PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Pécs Városi Lövészklub a lövész sportág feladatainak ellátására létrehozott, önálló jogi személyként működő érdekképviseleti társadalmi szervezet, mely az MHSZ Pécs Városi Petőfi Sándor Lövészklub jogutódaként jött létre, melynek vagyonára igényt tart. A Pécs Városi Lövészklub tagja a Baranya Megyei Sportlövők Szövetségén (BMSSZ) keresztül a Magyar Sportlövők Szövetségének (MSSZ) melyeknek alapszabályait elismeri, magára nézve kötelezőnek tartja, csatlakozik az MHSZ jogutódjaként létrejött Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Szövetségéhez (MTTSZ) 2. A Pécs Városi Lövészklub független a politikai pártoktól, országgyűlési képviselőjelölt állítását és támogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből A Társadalmi szerv neve: Pécs Városi Lövészklub i. Rövidítve: PVLK 2. A társadalmi szerv helye: 7622 Pécs, Nyírfa u A társadalmi szerv működési területe: Pécs Város 4. Alapítva: A társadalmi szerv pecsétje: kör alakban Pécs Városi Lövészklub Pécs, középen stilizált lőlap, benne az alapítás éve II. 2

3 A TÁRSADALMI SZERV CÉLJA A sportág népszerűsítése, minél szélesebb körben való megismertetése. 2. A versenysport alapjainak biztosítása, az utánpótlás nevelés, szabadidősport széles körű támogatása. 3. A versenysporthoz szükséges anyagi, technikai, szakember háttér biztosítása a BMSSZ, MSSZ, MTTSZ segítségével. 4. A szabadidő és versenysport versenynaptár összeállításában részt vesz. Saját versenyeit megrendezi, segítséget nyújt a BMSSZ és a szabadidősporttal foglalkozó klubok rendezvényeinek lebonyolításához. 5. Minősítéssel rendelkező sportolókat, válogatottakat nevel, nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, külföldre utaztat, és külföldi sportolókat fogadhat. 6. Az edzések, versenyek biztosításához szükséges lőterekre, kiszolgáló helyiségekre igényt tart, annak fenntartását a vele közösen használókkal biztosítja. A Pécs Városi Lövészklub tagjai: - rendes tagok - tiszteletbeli tagok - pártoló tagok III. A TÁRSADALMI SZERV TAGSÁGA A Pécs Városi Lövészklub tagja lehet magánszemély, jogi személy, aki részt vesz a klub munkájába, elfogadja az alapszabályát, erkölcsileg és anyagilag támogatja. a.) Rendes tagok: azok a 10. életévüket betöltött magyar állampolgárok, vagy hazánkban tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok, akik az egyesület alapszabályában foglaltakkal egyetértenek, és magukra nézve kötelezőnek fogadják el. b.) Tiszteletbeli tagok: azok a versenyzők, edzők, versenybírók, sportvezetők, akik a sportágban hosszú időn keresztül kimagasló eredményt értek el, tevékenységük elismeréseként tiszteletbeli tagokká választhatók. c.) Pártoló tagok: azon magyar és külföldi magán és jogi személyek, akik az egyesület alapszabályában foglaltakkal egyetértenek, és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, az egyesületet erkölcsileg és anyagilag támogatják. 3

4 6.. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZÜNÉSE 1. A Pécs Városi Lövészklubba való belépés illetve kilépés önkéntes. 2. A társadalmi szervi tagság felvétellel keletkezik: a.) kilépéssel, kizárással, törléssel szűnik meg. 3. A tagfelvétel kérdésében az elnökség határoz. A felvételt megtagadó elnökségi határozat ellen a közgyűléshez lehet felebezni, amelyet a fellebbezést követő rendes közgyűlés azt tárgyalni köteles. 4. A társadalmi szerv a tagjairól nyilvántartást köteles vezetni, mely nyilvántartást az ügyvezető elnök vezet. 5. A társadalmi szerv tagjai az 1.sz. mellékletben meghatározott tagdíjat tartoznak fizetni. 6. Törléssel - a tag halálával szűnik meg a tagság. A társadalmi szervből való kizárás fegyelmi vétség elkövetésén kívül, a tagdíjfizetés 6 havi elmulasztása utáni figyelmeztető felhívást követően valósulhat meg. Amennyiben a tag a figyelmeztetést követő 10 napon belül a tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, kizárásra kerül. IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Pécs Városi Lövészklub rendes tagjainak jogai: a.) részt vehet a társadalmi szerv tevékenységében és rendezvényei, b.) részt vehet a társadalmi szerv közgyűlésein a határozatok meghozatalában, c.) választhat és 18. életévét betöltve választható a társadalmi szerv tisztségviselőinek, d.) észrevételeket és javaslatokat tehet a társadalmi szerv működésével kapcsolatban, ajánlásokat tehet a társadalmi szervet és a sportágat érintő kérdések megtárgyalására. 4

