A L A P S Z A B Á L Y

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P S Z A B Á L Y"

Átírás

1 A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul: Harley Owner s Group South-Hungary Chapter Az egyesület neve németül: Klub der Harley-Besitzer Süd-Ungarn Chapter (2) Az egyesület székhelye: 6722 Szeged, Kálvária sgt sz. (3) Az egyesület jogi személy. (4) Az egyesület időtartama: határozatlan 2. Az egyesület célja (1) Magyarországon a kevésbé elfogadott motoros kultúra megteremtése, hangsúlyozva a motor természet - ember harmóniáját, a család technika - természet összhangjának megteremtése elsődlegesen; másodlagosan a nemzetközi szervezet által elfogadott célkitűzéseknek megfelelően a Harley-Davidson tulajdonosok baráti körének létrehozása, ápolva azt a legendát, amelyet ez a név az egész világon jelent. 3. Az egyesület tagjai (1) Az egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek (2) Az egyesületnek rendes tagja lehet: a.) az a pártoló vagy tiszteletbeli tag, akit a Közgyűlés a tagok 2/3-os többségével tagjai sorába választ, valamint aki az egyesület céljait és alapszabályát elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti b.) vagy akit valamely választott tisztségviselő javaslatára a Közgyűlés a tagok 2/3-os többségével, rendkívüli módon taggá választ c.) fizeti a tagsági díjat és vállalja a nemzetközi H.O.G. tagságot is d.) aki évente minimum 2 Chapter rendezvényen vagy túrán és minimum 1 közgyűlésen részt vesz

2 A tagsági viszony megszűnik: a) kilépéssel b) elhalálozással c) kizárással d) a tagsági viszony automatikusan megszűnik, amennyiben a tag felhívás ellenére sem tesz eleget a 3. (2) bekezdésének c.), és d.) pontjában foglaltaknak (3) Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy, aki (amely) az egyesület céljait támogatja és anyagilag is hozzájárul a működéshez, és a Közgyűlés a tagok 2/3-os többségével pártoló taggá választja. A pártoló tagság megszűnik: a) a tag halálával, jogi személy esetén annak megszűnésével b) a pártoló tag felmondásával c) kizárással (4) Tiszteletbeli tag lehet minden természetes személy, aki az egyesület céljait támogatja, és a Közgyűlés a tagok 2/3-os többségével pártoló taggá választja. A tiszteletbeli tagság megszűnik: a) elhalálozással, jogi személy esetén annak megszűnésével b) felmondással c) kizárással. Mind a pártoló tag, mind a tiszteletbeli tag rendes taggá válhat, ha 1 naptári éve vagy pártoló tagja, vagy tiszteletbeli tagja az egyesületnek és a Közgyűlés rendes taggá választja a tagok 2/3-os szavazati többségével A tagsági viszony kilépéssel, illetve felmondással történő megszüntetése az Elnökséghez benyújtott írásbeli nyilatkozattal történik. Kizárásnak van helye, ha a tag kötelezettségeit rendszeresen vagy tartósan nem teljesíti, illetve súlyosan gátolja az egyesület működését vagy veszélyezteti célkitűzéseinek megvalósulását vagy megsérti az alapszabályt. A tag kizárásához a Közgyűlés tagjai kétharmadának igen szavazata szükséges. A kizárási eljárás megkezdésére az Elnökségnek az ok megjelölésével bármelyik választott tisztségviselő vagy bármelyik rendes tag indítványt tehet. 2

