A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Kontroll Polgárőr Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: KPKE) megfelelő szabályait tartalmazza, így: az Egyesület működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre vonatkozó adatokat, alapvető elveket és előírásokat, az Egyesület szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait, az Egyesület szerveinek feladatait és működésének részletszabályait. Az SZMSZ betartása az Egyesület tagjainak elsőrendű kötelezettsége. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A KPKE FŐBB ADATAI 1. A szervezet teljes neve: Kontroll Polgárőr Közhasznú Egyesület 2. Rövidített neve: KPKE 3. Működési területe: Kálló település közigazgatási területe 4. Alapításának időpontja: Székhelye (levelezési címe): 2175 Kálló, Zrínyi u Telefonszáma: / címe: 8. Hivatalos weboldala: 9. Bírósági bejegyzés száma és kelte: Pk /2010/6., január Nyilvántartási száma: Számlaszáma: OTP Adóigazgatási száma: Jogállása: A KPKE A polgárőrségről és polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. törvény, valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló CLXXV. törvény alapján létrehozott és működő önálló jogi személy, éves költségvetéssel, nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Munkáját a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint végzi. 2. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI a) Jelen SZMSZ a Polgári Törvénykönyv, Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló CLXXV. törvény, valamint a számvitelről szóló évi C. törvény rendelkezéseinek tekintetbe vételével készült. b) Az a) pontban felsorolt jogszabályok, valamint az Egyesületre vonatkozó egyéb kötelező jogszabályok egyesületen belüli végrehajtását, továbbá az Alapszabály rendelkezéseiből eredő részletszabályokat jelen SZMSZ tartalmazza. c) Az SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekben az Alapszabály az irányadó. KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1

2 II. SZERVEZETI SZABÁLYZAT 1. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE a) Tagfelvétel A polgárőrség tagja lehet minden olyan belföldi és külföldi magánszemély, illetve jogi személyiséggel rendelkező szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely támogatja az egyesület céljainak megvalósítását, elfogadja alapszabályát, ezt belépési nyilatkozatával tanúsítja, és tagdíjat fizet. Új tag belépéséhez két alapító tag ajánlása szükséges. A rendes tagok belépési nyilatkozatait és adatait, valamint a tagdíjfizetést igazoló számlákat az Egyesület székhelyén őrzött és vezetett tagnyilvántartó lapokon regisztrálja az Egyesület elnöke által ezzel a feladattal megbízott tag. A tagfelvételről az Elnökség kétharmados többséggel dönt, döntése ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. b) Kilépés A tagsági viszony megszűnik, ha a tag az Egyesületből kilép. Bármely tag írásbeli nyilatkozattal tagsági viszonyát indoklás nélkül megszüntetheti. c) Kizárás Az Egyesület Elnöksége kétharmados határozattal kizárja azt a tagot, aki az Alapszabályban, vagy a jelen SZMSZ-ben rögzített kötelezettségeit súlyosan megsérti, az Egyesület határozatait megszegi, az Egyesületet sértő magatartást tanúsít, vagy az Egyesület Alapszabályban rögzített tevékenységét, illetve céljainak megvalósítását súlyosan veszélyezteti. 2. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI Az Egyesület szervei: a) Közgyűlés b) Elnökség c) Felügyelő-, jogi és etikai bizottság Az Egyesület tisztségviselői: a) elnök b) elnökhelyettes c) titkár 3. AZ EGYESÜLET SZERVEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK a) Közgyűlés A szervezet legfelsőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll, s amelyet szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal, minden naptári esztendő május 31-éig az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására, valamint a következő évi munkaterv és költségvetés jóváhagyására össze kell hívni. A Közgyűlés nyilvános. Az elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. b) Elnökség Az Egyesület Elnöksége 3 főből áll, melyet a Közgyűlés ötéves ciklusidőre választ meg. Az Elnökség tagjai: elnök, elnökhelyettes, titkár. Feladatai és hatásköre: meghatározza az éves tagdíj mértékét az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével, az Egyesület tagjaira kötelező határozatokat hoz, elfogadja saját ügyrendjét, javaslatot tesz a Közgyűlés számára az alapszabály módosításáról, a tisztségviselők megválasztásáról, visszahívásáról, beszámolójuk elfogadásáról, az SZMSZ elfogadásáról és módosításáról, javaslatot tesz a Közgyűlés számára az Egyesület stratégiájáról, a gazdálkodás fő irányairól, az éves munkatervről és költségvetésről, a Közgyűlés elé terjeszti az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést, gondoskodik ezek elfogadtatásáról, elfogadásáról, dönt belső szervezeti egységek létrehozásáról, szervezeti és működési szabályaik, ügyrendjeik elfogadásáról, dönt a jogszabályok által hatáskörébe utalt kérdésekről, jóváhagyja az Egyesület ügyrendjét, működési szabályait, jóváhagyja a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos döntéseket, dönt minden egyéb olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2