5 f.) a társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát a tag a tudomásásra jutásától számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 2. A Pécs Városi Lövészklub rendes tagjainak kötelességei: a. a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, b. A Pécs Városi Lövészklub alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint szervei által hozott határozatok végrehajtásának elősegítése, c. A Pécs Városi Lövészklub által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, d. a sportág népszerűsítése, e. a tagdíj megfizetése A Pécs Városi Lövészklub tiszteletbeli tagjainak jogai és kötelességei: a.) tanácskozási joggal részt vehet a társadalmi szerv munkájában, b.) tisztségre nem választható, c.) tagdíjat nem fizet d.) társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát a tag a tudomására jutásától számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja A Pécs Városi Lövészklub pártoló tagjainak jogai: a. javaslatokat tehet a társadalmi szerv működésével kapcsolatban, a sportágat érintő kérdések megtárgyalására. b. a társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát a tag a tudomására jutásától számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 2. A Pécs Városi Lövészklub pártoló tagjainak kötelességei: a. a társadalmi szerv alapszabályának betartása, b. a sportág népszerűsítése, c. a vállalt hozzájárulás teljesítése. V. A TÁRSADALMI SZERV SZERVEZETE 5

6 A Pécs Városi Lövészklub szervei: a. rendes közgyűlés, b. ellenőrző bizottság, c. elnökség, d. bizottságok, e. szakosztályok. 2. A Pécs Városi Lövészklub tisztségviselői: a.) elnök b.) ügyvezető elnök c.) gazdasági vezető d.) szakosztályvezetők (utánpótlás szakosztály, versenysport szakosztály, szabadidős szakosztály, történelmi pontlövő szakosztály) e.) sportolók képviselete (1fő) f.) szabadidős sportolók képviselete (1 fő) A TÁRSADALMI SZERV RENDES KÖZGYŰLÉSE A Pécs Városi Lövészklub rendes közgyűlését évente kell összehívni, melynek időpontját, helyét az elnökségnek legalább 30 nappal korábban kell az érdekeltek tudomására hoznia, a napirendi pontok és a beérkezett javaslatokkal együtt írásban. 2. Pártoló tagok szavazati joggal nem, csak tanácskozási joggal rendelkeznek. A közgyűlésen szavazati joggal a 14. életévüket betöltött, legalább egy éves tagsággal rendelkező rendes tagok, valamint a tiszteletbeli tagok rendelkeznek. 3. A közgyűlésen minden szavazati joggal rendelkező tag csak egy szavazattal rendelkezhet. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE

7 1. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. 2. Ha a közgyűlés a meghirdetett időpontja után fél órával nem válik szavazatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 14 napon belüli időpontra ismét össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. 3. A közgyűlési meghívóban fel kell tüntetni a közgyűlés helyét, idejét, a napirendi pontokat valamint, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét, időpontját és napirendi pontjait. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE A közgyűlés napirendjére az elnökség tesz javaslatot, és terjeszti a közgyűlés elé. 2. A rendes közgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat tartalmaznia kell: a. az elnökség beszámolója, b. az ellenőrző bizottság beszámolója, c. a tagok által beterjesztett javaslatok. 1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE 14.. a. az alapszabállyal kapcsolatos módosítások, b. a beszámoló (elnökségi, gazdasági vezető, ellenőrző bizottság) elfogadása, c. az elnökség által elutasított tagfelvételek elbírálása, d. az elnök, ügyvezető elnök, ellenőrző bizottság elnökének, elnökségnek megválasztása négy éves időtartamra (elnökség 9 fő) e. mindazon kérdések elbírálása, melyet a jogszabály vagy alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, f. a küldöttek választása a területi küldöttértekezletre, tagok delegálása a területi választmányba. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATHOZATALA 7

