A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések"

Átírás

1 A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét és erre tekintettel az alábbi tartalommal elfogadták a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény előírásai szerint módosított, illetve kiegészített egysédes szerkezetben összeállított alapszabályt. (2) Az egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet. (3) Az egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, ami közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 2.. (l) A sportegyesület neve: HORT Sport Egyesület (2) A sportegyesület székhelye: 1164 Budapest, Vidámvásár u. 72. (3) A sportegyesület alapításának éve: (4) A sportegyesület működési területe: Budapest (5) A sportegyesület színe: zöld-fehér (6) A sportegyesület jelvénye: fehér alapon zöld betűkkel HORT felirat, alatta félkörívben S.E. felirat. 3.. (1) A sportegyesület tagja az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági szakszövetségeknek, illetőleg ezek területi és helyi szövetségeinek. (2) A sportegyesület az (1) bekezdés szerinti szövetségek alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismeri el. (3) A jelen alapszabály 3. sz. melléklete tartalmazza azon szövetségek felsorolását, amelyeknek a sportegyesület tagja. (4) Az egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljai elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. (5) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 1

2 II. A sportegyesület felügyelete 4.. (l) A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Fővárosi Bíróság végzi. (2) A sportegyesület működése felett az Ügyészség a reá irányadó jogszabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. III. A sportegyesület célja és feladatai A sportegyesület célja 5.. (1) A sportegyesület célja: a./ tagjai részére a rendszeres testedzés ás sportolás lehetőségének biztosítása, b./ a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, c./ a bázisszervek dolgozói részére a sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása, d./ a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási nevelési intézmények tanulóinak (hallgatóinak) részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. e./ sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. A sportegyesület feladatai 6.. (1) A sportegyesület feladata: a./ az egyesületi célok megvalósítása érdekében sportáganként szakosztályok létrehozása és működtetése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása, b./ az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és a megvalósításukról való gondoskodás, c./ hazai és nemzetközi sportesemények (versenyek) megrendezése, a szövetségek valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel, d./ a sportegyesületben tagsági viszonnyal rendelkező sportolók sportbeli képzése, korszerű felkészülésének biztosítása, e./ a működtetett sportágak utánpótlásának nevelése, f./ a sportegyesületben folyó testnevelési és sporttevékenység eredményes megvalósítása és fejlesztése érdekében társadalmi aktívahálózat kialakítása és szervezése, g./ az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakoztatásának elősegítése, a sportegyesület hagyományainak ápolása, h./ a tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása, i./ a sportegyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytat, j./ az országos sportági szakszövetség, valamint a helyi és területi szövetség céljai megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása, k./ a sportági bajnoki, illetve kupa rendszerben kiírt sporteseményéken való részvétel, ezek támogatása. (2) A sportegyesület közhasznú tevékenysége: a./ sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. 2

3 IV. A sportegyesület tagsága 7.. (l) A sportegyesület tagjai a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme alapján: a./ magánszemély, b./ jogi személy, c./ pártoló tag, d./ tiszteletbeli tag. (2) A sportegyesületnek tagja lehet minden olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is, aki belépési nyilatkozatban a sportegyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. (3) A sportegyesületnek jogi személy, magán-, illetőleg jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli társasága is tagja lehat (a továbbiakban jogi személy tag), ha a sportegyesülettel kötött megállapodásban a sportegyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítését, illetőleg az egyesületi célok megvalósításának anyagi támogatását vállalja. (4) A sportegyesületbe pártoló tagként az vehető fel, aki a sportegyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja. (5) A sportegyesületbe tiszteletbeli tagként az vehető fel, aki a sport, illetőleg a sportegyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével a sportegyesület célkitűzéseit elsősorban erkölcsileg támogatja. (6) A sportegyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 8.. (1) A sportegyesületbe való belépés, illetőleg a sportegyesületből való kilépés önkéntes. (2) A sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik és a./ kilépéssel, b./ törléssel, c./ kizárással d / tag halálával szűnik meg. (3) A tagfelvétel kérdésében a sportegyesület elnöksége határoz. Az elnökség ezt a jogkörét a jogi személy tagok és tiszteletbeli tagok kivételével a sportegyesület más szervére is átruházhatja. (4) A felvételt megtagadó határozat ellen a sportegyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a következő közgyűlésén tárgyalja. (5) A sportegyesület tagjairól, jogi személy tagjairól, pártoló és tiszteletbeli tagjairól az ügyintéző szerve nyilvántartást vezet, és a tagokat tagsági könyvvel, a pártoló tagokat pártoló-tag igazolvánnyal látja el. (6) A sportegyesületből való kilépést a sportegyesület elnöksége részére írásban kell bejelenteni. (7) Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála (a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése) esetén, valamint akkor, ha a tag, a pártoló tag tagsági díjának, illetve a vállalt anyagi támogatásnak a fizetését 1 évnél hosszabb ideig elmulasztja, és a tartozását felszólítás ellenére sem rendezte. (8) A sportegyesületből történő kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. 3