3 Elnök nyilvános fórumokon képviseli az Egyesületet, irányítja az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását, biztosítja az Egyesület törvényes működését, megteremti az ehhez szükséges feltételeket, figyelemmel kíséri a jogszabályi feltételek változásait, felhívja a figyelmet a változásokra, beszámoltatja az elnökségi tagokat és a tisztségviselőket, együttműködési megállapodásokat készít elő és köt szakmai szervezetekkel, más polgárőr szervezetekkel, az Egyesület nevében 100 ezer forint értékhatárig vállal, vállalhat pénzügyi kötelezettséget, elkészíti, elkészítteti a közgyűlési beszámolót és a közhasznúsági jelentést, a felügyelő-, jogi és etikai bizottsági beszámolót, gondoskodik az elfogadott beszámoló és a közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozataláról (a közgyűlést követő két héten belül az Egyesület honlapján), ellátja mindazon feladatokat és gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyekkel a közgyűlés megbízza, illetve felruházza. Elnökhelyettes naprakész kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, kisebbségi önkormányzattal és a helyi intézményekkel, felel a polgárőrök oktatásáért, továbbképzéséért, előkészíti vizsgáztatásukat, elkészíti a polgárőrök szolgálati beosztását, vezénylését, ellenőrzi a szolgálatok munkáját, gondoskodik a szolgálat ellátásában akadályozott polgárőrök helyettesítéséről, szükség esetén intézkedik a rendkívüli szolgálat vezényléséről, a szolgálat megerősítéséről, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Elnökség, illetve az elnök megbízza. Titkár irányítja az Egyesület gazdálkodását, elkészíti az Egyesület előző évi pénzügyi tevékenységéről szóló éves pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést, elkészíti az Egyesület következő évre vonatkozó pénzügyi tervét, kialakítja a megfelelő pénzügyi nyilvántartást, elkészíti a szükséges kimutatásokat, tervezi és szervezi a polgárőrség gazdálkodását, a bevételek és a kiadások lebonyolítását, figyelemmel kíséri a pénzgazdálkodással, az anyag- és értékkezeléssel, a szervezet vagyon-nyilvántartásával, a vagyon karbantartásával, javításával, felhasználásával és pótlásával összefüggő ügyeket, figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, koordinálja az egyes pályázatok szakszerű elkészítését, segíti az együttműködést a település intézményeivel, vállalkozóival, vezeti a Közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyveit, vezeti az egyesület nyilvántartásait, különösen azt a nyilvántartást, amelyből megállapítható a közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye, gondoskodik a határozatoknak a határozatok tárában való elhelyezéséről, előzetes írásos bejelentés alapján az egyesület székhelyén biztosítja a működéssel kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést, a személyiségi jogok és az üzleti titok védelmének figyelembevételével, ellátja az Egyesület adminisztrációs és levelezési teendőit, ellátja a külső kommunikációs feladatokat. c) Felügyelő-, jogi és etikai bizottság A Felügyelő-, jogi és etikai bizottság háromtagú, elnökét a tagok maguk közül választják. A bizottság ügyrendjét maga alakítja ki. A bizottság munkájáról szükség szerint, de legalább évente egyszer jelentést készít a Közgyűlésnek. ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, ennek során az Elnökség tagjaitól jelentést kérhet, az Egyesület könyveibe és adataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, a bizottság elnöke az Egyesület elnökségi üléseinek állandó meghívottja, a bizottság köteles a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, az Egyesület érdekeit súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé, vagy az Elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel. A Közgyűlést a bizottság indítványára, annak megtételétől számítva 30 napon belül az elnök köteles összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a bizottság maga is jogosult a Közgyűlés összehívására. Ha a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő-, jogi és etikai bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti szervet. KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3