8 A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza, a jelenlevő szavazásra jogosultak több mint felének szavazatával. 2. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az egyesület taglétszámlát, a megjelentek létszámát, a napirendi pontokat, a hozzászólások lényegét, a hozott határozatokat. Aláírásával hitelesítenie kell a jegyzőkönyvvezetőnek, és a hitelesítőknek, a jegyzőkönyv melléklete a jelenléti ív és az elhangzott beszámolók. 1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: A TISZTSÉGVISELŐK MEGVÁLASZTÁSA 16.. a. elnök (társadalmi választott tisztségviselő) b. ügyvezető elnök (lehet főállású és társadalmi választott tisztségviselő) c. ellenőrző bizottság: társadalmi választott tisztségviselők, a bizottság 3 főből (két tag és a vezető) áll, akiket a közgyűlés választ meg. (a többi bizottság alkalmankénti - jelölőbizottság, fegyelmi bizottság stb... a vezetőjét az elnökség választja, tagjait a bizottságok vezetői ) d. elnökség ( 9 fő ) 2. A közgyűlés a fenti tisztségviselőket négy évre választja. 3. A tisztségviselőket az elnökség javaslata alapján választja, a közgyűlés. Szavazati joggal rendelkező tagjainak joguk van pótjavaslatokat tenni. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik, titkos szavazással, ha a közgyűlés úgy dönt. 4. Megválasztottnak az a tag tekinthető, aki a leadott szavazatok többségét (50 % + 1 fő) elnyerte. Ha több jelölt esetében a többséget nem szerezte meg a jelölt tag, addig kell ismételni a választást amíg a többséget meg nem szerzi, de a legkevesebb szavazatot kapott tag kiesik. VII. A TÁRSADALMI SZERV RENDKIVŰLI KÖGYŰLÉSE

9 1. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: a. a Pécs Városi Lövészklub elnöksége többsége határozata alapján, b. ha a társadalmi szervezet tagjainak 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban kérte, c. ha a bíróság az ügyész keresete alapján a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívja, d. egyéb alapszabályban meghatározott esetben, e. ha a Pécs Városi Lövészklub elnöke és vagy ügyvezető elnöke megválik tisztségétől. 2. A rendkívüli közgyűlést az ok ismeretétől számított egy hónapon belül össze kell hívni, melyre a rendes közgyűlés szabályai érvényesek. VIII. A TÁRSADALMI SZERVEZET ELNÖKSÉGÉNEK HATÁSKÖRE A Pécs Városi Lövészklub tevékenységét a két közgyűlés között a 9 tagú elnökség irányítja, tevékenységéért a közgyűlésnek felel. Az elnökség a lövészklub működését érintő ügyekben döntésre jogosult, kivéve azon ügyeket, melyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont. 2. Az elnökség feladata és hatásköre: a. a közgyűlés összehívása, b. döntés átigazolási, kizárási ügyekben, sportolói szerződések ügyében, elismerések odaítélésében, tagfelvétel jóváhagyásában. c. a Pécs Városi Lövészklub munkájának értékelése, beszámoló előterjesztése a közgyűlés elé, d. a területi választmány szakmai témájú napirendjeire szükség szerint szakértői képviselő delegálása, e. döntés a Pécs Városi Lövészklubot érintő minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. AZ ELNÖKSÉG TAGJAI Az elnökség létszámát a közgyűlés hagyja jóvá (javasolt 9 fő) 9

10 2. Az elnökség tagjai megbízásukat társadalmi megbízásként, az ügyvezető elnök főállásban is elláthatja megbízatását. 3. Az elnökség tagjai: a.) elnök, b.) ügyvezető elnök, c.) gazdasági vezető, d.) szakosztályvezetők, ( 4 fő ) e.) sportolók képviselete (1 fő) f.) szabadidő-sportolók képviselete (1 fő) AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE Az elnökség maga állapítja meg az ügyrendjét, munkatervét. 2. Az elnökség az ügyrendben meghatározott időközönként ülésezik, de legalább évente egyszer. 3. Az elnökségi ülések zártak, az elnökség tagjain kívül csak a meghívottak és az ellenőrző bizottság tagjai vehetnek részt tanácskozási joggal, az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők írnak alá. 4. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze, a hely, idő, napirendi pontok megjelölésével, az időpont előtt legalább egy héttel. 5. Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökség tagjainak több mint a fele részt vesz azon. 6. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Egyenlő szavazat esetén meg kell ismételni a szavazást. Ha a megismételt szavazáson is szavazategyenlőség születik, abban az esetben a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 7. Az elnökség főállású és társadalmi munkatársai, társadalmi bizottságai az ügyvezető elnök irányításával végzi a társadalmi szervezet tervező, szervező, ellenőrző, ügyintéző és gazdálkodó feladatainak végrehajtását, a választott testületek kiszolgálását. 8. Munkáltatói jogot gyakorol az ügyvezető elnök felett. 10

