OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: ; ; Tel.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46"

Átírás

1 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: ; ; Tel.: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT október 31. 1

2 I. Általános rész 1. Az egyesület neve: Olcote Hockey Club 2. Az egyesület rövidített elnevezése: OHC 3. Az egyesület angol nyelvű elnevezése: Olcote Hockey Club 4. Az egyesület székhelye: 2337 Délegyháza, Fácán u Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétele: Pk /1992/1 6. Közhasznú jogállás: közhasznú 7. Az egyesület bankszámlaszáma: Az egyesület adószáma: Az egyesület KSH száma: Az egyesület működési alapelvei - Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a Ptk., az évi II. törvény, az évi CLVI. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült. - A 10.1 pontban felsorolt szabályok, valamint az OHC-re érvényes egyéb kötelező érvényű rendeletek OHC-n belüli végrehajtását, valamint a részletszabályokat jelen SZMSZ tartalmazza. 11. A szervezet alaptevékenysége: Sporttevékenység II. Szervezeti szabályzat Az OHC legfelsőbb szerve a Közgyűlés., ami az állandó tagokból áll. Az OHC ügyintéző testülete a 3 tagú Elnökség, a szervezet képviseletét Zsoldos Gábor Elnök, Krichenbaum Gábor és Kiss Tamás Alelnökök, valamint Zsoldos András Péter Titkár látják el. 1. A Közgyűlésre vonatkozó szabályok: 1.1. Közgyűlés a Rendes Tagokból, valamint szavazati joggal nem rendelkező vendégekből áll. A rendes tagok azonos szavazati joggal rendelkeznek. A Rendes Közgyűlés évente legkésőbb május 31.-ig ülésezik. Az üléseket az lnök hívja össze. A Közgyűlés napirendjét az Elnök állítja össze, terjeszti a Közgyűlés elé és az ülés kezdetén köteles azt a megjelentekkel elfogadtatni. 2

3 1.2. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint 50%-a jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést 1 órán belül újra össze kell hívni. Ebben az esetben a megjelentek számára való tekintet nélkül a határozatképes Rendkívüli közgyűlést köteles az Elnök összehívni, ha azt az érvényes tagsággal rendelkező tagok legalább 50%-a írásban kezdeményezi. A Rendkívüli Közgyűlés napirendjében az elnökség köteles szerepeltetni a kezdeményezők napirendi javaslatait A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, döntés csak szavazattöbbséggel lehetséges. 2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 2.1. Az egyesület megalakítása, illetve feloszlásának kimondása, 2.2. Az alapdokumentumok elfogadása, illetve módosítása (Alapszabály, Szervezeti és Működési Szabályzat, 2.3. Az Elnökség tagjainak megválasztása, illetve felmentése, 2.4. A tagdíjak mértékének megállapítása, 2.5. Az arra érdemes személyek tiszteletbeli taggá nyilvánítása, illetve a tiszteletbeli tagság megszüntetése, 2.6. A költségvetés-tervezet, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása, 2.7. Az egyesület más társadalmi szervezettel történő egyesülésének elfogadása, az egyesület feloszlásának kimondása Kétharmados többség szükséges az Alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, az éves beszámolók elfogadásához, az egyesület megalakulásának, feloszlatásának illetve más szervezettel történő egyesülésének kimondásához A Közgyűlés határozatait a Határozatok Könyvében rögzíti, amely szabadon megtekinthető az Egyesület honlapján, vagy a székhely irattárában (www.olcotehc.hu, 2337 Délegyháza, Fácán u. 8). 3. Az Elnökségre vonatkozó szabályok: 3.1. Az Egyesület ügyintéző testülete a 3 tagú Elnökség Az Elnökség az alábbi tagokból áll: - Zsoldos Gábor Elnök, - Krichenbaum Gábor Alelnök, - Kiss Tamás Alelnök, 3

4 3.3 Elnökségi tag nem lehet önkormányzati vagy országgyűlési képviselő, illetve politikai pártvezető testületének tagja. 3.4 Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évente tartja az Elnök meghívója alapján, a meghívóban szereplő napirendi pontokkal. Meghívás alapján, az elnökségi üléseken nem elnökségi tagok is részt vehetnek szavazati jog nélkül. 3.5 Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Döntéseit az Elnökségi Ülésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell, melyet nyilvános és hozzáférhető helyen kell tárolni. 3.6 Az Elnökségi Ülés határozatképes, ha az elnök és legalább egy Alelnök jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 3.7 Az Elnökség Tagjait a Közgyűlés nyílt szavazással választja meg. Az Elnökség tagjainak mandátuma a megválasztásukat követő 4 évre szól, de az e célból összehívott rendkívüli taggyűlés az Elnökség bármely tagjának megbízatását előbb is megszüntetheti, és egyidejűleg új Elnökségi Tagot választhat. 3.8 A tisztség egymás után korlátlan számú ciklusban betölthető. 3.9 Az Elnökség feladata és hatásköre: - az Egyesületi tevékenység koordinálása az alapszabályban megfogalmazott célok szerint, - az Egyesület következő évi programjának kidolgozása, - a Közgyűlés előkészítése, napirend összeállítása, a Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítése, - a költségvetés-tervezet, éves program kidolgozása, közhasznúsági jelentés elkészítése vagy elkészíttetése, - az Egyesület működési feltételeinek megteremtése, - az Egyesület törvényes működésének biztosítása, - fegyelmi jogkör gyakorlása, tagok kizárása az egyesület soraiból. 4. Az Elnökség Tagjaira vonatkozó szabályok: 4.1 Elnök: Az Egyesület egyszemélyi képviseletét az Elnök látja el Az Elnököt a Közgyűlés egyszerű többséggel választja meg Az Elnök mandátuma az Elnökség többi tagjához hasonlóan 4 évre szól, de azzal megegyezően a rendkívüli Közgyűlés határozata alapján a megbízatás hamarabb is megszüntethető A tisztség egymás után korlátlan számú ciklusban betölthető Az Egyesület Elnökének feladata és hatásköre: - vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, 4

5 - egy személyben képviseli, aláírásával jegyzi az egyesületet harmadik személyek, hatóságok és a bíróság előtt, - összehívja a Közgyűlést és az Elnökségi üléseket, - irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását, - biztosítja a Egyesület törvényes működését, megteremti az ehhez szükséges feltételeket, - dönt minden olyan ügyben, amely nem a Közgyűlés vagy az Elnökség hatáskörébe tartozik, - a Titkárral együtt rendelkezik a bankszámla felett, - gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szervek (Közgyűlés és Elnökség) döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható (Határozatok könyve), - a Egyesület székhelyén biztosítja bárki számára az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés jogának gyakorlását előzetes időpont egyeztetése után. Az Elnök - külön kérelemre - a személyiségi jogok, és az üzleti titok védelmének figyelembevételével a kért iratokról másolatot készít, - a Egyesület működéséről, szolgáltatásainak igénybevétele módjáról, az Alapszabály és a Gazdálkodási Szabályzat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatairól, beszámolóiról, valamint a vezető szervek határozatairól az érintetteket írásban vagy más igazolható módon, a nyilvánosságot az Interneten a honlapon tájékoztatja, - ellenőrzési joga kiterjed a Egyesület teljes tevékenységére, - feladatait és hatásköreit az Elnökség más tagjaira átruházhatja vagy eseti jelleggel a Egyesület bármely tagját meghatalmazhatja, - tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végzi. 4.2 Az Alenökök Az Alelnökök tevékenységüket az Elnök irányítása alatt végzik. Fő feladatuk a döntéshozatalokban való részvétel. A Alelnököket a taggyűlés egyszerű többséggel választja meg. 5. A egyesület egyéb tisztségviselőire vonatkozó szabályok: 5.1 Elnevezése: A Felügyelő Bizottság Feladatai: - a Klub pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 5

6 - a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése, - -a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, - -az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, - -a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások -teljesítésének évenkénti vizsgálata, - -a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, - -a Klub vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. 5.2 Elnevezése: A Felügyelmi Bizottság Feladatai: - -a Fegyelmi Szabályzat alapján 1.1. Elnevezése: A Titkár Feladatai: - -összehangolja a Klub tevékenységét, - összehangolja az Elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók munkáját, - szervezi a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását, - előkészíti az Elnökség üléseit, - a munkaviszonyban álló dolgozók felett gyakorolja a munkáltatói jogkört, - aláírási és utalványozási jogkört gyakorol az Elnök meghatalmazása alapján, - képviseli a Klubbot, - tájékoztatja a hírközlő szerveket a Klub tevékenységéről, - gondoskodik az Elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéseiről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról, - az Elnök és a Vezető Edző véleményének figyelembevételével meghatározza a csapatok mérkőzéseinek (versenyeinek színhelyét, a külföldi utazások összetételét), - gondoskodik a Klub nyilvántartások vezetéséről, - figyelemmel kíséri a Klubbal kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a Klub határozatok módosítását, 6

7 - ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal Elnevezése: A Vezető Edző Feladatai: - elkészíti és az Elnökség elé terjeszti a csapatok középtávú és éves felkészülési programját, - gondoskodik a csapatok szakmai programjának végrehajtásáról, - javaslatot tesz a csapatoknál működő sportszakemberek személyére, - összeállítja csapatokat, irányítja és ellenőrzi azok munkáját, a kereteknél működő sportszakemberek tevékenységét koordinálja, - figyelemmel kíséri a csapatok tagjainak a Klubban végzett tevékenységét, - javaslatot tesz a csapatok tagjainak, valamint a csapatok mellett működő sportszakemberek jutalmazására, - szakmai tevékenységéről szükség szerint tájékoztatja a hírközlő szerveket. 4. A szervezet felépítése - a Klub Rendes Közgyűlése, - a Klub Rendkívüli Közgyűlése, - a Klub Elnöksége, - a Klub Elnöke, - a Felügyelő Bizottság, - a Fegyelmi Bizottság, - a Titkár. 1. Cégjegyzés, aláírás: II. Működési szabályzat 1.1. Az Alapszabály értelmében a Egyesület jegyzése úgy történik, hogy a Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá az Elnök egy személyben írja alá a nevét Egyesületen belüli levelezésben, kiadványok, tájékoztatók esetén az Elnökség tagjai és a Titkár is aláírhatnak. 2. Utalványozás: 7

8 2.1 A Egyesület tevékenységéhez kapcsolódóan beérkező számlák utalványozása az elnök hatáskörébe tartozik. 3. Bélyegzőhasználat: 3.1 A bélyegző tartalma és formája: Teljes név, székhely, adószám, bankszámlaszám, ebben a sorrendben egymás alá írva, valamint a klub emblémája. 3.2 A Egyesület nevét tartalmazó bélyegző az Elnök felelős őrzésében van, használata csak az Elnök, vagy a Titkár aláírásával együtt érvényes. 4. Az Egyesületen belül működő értekezletek rendje: 4.1 A Közgyűlést évente egyszer az Elnök hívja össze az Alapszabályban meghatározott rend szerint. 4.2 Az Elnökségi Ülések összehívása az Elnök feladata évente legalább egyszer, de ha valamely határozat vagy az Elnökség hatáskörébe utalt döntés nem tűr halasztást, az Elnök az Elnökségi Ülést ennél gyakrabban, akár sürgősséggel is összehívhatja. Az Elnökség ülésein meghívottak is részt vehetnek, de ők szavazati joggal nem rendelkeznek. 4.3 Az Elnökség a Egyesület irányításával összefüggő feladatai egyeztetése céljából vezetőségi értekezletet tarthat. Az értekezlet összehívását bármely Elnökségi tag kezdeményezheti. A vezetőségi értekezletet az Elnök vezeti le, de elfogadásra kötelezett napirenddel és jegyzőkönyv-vezetési kötelezettséggel ezek az alkalmak nem rendelkeznek. 5. Az Egyesületen belüli és kívüli kommunikációs csatornák: 5.1 Az Elnökség tagjai közötti kommunikáció biztosítása: Elektronikus levelezés. 5.2 A Közgyűlés tagjainak informálása és visszajelzések biztosítása: Elektronikus levelezés. 5.3 A nyilvánosság biztosítása: Honlap, székhely 1. A szervezetnek ingatlan tulajdona nincs. II. Infrastruktúra bemutatása ZÁRADÉK A jelen Szervezeti És Működési Szabályzatot az Olcote Hockey Club közgyűlése án elfogadta. 8

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Kontroll Polgárőr Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: KPKE) megfelelő

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE

FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐK BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége (a továbbiakban: FÉBSSZ) a Fővárosban működő fogyatékos

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-207/2008. Tárgy: LEADER Egyesület alapítása Üi.: Dr. Bakos Tamás Melléklet: Alapszabály Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) sportegyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2004. évi április hó 30. napján utolsó módosítás: 2014. május 28. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait

Részletesebben