4 III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A NYILVÁNTARTÁSRA ÉS A NYILVÁNOSSÁGRA VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK a) Nyilvántartások az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről a titkár gondoskodik, megőrzi és nyilvántartja a közgyűlési, valamint az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyveket, a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni, amelyek a Közgyűlés, illetve az Elnökség üléséről készült jegyzőkönyv részét képezik, a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a határozatok tartalmát és hatályát, továbbá a határozatot támogatók és ellenzők számarányát, esetleg személyét, valamint a határozatok meghozatalának napját, a jegyzőkönyvnek a fentieken túl tartalmaznia kell az ülés helyét, a napirendi pontokat, valamint a jegyzőkönyv-vezető és két hitelesítő tag aláírását, az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve esetleges vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. b) Nyilvánosságra hozatal az Elnökség az Egyesület honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot az Egyesület működéséről, illetve közzéteszi a közgyűlési jegyzőkönyveket, az éves számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatokat, az Egyesület tagjai betekinthetnek a Közgyűlés és az Elnökség határozataiba, a Közgyűlés és az Elnökség ülésén készült jegyzőkönyvekbe, az Egyesület költségvetésébe, beszámolóiba és közhasznúsági jelentésébe, azokról saját költségükre másolatot kérhetnek, az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés külső személyek számára abban az esetben lehetséges, ha az nem sért személyiségi jogokat és nem veszélyezteti az Egyesület érdekeit. 2. TAGDÍJ Az Egyesület minden tagja a megállapodott tagdíjat köteles megfizetni készpénzben vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalással. 3. UTALVÁNYOZÁS Az Egyesület elnökét korlátlan utalványozási jog illeti meg. Az Egyesület vagyonának 40%-át meghaladó beszerzések engedélyezésére kizárólagosan a Közgyűlés jogosult. Az elnök az Elnökség tagjait írásban felruházhatja utalványozási joggal, az esetleges korlátozások rögzítésével, amennyiben megfelelnek a törvényi előírásoknak. 4. BANKSZÁMLA-KEZELÉS Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök jogosult. Az intézkedések és tranzakciók ügyiratait, bizonylatait a titkár őrzi. 5. ALÁÍRÁSI, ELLENJEGYZÉSI JOGOSULTSÁG Az Egyesület nevében önálló aláírásra az Egyesület elnöke jogosult. Az elnök írásban felhatalmazhatja az Elnökség bármely két tagját az Egyesület nevében történő aláírásra. 6. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA a) az Egyesület bevételei: az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy működési költségek fedezésére kapott támogatás, adomány, a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, az egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel, tagdíj, pályázatok útján szerzett támogatás, az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel. b) az Egyesület kiadásai: a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, ráfordítások, az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek. KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4

5 c) gazdálkodási szabályok: az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, személyhez fűződő jogok és emberi méltóság sérelmével, az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a szervezet elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese által aláírt meghatalmazás alapján végezhető, az Egyesület által nyújtott szolgáltatások, illetve azok igénylésének módja nyilvános, az ezzel kapcsolatos információkat az elnökség az egyesület honlapján közzéteszi, a cél szerinti juttatásként nyújtott szolgáltatás odaítélése az Elnökség hatásköre, erről az Elnökség határozatot hoz, az Egyesület céljait támogató, azokkal összhangban levő pályázaton történő részvételre a Közgyűlés, az Elnökség és bármely tag is javaslatot tehet, a pályázaton való részvételről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt, kidolgozásában az Egyesület tagjain kívül szakértők is részt vehetnek, a pályázat alapján vállalt célok megvalósításához, finanszírozásához az Egyesület saját vagyona terhére hozzájárulhat. Az Egyesület évente egyszer közhasznúsági jelentés készít Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló CLXXV. törvény betartásával. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi és a kisebbségi önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, az Egyesület elnökségi, valamint felügyelő-, jogi és etikai bizottsági tagjainak nyújtott juttatások értékét, összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az Egyesület Elnöksége a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig az egyesület honlapján közzéteszi. IV. KÖNYVVIZSGÁLÓ A közgyűlés amennyiben erre igény merül fel könyvvizsgálót bízhat meg az egyesület pénzügyeinek és számvitelének ellenőrzésére. A könyvvizsgáló megbízatása legalább egyéves időtartamra szól. A könyvvizsgáló javadalmazásának mértékét a Közgyűlés állapítja meg. V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen szervezeti és működési szabályzat az elfogadás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a április 14. napján elfogadott SZMSZ hatályát veszti. Kálló, május 25. ( Szalántai Gábor ) Kontroll Polgárőr Közhasznú Egyesület elnöke KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5