11 IX. A TÁRSADALMI SZERVEZET ELNÖKE Az elnök a közgyűlés döntéseinek megfelelően segíti az elnökség által hozott döntések, ajánlások végrehajtásának megszervezését. Képviseli a Pécs Városi Lövészklubot az állami és társadalmi szervezetekben. Elnököl az elnökségi üléseken. A TÁRSADALMI SZERVEZET ÜGYVEZETŐ ELNÖKE Az ügyvezető elnök az elnökség döntéseinek, illetve az elnök javaslatainak figyelembevételével, közvetlenül irányítja és szervezi a hatáskörébe tartozó főállású és társadalmi munkatársak, illetve társadalmi bizottságok munkáját. Hatáskörébe tartozik: a.) az érdekvédelmi koordinációs és szakmai segítségnyújtás feladatainak szervezése, ellenőrzése b.) munkáltatói jogok gyakorlása, c.) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a közgyűlés, illetve az elnökség részére meghatároz, d.) utalványozási, kiadványozási jogokkal rendelkezik, e.) felelős a klub pénzügyi, anyagi - technikai eszközeinek célszerű, szabályos takarékos felhasználásáért, tárolásáért, őrzéséért. A GAZDASÁGI VEZETŐ FELADAT - ÉS HATÁSKÖRE 22/A. Segíti és előkészíti a gazdasági tárgyú döntések meghozatalát. Elkészíti az éves beszámolót és a közgyűlés elé terjeszti. A banki ügyintézést, átutalást intézi. 11

12 A TÁRSADALMI SZERVEZET ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA Az ellenőrző bizottság elnöke irányítja, szervezi a három tagú ellenőrző bizottság munkáját, a közgyűlés választja meg a tagokat négy évre. 2. Az ellenőrző bizottság fő feladata a társadalmi szervezet alapszabályszerű működésének, gazdálkodásának a rendelkezésre álló pénzügyi, anyagi, technikai eszközök célszerű és takarékos felhasználásának ellenőrzése. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlésnek, az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készítenek. X. BIZOTTSÁGOK A bizottságokat az elnökség hozza létre, elnökéből és minimum két tagból áll, mely konkrét eset kivizsgálására, feladatok ellátására alakul, az elnökségnek számol be a munkájáról. XI. A TÁRSADALMI SZERV GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA A Pécs Városi Lövészklub éves költségvetés alapján gazdálkodik, költségvetését az elnökség hagyja jóvá. 2. A Pécs Városi Lövészklub pénzügyi alapja az állami támogatásból, bérleti szerződésből, szolgáltatásokból, tagsági díjakból, külső szervi szponzori támogatásokból, valamint egyéb bevételekből áll. 3. A társadalmi szerv tagjai, pártoló tagjai évente rendszeres tagdíjat tartoznak fizetni amelynek alapösszegét az elnökség határozza meg. A tagdíjfizetés rendje: a belépés napjától esedékes, negyedévente fizetendő előre. A tagdíjbevétel teljes egészében a társadalmi szervé. 4. A Pécs Városi Lövészklub pénzügyi alapja, bevételei, illetve annak kezelése a társadalmi szervek, sportegyesületek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok alapján történik. 12