3 Az Elnökség a kizáró ok megszüntetésére legalább 30 napos határidővel felhívja, illetve személyesen meghallgatja az érintett tagot, melynek eredménytelensége esetén a soron következő elnökségi ülésen kizárási javaslatot tehet. 4. A tagok jogai és kötelezettségei (1) A rendes tag joga, hogy a) részt vegyen az egyesület rendezvényein, b) az egyesület valamennyi tisztségébe és szervébe választó és választható, c) szavazati joggal részt vegyen a Közgyűlésen, d) az egyesület bármely szervéhez és tisztségviselőjéhez írásban kérdést intézzen, feltett kérdéseire 15 napon belül érdemi választ kapjon. e) a tagsági viszonyát határozatlan időre szüneteltetheti, ezt kétféle módon teheti meg, személyesen a közgyűlésen vagy írásban indokmegjelöléssel, a szüneteltetés időtartama alatt tagdíj megfizetése alól mentesül, továbbá kedvezményeket ezen időszak alatt nem vehet igénybe (2) A pártoló tag joga, hogy a) részt vegyen az egyesület rendezvényein, b) tanácskozási joggal részt vegyen a közgyűlésen. (3) A tiszteletbeli tag joga, hogy részt vegyen az egyesület rendezvényein. (4) Tagok kötelezettsége, hogy a) részt vegyen az egyesület munkájában, döntéseinek meghozatalában, céljainak megvalósításában, b) fizesse az éves tagdíjat (a tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli) c) a rábízott feladatokat ellássa, az esetlegesen rábízott vagyont megóvja, és tételesen elszámoljon a felhasználásáról. 5. Az egyesület szervezeti felépítése és tisztségviselői (1) Az egyesület szervei: a) Közgyűlés b) Elnökség c) Felügyelő Bizottság 3

4 (2) A választott tisztségviselők: Elnök Alelnök Túravezetők (Road Captain) Rendezvény főszervező (Activities Officer) Díszelnök Felügyelő Bizottság Elnöke Felügyelő Bizottsági tagok Az elnökség által kinevezett tisztségviselők Főtitkár (Secretary) Gazdasági vezető (Treasurer) 6. A Közgyűlés (1) A Közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, mely dönthet minden más szerv hatáskörébe tartozó kérdésben is. A Közgyűlésen részt vesznek a rendes tagok és az egyesület tiszteletbeli tagjai szavazati joggal, a pártoló tagok tanácskozási joggal. (2) A Közgyűlést az egyesület Elnöke köteles összehívni legalább évente egyszer. (3) Ha a rendes tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével azt írásban kéri, az Elnök köteles a kézhezvételtől számított 30 napon belül összehívni a Közgyűlést. (4) Amennyiben az Elnök ezt elmulasztja, a tagok is összehívhatják a Közgyűlést. (5) A közgyűlési meghívók kiküldése és a Közgyűlés között legalább 15 napnak kell eltelnie. A közgyűlés összehívásáról szóló írásbeli meghívóban az érintetteket tájékoztatni kell arról, hogy amennyiben az eredeti időpontra összehívott közgyűlés a megjelentek számára figyelemmel határozatképtelen, az eredeti napirenddel, újabb írásbeli meghívóval összehívott ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. (6) A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. (7) A Közgyűlés dönthet az egyesület működését érintő bármely kérdésben. (8) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály megállapítása, elfogadása és módosítása, 4

5 b) döntés a megszűnés, átalakulás, egyesülés, beolvadás és szétválás kérdésében, döntés a meglévő vagyonról, c) az egyesület költségvetésének megállapítása és módosítása, az előző évi költségvetési beszámoló elfogadása, d) az elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, e) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, f) a tagsági díj meghatározása, g) döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagosan hatáskörébe utal. (9) A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve azon kérdéseket, amelyeket a jogszabályok vagy a jelen alapszabály másképp határoz meg, a tisztségviselőket titkos szavazással választja. (10) A (8) bekezdés a) és b) pontjában rögzített döntésekhez a közgyűlés 2/3-ának igen szavazata szükséges. (11) A határozathozatalnál kizárólag az igen és nem szavazatokat kell figyelembe venni kivéve, ha ezen szavazatok száma kevesebb, mint a leadott szavazatok fele, ez esetben úgy kell tekinteni, hogy a Közgyűlés az adott kérdésben nem foglalt állást. (12) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a) az egyesület nevét, székhelyét, b) a Közgyűlés helyét és idejét, c) a jegyzőkönyvvezető nevét, a hitelesítők nevét, esetlegesen a szavazatszámlálók nevét, d) a Közgyűlésen elhangzottakat, indítványokat, e) a határozatokat, az azokra leadott szavazatokat, ellenszavazatokat. A jegyzőkönyvet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők írják alá. 7. Az Elnökség Az Elnökség tagjai: - az egyesület elnöke - az alelnök - a túravezetők - a rendezvény főszervező (1) Az Elnökség az egyesület végrehajtó szerve, feladatai különösen: a) ellátja az egyesület folyamatos képviseletét, mint testületi szerv, b) előkészíti a Közgyűlést, c) munkájáról köteles beszámolni a közgyűlésnek, 5

6 d) javaslatot tesz a költségvetésre, elkészíti az előző évi elszámolást és éves munkatervet készít. (2) Az Elnökség létszáma : 5 fő. (3) Az Elnökséget a Közgyűlés 3 évre választja. (4) Soraiból egy alelnököt és két túravezetőt valamint egy rendezvény főszervezőt választ. Kinevezi a főtitkárt és a gazdasági vezetőt. Az elnökségnek joga van az egyesület működéséhez speciális funkciók ellátására bármely tagot megbízni. (5) Az Elnökséget az Elnök szükség szerint, de legalább negyedévente hívja össze. (6) Az Elnökség az egyesület ügyintéző- és képviseleti szerve. Két közgyűlés közötti időszakban a kizárólagos hatásköröket kivéve gyakorolja a közgyűlés hatáskörét, irányítja az egyesület működését. Tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős. Az elnökség ülését az elnök írásban hívja össze és Ő vezeti. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés napirendjéről leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok több, mint fele jelen van. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden elnökségi tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell tartani. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az elnökséget ismételten össze kell hívni. Az ismételt összehívás szabályszerűségére vonatkozóan az eredeti ülés összehívására vonatkozó szabályok az irányadóak. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés is csak akkor határozatképes, ha azon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az elnökségi ülésre annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok hívhatók meg. 8. A Felügyelő Bizottság (1) A Felügyelő Bizottság az egyesület jogszabályoknak megfelelő működését az alapszabály betartását, valamint az egyesület gazdálkodását ellenőrző testület. Feladatai különösen: a) ellenőrzi az egyesület tisztségviselőinek és testületeinek tevékenységét és ennek eredményéről folyamatosan beszámol, így mindenekelőtt évente teljes körűen írásban és szóban a Közgyűlésnek, b) felügyeli az egyesületi választások tisztaságát, c) véleményt nyilvánít az elnökségi programról és beszámolóról, valamint az éves költségvetésről és elszámolásról. 6

7 (2) A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, tagjait a Közgyűlés 4 évre választja. A Felügyelő Bizottság tagjai közül megválasztja a Felügyelő Bizottság elnökét, aki a Felügyelő Bizottság ülését legalább negyedévente összehívja. (3) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Közgyűlésnek beszámolással tartozik. (4) A Felügyelő Bizottság működési rendje és a döntés mechanizmusa: A Felügyelő Bizottság testületként működik. A tagok csak személyesen járhatnak el, képviseletnek helye nincs. A Bizottság tagja nem utasítható. A Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van. A Felügyelő Bizottságot annak elnöke hívja össze írásban. Az írásbeli meghívó és a bizottsági ülés között legalább 8 napnak kell eltelnie. Az írásbeli meghívónak tartalmaznia kell a tárgysorozatot. A Bizottság üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, a meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülésén résztvevő valamennyi tag aláírja. A Bizottság az ügyek meghatározott csoportját tagjai között megoszthatja. A Bizottsági tagok felelőssége korlátlan és egyetemleges a tekintetben, hogy ellenőrzési tevékenységüket az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal látják el. 9. A Díszelnök (1) Az Egyesület Közgyűlése Díszelnököt választhat. (2) A Díszelnök olyan köztiszteletben álló személy lehet, aki az egyesület céljait a nagy nyilvánosság előtt eredményesen képviseli. (3) A Díszelnököt tanácskozási joggal meg kell hívni a Közgyűlésre. (4) A Díszelnök az Elnök felkérése alapján képviseli az egyesületet, lobbizik annak érdekében. Önállóan az egyesület nevében kötelezettséget nem vállalhat. 10. Az Elnök (1) Az egyesület Elnöke jogosult az egyesület képviseletére, kötelezettség vállalásra. 7

8 (2) Az egyesület alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. (3) Összehívja az Elnökség és a Közgyűlés üléseit. (4) Köteles beszámolni tevékenységéről az Elnökségnek és a Közgyűlésnek. (5) Az Elnök megbízatása az Elnökség mandátumával megegyezően 3 évre szól. (6) Az Elnököt akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti. 11. Az Alelnök (1) Az Alelnök az egyesület képviseletében az Elnök utasításai szerint jár el. (2) Helyettesíti az Elnököt annak akadályoztatása esetén, kötelezettség vállalására csak a főtitkár ellenjegyzésével jogosult. (3) Megbízatása az Elnökség mandátumával megegyezően 3 évre szól. 12. Az elnökségi tag(ok) (1) Az elnökségi tagok mandátuma az Elnökség mandátumával megegyezően 3 évre szól. (2) Az elnökségi tagok feladata az egyesület ügyeinek intézése. (3) Az elnökségi tagok jogosultak az egyesület gazdálkodását és működését érintő valamennyi kérdésben tájékozódni. 13. (1) A Főtitkár (1) A Főtitkár feladata az egyesület szervező ügyviteli és adminisztratív ügyeinek intézése. (2) A Főtitkárt az Elnökség bízza meg és az Elnök utasítása szerint jár el, felette a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. (3) A Főtitkár előkészti az Elnökség és a Közgyűlés üléseit. 13. (2) Gazdasági vezető (1) Feladata az egyesület mindenkori pénzügyi, gazdasági ügyeinek naprakész irányítása, ide értve az egyesület könyvvezetési kötelezettségét. (2) A Gazdasági vezetőt az Elnökség bízza meg és az Elnök utasítása szerint jár el, felette a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja. 8

9 14. A tisztségviselők választása 1./a). A Közgyűlés által választott tisztségviselők: Elnök az Elnökség tagjai a Felügyelő Bizottság tagjai a Díszelnök 1/b). 1/c). Az Elnökség által választott tisztségviselők: Alelnök Túravezetők (Road Captain) Rendezvény főszervező (Activities Officer) Az Elnökség által kinevezett tisztségviselő: Főtitkár Gazdasági vezető (2) A Felügyelő Bizottsági tagság az Elnökségi tagsággal összeférhetetlen. (3) A rendes tagok személyi javaslataikat a Közgyűlés folyamán a jelöltek bemutatásának megkezdéséig tehetik meg. 15. Az Egyesület vagyona (1) Az egyesület vagyona a tagsági díjakból, a pártoló tagok támogatásából és esetleges adományokból, felajánlásokból áll. 16. Az Egyesület gazdálkodása (1) Az egyesület önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját bevételeivel és vagyonával felel, a tagok a tagdíj befizetésén túlmenően az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. (2) Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a megszűnéskor hatályos tagdíjfizetési arányok szerint kell felosztani. (3) Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben az Egyesület elnökének és gazdasági vezetőjének együttes aláírása szükséges. 17. Egyebek (1) Az egyesület tagjai csak büntetlen előéletűek lehetnek. 9

10 (2) Az egyesület elnöksége határozhat úgy, hogy a társaság azon tagjai, akik Harley- Davidson motorral nem rendelkeznek mérsékelt tagdíjat fizethetnek. (3) Kilépés, vagy kizárás esetén a tag a folyó évre köteles fizetni a tagsági díjat, visszatérítésre igénye nem lehet. 18. Hatályba léptető rendelkezések Jelen Alapszabály elfogadásával lép hatályba Szeged, év december hó 10. napján. 10

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI

A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI A SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 1. (1) Az Egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya

A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Általános rendelkezések 1. A Magyar Asztronautikai Társaság (továbbiakban:

Részletesebben