4 A tagok jogai és kötelezettségei 9.. (l) A sportegyesület tagja: a./ személyesen, illetőleg képviselője útján részt vesz a sportegyesület közgyűlésén a sportegyesület vezető szerveinek megválasztásában, a határozatok meghozatalában, b./ részt vesz a sportegyesület tevékenységében és rendezvényein, c./ választható a sportegyesület szerveibe, d./ észrevételt, javaslatot tesz, illetőleg véleményt nyilvánít a sportegyesületet érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban, e./ a sportegyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja, f./ részt vesz a sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint az egyesületi bizottságok, illetőleg az általa választott szakosztályok munkájában, az edzéseken és versenyeken, g./ használhatja a sportegyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét (az elnökség által meghatározott módon, h./ részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, i./ igénybe veheti az egyesület egyéb szolgáltatásait, j./ kiadványain feltüntetheti egyesületi tagságát. (2) A sportegyesület tagjának kötelezettségei: a./ a sportegyesület alapszabályának és egyéb szabályzatoknak a megtartása, b./ sporttevékenységet folytató tag esetén az irányításával megbízott edző utasításainak betartása, a maximális sportteljesítmény eléréséhez szükséges követelmények teljesítése, c./ a sportegyesület, illetőleg vezető szervei által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, d./ sporttevékenységet folytató tag esetében részvétel és fegyelmezett magatartás az edzéseken, versenyeken és mérkőzéseken, a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés, és azokon a legjobb tudása szerinti szereplés, e./ a tagdíj megfizetése, f./ a sportegyesület vagyonának megóvása. A jogi személy tagok jogai és kötelezettségei 10.. (l) A sportegyesület jogi személy tagjainak jogai: a./ képviselője útján szavazati joggal részt vehet a sportegyesület közgyűlésén, ott javaslatokat tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban, b./ külön megállapodás alapján használhatja a sportegyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét. (2) A sportegyesület jogi személy tagjainak kötelezettségei: a./ a sportegyesület alapszabályának, szabályzatainak, valamint a határozatainak a megtartása, b./ a sportegyesület, illetve vezető szervei által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, c./ a tagdíj megfizetése. 4

5 A pártoló tagok jogai és kötelezettségei 11.. (1) A sportegyesület pártoló tagjának jogai: a./ javaslatokat és észrevételeket tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban, b./ az elnökség meghívása alapján tanácskozási joggal részt vehet a sportegyesület közgyűlésén, c./ az elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, részt vehet a sportegyesület rendezvényein, látogathatja a sportegyesület helyiségeit. (2) A sportegyesület pártoló tagjának kötelezettségei: a./ a sportegyesület alapszabályának, szabályzatainak, valamint határozatainak a megtartása, b./ a sportegyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása, c./ a vállalt hozzájárulás megfizetése. A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei 12.. (1) A tiszteletbeli tag jogai a./ tanácskozási joggal részt vehet a sportegyesület közgyűlésén, b./ javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a sportegyesület működésével kapcsolatban, c./ részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben. (2) A tiszteletbeli tag kötelezettségei a./ a sportegyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak a megtartása, b./ a sportegyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása, c./ a sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatása A sportegyesület szervei: a./ a rendes közgyűlés (küldöttközgyűlés) b./ a rendkívüli közgyűlés (küldöttközgyűlés) c./ az elnökség, d./ a tisztségviselők, e./ a szakosztályok. V. A sportegyesület szervezete VI. A sportegyesület közgyűlése 14.. (l) A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés, aminek ülései nyilvánosak. A közgyűlésre meghívandó tagok, illetőleg küldöttek létszámát és megválasztásénak rendjét a sportegyesület elnöksége állapítja meg oly módon, hogy az a demokratikus önkormányzat érvényesülését, a sportegyesületi szakosztályok arányos képviseletét biztosítsa. (2) A sportegyesület küldöttközgyűlésére a küldötteket a szakosztályok választják meg tagjaik sorából. A küldöttközgyűlésen minden tag részt vehet és minden tagnak egy szavazati joga van. (3) A sportegyesület elnöksége küldöttközgyűlés összehívását is elhatározhatja. 5