13 5. A Pécs Városi Lövészklub tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagjai, a tagdíjfizetésen túl a társadalmi szerv tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 6. A Pécs Városi Lövészklub célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási (termelői, kereskedelmi szolgáltatói, stb) tevékenységet is folytathat. 7. A Pécs Városi Lövészklub tulajdonát képezi a közösség által létrehozott vagyon. XII. ELISMERÉSEK A társadalmi szerv alapszabályban meghatározott célkitűzések és feladatok végrehajtásában kiemelkedő teljesítményt elért személyeket a Pécs Városi Lövészklub és tisztségviselői elismerésben részesíthetik. 2. Kiemelkedő helytállás esetén a Pécs Városi Lövészklub elnöksége állami kitüntetésre tehet javaslatot a szövetség érdekképviseleti útján. 1. A Pécs Városi Lövészklub megszűnik: XIII. A TÁRSADALMI SZERV MEGSZÜNÉSE 27.. a. a közgyűlés általi feloszlás kimondásával, b. más szövetséggel, társadalmi szervvel való egyesüléssel, c. feloszlatással, d. megszűnésének megállapításával. 2. A Pécs Városi Lövészklub megszűnése esetén a vagyonának felhasználásáról a társadalmi szerv közgyűlése rendelkezik. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezik, továbbá ha a társadalmi szerv feloszlatással szűnik meg, vagy megszűnését megállapították és a vagyonról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és sportcélra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. XIV. 13

14 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesületi jogról szóló Évi II. törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 2. Jelen alapszabályt a Pécs Városi Lövészklub közgyűlése december én elfogadta. 3. A Pécs Városi Lövészklubot a Baranya Megyei Bíróság május 15-én Pk /1990/2.szám 486. sorszám alatt társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. 1.sz. MELLÉKLET Tagsági díjak évente: 2. Rendes tagok: - nyugdíjasok: Ft - serdülők: Ft - többiek: Ft - egy családból két tag esetén a második tag eggyel alacsonyabb díjat fizet 3. Pártoló tagok: szándékuknak megfelelően minimum Ft 14

15 4. Tiszteletbeli tagok: tagdíjat nem fizetnek. A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a tag írásbeli kérelmére méltányosságból csökkenthesse, vagy bizonyos ideig eltörölhesse a tagsági díjat. Pécs, december 17. Maros Tibor PVLK elnöke 15

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU 2. A Berettyóújfalui Városi

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály 4. kiadás 2010. március 21. BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Sportról szóló 2004.

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

KOMÁROMI VSE. Alapszabály

KOMÁROMI VSE. Alapszabály KOMÁROMI VSE Alapszabály A Komárom Városi Sportegyesület alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye 1.1. Az egyesület neve : Komárom Városi Sportegyesület 1.2. Az egyesület székhelye: 2922 Komárom, Stadion

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve Andrássy Gyula Gimnázium Diáksport Egyesület Rövidítése: Andrássy

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA htc.alap 2013. szeptember 9. HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA (1987.09.07.,1999.06.04.,2000.11.17.,2001.11.16.,2004.04.16.,2006.05.12.,2008.06.20. 2009. április

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y - módosításokkal egységes szerkezetben - Budapest, 2014. március 12. Az ORSZÁGOS NYUGDÍJ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alapítók a 2010. március 31. napján megtartott

Részletesebben

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesület az 1912-ben alapított Szombathelyi M. Kir. Állami Főreáliskola (később Faludi Ferenc Gimnázium)

Részletesebben

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től!

FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 1 FITASC MAGYARORSZÁGI KORONGVADÁSZ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 1 Hatályos 2013. november 21.-től! 2 I. A szövetség jogállása A FITASC Magyarországi Korongvadász Szövetség (továbbiakban: FMKVSZ vagy Szövetség)

Részletesebben

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA ( egységes szerkezet ) 1./ Általános rendelkezések 1.1./A CSEPEL ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ( a továbbiakban: egyesület ) az egyesülési

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1/ A Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola Diáksport Egyesülete (továbbiakban: Zrínyi 2001 DSE) tagsága

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

Csepel Lövész Egylet. Alapszabály. Módosítva: 2009. december 10.

Csepel Lövész Egylet. Alapszabály. Módosítva: 2009. december 10. Csepel Lövész Egylet Alapszabály Módosítva: 2009. december 10. Tartalomjegyzék: I. Általános rendelkezések / / II. A sportegyesület célja és feladatai /5. 6. / III. A sportegyesület tagsága és pártoló

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

III. Az Egyesület Szervei

III. Az Egyesület Szervei III. Az Egyesület Szervei Az Egyesület szervei: 1. Közgyűlés 2. Választmány 3. Elnökség 4. Regionális szervezetek, Régiók 5. Felügyelő Bizottság 6. Etikai Bizottság 7.Munkabizottságok 1. KÖZGYŰLÉS 1.1.

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben