiban, - a térségben működő családszervezetek és a családokat segítő és érdekeiket képviselő civil szervezetek együttműködésének elősegítése, - a civil társadalom közéleti tevékenységének fejlesztése, - a Kárpát-medence országaiban a határokon átnyúló, családbarát szemléletű közösség-szervezés, - erősítse a Kárpát-medencei magyarság nemzeti önazonosságának és összetartozásának tudatát - fölkeltse az érdeklődést a Szövetség céljai iránt, és a célok elérése érdekében igyekezzen bevonni minél több érdeklődőt. 1

2 3. rész A Szövetség tevékenysége, feladatai: A KCSSZ közhasznú tevékenységet lát el. Tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyről a 2012/2010 (VII.1) Korm. rend. rendelkezése szerint a Magyar Kormány minisztériumai, valamint különféle állami szervek és helyi Önkormányzatok gondoskodnak. A Szövetség a társadalom és az egyén közös érdekeinek megfelelően az alábbi, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben meghatározott, céljai szerinti közhasznú tevékenységeket folytatja az alábbiakban felsorolt területeken; (zárójelben a szóban forgó közfeladatokról rendelkező jogszabályok): a.) - határon túli magyar családszervezetek működésének segítése (Atv. alapvetés D. cikk). b.) - gyermekes családok, ill. a nők és férfiak, valamint hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Alaptörvény a továbbiakban: Atv. : alapvetés L. cikk, Szabadság és Felelősség XV.3. pont, a családok védelméről szóló évi CCXI. törvény a továbbiakban: Csvt. 6..(1) és 15..); c.) - családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme (Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk 1. pont, Csvt. 1..(1),(3) és ); d.) - családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás, jogsegélyszolgálat (1993.III.tv.57..(1)d), 64., 1997.XXXI.tv.12..(2), Csvt. 6..); e.) - családi életre nevelés (Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk, Csvt. 3..(2)); f.) - ismeretterjesztés (1997. évi CXL.tv., évi CI.tv.); A szolgáltatások ingyenesek, és a szövetség tagszervezetein keresztül tagságtól függetlenül minden kettő - és többgyermekes magyar család részesülhet a szolgáltatásokból. Lehetőség szerint a Szövetséghez forduló kisebb családokat is segíteni kell. A Szövetség a honlapján évente legalább egyszer közzéteszi nyilvános szolgáltatásait és azok igénybevételének módját. A KCSSZ a tagszervezetekkel egyeztetve az alábbi tevékenységet végzi: a) - közös programok, rendezvények szervezése, b) - kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása, c) - információs hálózatot épít ki, d) - családpolitikai ajánlások kidolgozás, e) - a magyarországi és a határon túli magyar családokkal, az azokat képviselő szervezetekkel kapcsolatos tevékenység f) - a tagszervezetek közös nemzetközi érdekképviselete. 4. rész A tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések A Szövetség rendes tagja lehet a térség bármelyik országába bejegyzett, legalább egy éve működő, a Családlánc-mozgalomhoz csatlakozott, tagsággal rendelkező egyesület, szövetség. 2

3 A Szövetség pártoló tagja lehet a Szövetség céljaival egyetértő, a családok érdekében tevékenykedő bármely társadalmi szervezet, függetlenül attól, hogy e szervezetet hol jegyezték be és működését mely területen végzi. A tagfelvétel a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik. A tagok jogai: a.) - a küldöttközgyűlésen képviselője útján történő részvétel, b.) - tanácskozási jog gyakorlása. A tagok kötelezettségei: a.) - az alapszabály betartása, b.) - a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtása, c.) - a Szövetséggel kötött egyéni megállapodások maradéktalan betartása d.) - éves tagdíj megfizetése. A tagsági viszony megszűnik: a.) - kilépéssel, b.) - kizárással, ha a tagságból eredő kötelezettségeit tartósan nem teljesíti, c.) - törléssel, ha a tag megszűnik, vagy a tagsági díjat két éve nem fizeti. 1.) - küldöttgyűlés, 2.) - elnök és két elnökhelyettes, 3.) - pénzügyi felügyelő, 5. rész A Szövetség ügyintéző és képviseleti szervei Küldöttgyűlés - A Szövetség legfőbb szerve a rendes tagok által megválasztott küldöttekből, valamint a Szövetség elnökéből és két elnökhelyetteséből álló küldöttgyűlés. - A rendes tagok származási országonként összesen négy-négy küldöttet jogosultak kétévi időtartamra megválasztani. - A küldöttgyűlésre minden tagszervezetet meg kell hívni, és azon tanácskozási joggal minden tagszervezet képviselője jogosult részt venni. - Küldöttgyűlést legalább évente kell tartani. - A küldöttgyűlés összehívására az elnök jogosult. A meghívónak tartalmaznia kell a küldöttgyűlés időpontját, helyszínét és a napirendi pontokat. - A meghívót a küldöttgyűlés napját megelőzően legalább 20 nappal kell postázni. - A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldötteknek több mint a fele jelen van. - Határozatképtelen küldöttgyűlés esetén, ha a gyűlést 60 napon belül ugyanazon napirendi pontokkal ismét összehívják, az újonnan tartott küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 3