6 A közgyűlés összehívása 15.. (l) A sportegyesület rendes közgyűlését az egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezései szerint legalább évenként egyszer kell összehívni. A közgyűlés időpontját az elnökségnek legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania és annak helyéről illetve a napirendi pontokról a sportegyesület szakosztályait értesítenie kell. A sportegyesület tagjait átvételt igazolható módon értesíteni kell a közgyűlés időpontjáról és napirendi pontjairól a közgyűlés előtt legalább 15 nappal. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról ugyancsak tájékoztatni kell. (2) A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek: a./ a tagok (küldöttek), b./ az elnökség tagjai. (3) A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. A közgyűlés határozatképessége 16.. (1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több, mint a fele jelen van. (2) Ha a közgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani, és napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül akkor határozatképes, ha erről előzetese tájékoztatták a tagokat. A közgyűlés napirendje 17.. (1) A közgyűlés napirendjét az elnökség javaslata alapján a közgyűlés állapítja meg. (2) A közgyűlésen az a1ábbi napirendeket kötelezően tárgyalni kell: a./ a sportegyesület tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása, b./ a sportegyesület éves költségvetésének megállapítása. A közgyűlés hatásköre 18.. (l) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a./ a sportegyesület megalakulásának, más sportegyesülettel, illetőleg társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása, b./ az alapszabály, valamint a fegyelmi szabályzat megállapítása és módosítása, c./ a sportegyesület vezető szervének (elnökség, elnök, ügyvezető elnök, illetőleg ezek helyettesei) megválasztása, felmentése és visszahívása, az elnökségbe behívott (kooptált) tagok megerősítése tisztségükben, d./ nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása, e./ a sportegyesület éves költségvetése bevételi főösszegének és a kiadások költséghelyenkénti előirányzatának megállapítása és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása, f./ a sportegyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadásának módja szótöbbséggel. g./ a sportegyesület sportfejlesztési tervének elfogadása, h./ a tagsági díj, illetőleg a pártoló tagi hozzájárulás legkisebb összegének a meghatározása, i./ a tagfelvétel elutasítása elleni kérelem elbírálása, j./ mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. (2) Az (1) bekezdés e./ és f./ pontokban meghatározott hatásköröket az elnökség gyakorolja, amennyiben a közgyűlés összehívására nem kerül sor. 6

7 A közgyűlés határozathozatala 19.. (1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. (2) A 18.. (1) bekezdésének a./-d./ illetve f./ pontjai esetében a határozat meghozatalához 2/3-os többség szükséges. (3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a 20.. (1) bekezdésében meghatározott tisztségviselők megválasztásakor, illetve ha azt a szavazásra jogosultak l/3-a indítványozza. (4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott tag hitelesíti. (5) A közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot csak az adatvédelemre és a személyiségi jogokra tekintettel lehet korlátozni. A tisztségviselők megválasztása 20.. (1) A közgyűlés hatáskörébe tartozik a következő tisztségviselők megválasztása: a./ az elnök, b./ az elnökségi tagok Összesen: 7 fő (1 elnök és 6 elnökségi tag) c./ Felügyelő Bizottsága (1 elnök és 2 bizottsági tag) (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tisztségviselőket a közgyűlés négy évre választja. (3) A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Egy jelölt esetén a választás a közgyűlés többségi határozata alapján nyílt szavazással is történhet. (4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatoknak 2/3-át megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a választáshoz szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Az újabb választási fordulóban az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a több szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni. (5) Két közgyűlés közötti időszakban az elnökségből kiváló tagok helyébe a testület a testület eredeti létszámának legfeljebb 1/3-áig terjedően új tagokat választhat (kooptálás). Ez a jogkör nem terjed ki a sportegyesület elnökének és ügyvezető elnökének megválasztására. Az így választott tagokat a sportegyesület következő közgyűlése erősíti meg tisztségükben. VII. A sportegyesület rendkívüli közgyűlése 21.. (1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a./ az elnökség többségi határozata alapján, b./ ha a sportegyesület tagjainak 1/3-a az ok és cél megjelölésével kívánja, c./ ha a bíróság elrendeli, d./ egyéb, az alapszabályban meghatározott esetben. (2) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy hónapon belül kell összehívni, ülései nyilvánosak. (3) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadóak. 7

8 VIII. A sportegyesület elnöksége Az elnökség hatásköre 22.. (1) A sportegyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség a sportegyesület m6ködését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, melyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, illetőleg a sportegyesület más szervének hatáskörébe utalt. Az elnökség ülései nyilvánosak. (2) Az elnökség feladata és hatásköre: a./ a sportegyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása, a küldöttek létszámának és választási rendjének meghatározása, b./ a sportegyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete, c./ a közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és a végrehajtás ellenőrzése, d./ gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható e./ gondoskodik az elnökség és közgyűlés döntéseinek az érintettekkel való közléséről, illetve az elnökség és közgyűlés döntéseit, az egyesület működéséről, szolgáltatás igénybevételi módjáról szóló adatokat, a beszámolókat, valamint a közhasznúsági jelentést, valamilyen konkrétan meghatározott sajtótermékben vagy az internetes honlapon nyilvánosságra hozza. f./ a sportegyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet előzetes egyeztetés alapján. g./ a sportegyesület szervezeti és működési szabályzatának, valamint gazdálkodási szabályzatának megállapítása és módosítása, h./ a sportegyesület működésével kapcsolatos szabályzatok megállapítása és módosítása, valamint a zavartalan működéshez szükséges határozatok meghozatala; i./ szakosztályok és szakbizottságok létrehozása, megszüntetése, átadása és beszámoltatása, j./ a bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak, továbbá a szakosztály-vezetőség tisztségviselőinek és tagjainak négy évre történő megválasztása, k./ a lemondott vagy egyéb okból kivált elnökségi tagok és tisztségviselők helyére új személyek behívása (kooptálása), l./ a sportegyesület fegyelmi szabályzatában meghatározott sportfegyelmi jogkör gyakorlása, m./ a sportegyesület ügyvezető elnöke és helyettesei felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, n./ a sportági szakszövetségbe való belépés, illetőleg az abból való kilépés elhatározása, a szövetség közgyűlésére képviselő kijelölése, o./ a sportegyesület sportfejlesztési tervének, éves programjának jóváhagyása, p./ az éves költségvetés és a beszámoló megállapítása, illetőleg ha a közgyűlés összehívására az alapszabály szerint nem kerül sor elfogadása, q./ a sportegyesület versenynaptárának jóváhagyása, r./ a sportegyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, testedzéshez, természetjáráshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, s./ a tagfelvételi kérelem elbírálása, t./ a prémium- és jutalomkeretek jóváhagyása, u./ megállapodások jóváhagyása a bázisszervekkel, illetőleg egyéb szervezetekkel, v./ döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés a hatáskörébe utal. (3) Az elnökség megfelelő fedezet birtokában dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörében dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról. (4) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a sportegyesület részére ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági-vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a sportegyesület számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek. 8

9 (5) Az elnökség a sportegyesület szervezeti és működési szabályzatában vagy egyedi határozattal egyéb más egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyet is a saját hatáskörébe vonhat. (6) Az elnökség tevékenységéről a sportegyesület közgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az elnökség tagjai 23.. (1) Az elnökség tagjai: a. / az elnök, b./ az elnökségi tagok. (2) Az elnökségi tagok kötelezettségei: a./ az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, b./ észrevételek, javaslatok tétele a sportegyesület működésével összefüggő kérdésekben, c./ felvilágosítás kérése a sportegyesülettel, a szakosztályokkal, illetőleg a sportegyesület egyéb szervsínek működésével összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban, d./ javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására, e./ megbízás alapján a sportegyesület képviselete. (3) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. (4) Az elnökségi tagság megszűnik: a./ a mandátum lejártával, b./ felmentéssel, c./ visszahívással, d./ elhalálozással, e./ a sportegyesületből történő kizárással. Az elnökség működése 24.. (1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és a szervezeti és működési szabályzatban az ügyrendjét. (2) Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább 2 havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, az ügyvezető elnök vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kérik (l) Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről az előterjesztések megküldésével legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. (2) Az elnökség a szavazásra jogosult tagok több, mint a felének jelenléte esetén határozatképes (1) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (2) Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól indokolt esetben az elnök felmentést adhat. (3) Az elnökség 2/3-os többséggel hoz határozatot: a./ a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, b./ az ügyrendjében megállapított egyéb esetekben. 9

10 (4) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó tisztségviselők megválasztásakor, illetőleg bármely elnökségi tag kívánságára. A sportegyesület elnöke IX. A sportegyesület tisztségviselői 27.. (1) A sportegyesület legfőbb tisztségviselője a sportegyesület elnöke. Az elnököt a közgyűlés 5 éves időtartamra választja. (2) A sportegyesület vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére a közhasznú szervezetekről szóló a évi CLVI. törvény vonatkozásában (1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a./ b./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a./ a vezető szerv elnöke vagy tagja, b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve d./ az a./-c./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. (2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (3) Az elnök feladatai és hatásköre: a./ vezeti és összehangolja a sportegyesület szakmai tevékenységét, b./ a sportegyesület képviselete, c./ összehangolja az elnökség, a bizottságok és szakosztályok munkáját, d./ az elnökség üléseinek előkészítése, összehívása és vezetése, e./ gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról, f./ szervezi és ellenőrzi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását, g./ tájékoztatja a hírközlő szerveket a sportegyesület tevékenységéről, h./ kapcsolattartás az országos, illetőleg a területi és helyi szövetségekkel, i./ aláírási és utalványozási jogkört gyakorol, illetőleg megállapítja az apparátus dolgozóinak aláírási és utalványozási jogkörét, j./ irányítja és ellenőrzi a sportegyesület gazdálkodási tevékenységét, k./ munkáltatói jogkört gyakorol a munkaviszonyban álló dolgozók felett, 10

11 1./ döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg a sportegyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe, m./ gondoskodik a sportegyesületi nyilvántartások vezetéséről, n./ figyelemmel kíséri a sportegyesület működésével kapcsolatos jogszabályokat és kötelező érvényű előírásokat, és biztosítja azok végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a sportegyesületi szabályzatok és határozatók módosítását, o./ mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. (4) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnökségi tagok képviselik, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket magának fenntartott. (5) Az elnökségi tagok a kialakított munkamegosztás szerint ellátják egyes szakterületek (szakosztályok) irányítását és felügyeletét. (6) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a sportegyesület más tisztségviselőre is átruházhatja. Fegyelmi Bizottság X. A bizottságok 30.. (1) A sportegyesület tagjaival szembeni fegyelmi eljárások lefolytatására az elnökség Fegyelmi Bizottságot köteles létrehozni. A bizottság létszámát az elnökség ennek megválasztásakor oly módon állapítja meg, hogy zavartalan működését biztosítsa. (2) A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a sportegyesület Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. (3) Fegyelmi Bizottság 3 főből áll. Összehívásának rendje eseti. Fegyelmi Bizottság határozat képes teljes létszámmal. Határozat hozatal módja szótöbbséggel Felügyelő Bizottság 31.. (1) A Felügyelő Bizottság 3 (három) tagú, tagjait és elnökét a Közgyűlés választja öt éves időtartamra. A megbízatás meghosszabbítható. (2) A Felügyelő Bizottság elnöke részt vehet tanácskozási joggal az Elnökség ülésein és képviseli a Felügyelő Bizottságot az Egyesület más fórumain. (3) A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga fogadja el. (4) A Felügyelő Bizottság az Egyesület belső ellenőrzési fóruma, ebben a jogkörében a Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tagja a Közgyűlésen szavazati joggal vehet részt. A Felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a./ a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b./ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 11

12 Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. (5) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, mely ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább tíz nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 2 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Felügyelő Bizottság tagjaira, a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok irányadóak az alábbiak figyelembevételével: Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a./ a vezető szerv elnöke vagy tagja, b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve d./ az a./-c./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója. XI. A szakosztályok 32.. (1) A sportegyesület szervezetében sportáganként szakosztályok működnek. A szakosztályok munkáját az elnökség által megbízott szakosztály-vezetőség irányítja, mely tevékenységéről az elnöknek köteles beszámolni. Az Egyesület keretén belül az alábbi szakosztályok működhetnek: 1./ Kézilabda szakosztály - férfi - női 2./ Kosárlabda 3./ Röplabda 4./ Kispályás foci 5./ Kerékpár 6./ Turisztika 7./ Sakk 8./ Természetjárás 9./ Modellező 10./ Ritmikus gimnasztika 12

13 (2) A szakosztályok feladata: a./ a sportágakhoz tartozó tagok foglalkoztatásának megszervezése, illetőleg a versenyeken való részvétel szervezése, tevékenységük fejlesztése, versenyek és bajnokságok lebonyolítása, b./ az elnökség megbízása alapján a sportegyesület képviselete az országos, illetőleg területi és helyi sportági szakszövetségekben, c./ a sportág utánpótlás-nevelésének megszervezése, d./ a sportegyesületi célok megvalósításának elősegítése, e./ a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. (3) A szakosztályok közreműködnek az ifjúsági és a lakosság szabadidősportjával összefüggő sportegyesületi feladatok meghatározásában és ellátásában. (4) A szakosztályok az elnökség által meghatározott keretek között gazdasági feladatokat is ellátnak, illetőleg gazdálkodnak a rájuk bízott egyesületi vagyonnal. XII. A sportegyesület gazdálkodása és vagyona 33.. (1) A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. (2) A sportegyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: a./ tagsági díjak (sportoló tagi hozzájárulások), b./ magán- és jogi személyek támogatásai, c./ alapítványok és közérdekű célra kötelezettségvállalások, d./ rendezvények bevételei, e./ televíziós közvetítések jogdíjai, f./ reklámtevékenységből származó bevételek, g./ állami, társadalmi és szövetkezeti szervek, illetőleg a sportági szövetségek által nyújtott támogatás, h./ gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek, i./ egyéb bevételek. (3) A sportegyesület vagyona: a./ készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), b./ készpénzre szóló követelés, c./ értékpapír, d./ ingatlan- és ingó vagyon. (4) A sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A sportegyesület tartozásaiért a sportegyesület tagjai a befizetett tagdíjon túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek. (5) A sportegyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján végzi, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. (6) A sportegyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. (7) A sportegyesület gazdálkodásának részletes szabályait gazdálkodási szabályzata határozza meg. 13

14 XIII. A sportegyesület megszűnése 34.. (1) A sportegyesület megszűnik, ha a./ feloszlását legfelsőbb szerve kimondja, b./ más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülését legfelsőbb szerve kimondja, c./ az arra jogosult szerv feloszlatja, d./ megszűnését megállapítja. (2) A sportegyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha a sportegyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül és sportcélokra kell fordítani. Budapest, június 20. Előttünk, mint tanúk előtt:.. Horváth Tibor elnök 1. Név:.. Lakcím:. 2. Név:.. Lakcím:.

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. D UNAÚJVÁROSI D I Á K S P ORTEGYESÜLET A L A P S Z ABÁLYA E g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t s z ö v e g ( 2 0 1 4. m á j u s 2 1. ) I. 1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA ( egységes szerkezet ) 1./ Általános rendelkezések 1.1./A CSEPEL ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ( a továbbiakban: egyesület ) az egyesülési

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub (a továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet.

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet. ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Az egyesület neve: Szigetközi Sportrepülő Egyesület Az egyesület székhelye: 9228. Halászi Püski utca ( Külterület ) Az egyesület adószáma: Az egyesület bankszámlaszáma:

Részletesebben

TÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések

TÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések TÁRSASÁGI ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Kor Kontroll Társaság (továbbiakban: Társaság) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal

Részletesebben

A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya

A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület a sportról szóló 2004 évi I. törvényben (továbbiakban: Sporttörvényben) meghatározott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Komthermál Kft. Úszóklub Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési szabályzatának III./2.10. pontját

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Haraszti Íjász Club Dunaharaszti ALAPSZABÁLY

Haraszti Íjász Club Dunaharaszti ALAPSZABÁLY Haraszti Íjász Club Dunaharaszti ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Haraszti Íjász Club (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. EGYESÜLET száma: 60285/97 MAGYAR TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI és IPARI PARKOK SZÖVETSÉGE (KÖZHASZNÚ EGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1.) Neve : Magyar Tudományos - Technológiai és Ipari

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA BUDAPESTI TOLLASLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest 2015 Hatályos: 2015. 06. 22. - 1 - I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Szövetség neve: Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége Rövidített neve:

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA

MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA 1 2 BEVEZETŐ A Magyar Zenei Tanács a zenei élet szakmai érdekvédelmi egyesületeinek önkéntes társulása, amelyhez köztiszteletben álló, elismert személyiségek csatlakozhatnak.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt)

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) I. A sportegyesület alapadatai: A sportegyesület 2010. július 17.-én tartott közgyűlése

Részletesebben

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA A PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA 2011 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Pécs Városi Lövészklub a lövész sportág feladatainak ellátására létrehozott, önálló jogi személyként működő érdekképviseleti

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

CSEPREGISPORTEGYESÜLET

CSEPREGISPORTEGYESÜLET CSEPREGISPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetben) A Csepregi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló módosított 1989. évi II. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységérol

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Alapszabály 1. Általános rendelkezések 1.1 A társadalmi szervezet neve: Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub (a továbbiakban: Egyesület) 1.2 Székhelye: Budapest III.

Részletesebben