4 - A küldöttek egyharmadának írásbeli ideértve a faxot és az t is -, a napirendet is tartalmazó kérésére az elnök köteles rendkívüli küldöttgyűlést 30 napon belül összehívni. - A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Személyi kérdésekben (tisztségviselők megválasztásánál) titkos szavazást kell elrendelni. - Az elnök saját kezdeményezésére vagy a küldöttek egyharmadának írásbeli (fax, ) kérésére írásbeli szavazást is elrendelhet. Írásbeli szavazás a Szövetség megszüntetésének esetét kivéve bármely kérdésben elrendelhető. A határozati javaslatot eldöntendő kérdés formájában úgy kell feltenni, hogy arra igen, nem vagy tartózkodom válasz legyen adható. Írásbeli szavazás esetén érvényes határozat a küldöttek legalább kétharmadának támogatásával hozható. - Abban az esetben, ha a küldöttek egyharmada a kérdésben küldöttgyűlés összehívását kéri, úgy az ügyben határozat írásbeli szavazással már nem hozható, csak a küldöttgyűlés ülése dönthet róla. A küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre: a./ az alapszabály megállapítása és módosítása b./ a Szövetség megalakulásának, feloszlásának, valamint más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása c./ az elnöki beszámoló jóváhagyása d./ az éves költségvetés és a tagdíj meghatározása és az ennek alapján végzett gazdálkodás jóváhagyása e./ az elnök, két elnökhelyettes és a pénzügyi felügyelő két évre történő megválasztása, felmentése f./ a tagfelvétel, kizárás, g./ döntés a Szövetség más szervezethez való csatlakozásáról, illetve más szervezettel együttműködési megállapodás kötéséről Az elnök és elnökhelyettesek Az elnök feladata: a./ a küldöttgyűlés előkészítése b./ a Szövetség költségvetési tervének és beszámolójának elkészítése c./ a Szövetség tevékenységének irányítása d./ a Szövetség képviselete Az elnökhelyettesek feladata: a./ az elnök helyettesítése annak akadályoztatása esetén b./ az elnök által rájuk bízott feladatok intézése. 6. rész A Szövetség jogképessége és képviselete A Szövetséget az elnök képviseli. Az elnök a Szövetség nevében önállóan, egyedül gyakorolja az aláírási jogot, akadályoztatása esetén a képviselet és az aláírás joga az egyik elnökhelyettest illeti az SzMSz-ben részletezett módon. 4

5 7. rész A Szövetség gazdálkodása A Szövetség bevételei: tagdíjak és egyéb támogatások. A küldöttgyűlés indokolt esetben a tagdíj befizetésére halasztást, illetőleg felmentést adhat. A Szövetség bevételeiből gazdálkodik. A várható bevételek alapján a Szövetség éves költségvetést készít, kiadásait ennek megfelelően teljesíti. A Szövetség által szervezett egyes rendezvények valamely tagszervezet útján is lebonyolítható. Ebben az esetben a szükséges vagyoni fedezetet e tagszervezet saját vagyona és bevételei terhére biztosítja, és az elszámolást is e szervezet végzi. Ezek részleteit az adott rendezvénnyel kapcsolatos együttműködési megállapodás tartalmazza. A Szövetség, vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 8. rész A Szövetség megszűnése A Szövetség megszűnik, ha: a./ feloszlását a küldöttgyűlés kimondja b./ a bíróság feloszlatja c./ más társadalmi szervezettel egyesül d./ a Szövetség megszűnését a bíróság megállapítja. 9. rész Vegyes rendelkezések A Szövetség tagjai a tagok kötelességei alapján saját működésüket alávetik a Szövetség szabályainak. Az egyes tagszervezetek alapszabályainak célkitűzései nem mondhatnak ellent a Szövetség célkitűzéseinek. A jelen Alapszabály a Szövetség alakuló közgyűlésén, október 13-án elfogadott, majd a november 10-én módosított szöveg jelen ülésén ismét módosított szövege. Rendelkezései április 12-én lépnek hatályba. Budapest, április 12 Dr. Szabó Endre (elnök) 5

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben)

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) 1. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Ózdi Kerékpáros Egyesület, rövidítve ÓKE Az ÓKE székhelye: 3600 Ózd, Gömöri út 55.

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt új A l a p s z a b á l y a Az eredeti, a május 7 én elfogadott verzió szerint törlendő: dőlt aláhúzott, új javasolt

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A Magyar Növényvédelmi Társaság alapító okirata

A Magyar Növényvédelmi Társaság alapító okirata A Magyar Növényvédelmi Társaság alapító okirata I. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK l./ A Társaság neve: Magyar Növényvédelmi Társaság. Angolul: Hungarian Plant Protection Society 2./ A Társaság alapításának éve:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 2014.

ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége 2014. ÉTA Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége ALAPSZABÁLY módosítás, egységes szerkezetben 2014. 1. A szövetség elnevezése I. Fejezet A Szövetség elnevezése

Részletesebben

KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I. KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK VAS MEGYEI ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE ( KISOSZ ) ALAPSZABÁLYA ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) I. l./ Az egyesület célja: az egyesületbe tömörült kereskedelmi, vendéglátói

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÉLETTANI TÁRSASÁG /MÉT/ ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1/ A társaság /a/ neve: Magyar Élettani Társaság / MÉT/ angolul: Hungarian Physiological Society franciául: Société Hongroise de Physiologie

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben